Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 291

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złącze spawane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Due to the long period of service degradation, bridge structures require periodic technical inspections and assessment of the current load capacity. Since the 1970s, this assessment has been carried out according to the Fitness for Purpose (PUK) criterion. From 2008, the PUK criterion has been replaced with the recommendations of the European Convention on Steel Structures (ECCS). As part of these recommendations, the authors decided to explain the previously obtained unrealistic values of the fatigue class Δσϲ of the bridge butt joints covered with one-sided rhomb-shaped cover plates. The computational analysis performed with the FEM method gave excellent results which are briefly presented in the article.
EN
The article refers to the issue of incomplete penetration in T-joints allowed by the obligatory Eurocode EN 1993-1-8. Based on it, the joint’s model was made, and then they were FEM simulated in various load combinations. As a result of this simulation, a Whöller's graph was obtained. In the experimental part a T-joint was made. A static tensile test was carried out on it, which showed the areas of stress concentration and plasticization anticipated earlier during the simulation. The study concluded that the lack of mutual penetration of fillet welds generates a decreases of fatigue endurance.
PL
Artykuł odnosi się do zagadnienia niepełnego przetopu w złączach teowych dopuszczonych przez obligatoryjną normę Eurokodem PN-EN 1993-1-8. W oparciu o nią wykonano model złącza, a następnie przeprowadzono ich symulację MES w różnych kombinacjach obciążenia. W wyniku tej symulacji uzyskano wykres Whölera złącza. W części eksperymentalnej wykonano złącze teowe. Przeprowadzono na nim statyczną próbę rozciągania, która uwidoczniła obszary koncentracji naprężenia oraz uplastycznienia przewidziane wcześniej w trakcie symulacji. Z przeprowadzonych badań wynika wniosek, że brak wzajemnego przetopu spoin pachwinowych generuje istotny karb zmęczeniowy.
PL
Spawanie laserowe to jedna z nowoczesnych metod spawania, gdzie skoncentrowana wiązka promieniowania świetlnego stapia krawędzie łączonych materiałów, co w wyniku powoduje utworzenie złącza spawanego. Spawanie laserowe jest jedną z wydajniejszych metod spawania. Charakteryzuje się skróceniem czasów spawania, uzyskaniem spoin bez materiału dodatkowego z wąską strefą wpływu ciepła (SWC). W przypadku spawania laserowego wymagane jest staranne przygotowanie złącza przed spawaniem, co podnosi koszty samego procesu.
EN
The test material was a specimen sampled from sections of a pipe operated for 41,914 hours at a temperature of 575°C and under a steam pressure of 28.2 MPa. The specimen subjected to metallurgical tests was a welded joint made of austenitic steel TP347HFG. The non-destructive tests and the macroscopic tests confirmed the lack of any welding imperfections. The test joint represented quality level B in accordance with related standard requirements. The microstructural tests of the heat-affected zone (HAZ) revealed the presence of the fine-grained austenitic structure with numerous precipitates on grain boundaries – probably M23C6 carbides. In spite of long-lasting operation, the mechanical properties of the test welded joint were high and did not exceed the standard-related requirements concerning the base material.
PL
Materiałem badawczym była próbka pobrana z wycinków rury długotrwale eksploatowanej, przez 105 000 godzin w temperaturze 540°C i przy ciśnieniu pary 12,5 MPa. Obszarem przeprowadzonych badań metaloznawczych było złącze spawane ze stali austenitycznej TP347HFG. Badania nieniszczące oraz obserwacje makroskopowe potwierdziły brak niezgodności spawalniczych. Badane złącze uzyskało poziom jakości „B” zgodnie z wymaganiami normatywnymi. Badania mikrostrukturalne strefy wpływu ciepła (SWC) TP347HFG ujawniły występowanie jednego charakterystycznego obszaru o gruboziarnistej strukturze austenitycznej z licznymi wydzieleniami obserwowanymi na granicach ziaren – najprawdopodobniej węglików M23C6. Właściwości mechaniczne badanego złącza mimo długotrwałej eksploatacji, były wysokie i nie przekraczały wymagań normatywnych dla materiału podstawowego.
