Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłoczenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Simulation of a downhole jet-vortex pump’s working process
EN
The article is devoted to the theoretical study of the operation process of the borehole ejection system as part of the tubing string, jet pump and packer installed below; the system implements the hydrojet method of oil well operation. The improved design of the jet pump contains inclined guiding elements placed in its receiving chamber for swirling the injected flow, which results in an increase in the efficiency of the borehole ejection system. Based on the law of conservation of liquid momentum in the mixing chamber of the jet pump and taking into account the inertial pressure component caused by the swirling of the injected flow, there is obtained the relative form of the equation of the ejection system pressure characteristic, the structure of which contains a component that determines the value of the additional dynamic head. According to the results obtained, the additional dynamic head caused by swirling of the injected flow is determined by the ratio of the geometric dimensions of the flow path of the jet pump, the angle of inclination of the elements for creating vortex flows, and the ratio of the power and reservoir fluids. In the case of asymmetric swirling of the injected flow, an increase in the value of the relative displacement of the jet pump decreases the value of the additional dynamic pressure. In order to study the effect of flow swirling on the energy characteristic of the ejection system, the pressure characteristic of the jet pump was transformed into the dependence of its efficiency on the injection coefficient. Jet pump models with the ratio of the cross-sectional areas of the mixing chamber and the nozzle of 5.012 and 6.464, respectively, were used to check the adequacy of the theoretical pressure and energy characteristics obtained during the simulation of the performance process of the concentric ejection system. The average error in the theoretical determination of the pressure and efficiency of the vortex jet does not exceed 8.65% and 6.48%, respectively.
PL
Artykuł poświęcony jest teoretycznemu studium opisującemu proces pracy wgłębnego systemu wydobycia z odwiertu złożonego z kolumny rur wydobywczych, pompy strumieniowej i zainstalowanego poniżej pakera; przy użyciu tego systemu prowadzona jest eksploatacja odwiertów naftowych metodą hydrojet. Udoskonalona konstrukcja pompy strumieniowej zawiera skośne elementy prowadzące umieszczone w jej komorze zasilającej do zawirowania przepływu tłoczonego płynu, co skutkuje zwiększeniem wydajności systemu wydobycia z odwiertu. Na podstawie zasady zachowania pędu cieczy w komorze mieszania pompy strumieniowej oraz po uwzględnieniu bezwładnościowej składowej ciśnienia wywołanej zawirowaniem przepływu tłoczonego płynu otrzymuje się względną postać równania charakteryzującego ciśnienia w układzie ejekcyjnym, którego struktura zawiera składnik określający wartość dodatkowej wysokości podnoszenia. Zgodnie z uzyskanymi wynikami dodatkowa wysokość podnoszenia spowodowana zawirowaniem przepływu tłoczonego płynu jest określona przez: stosunek wymiarów geometrycznych toru przepływu pompy strumieniowej, kąt nachylenia elementów tworzących przepływ wirowy oraz stosunek płynów zasilających i złożowych. W przypadku asymetrycznego zawirowania przepływu tłoczonego płynu wzrost wartości względnej wyporności pompy strumieniowej powoduje zmniejszenie wartości dodatkowego ciśnienia dynamicznego. W celu zbadania wpływu zawirowania przepływu na charakterystykę energetyczną układu ejekcyjnego – charakterystykę ciśnieniową pompy strumieniowej przekształcono na zależność jej sprawności od współczynnika tłoczenia. Do sprawdzenia prawidłowości teoretycznych charakterystyk ciśnienia i energii uzyskanych podczas symulacji procesu pracy koncentrycznego układu ejekcyjnego wykorzystano modele pomp strumieniowych o stosunku powierzchni przekroju komory mieszania do dyszy odpowiednio 5,012 i 6,464. Średni błąd ciśnienia i wydajności strumienia wirowego wyznaczonych w sposób teoretyczny nie przekraczał odpowiednio 8,65% i 6,48%.
