Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  broń masowego rażenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Współczesny terroryzm przeja wia się w coraz drastyczniejszych formach ataków, które wymierzone są w społeczeństwa wyznające inne wartości niż zamachowcy. Dostęp do mediów, sieci internetowych i nowych technologii wpływać będzie na kształtowanie oraz sposoby pozyskiwania rekrutów i umożliwianie im dotarcia do szerszej publiki. Broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna może stać się jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągania celów przez ugrupowania terrorystyczne. Zwalczanie zagrożenia z użyciem BMR stawia niepowtarzalne wyzwanie dla przyszłych i aktualny liderów, wymaga poprawy na polu edukacji, szkoleń, wyposażenia i wypełnienia luk w regulacjach prawnych oraz oceny i aktualizowania obowiązujących strategii. Mając na uwadze realnie zagrożenie użycia BMR, w niniejszym artykule przedstawione zostały sposoby przeciwdziałania temu zjawisku na przykładzie Stanów Zjednoczonych, jako światowego pioniera w tym zakresie. Obowiązujące akty prawne o charakterze zarówno międzynarodowym jak i wewnętrznym, a także działalność wyspecjalizowanych instytucji i organów mają na celu nierozpowszechnianie BMR oraz redukcję ryzyka dotyczącego ich użycia.
EN
Modern terrorism is manifested in more and more drastic forms of attacks, which are aimed at innoncent society. Access to the media, Internet networks and new technologies will affect formation, ways of acquisition recruits and allowing them to reach a wider audience. Chemical, biological, radiological and nuclear weapons may become one of the most effective ways of achieving the objectives of terrorist groups. Combating using WMD poses an unique challenge for future and current leaders, needs to be improved in field of education, training, equipment, filling the gaps in legislation, evaluating and updating strategies. This article presents, whereas real threat of using WMD, ways of counteracting phenomenon in United States, as a world pioneer in this field. All strategic documents, both international and internal, as well as activities of specialized institutions strengthen ability of nonproliferation WMD and reduce risks of their using.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie terroryzmu niekonwencjonalnego jako potencjalnego zagrożenia dla Polski. W artykule przeanalizowano możliwości pozyskania broni masowego rażenia oraz przeprowadzenie ataku z jej użyciem na terenie kraju. Analizie poddano również system przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w kraju. Wprowadzenie: Zaangażowanie Polski w walkę z międzynarodowym terroryzmem niesie za sobą zagrożenie związane z przeprowadzeniem odwetowego ataku terrorystycznego. Polska jest adresatem wielu gróźb ze strony terrorystów i wielokrotnie była wymieniona jako miejsce potencjalnego ataku w odwecie za wspieranie interwencji w Iraku i w Afganistanie oraz koalicji walczącej z dżihadystycznym ugrupowaniem – Islamskim Państwem Iraku i Lewantu (ISIS lub ISIL) [6]. Wydarzenia z ostatnich lat udowodniły, że terroryści są nieprzewidywalni, bezwzględni i chcą za wszelką cenę osiągnąć swoje cele. Aby wyrządzić jak największe zniszczenia i wywołać niespotykaną do tej pory panikę i strach, są w stanie użyć każdej dostępnej broni, w tym broni masowego rażenia (BMR). W marcu 2016 roku podczas Szczytu Bezpieczeństwa Nuklearnego w Waszyngtonie eksperci ds. bezpieczeństwa nuklearnego ostrzegali, że każdy kraj jest zagrożony terroryzmem nuklearnym, i że nie ma barier, których terroryści nie są w stanie pokonać, aby zdobyć materiał nuklearny lub radioaktywny. W związku z powyższym warto analizować zagrożenia, jakie mogą być związane z przeprowadzeniem zamachu terrorystycznego z wykorzystaniem BMR, a także jaki jest stan systemu przeciwdziałania terroryzmowi i jego zwalczania w Polsce. Metodologia: W artykule zastosowano teoretyczne metody badawcze, takie jak analiza i synteza, porównanie, analogia i uogólnienie oraz indukcja i dedukcja. Analizie, porównaniu i dedukcji poddana została literatura polska i międzynarodowa z zakresu terroryzmu, broni masowego rażenia oraz akty normatywne dotyczące przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce. Dopełnieniem były synteza, uogólnienie oraz wnioskowanie indukcyjne, które pozwoliło na przedstawienie ogólnych tez oraz szczegółowych twierdzeń omawianych w niniejszym artykule. Wnioski: W pracy udowodniono, że pomimo istnienia zagrożeń związanych z przeprowadzeniem zamachów terrorystycznych, Polska posiada odpowiednie służby i instytucje do przeciwdziałania temu zjawisku. Wskazane byłoby jednak, aby zadania i kompetencje w tym zakresie zostały określone bardziej precyzyjnie.