5
Content available remote The analysis of the microstructure of welded joints in steel P5 after service
EN
The material subjected to the tests discussed in the article was a section of a welded joint made of bainitic steel P5. The joint subjected to analysis was sampled from a pipe section exposed to the effect of elevated temperature for more than 96 000 hours. The metallurgical tests revealed a relatively low degree of the degradation of the test joint. The microstructure contained retained bainite and precipitates of various morphology. The identification of precipitates revealed the presence of M23C6 and M2C precipitates in the joint. The M23C6 carbides were observed along the boundaries of former austenite grains. The above-named identification of precipitates also revealed the presence of M2C and M23C6 C6 carbides within the grains/laths. The insignificant exhaustion of the joint microstructure might be ascribed to the fact that the joint was subjected to relatively low temperature for a relatively short time.
PL
Badaniu poddano wycinek złącza spawanego bainitycznej stali P5. Analizowane złącze pobrano z wycinka rury po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze. Przeprowadzone badania metaloznawcze wykazały względnie niewielki stopień degradacji badanego materiału. W mikrostrukturze obserwowano zachowaną bainityczną budowę z wydzieleniami o różnej morfologii. Przeprowadzona identyfikacja wykazała występowanie w badanym złączu wydzieleń M23C6 i M2C. Węgliki M23C6 obserwowano po granicach ziaren byłego austenitu, natomiast wewnątrz ziaren/listew ujawniono występowanie węglików M2C i M23C6. Względnie niewielki stopień wyczerpania mikrostruktury badanego złącza wynikał zapewne z relatywnie niskiej temperatury i zbyt krótkiego czasu eksploatacji.
6
Content available remote Nominal stress-based estimation of fatigue life of welded joints
EN
The paper presents methods for determining the fatigue life of welded joints with particular emphasis given to typical joints. In addition, the article presents various possible nominal stress-based ways enabling the calculation of stresses, including structural stresses and involving the most complex linear fracture mechanics. The paper also discusses recommendations by the International Institute of Welding related to the determination of the fatigue life of welded joints in flat elements exposed to tension-compression conditions. The work is focused on assessing the fatigue life of welded joints (selected types) in accordance with the guidelines specified in related recommendations issued by the International Institute of Welding and taking into consideration the analysis concerned with the safety of such structures.
PL
Przedstawiono metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych ze szczególnym uwzględnieniem typowych złączy. Podano możliwe sposoby wyznaczania naprężeń uzyskanych na drodze obliczeniowej w złączach spawanych na podstawie naprężeń nominalnych według różnych propozycji, poprzez naprężenia strukturalne, aż po zastosowanie najbardziej skomplikowanej liniowej mechaniki pękania. Na tym tle przedstawiono zalecenia Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa dotyczące wyznaczania trwałości zmęczeniowej złączy spawanych w warunkach rozciągania-ściskania elementów płaskich. Skupiono uwagę na problemie oceny trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych wybranych typów złączy zgodnie z wytycznymi zawartymi w zaleceniach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa oraz analizie bezpieczeństwa takich konstrukcji.
EN
The study contains quantitative conditions and limitations of the use of butt, fillet and butt-fillet welds in modern welded constructions. Examples of improper use are given. Calculated loss of material and capacity structures associated with the use of fillet welds with a convex face, their asymmetry, as well as the benefits of in-depth penetration obtained by hybrid (plasma-MAG, laser-MAG) or other, leading to the achievement of butt welds and butt-fillet welds with high-efficiency welding technologies. A list of the requirements for the correct use of fillet welds and features differing from butt, butt-fillet and fillet welds is given.