EN
Aluminium sheets designed for bottle closure production must be characterized with enhanced drawability and highly homogeneous properties ensuring problem-free production process with stable technological scrap level. Closure-stock material shall be produced in very narrow set of mechanical properties and should be characterized with thermal resistance in paint hardening process. This work presents results of study carried out on innovative aluminium alloy produced on the basis of post-consumed and post-produced scrap recycling. Hot-rolled strips with entry thickness 4.5 mm were rolled down to final thickness 0.225 mm in cold rolling and intermediate annealing process. Then cold-rolled sheets were undergone thermal process as simulation of paint hardening cycle. On the basis of mechanical properties, microstructure and technological tests results, influence of additional chemical elements added to aluminium alloys in secondary remelting process on properties of sheets designed for caps deep drawing process was determined. It was stated that additional chemical elements added to aluminium alloys in secondary remelting process increases hardening mechanism (grain size refining, solid solution strengthening, strain hardening) that reflects on higher sheets strength without any negative effects on formability and drawability.
PL
Blachy ze stopów aluminium do produkcji zakrętek muszą charakteryzować się wysoką podatnością do głębokiego tłoczenia i wysoką jednorodnością własności, zapewniającą bezproblemowy przebieg procesu tłoczenia z powtarzalną, zaplanowaną wielkością odpadu technologicznego. Materiał na zakrętki powinien posiadać stabilny w wąskim zakresie poziom własności mechanicznych, a także wysoką odporność termiczną w procesie cieplnego utrwalania lakieru. W pracy przedstawiono wyniki badań, wykonanych na nowatorskim stopie aluminium, który zaprojektowany został na bazie pełnego recyklingu poamortyzacyjnych oraz poprodukcyjnych złomów aluminiowych. Blachy walcowano na zimno na grubość finalną 0,225 mm z grubości początkowej wsadu po walcowaniu na gorąco 4,5 mm (z wykorzystaniem obróbki cieplnej międzyoperacyjnej), a następnie poddano procesowi termicznej obróbki, symulującej proces utwardzania lakieru. Na podstawie badań własności mechanicznych, obserwacji struktury materiału oraz badań technologicznych blach określono wpływ zawartości pierwiastków stopowych (wprowadzonych do stopu w procesie wtórnego przetopu) na własności blach przeznaczonych do tłoczenia zakrętek. Wykazano, że wprowadzenie do metalu dodatkowych pierwiastków stopowych drogą wtórnego przetwórstwa powoduje zwiększenie udziału mechanizmów umocnienia (rozdrobnienie ziarna, umocnienie roztworowe, umocnienie odkształceniowe), co przekłada się na wzrost własności wytrzymałościowych blach do głębokiego tłoczenia, bez obniżenia ich własności plastycznych.
PL
Papiery higieniczne należą do grupy wytworów papierowych, które powinny charakteryzować się m.in. miękkością i wysoką absorpcyjnością cieczy. Jedną z metod poprawy tych właściwości jest wytłaczanie określonych wzorów w gotowym produkcie. Proces wytłaczania powoduje zwiększenie objętości wstęgi papierowej i poprawia obydwa wymienione parametry, a także zwiększa estetyczne walory końcowego produktu. Odciśnięty wzór może stanowić unikalny identyfikator producenta danego wyrobu. W ramach prezentowanych badań opracowano technikę identyfikacji wzorów tłoczonych na papierach higienicznych, która może znaleźć zastosowanie w przemyśle papierniczym, a w szczególności w produkcji i wykańczaniu papierów higienicznych do oceny jakości i powtarzalności wzorów tłoczonych na papierach tissue, a także do porównywania wytłaczanych wzorów pod kątem ewentualnego naruszania praw autorskich.
