Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zrębki drzewne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper deals with the study of the influence of various factors, which have an impact on emissions such as NOx, CO, which have been verified by measurements. Biomass in the form of wood chips as fuel of different moisture content from 9% to 25% has been tested at various boiler outputs. The presented work also defines the mathematical dependencies of NOx and CO emission generation by using regression analysis from measured data after biomass combustion in low-power boilers. The paper also describes a mathematical model of biomass combustion. The mathematical model was created to verify the measured data and prediction of emission generation in the process of biomass combustion. This model consists of combustion of stoichiometry, calculation of combustion temperatures, obtained regression equations of NOx and CO. At the end of this paper, the obtained results are compared with the calculated models as well as the results of the defined dependencies from the regression analysis.
2
Content available remote Analiza korzyści energetycznych rozdrabniania nośników energii
PL
Przedstawiono identyfikację oraz analizę korzyści i nakładów dla wybranych rozdrabnianych materiałów: węgla, zrębków drzewnych oraz tworzyw polipropylenowych na podstawie autorskiego wskaźnika efektywności energetycznej. Przeprowadzono analizę porównawczą ich wykorzystania przyjmując jako kryterium użyteczność energetyczną. Stwierdzono, że najwyższymi korzyściami i nakładami energetycznymi spośród omawianych materiałów charakteryzowały się tworzywa polipropylenowe, a najlepszy stosunek korzyści do nakładów wykazał węgiel.
EN
Identification and analysis of benefits and expenditures of grinded materials: coal, wood chips and polypropylene products based on the author's energy efficiency index are presented in the paper. A comparative analysis of the use of selected materials was conducted as a criterion assuming their energetic utility. On the basis of comparative analysis carried out in this paper it was found that polypropylene materials characterized with the highest benefits and energy inputs while the best benefits to inputs ratio was found for coal.
3
Content available X-ray analysis of biomass wood briquette structure
EN
The study aims to measure the wood chips flow during the briquetting process by the X-ray image analysis. Scots pine (Pinus sylvestris L.) constituted the used feedstock that has been previously divided, according to the standard, into four (>1.0; 1.1-4.0; 4.1-8.0; 8.1-16.0 mm) groups of fraction. Examination of the X-ray image allows description of the movement of the wood fractions flow after the briquetting process. The correlations between the vertical axis and scattering plane factors were estimated. The correlation coefficient was 0.973 and was almost complete. The calculations were made for the areas of deviations (SD) and the area of scattering planes (DPS). Particular flow irregularities were determined for deviations ranges of individual groups of fractions and were (>1.0)=3.04; (1.1-4.0)=4.08; (4.1-8.0)=6.33 and (8.1-16.0)=7.33 cm2, and for scattering planes they were accordingly e (>1.0)=0.32; (1.1-4.0)=0.72; (4.1-8.0)=0.97 and (8.1-16.0)=1.29 cm2.
PL
Badania miały na celu określenie przepływu frakcji zrębków drzewnych w trakcie brykietowania wykorzystując analizę obrazu zarejestrowaną przy użyciu promieni rentgenowskich. Użytym materiałem była sosna zwyczajna, która uprzednio przygotowano w formie zrębków i sklasyfikowano według normy na czerech grupy frakcji (>1.0, 1.1-4.0, 4.1-8.0 i 8.1-16.0 mm). Analiza obrazu rentgenowskiego pozwoliła na charakterystykę ruchu frakcji surowca w trakcie procesu brykietowania. Zarejestrowany współczynnik korelacji pomiędzy osią pionową i płaszczyzną rozpraszania był prawie pełen i wynosił 0.973.Wykonane obliczenia zostały przeprowadzone dla obszarów rozproszenia przepływu biomasy, na których występowały nieregularności przepływu (SD) i płaszczyzn charakteryzujących powierzchnie rozpraszania (DPS). Określone nieregularności przepływu oszacowano dla poszczególnych grup frakcji na poziomie (>1.0)=3,04; (1.1-4.0)=4,08; (4.1-8.0)=6,33 i (8.1-16.0)=7,33 cm2, zaś dla płaszczyzn rozproszenia wynosiły kolejno (>1.0)=0,32; (1.1-4.0)=0,72; (4.1-8.0)=0,97 i (8.1-16.0)=1,29 cm2.
EN
The long-term storage of chips in the form of piles visibly decreases the quality of this material. The aim of the research was to identify the colonization by fungi of forest chips intended for energy purposes and the growth of fungi, as well as the changes they can cause in wood during the storage of chips. The first sample for biological tests was taken when a test pile was being raised on the premises of a power plant (the initial state) and successive samples were taken from the inside of the pile after 30, 60 and 120 days of storage. The surfaces of the samples were observed using a stereoscopic microscope. Wood inocula, taken from the inside of the samples, were placed on a sterile culture medium, incubated for 10 days, and then observed under a microscope. Numerous filamentous fungi, responsible for the soft rot of wood, were isolated from the samples taken when the pile was raised and after 30 and 60 days of storage; however, no traces of decay in these chips were observed under the microscope. For the first time, fungi belonging to the Basidiomycetes class were observed on chips taken from the pile after 120 days. Hence, it is only after 120 days that some of the changes in chip quality, signalised by a decrease in mass, may be connected with the growth of Basidiomycetes.