PL
Opracowanie zawiera ujęte w sposób ilościowy uwarunkowania i ograniczenia stosowania spoin czołowych, pachwinowych i czołowo-pachwinowych w nowoczesnych konstrukcjach spawanych. Podano przykłady niewłaściwego ich stosowania. Wyliczono straty materiałowe i nośności konstrukcji związane ze stosowaniem spoin pachwinowych z wypukłym licem, ich asymetrią, a także korzyści wynikające z pogłębionego wtopienia uzyskiwanego hybrydowymi (plazma-MAG, laser-MAG) lub innymi, prowadzącymi do uzyskiwania spoin czołowo-pachwinowych i czołowych, wysokowydajnymi technologiami spawania. Podano zestawienie wymogów prawidłowego stosowania spoin pachwinowych oraz cech różniących spoiny czołowe, czołowo-pachwinowe i pachwinowe.
EN
This article analyzes influence of the height of the weld reinforcement on the cost of additional materials in the MAG welding process. For this purpose, a simple calculator was created based on which the welds were calculated in the quality levels B, C and D and the costs of additional materials for butt joints made of low-alloy and high-alloy steel and T-joints made of low-alloy steel. Considerations on this subject were carried out based on the PN-EN ISO 5817 standard defining quality levels according to welding nonconformities. The losses resulting from exceeding a given quality level are presented.
PL
W artykule dokonano analizy wpływu wysokości nadlewu spoin czołowych i pachwinowych na koszty materiałów dodatkowych w procesie spawania metodą MAG. W tym celu utworzono kalkulator Excel ułatwiający obliczenie mas spoin w poziomach jakości B, C i D oraz porównanie kosztów materiału dodatkowych złączy doczołowych ze stali niskostopowej i wysokostopowej a także złączy teowych ze stali niskostopowej. Rozważania prowadzono w oparciu o wymagania PN-EN ISO 5817 określające poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. Przedstawiono straty wynikające z niedotrzymania wymaganego poziomu jakości.
EN
In 2018, passed the 40th anniversary of the death of prof. Andrzej Fabiszewski (1924-1978), a forerunner of testing the quality of butt welds in exploited railway bridges. One of the first surveyed facilities was the viaduct on the Poznań-Szczecin line discussed in the article. A very bad state of welds was found and there were 61 internal cracks. In order to estimate the durability of the facility, strength tests of the steel of the structure were carried out and static calculations were made against standard and operational loads. The fatigue life of a crack in a flange joint of one girder was also analyzed. The results of these tests are included in the article.
PL
W roku 2018 minęła 40 rocznica śmierci prof. Andrzeja Fabiszewskiego (1924- 1978), prekursora prowadzenia badań jakości spoin czołowych w eksploatowanych mostach kolejowych. Jednym z pierwszych badanych obiektów był wiadukt na linii Poznań-Szczecin omówiony w artykule. Stwierdzono bardzo zły stan spoin i występowanie w nich 61 pęknięć wewnętrznych. Celem oszacowania trwałości obiektu przeprowadzono badania wytrzymałościowe stali konstrukcji oraz wykonano obliczenia statyczne od obciążeń normowych i eksploatacyjnych. Przeanalizowano również trwałość zmęczeniową pęknięcia w spoinie pasowej jednego dźwigara. Wyniki tych badań zamieszczono w artykule.
10
EN
The article presents the effect of the technological parameters of the friction stir welding of 2 mm thick aluminium sheets made of aluminium alloy EN AW 6082 performed using of the bobbin tool. The tests included static tensile tests, hardness tests and macroscopic metallographic tests. The tests revealed that properly selected welding parameters enabled the obtainment of joints characterised by material continuity, compact structure and the lack of welding imperfections in the welding area. The application of the bobbin tool made it possible to obtain joints of aluminium sheets characterised by high strength, i.e. amounting to 61% of the base material strength.
PL
Przedstawiono wpływ parametrów technologicznych zgrzewania metodą FSW blach o grubości 2 mm ze stopu aluminium EN AW 6082 przy użyciu narzędzia szpulowego „bobbin tool”. Badania obejmowały statyczną próbę rozciągania, pomiary twardości oraz badania metalograficzne makroskopowe. Wykazano, że przy prawidłowo dobranych parametrach zgrzewania złącza charakteryzują się ciągłością materiałową, zwartą strukturą i brakiem niezgodności spawalniczych w obszarze zgrzewania. Przy zastosowaniu narzędzia szpulowego możliwe jest uzyskanie złączy cienkich blach aluminiowych, o wysokiej wytrzymałości wynoszącej 61% wytrzymałości materiału rodzimego.