EN
Aim: The aim of the article is to present unconventional terrorism as a potential threat to Poland. The article analyses the possibilities of acquiring Weapons of Mass Destruction and conducting an attack in our country. It also analyses the country’s terrorism countering system. Introduction: Poland’s involvement in the fight against international terrorism creates a threat of a counter attack by terrorist groups. Poland has received numerous threats of a potential direct attack on its territory by various terrorist groups in retaliation for our involvement in the Iraq and Afghanistan missions, as well as our support for the coalition countering the activities of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS or ISIL), a jihadist group [6]. The incidents that have taken place over the last few years have demonstrated that terrorists are unpredictable and ruthless. Moreover, they will try to reach their goals by any means possible, using any weapon they can get, including Weapons of Mass Destruction. Their aim is to inflict as much damage as they can, and thus induce unprecedented panic and fear. In March, during the 2016 Nuclear Security Summit, experts warned that each country is the potential target of nuclear terrorist attack, and that there are no obstacles terrorists cannot overcome to acquire nuclear weapons or radioactive materials. That is why it is worthwhile analysing all potential threats connected with being attacked with Weapons of Mass Destruction as well as the current state of counter terrorism activity in Poland. Methodology: The article utilises theoretical research methods such as analysis and synthesis, comparison, analogy and generalisation as well as induction and deduction. The analysis, comparison and deduction covered the Polish and foreign literature in the field of terrorism and weapons of mass destruction,
3
Content available Broń biologiczna i bioterroryzm
PL
Broń biologiczna jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukryciu i przenoszeniu. Zagrożenie użycia broni biologicznej wciąż wydaje się bardzo prawdopodobne. Współcześnie największą grozę budzi perspektywa wykorzystania broni masowego rażenia, zatem również broni biologicznej, przez ugrupowania terrorystyczne (bioterroryzm). Autor artykułu w sposób syntetyczny, w oparciu o dostępne piśmiennictwo oraz dane niepublikowane, przybliży istotę broni biologicznej oraz zjawiska bioterroryzmu.
EN
Biological weapons are relatively cheap and easy to produce, hide and relocate. The threat of using biological weapons still seems to be very real. Today, the greatest fear is the possibility of contemporary terrorist organisations using weapons of mass destruction (biological weapon, bioterrorism). This article is based on the available references and unpublished information. Author discusses the current level of threat of biological weapons and bioterrorism.
4
Content available remote Prognoza wyzwań i zagrożeń zewnętrznych dla Polski w XXI wieku
PL
Autor na podstawie analizy zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych prezentuje kierunki działalności naszego państwa mające na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Przeciwstawiając się zagrożeniom asymetrycznym sugeruje większą współpracę służb wywiadowczych państw UE w zapobieganiu aktom terrorystycznym w poszczególnych państwach. Odnosząc się do zagrożeń zewnętrznych uważa, że najważniejszym aspektem jest zwiększenie aktywności zawodowej społeczeństwa i poszukiwanie odnawialnych źródeł energii, by zapobiec zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Uważa też za szkodliwe dla zdrowia społeczeństwa produkowanie żywności modyfikowanej genetycznie.
EN
The theme of my article is “Prediction challenges and external threats for Polish in the XXI century”. The aim of this article is to present selected military and non-military threats and give the answer to the question: If they threaten the security of the country, and if so to what extent? The paper is divided into two main parts. The first part describes selected of external military threats, such as war, weapon of mass destruction and terrorism. The second parts of the article are showed of external non-military threats – condition of nation economy, migration, demography, ecology, risk of epidemic and GM food. At the end of this paper there is a summary, which indicates what should be done to avoid above threats.