EN
Hygienic papers belong to the group of paper products which should be characterized by, among others, softness and high absorption of liquids. One method to improve these properties is to emboss specific patterns in the finished product. The embossing process increases the volume of the paper web and improves both of the above parameters as well as increases the aesthetic value of the final product. The embossed pattern may be also the unique identifier of the producer of a given product. In the presented research, a technique has been developed to identify embossed patterns on hygienic papers, which can be used in the paper industry, in particular in the production and finishing of hygienic papers to assess the quality and repeatability of patterns embossed on tissue papers, as well as to compare extruded patterns for possible violation of copyright.
EN
Evaluation of the possibility of substitution of steel part in the car body by the one made of AZ31 alloy was the main objective of the whole project. The objective of this paper was to determine the flow stress model, which accounts for the difference in the behavior of magnesium alloys during tension and compression. Tension tests on Zwick machine and compression tests on Gleeble 3800 were performed. Inverse analysis was applied to interpretation of the results of the tests. Separate numerical models for tension and compression were implemented into Abaqus software and simulations of the stamping were performed. Sensitivity of the results to the flow stress model was evaluated.
PL
W artykule przedstawiono wpływ nowoczesnych technologii na rozwój procesu tłoczenia elementów karoserii samochodowej. Przedstawione badania dotyczą wsadów spawanych laserowo, dla których zbudowano model pozwalający przy użyciu MES symulować zachowanie się materiału podczas jego kształtowania. Uwzględniono również najnowsze trendy związane z zastosowaniem materiałów kompozytowych oraz ekologicznych.
EN
The article presents the influence of modern technologies on the development of the stamping process of car body elements. The presented research concerns laser-welded blanks for which a model was built that allows using FEM to simulate the behavior of material during its formation. The latest trends related to the use of composite and ecological materials were also taken into account.
PL
W artykule przedstawiono wpływ nowoczesnych technologii na rozwój procesu tłoczenia elementów karoserii samochodowej. Przedstawione badania dotyczą wsadów spawanych laserowo, dla których zbudowano model pozwalający przy użyciu MES symulować zachowanie się materiału podczas jego kształtowania. Uwzględniono również najnowsze trendy związane z zastosowaniem materiałów kompozytowych oraz ekologicznych.
EN
The article presents the influence of modern technologies on the development of the stamping process of car body elements. The presented research concerns laser-welded blanks for which a model was built that allows using FEM to simulate the behavior of material during its formation. The latest trends related to the use of composite and ecological materials were also taken into account.
7
Content available remote Formowanie pojemników na materiały PCM metodą hydrotechniczną z elastomerem
PL
Autorzy przedstawili metodę formowania za pomocą ciśnienia oleju, wywierającego nacisk na elastyczny stempel formujący kształt pojemnika na materiał zmiennofazowy (PCM). Dzięki zastosowaniu dwóch płyt elastomerowych o twardości 65 i 80 w skali Shore’a otrzymana część ma na środku odwzorowane usztywnienia oraz odpowiednią głębokość misy. Ta metoda nie jest szeroko rozpowszechniona ze względu na konieczność zapewnienia precyzyjnej konstrukcji i tym samym szczelności układu obciążającego formowany wsad. Ze względu na obniżone koszty narzędzia stosuje się ją zwłaszcza w przypadku jednostkowej produkcji części prototypowych lub produkcji małych serii. Autorzy przeprowadzili testy właściwości mechanicznych materiału, numeryczną analizę (MES) wykonalności oraz badania rzeczywiste (warsztatowe) metodą prób i błędów – przez zmiany konstrukcyjne narzędzia. To pozwoliło na osiągnięcie optymalnych parametrów ciągnienia materiału dla zadanych warunków brzegowych. Dzięki badaniom wyeliminowano znaczące naprężenia i pocienienia w gotowych częściach oraz w narożach pojemników na PCM.
EN
In this work, the authors present the method of forming by oil exerting pressure on the elastic punch forming the shape of a container for phase change material (PCM). Thanks to the use of two elastomer plates with a hardness of 65 and 80 Shore, the obtained part has mapped stiffeners in the middle and the appropriate depth of the bowl. This method is not widespread due to the precise design ensuring tightness of the load system of the formed blank. By reducing the tool costs, this method is used in particular in the case of unit production of prototype parts or small production series. The authors carried out tests of mechanical properties of the material, numerical analysis of feasibility with the FEM, real (workshop) trials after previous optimization by trial and error through structural changes of the tool. This allowed to obtain the best material drawing parameters for given boundary conditions. The research allowed to eliminate significant stresses and thinning in finished parts and corners of PCM containers.