PL
Celem pracy było porównanie stanu naprężenia resztkowego w złączach spawanych wyznaczonego metodą nieniszczącą, która bazowała na pomiarze natężenia efektu Barkhausena (metoda EB) oraz metodą niszczącą, określaną jako metoda trepanacyjna. Obiektem badania były trzy modelowe doczołowe złącza spawane wykonane ze stali S235, oznaczone jako P1, P2 i P3. Próbka P2 została odprężona cieplnie, a próbka P3 była odprężona mechanicznie poprzez naprężanie statyczne do granicy plastyczności. Stan naprężenia wyznaczono metodą EB w szeregu punktów na obu powierzchniach próbek. Badania trepanacyjne metodą Gunnerta pozwoliły wyznaczyć odkształcenia względne dla szeregu wąskich pasków wyciętych w części centralnej złącza równolegle do osi spoiny. Te odkształcenia przeliczono na poziomy naprężenia resztkowego w kierunku osi spoiny. Wartości te zostały zestawione z wartościami składowej stycznej naprężenia wyznaczonego metodą EB dla tej części spoiny. Wykazano, iż odprężanie cieplne praktycznie usuwa naprężenie spawalnicze, a odprężanie mechaniczne zmniejsza to naprężenie znacząco. Wyniki badania obiema metodami okazały się być zgodne jakościowo i także ilościowo – po uwzględnieniu ujawnionego metodą EB efektu wygięcia płyt. To świadczy o skuteczności i użyteczności metody EB dla oceny stanu naprężenia w elementach stalowych.
EN
The aim of the study was to compare the residual stress in welded joints determined by the non-destructive method, which was based on the Barkhausen effect intensity measurement (EB method), and the destructive method, defined as the trepanation method. Three model butt welds made of S235 steel, marked as P1, P2 and P3, were subjected to the test, P2 was heat annealed and P3 was mechanically annealed by static stress up to yield strength. The stress was determined by EB at a number of points on both faces of the specimens. The trepanation tests by Gunnert allowed to determine the relative deformations for a series of narrow strips cut in the central part of the joint parallel to the weld axis. These deformations have been converted to residual stress levels in the direction of the weld axis. These values were compared with the values of the tangential stress component determined by the EB method for this part of the weld. It has been shown that thermal annealing practically removes welding stress and mechanical annealing significantly reduces this stress. The results of both methods proved to be consistent both qualitatively and quantitatively - after taking into account the bending effect of the panels revealed by the EB method. This demonstrates the effectiveness and usefulness of the EB method in assessing stress in steel elements.
EN
Purpose: The main goal of the work is to determine the influence of the parameters of stress relief annealing on the mechanical and structural properties of welded joints made of chromium-molybdenum type 10CrMo9-10 steel. Design/methodology/approach: In the study, commercial 10CRMO9-10 steel was used, the Polish equivalent of 10H2M. This is a chromium-molybdenum toughened steel, i.e. after normalization (910-960°C) and high tempering (650-780°C). The materials were subjected to heat treatment, tests of mechanical properties, Charpy impact test, hardness of individual material zones, as well as macro and microscopic observations. Findings: The hardness tests indicated, that materials subjected to a single heat treatment possess the greatest hardness. Materials undergoing several heat treatments, possess hardness on a similar level to materials that have been annealed once, however they are characterized by low reproducibility of results. The most important parameter of heat treatment of the tested steel is heating up to a temperature of 690°C. Due to such heating, optimal mechanical properties are achieved, which results in long and safe exploitation of the produced elements. Research limitations/implications: The processes of heat treatment are very important to achieve optimal strength properties of welded joints. Practical implications: The development of energy worldwide has caused the creation of machines working in higher pressure and temperature ranges. The influence of temperatures decreases the service life of a given element. The adaptation and completion of the appropriate process of heat treatment extends the exploitation time of elements. Originality/value: Determining the mechanical properties of 10H2M steel, dependent on the temperature of heat treatment and heating time. It was concluded that the optimal parameter of heat treatment for the tested materials – is heating at a temperature of 690°C.