PL
Niniejszy artykuł opisuje genezę i rozwój międzynarodowych inicjatyw dotyczących kontroli proliferacji broni masowego rażenia, jak i podstaw prawnych tej kontroli. Omówione zostaną takie traktaty międzynarodowe, jak Układ o nieproliferacji broni jądrowej z 1968 roku, Grupa Australijska, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych, Porozumienie z Wassenaar, Konwencja o zakazie broni chemicznej, Proliferation Security Initiative. Zostaną opisane zarówno zapisy tych konwencji, jak i ich realny wpływ na kontrole międzynarodowej proliferacji broni. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną prawne podstawy polskiego systemu kontroli proliferacji zbrojeń, między innymi ustawia z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Wymienione zostaną również instytucje, takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Ministerstwo Gospodarki, których działanie ma na celu kontrolę proliferacji broni masowego rażenia oraz walkę z jej nielegalnym handlem.
EN
This article describes the origin and the development of international initiatives to control the proliferation of weapon of mass destruction and legal basis for this control. There are presented international treaties such as the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons from 1968, the Australia Group, the Missile Technology Control Regime, Wassenaar Arrangement, the Chemical Weapons Convention and Proliferation Security Initiative. The article discusses the provisions of these agreements and their real influence on the weapon’s proliferation control. Later the article presents the legal basis for the polish system of control of the proliferation of mass destruction weapon, including the Law of 29 November 2000 concerning international trade in goods, technologies and services of strategic significance for state security and maintenance of international peace and security, and amending selected laws. There are also mentioned such institutions as The Internal Security Agency (ABW) and Ministry of Economy, which function is to control the proliferation of the weapon of mass destruction and the fight against its illegal trade.
6
Content available Dekontaminacja enzymatyczna broni masowego rażenia
PL
Artykuł jest poświęcony metodom odkażania broni masowego rażenia (biologicznej oraz chemicznej) opartym na stosowaniu białkowych katalizatorów reakcji chemicznych – enzymów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystywania enzymów do neutralizacji oraz destrukcji szkodliwych dla środowiska i człowieka związków chemicznych używanych w broni masowego rażenia. Pokazano mechanizm reakcji enzymatycznej. Przedstawione są możliwości wykorzystywania lizozymu oraz mieszanin lizozymu z chitynazą, mutanolizyną jako destruktora niebezpiecznych bakterii (E. Coli, laseczki wąglika Bacillus anthracis) oraz ich zarodników. Dokonano porównania wad i zalet stosowania chemicznych oraz enzymatycznych sposobów dekontaminacji. Ustalono, że w określonych warunkach enzymy mogą stanowić alternatywę dla chemicznych sposobów dekontaminacji broni masowego rażenia.
EN
This paper is devoted to the methods of decontamination of weapons of mass destruction (biological and chemical), based on the use of protein catalysts of chemical reactions – enzymes. This paper presents the possibility of using enzymes to neutralize the harmful and destructive to the environment and human chemicals used in weapons of mass destruction. The mechanism of the enzymatic reaction is showed. These are the possibilities of using lysozyme as destructor dangerous bacteria (E. coli, anthrax Bacillus anthracis) and their spores. The advantages and disadvantages of chemical and enzymatic methods of decontamination have been compared. It was found that under certain conditions the enzymes can be an alternative to chemical methods of decontamination of weapons of mass destruction.
7
Content available remote Rokowania rozbrojeniowe Salt I
PL
Artykuł opisuje tło, przebieg i wyniki rokowań rozbrojeniowych SALT I. Przedstawia zawarte pomiędzy stronami porozumienia i układy tj. „Porozumienie w sprawie środków zmierzających do zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu wojny nuklearnej”, „Porozumienie w sprawie udoskonalenia linii bezpośredniej łączności miedzy ZSRR a USA”, „Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej”, „Tymczasowe porozumienie o niektórych środkach w zakresie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych oraz podstawach wzajemnych stosunków między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Stanami Zjednoczonymi Ameryki”, a także ich wpływ na stan bezpieczeństwa międzynarodowego.