8
Content available remote Eksperymentalna weryfikacja wyników symulacji mes toczenia żeliwa sferoidalnego
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano metodę eksperymentalnej weryfikacji wyników symulacji numerycznej MES procesu toczenia żeliwa sferoidalnego. We wstępie wyszczególniono czynniki wpływające na efekt końcowy symulacji MES, powodujących konieczność eksperymentalnej weryfikacji badań symulacyjnych. Zaprezentowano metodę weryfikacji otrzymanych wyników symulacji poprzez badania eksperymentalne z użyciem przygotowanego w tym celu stanowiska. Dokonano wzajemnego porównania wyników otrzymanych dla symulacji i eksperymentu oraz sformułowano wnioski końcowe.
EN
The article presents a method of experimental verification of the results of an FEM oblique turning simulation of ductile cast iron. In the introduction, factors affecting the outcomes of FEM simulations are listed, along with their description. A need for experimental validation due to the effect of those factors was stated. The research stand and FEM simulation procedure were explained. Next, experiment and simulation results were presented. The article is concluded with a comparison of obtained results and final conclusions.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of the press construction solution and the size of the sieve hole on the efficiency of the pressing yield and the content of solid particles on the raw juice. In this study two devices, included singleand twin screw press were used. The devices were equipped with two sieves of different hole sizes. Based on the obtained results it was found that the pressing yield and consistency of apple juice depends on the type of press and the size of the holes in the used sieves. In the case of a single-screw press, the change in the size of the sieve holes had no statistically effect on the efficiency of raw juice and the yield of filtered juice. In the case of the twin-screw press a statistically significant effect of sieves size on the yield of pressing was observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wpływu rozwiązania konstrukcyjnego prasy oraz wielkości otworów sita na wydajność procesu tłoczenia oraz zawartość cząstek stałych w soku surowym. Do badań wykorzystano dwa urządzenia tj.: jedno – i dwuślimakową prasę wyposażoną w dwa rodzaje sit o zróżnicowanej wielkości otworów. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wydajność tłoczenia i konsystencja soku jabłkowego zależy od rodzaju zastosowanej prasy i wielkości otworów w użytych sitach. W przypadku prasy jednoślimakowej zmiana wielkości otworów sita nie miała istotnie statystycznego wpływu zarówno na wydajność soku surowego jak i wydajność soku filtrowanego, zaś w przypadku prasy dwuślimakowej zaobserwowano istotny statystycznie wpływ wielkości sit na wydajność tłoczenia.
EN
This paper presents the characteristics of the production of extrudate with axial-symmetrical construction, having a segmented construction wall. Examples of machine tools and devices for manufacturing products with segments and the construction characteristics of a single segment are presented. Methods of shaping the segment wall in forming sockets, characteristics and type of movement made by shaping elements in the process of extrusion in the process line are described. Exemplary results of experimental investigations of the displacement of geometric elements of a single segment and the influence of wall thickness on segment deformation at a given force and speed of deformation under laboratory conditions are presented.
EN
The article presents an implemented solution, which includes an aspect of work that has been done on modelling for the purposes of simulation processes, carried out under the Multi-Year Programme "Improvement of Innovation Development Systems in Production and Maintenance Processes". The method described in this article relates to the prediction of wear processes of tools, which are used in shaping processes of materials by plastic formation, including cold sheet metal stamping. The research problem presented in this article was determined by the identification of specific characteristics of wear processes on stamping technology, based on which a computational prediction model based on computerized methods of data processing was developed. This method streamlines complex processes of exploitation, including the need to anticipate the time that tools must be replaced. The article discusses identified research and application problems that had to be solved during the design and implementation of the solution. The theoretical basis of exploitation processes, types of technical states, diagnostic methods, as well as the structure of the developed solution and its basic features are shown. Important elements of this paper include the possibilities of using the method for tasks related to ensuring the continuity of production in industrial factories that use sheet metal stamping systems. Innovative features of the developed system are also discussed.