EN
The quality of joints in welded structures very often determines their suitability for further safe operation. The quality of welds assessed at least B, according to the PN-EN ISO 5817 standard, is the criterion for allowing many welded structures to be used in working conditions. The quality level B can be considered good, provided that the tested construction is not intended for use in extreme working conditions or in high-risk conditions. Strict acceptance criteria are applied to such environments, and the welds tested preferably meet the requirements of class B and do not have any defects. Even small discrepancies in the form of blisters, concave faces, etc. (qualifying for quality class B welds) should not be found in welds used for responsible steel constructions working in hazardous conditions. These defects may cause a loss of consistency of the material and, consequently, lead to a serious disaster. The article evaluated the quality of welded joints of selected welded elements of a power boiler. The inspection of welded joints was aimed at confirming the correctness of their performance and compliance with the technological and construction documentation as well as with the tightened technical acceptance conditions. As a result of visual and non-destructive tests, ultrasonic joints were allowed or withdrawn from further safe operation.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek z pachwinowymi spoinami wykonanych ze stali S355, poddanych cyklicznemu zginaniu. Badania przeprowadzono przy stałej wartości momentu gnącego Ma = 9.20 N×m i współczynniku asymetrii cyklu R = -1 z częstotliwością obciążenia 28,4 Hz. Badane próbki posiadały koncentratory naprężenia w postaci zewnętrznych, dwustronnych łagodnych karbów.
EN
The paper presents the results of fatigue crack growth tests of specimens with fillet welds made of S355 steel, subjected to cyclic bending. The tests were carried out at a constant amplitude of bending moment Ma = 9.20 N×m and stress ratio R = -1 with a load frequency of 28.4 Hz. The tested specimens had a stress concentrator in the form of an external, two-sided notches and fillet welds.
PL
Sterowanie jakością to metoda i działanie systemowe, które obejmuje wszystkie techniki pracy mające na celu nadzorowanie i monitorowanie procesów oraz prowadzenie ich w sposób zapewniający spełnienie wymagań jakościowych poprzez nadanie produktowi odpowiednich cech i właściwości, a także eliminowanie przyczyn powstawania wad i braków.
16
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań różnych gatunków stali i ich złączy spawanych oraz wzory (równania), które zastosowano do wyznaczenia wielkości krytycznych dla kryteriów odporności na pękanie. Dotyczą one zarówno zakresu liniowo-sprężystej, jak i sprężysto-plastycznej mechaniki pękania. Ponadto porównano eksperymentalnie wyznaczone rozwarcie czoła pęknięcia (CTOD) z wartościami obliczonymi według proponowanej w literaturze zależności, określającej jego korelację z wynikami badań udarności stali i złączy spawanych. Oceniono zgodność odporności na pękanie z użyciem dostępnych i znanych równań.
EN
The paper presents the results of tests on various steel grades and their welded joints as well as the formulas used to determine the critical values for toughness on crack criteria. They concern both the linear-elastic and the elastic-plastic range fracture mechanics. In addition, experimental and calculated crack tip opening displacement (CTOD) was compared based on their correlation with the results of standard impact tests of steel and welded joints. The compatibility of toughness on crack using different patterns was also evaluated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań metalograficznych złącza stali T91 spawanego dwoma materiałami dodatkowymi. Ścieg przetopowy wykonany był materiałem dodatkowym o składzie chemicznym zbliżonym do stali 10H2M, ścieg wypełniający materiał o składzie stali T/P91. Badane złącze poddane było obróbce cieplnej – wyżarzaniu 760 °C/2h. Badania nieniszczące i niszczące wykazały, że analizowane złącze spawane spełniało wymagania jakościowe na poziomie B oraz charakteryzowało się wymaganymi lub dostatecznymi właściwościami mechanicznymi. Badania strukturalne wykazały występowanie pomiędzy ściegiem graniowym a wypełniającym pojedynczej, o szerokości i długości rzędu kilku ziaren, strefy odwęglonej.