8
EN
Effective operation in any area of human activity is strictly connected with making appropriate decisions. This connection is particularly strong in situations when the level of risk and uncertainty created by that situation is the highest. These categories perfectly refer to various combat operations which almost always show great changeability of situation and serious limitations in available information. One of the most difficult kinds of combat operations are the ones which are conducted in conditions when weapons of mass destruction (WMD) are used. The huge striking power along with mass spread of contamination, typical for this kind of weapon, causes that the problem of selecting appropriate methods assessing WMD strike effects will be extremely important. Recreating a real situation of contamination treated as the supreme form of forecasting contamination will take a spacial place in this process. It is conducted basing on data acquired during a detailed reconnaissance of contamination, which should result in ensuring a big credibility of performed calculations. Consequently, we are able to recreate a hypothetical image of cantamination in any time after the blast and use it to make difficult decisions. The article esassess the usefulness and reliability of this kind of forecasting. The idea and principles of recreated real contamination situation are discussed taking into consideration various limitations and conditions. Particular attention is drawn to these aspects of forecasting a real contamination situation which may be directly applied to concrete aims, connected with decision-making process. The availability of the usefulness of mehods applied so far has been verified and variants of more useful applications have been suggested.
10
Content available remote Transnacjonalizacja terroryzmu
PL
W artykule przyjęto i poddano pozytywnej weryfikacji tezę, że dominującą tendencją ewolucji współczesnego terroryzmu jest jego transnacjonalizacja. Jest on bowiem w coraz większym stopniu wynikiem transgranicznych działań podejmowanych przez podmioty niepaństwowe - transnarodowe. Przesłanki takiej ewolucji terroryzmu tworzy m. in. ewolucja środowiska międzynarodowego czyli tzw. zmiany systemowe. Zaliczono do nich procesy transnarodowe i ściśle z nimi powiązane procesy globalizacji. Jedne i drugie stają się strukturą politycznych możliwości dla transnacjonalizacji terroryzmu i jego nowych jakościowo cech. W artykule uznano, że w tych warunkach transnarodowo zorganizowane i funkcjonujące organizacje terrorystyczne, stały się podmiotem międzynarodowej gry politycznej i zyskały możliwość stymulowania zmian politycznych, gdyż istotą terroryzmu jest zastosowanie asymetrycznej taktyki do osiągania celów strategicznych. Co więcej organizacje terrorystyczne dysponują potencjałem stymulowania takich zmian. Do elementów tego potencjału zaliczono: 1) motywację religijną, będącą rodzajem kapitału społecznego, 2) możliwość stosowania do ataków terrorystycznych broni masowego rażenia, 3) specyficzny rodzaj sieciowych, transnarodowych struktur organizacyjnych, 4) wykorzystywanie technologii w tym tych informacyjnych do wspierania procesu funkcjonowania organizacji terrorystycznych i przeprowadzania ataków, 5) wykorzystywanie możliwości działających w skali globu mediów.
EN
The article points out and verify the thesis that there is a tendency in evolution of contemporary terrorism to get transnational. It is developed by transboundaries actions undertaken by non-state Le transnational actors. Such progress of terrorism is caused by evolution of international environment and by so called systemic changes connected with transnationalization and globalisation processes of international relations. Both of those are turning in to structure of political possibilities for transnationalization of terrorism and its new characteristics. It has also been mentioned in the article that in current international conditions, organised and well functioning terrorist organisations are taking part in international political game as they are capable of stimulating political change by using non-symmetrical tactics to reach strategic goals. They poses potential to stimulate such change. This potential is composed of following elements: 1) religions motivation being some kind of social capital, 2) usage of weapons of mass destruction, 3) network-based international organisations, 4) usage of technology and information to support terrorist attacks, and 5) usage of global media.