PL
W artykule zaprezentowano rozwiązanie obejmujące fragment prac dotyczących modelowania na potrzeby symulacji procesów technologicznych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji". Opisana w artykule metoda dotyczy predykcji procesów zużycia narzędzi wykorzystywanych w procesach kształtowania materiałów poprzez obróbkę plastyczną obejmującą tłoczenie blach na zimno. Problem badawczy podjęty w artykule określony został poprzez zidentyfikowanie specyficznych charakterystyk procesów zużycia dotyczących technologii tłoczenia, na podstawie których opracowano obliczeniowy model prognostyczny oparty na komputerowych metodach przetwarzania danych. Metoda usprawnia złożone procesy eksploatacji, w tym potrzebę przewidywania okresu, po jakim zachodzi konieczność przeprowadzenia regeneracji lub wymiany narzędzi. W artykule omówiono zidentyfikowane problemy badawcze i aplikacyjne, które należało rozwiązać podczas projektowania i implementacji rozwiązania. Przedstawiono podstawy teoretyczne procesów eksploatacji, rodzaje stanów technicznych, metody diagnostyczne, a także strukturę opracowanego rozwiązania i jego podstawowe funkcjonalności. Zaprezentowano możliwości wykorzystania metody do zadań związanych z zapewnieniem ciągłości produkcji w zakładach przemysłowych użytkujących systemy tłoczenia blach. Wskazano na innowacyjne cechy opracowanego systemu.
PL
Artykuł przedstawia możliwości odkształcania stopu aluminium serii 7075 i potencjał tego materiału do procesu tłoczenia w podwyższonych temperaturach. Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie elementu o kształcie litery U z blachy stopu 7075, cechującego się wysoką wytrzymałością i twardością. Stop aluminium w stanie obróbki cieplnejT6 w postaci blach został odkształcony w nagrzanych wcześniej narzędziach, a następnie zmierzono jego twardość w określonych, krytycznych miejscach. Wykonano serie prób, zmieniając przy tym parametry procesu, takie jak: temperatura materiału wsadowego oraz prędkość kształtowania. Temperatura narzędzi była stała dla wszystkich wykonanych prób. Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie elementu o zadowalających własnościach mechanicznych, zbliżonych do właściwości po obróbce T6. Stanowi to pretekst do dalszych badań nad materiałem w celu wykorzystania go na odpowiedzialne elementy konstrukcyjne maszyn i pojazdów, wymagające podwyższonej wytrzymałości. Stan, w którym materiał został dostarczony (stan T6 – po procesie przesycania i starzenia sztucznego) zapewnia mu wysoką wytrzymałość ograniczając jednak jego odkształcalność. Zadana geometria narzędzi powoduje dodatkowo na tyle duże odkształcenie materiału, że materiał szybko ulega pękaniu podczas tłoczenia. Aby zapobiec pękaniu, stosowana jest obróbka cieplna. Powoduje ona jednak zmiany w mikrostrukturze materiału, co skutkuje pogorszeniem jego własności wytrzymałościowych. Autorzy artykułu postawili sobie za zadanie zachowanie wysokich własności wytrzymałościowych zbliżonych po obróbce cieplnej T6 oraz otrzymanie kształtu odpowiadającego geometrii narzędzi.