EN
The paper presents the results of metal science research of the T91 steel joint welded with two additional materials. The root pass was made with the additional material with its chemical composition similar to that of the 10H2M steel, and the fill pass was made with the material of the chemical composition of T/P91 steel. The examined joint was subject to heat treatment annealing 760 °C/2h. The non-destructive and the destructive tests proved that the investigated welded joint fulfilled the quality requirements at the B level and was characterised by the required or satisfactory mechanical properties. The structural tests showed the occurrence of a single decarburised zone, its width and length being of the order of several grains, between the root pass and the fill pass.
18
Content available remote Spawanie stali ulepszanej cieplnie na przykładzie S690QL
PL
W pracy przedstawiono technologię spawania stali ulepszanej cieplnie na przykładzie S690QL. Część badawcza pracy prezentuje wszystkie istotne parametry i założenia niezbędne do wykonania złącza spawanego. Dodatkowo zawarte zostały wyniki badań, które przeprowadzono na specjalnie przygotowanych próbkach. Dla porównania zestawiono ze sobą dwa złącza czołowe o grubości 12 mm i 50 mm oraz złącze pachwinowe o grubości 40 mm. Zakres badań obejmuje badania nieniszczące takie jak: wizualne, penetracyjne, ultradźwiękowe i radiograficzne oraz badania niszczące tj. próby rozciągania, zginania, udarności, ocenę makrostruktury oraz pomiar twardości złącza.
EN
The paper presents the technology for welding of heat-treated steel on the example of S690QL steel. Part of the research work shows all relevant parameters and assumptions necessary for the implementation of the welded joint. In addition, part of the research included the results of studies that were conducted on specially prepared specimens. For comparison two butt welds with a thickness of 12 mm and 50 mm and a fillet weld thickness of 40 mm are presented. The scope of research includes the non-destructive testing such as visual test, penetration test, ultrasonic test, radiographic test and destructive tests, which include: tensile test, bending test, impact test, macro test and measurement of hardness.
19
Content available remote Spawanie stali Hardox w wybranych osłonach gazowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nieniszczących oraz badań własności mechanicznych, udarności, twardości i makrostruktury złączy spawanych ze stali Hardox wykonanych metodą MAG w różnych osłonach gazowych.
EN
The paper presents the results of non-destructive tests and mechanical properties, toughness, hardness and macrostructure tests of welding joints of Hardox steel, welded in various gas shields.
PL
Obserwowany w ostatnich latach wzrost zastosowań nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych (TOFD, phased array) wiąże się z koniecznością opracowywania stosownych procedur badawczych, różniących się istotnie od typowych procedur dotyczących konwencjonalnych badań ultradźwiękowych. Z tego względu w pracy opisano najistotniejsze zagadnienia, które powinny zostać przeanalizowane i uwzględnione na etapie przygotowania procedury badania ultradźwiękowego techniką czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej TOFD. Szczególną uwagę zwrócono na analizę wielkości stref martwych TOFD oraz zmian rozdzielczości przestrzennej na grubości badanego złącza, a także doprecyzowanie zasad oceny wskazań niemierzalnych w kierunku wysokości.
EN
The increase in the use of advanced ultrasonic testing techniques such as TOFD and Phased Array, observed in recent years is connected with the necessity of development of appropriate testing procedures, differing siqnificantly from typical procedures for conventional ultrasound examinations. For this reason, the paper describes the most important issues that should be analyzed and taken into account at the stage of preparation of the ultrasonic examination procedure with the time of flight diffraction TOFD technic. Particular attention has been paid to the size of TOFD dead zones and changes in spatial resolution on the thickness of the joint tested, as well as the clarification of the principles for the assessment of unmeasurable in the direction of joint thickness indications.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.