11
Content available remote Przewidywana sytuacja skażeń, czyli heurystyka w prognozowaniu
EN
Contamination resulted from using weapons of mass destruction depends mainly on the kind of attack, type of agent used and many other circumstances such as for instance terrain or weather. Such a great variety of variables influencing the final picture of contamination causes that the way the contamination is evaluated will be different. Forecasting contamination, conducted before, during or after WMD attacks will be an indispensable element of such an evaluation in all cases. The most difficult case of such a forecasting is forecasting contamination, i.e. the attempt to evaluate a future state of contamination conducted before WMD attacks, in a situation when we do have almost no data concerning the place, time and kind of attacks. The article is an attempt to evaluate the usefulness and reliability of such a forecasting. The idea, aim of forecasting, types of contamination forecasting and their detailed interpretation are described. All controversies relating to forecasting contamination are thoroughly analysed and mutual relations between forecasting contamination and evaluations of risk (threat) conducted on all levels of command are defined. Additionally, an essential connection of such a forecasting with heuristic methods of problem solving is shown.
PL
Autor opisuje co to są zagrożenia asymetryczne, jakie jest ich znaczenie we współczesnym świecie. Omawia także jak są one postrzegane przez pakt NATO oraz przez wybrane państwa takie jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny czy Polska.
EN
Author describes what asymmetric threats are, what is their meaning in present world. He also discuss how they are perceived by NATO pact as well as by chosen states such Unated States, Great Britain, China or Poland.
PL
Atak z użyciem broni masowego rażenia, w szczególności broni jądrowej, można przeżyć. Dlatego należy się do niego przygotować. Metody działania w warunkach skażeń spowodowanych użyciem różnych rodzajów broni masowego rażenia są na ogół odmienne, natomiast sposoby ochrony przed każdą z nich mają elementy wspólne.
14
Content available remote Detekcja i identyfikacja skażeń CBRN w warunkach zagrożeń nieklasycznych
EN
Modern warning and reporting systems, designated to recognize, generate, process and initially analyse information about CBRN contamination are complicated, both organizationally and technically. Bearing this in mind it is of the utmost importance to emphasise the capabilities of the specialist equipment. In the article, the authors try to present a contemporary knowledge of the modern military methods of detecting, monitoring, identifying contamination as well as the direction of current developments.
15
Content available remote Broń jądrowa i radiologiczna, czyli o czym „marzą” terroryści
EN
The nuclear and radiological weapons are two elements of weapons of mass destruction, where one of the destructive factors is the radioactive contamination of terrain. Such interaction can in a significant manner disrupt or even prevent the functioning of various military and civilian structures or systems. It is being assessed that the scale of threats can be diametrically different from local contamination in a limited area-caused by radiological weapons-to massive destruction and extensive areas of contamination caused by the detonation of a nuclear explosion. Despite evident disproportions, under terrorist threat conditions, both situations need to be treated equally serious and adequate precaution should be employed to prevent these. The article is an attempt to present current threats implied by terrorist attempts to gain and use nuclear and radiological weapons. For this reason the usefulness of the discussed means for terrorist goals are presented, potential methods of their gaining are being illustrated, whereas various difficulties linked to their gain are provided. An attempt of formulating an algorithm to assess the threat level of a nuclear or radiological attack has also been made. The most probable areas of problems to be solved have been pinpointed in this algorithm. The final effect of the conducted research was the assessment of objects which could be potential targets of nuclear or radiological strikes. Furthermore, when considering radiological strikes, various forms of such strikes have been specified and an assessment of their potential effects has been provided.
16
Content available remote Bliski Wschód - dzisiaj
17
Content available remote Broń jądrowa i bezpieczny świat
EN
Nuclear weapon is an extremely spectacular and at the same time lethal means of fighting. Some consider it a single "true” weapon of mass destruction whose destructive power exceeds everything that has ever been invented. Long lasting nuclear armament race was stopped, while countries that have nuclear weapon undertook many initiatives to its reduction and non-proliferation. A particular role is played by two strongest nuclear countries - the United States and Russia, which competing for many years were also the initiators of numerous disarmament treaties, pacts and conventions. The article presents the idea of contemporary threats in the aspect of nuclear weapon acquisition, possessing and using. For better understanding, the current world nuclear potential and its influence on international security is discussed. Also the revaluations that took place in the perception of threat awareness and defence methods are described. Four categories when nuclear weapon may pose a threat for the modern world are defined. They involve nuclear terrorism, new nuclear countries and regional conflicts, existing nuclear weapon arsenals and the risk that the non-proliferation idea of nuclear weapon may devaluate. Additionally, the latest solution of this problem is presented, called universal compliance, supported by Canegie Endowment for International Peace.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.