EN
This article deals with the forming of the 7075 aluminumalloy grade and demonstrates the potential of this material for the hot stamping process. The purpose of the research was to obtain a U-shaped element made of 7075 aluminum alloy sheet, characterized by high strength and hardness. T6 temper 7075 aluminum alloy sheets were deformed in preheated tools and then its hardness and strength were measured in selected, critical locations. A series of tests were made, changing process parameters such as tools temperature, batch material temperature, and deformation speed. The conducted research allowed to obtain an element with satisfactory mechanical properties. This is a basis for further research on the use of 7075 aluminum alloy for production of load carrying components of machines and vehicles requiring increased strength. The delivery state of the material (T6 temper - after the solutionizing process and artificial aging) provides high strength properties and relatively good deformability. However, the tool’s geometry causes a large deformation of the material sothat it begins to crack. Heat treatment is commonly used to prevent material fromcracking. However, it causes changes in the microstructure of the material, which results in a deterioration of its strength properties. The authors of the articles set themselves the task of combining both: proper geometry of the workpiece and high strength properties
PL
Przemysł lotniczy do budowy samolotów wykorzystuje lekkie elementy powłokowe otrzymywane z blach na drodze tłoczenia. Procesy tłoczenia pozwalają na uzyskanie powtarzalności wymiarów oraz własności wytwarzanych elementów. Tłoczenie blach można postrzegać jako system tribologiczny, którego ważnym elementem jest smar technologiczny mający istotny wpływ na przebieg procesu i finalną jakość wyrobu. W artykule omówiono wpływ smaru technologicznego na rozkład grubości ścianek wytłoczek. Przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia w próbie przeciągania pasa blachy pomiędzy płaskimi matrycami, badania korozyjne oraz wyniki analiz numerycznych procesu tłoczenia blach aluminiowych i tytanowych.
EN
In the aviation industry, lightweight coated materials obtained through sheet metal forming have been used for construction of airplanes. Forming processes ensure repeatability of dimensions and properties of the components. Sheet metal forming can be considered as a tribological system, with its important element being technological lubricant, which has a significant effect on the process and final quality of products. The paper discusses the effect of a technological lubricant on distribution of wall thickness in drawn parts. The results of examinations of the coefficient of friction in the strip drawing test between flat dies, corrosion tests and results of numerical analyses of aluminium and titanium sheet metal forming were also presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki walcowania pakietowego (ARB – Accumulative Roll Bonding) wyżarzonego, czystego technicznie aluminium o grubości 1,2 mm. Poprzez obróbkę wielokrotnego walcowania otrzymano próbki - taśmy o strukturze ultra drobnej, o grubości około 1 mm. Obserwowano próbki po 8 przepuście ARB metodą EBSD (Electron Backscatter Diffraction Analysis), co pozwoliło wstępnie określić wielkość ziaren na mniejszą od 1 µm. Oszacowano również metodą rentgenowską Scherrera średnią wielkość krystalitów, która wynosiła 180 nm. Następnie wykonano badania tłoczenia i przetłaczania wytłoczek na kilku zestawach stempli i matryc (kilka ciągów) w celu uzyskania głębokiej wytłoczki o bardzo małej średnicy (wytłoczki zbliżonej do obudowy kondensatora). Stwierdzono, że połączonymi metodami walcowania pakietowego i tłoczenia (oraz kilku operacji przetłaczania) można uzyskać bardzo głębokie wytłoczki, zarówno o podwyższonych właściwościach mechanicznych (w stosunku do materiałów konwencjonalnych – np. wyżarzonego, czystego technicznie aluminium), jak również o większych głębokościach aniżeli próbki wykonane z wyżarzonego materiału. Zaobserwowano bowiem ponad dwukrotne zwiększenie wartości granicy plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie, dla próbek pobranych z taśm po procesie ARB, w stosunku do próbek wyciętych z materiału wyżarzonego. Wynik ten jest zgodny z założeniami metody ARB. Podwyższone właściwości mechaniczne powinny się przełożyć na zwiększoną wytrzymałość eksploatacyjną obudów kondensatorów. Taśmy aluminiowe poddane walcowaniu metodą ARB posiadały ponadto większą tłoczność niż taśmy niewalcowane.