PL
Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych jest jedną z metod ich racjonalnego zagospodarowania. W procesie tym konieczny jest jednak dodatek materiałów strukturalnych, jak i innych bioodpadów. Ich obecność jest niezbędna dla prawidłowego przebiegu procesu kompostowania, podczas którego następuje między innymi rozkład materii organicznej, a zmianom ilościowym podlegają niemal wszystkie parametry kompostowanych mieszanek, w tym i makroskładniki. Dlatego celem pracy było określenie kierunku zmian zawartości węgla organicznego, oraz ogólnych ilości azotu, fosforu, potasu, sodu i wapnia zachodzących w trakcie kompostowania. Do procesu zastosowano osad ściekowy z dodatkiem odpadu z konopi oraz lub/i słomy i zrębek drzewnych. Czas kompostowania wynosił 224 dni, podczas którego pobierano próbki do analizy chemicznej. Wykazano między innymi, że najsilniejszy wpływ na zawartość badanych składników miał czas (dni) kompostowania i w mniejszym stopniu rodzaj kompostów. Nie wykazano statystycznej istotności interakcji czynników doświadczenia na zawartości omawianych pierwiastków.
EN
The composting of household sewage sludge is one of the methods of their rational management. However, in order that the process is successful, it is necessary to supplement sludge with structural materials as well as with other biowastes. During the composting process, organic matter is degraded and nearly all parameters of the composted mixtures, including macroelements, undergo changes. That is why the aim of the performed experiments was to determine the direction of changes in the organic carbon content as well as in total quantities of nitrogen, phosphorus, potassium, sodium and calcium occurring in the course of composting. The composting process was carried out using sewage sludge supplemented with hem wastes or/and straw and wood chips and lasted 224 days and during this time the samples for chemical analysis were collected. It was demonstrated, among others, that the strongest influence on the content of the analyzed constituents was exerted by the time (days) of composting and, to a lesser extent, by the type of composts. No statistical significance was demonstrated concerning the interactions of experimental factors on concentrations of the analyzed chemical elements.
PL
Badano wpływ temperatury powietrza na proces suszenia zrębków drzewnych. Zrębki suszono w laboratoryjnej suszarce fontannowej. Doświadczenie prowadzono przy temperaturze 40, 50, 60, 70°C, przy stałej wysokości złoża ok. 160 mm i stałej prędkości czynnika suszącego 0,3 ms-1. Określono szybkość suszenia oraz wartość strumienia wilgoci z jednostki objętości komory suszenia. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów oraz równań korelacyjnych.
EN
The research focused on the impact of air temperature on wood chips drying process. The chips were subject to drying in a laboratory fountain drier. The experiment was carried out at the temperature of 40, 50, 60, and 70°C, at approximate constant bed height 160 mm and constant drying medium velocity 0.3 m s-1. The experiment allowed to determine drying rate and the value of moisture stream from drying chamber volume unit. The results are shown in form of diagrams and correlation equations.
7
Content available Magazynowanie zrębków drzewnych
PL
W artykule omówiono metody przechowywania zrębków drzewnych, głównie zrębków opałowych, przechowywanie których wiąże się z ich jednoczesnym podsuszaniem. Podano przykłady przechowywania zrębków pod zadaszeniem i buforowych zasobników na zrębki - silosów, zasobników typu "szałas".
EN
The methods of storage and drying of fuel wood chips from disintegrated logging residues was presented. It was point out to authors papers on woodchips properties and simple outdoor storage of chips. It was advised advanced storage methods of fuel chips - in silos, and drying by cold or hot air ventilation.
PL
Gminny Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC), to przedsiębiorstwo budżetowe na własnym rozrachunku, służące zaspokajaniu potrzeb społecznych w zakresie produkcji i dostawy energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody, zimnej wody oraz przyjmowania ścieków. Energia cieplna produkowana przez ZEC to ciepło pochodzące ze spalania biomasy, w postaci zrębków drzewnych, które wytwarza na podstawie umowy z nadleśnictwem. Spalanie zrębków odbywa się w kotłach firmy Compte R., o mocy nominalnej 5000kW. Po spalaniu biomasy powstaje mała ilość popiołu - ok. 1% wsadu, który wykorzystywany jest przez ZEC do nawożenia plantacji wierzby energetycznej. Taryfy cenowe za ciepło, ustalane przez radę gminy, mieszczą się w zakresie 31,38 - 38,69 złźGJ-1. Każda grupa odbiorców posiada jednak inną kalkulacyjną cenę za ogrzewanie 1m2 budynku, w zależności od izolacji cieplnej budynku, który określa rzeczywiste zużycia ciepła. Cena za ciepło wzrosła jedynie o 4,88%, w okresie 5-ciu lat.
EN
The local Thermal Energy Plant (ZEC) is a budgetary enterprise on a self-financing basis, established to fulfill social needs as regards production and supply of thermal energy for central heating and warm water, cold water and sewage reception. The thermal energy produced by ZEC comes from burning biomass in the form of wood chips obtained on the basis of a contract with the forest inspectorate. The burning of wood chips takes place in boilers produced by Compte R., with the nominal power of 5000 kW. The burnt biomass gives a small amount of ash - about 1% of the charge, which is used by ZEC for fertilizing energetic willow plantations. Thermal energy tariffs, established by the local council, range from 31.38 to 38.69 zlotys/GJ. However each group of customers has another calculated price for heating 1m2 of the building, depending on the building thermal insulation which determines the real heat consumption. Over the five-year period the heat price has increased only by 4.88%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.