EN
This article presents the results of accumulative roll bonding (ARB) of annealed, technically pure aluminum with a thickness of 1.2 mm. Specimens – tapes with an ultrafine grained structure and thickness of approx. 1 mm, were obtained through multiple rolling. Specimens were observed after the 8th ARB pass using EBSD (Electron Backscatter Diffraction Analysis), which made it possible to preliminarily determine grain size to be less than 1 µm. Average crystallite size was also assessed using Scherrer’s Xray diffraction method, and it amounted to 180 nm. Next, stamping and redrawing tests were performed on several sets of punches and dies (several draws) in order to obtain a deep drawpiece with a very small diameter (drawpiece similar to capacitor housing). It was observed that, by using the combined methods of accumulative roll bonding and stamping (as well as several redrawing operations), very deep drawpieces can be obtained, with both improved mechanical properties (compared to conventional materials – e.g. annealed, technically pure aluminum) and greater depths than specimens made from annealed material. Specimens collected from tapes after the ARB process had double the yield point and tensile strength compared to specimens cut out from annealed material. This result is concurrent with the assumptions of the ARB method. Improved mechanical properties should translate to improved operational durability of capacitor housings. Aluminum tapes subjected to ARB also had greater drawability than tapes that were not rolled.
PL
Praca stanowi część projektu, którego celem jest ocena możliwości wykorzystania wyrobów ze stopów magnezu w elementach konstrukcyjnych nadwozi samochodowych. Motywacją do przeprowadzenia badań było dążenie do obniżenia masy komponentu z zachowaniem jego dotychczasowych funkcji konstrukcyjnych. Skupiono się na wykorzystaniu symulacji numerycznej procesu wytwarzania elementu wspornika będącego częścią usztywniającą konstrukcję belki wzmacniającej układ kierowniczy samochodu. Zbadano laboratoryjnie stop magnezu AZ31 i przeprowadzono symulacje numeryczne uwzględniające zachowanie się materiału podczas formowania w podwyższonych temperaturach. Przedstawiono uzyskane wyniki oraz ocenę przydatności stopów magnezu do wybranego zastosowania.
EN
This work represents a segment of the investigation project work intended to review the prospects of application magnesium alloy materials for production of the car chassis parts. The need for the research has aroused from the concept of replacing the conventional heavy steel parts with the lightweight magnesium alloy substitutes revealing however equivalent strength and functional properties. The study focused on numerical simulation of the manufacturing process specified for the bracket supporting the steering system reinforcing beam. Laboratory tests of the magnesium alloy grade AZ31 material were performed and numerical simulations were conducted with due consideration given to material behavior when formed at elevated temperatures. Finally presented are the results of the tests and prospects of application of the magnesium alloys for selected purposes.
EN
Organic products undergo biodegradation processes in favourable conditions while being improperly stored. The production of vegetable oils by means of the pressing technology requires high electrical energy input which is converted by friction forces in screw extrusion presses into heat. The heat, in turn, is conducive to the organic mass degradation processes. The purpose of the study was to determine the impact of the pressing temperature and the dynamic oil cooling processes on the oxidative stability. The tests were carried out in the industrial environment in a production room of an oil and fat plant producing rapeseed oil. Based on the summarised test results, it can be concluded that the initial oil temperature and the cooling rate had a significant impact on the variable value. The higher the values of these parameters were, the longer the oxidative stability period was. The oxidative stability was more than 60 h for the hot-pressed oil and about 10 h for the cold-pressed oil. The oil free from solid impurities showed resistance at a level of 18 h.
PL
Produkty organiczne ulegają procesom biodegradacyjnym w sprzyjających warunkach, podczas niewłaściwego ich przechowywania. Produkcja olejów roślinnych za pomocą technologii tłoczenia wymaga dużych nakładów energii elektrycznej, która na skutek sił tarcia w prasach ślimakowych jest przekształcana w ciepło. Ciepło natomiast sprzyja procesom degradacyjnym masy organicznej. Celem pracy było określenie wpływu temperatury tłoczenia oraz procesów dynamicznego schładzania oleju na stabilność oksydacyjną. Badania wykonywano w warunkach przemysłowych w hali produkcyjnej zakładu tłuszczowego, zajmującego się produkcją oleju rzepakowego. Na podstawie zebranych wyników badań można stwierdzić, że istotny wpływ na wartość zmiennej miała temperatura początkowa oleju i tempo schładzania. Im wyższe wartości tych parametrów, tym okres stabilności oksydacyjnej się zwiększał. Dla oleju tłoczonego na gorąco stabilność oksydacyjna wynosiła powyżej 60 h, dla tłoczonego na zimno około 10 h. Olej pozbawiony zanieczyszczeń stałych charakteryzował się odpornością na poziomie 18 h.
EN
Purpose: Objective of the paper was to determine the effect of particle size fraction for the mechanical properties of powders and magnetic fields produced powder consisting of ironbased alloys and an epoxy resin (trade name Epidian 100) which was obtained as a result of press. Design/methodology/approach: Samples were produced by the method of singleunilateral pressing. To achieve the pursued objective, the following tests were performed: microstructural observations – light microscope, roughness tests, statistical the hysteresis loops. Findings: On the basis of the research it can be stated that with the increase in the size fraction of the reinforcement of composites increased their roughness and greater was their density. In addition, with the increase in the size fraction of the reinforcement of composites increased the field coercivity, while decreasing saturation magnetisation. Research limitations/implications: The study not specified time and the influence of baling pressure on the mechanical properties and magnetic properties of composites produced using the single-uniaxial press. Practical implications: The division into three fractions powder using a sieve analysis did not allow for adequate separation of powders. In each fraction were small particles. In the future, it will be used a long period of time sieving powders. Originality/value: The paper presents new method producing magnetic composites, where possible was give shape by using epoxy resin.
EN
The paper presents results of assessment of the unit pressure force within the refractory material volume in the course press-moulding of stampings for refractory precast shapes. The force was evaluated with the use of physical simulation of deformation undergone by lead balls placed in the raw refractory mass subjected to pressing in a metal die. To determine the value of unit pressure force applied to the aggregate grains in the course of stamping press-moulding, physical model of deformation of a sphere induced by the uniaxial stress state was used.
EN
The paper presents results of an analysis of material density distribution in stampings press-moulded in metal dies from raw refractory materials based on alumina-magnesia-carbon aggregate. The stampings, fabricated on LAEIS HPF 1250 pressing machine, are blanks from which refractory precast shapes are manufactured by means of drying and firing. Samples for material density evaluation were cut out from test stampings with the use of diamond-reinforced disc. Density of the material was determined in thirteen layers of stampings denoted with letters A through M.
PL
Redukcja masy samochodu jest możliwa jedynie dzięki kompleksowemu podejściu obejmującemu zastosowanie wysokowytrzymałych blach stalowych o strukturze wielofazowej oraz nowoczesnych technik łączenia i kształtowania. Coraz większe znaczenie zyskuje technologia tłoczenia wsadów spawanych laserowo typu tailored welded blanks, a także jej odmiany: tailored welded coils i tailored welded tubes. Metody te umożliwiają optymalizację tłoczenia blach na liczne elementy karoserii, co skutkuje obniżeniem masy pojazdu, zmniejszeniem liczby odpadów, części, wzmocnień, a w konsekwencji prowadzi do obniżenia kosztów wytwarzania.
EN
The reduction of a car’s weight is only possible due to a complex approach including the application of high-strength sheet steels with multiphase microstructures and modern joining and forming techniques. More and more attention is paid on stamping of laser-welded sheets using the tailored-welded blank technology and its modifications: tailored-welded coils and tailored-welded tubes. These methods enable the optimization of sheet stamping used for numerous elements of a body-in-white. It results in the reduction of a vehicle’s weight, the reduction of a number of scrap, parts, reinforcements and finally it reduces the manufacturing costs.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.