Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The operational problems of currently manufactured high-pressure injection pumps are related to the use of fuels with inadequate lubricating properties. Even one-time use of fuel that does not meet the requirements assumed by the manufacturer may lead to irreversible changes in the structure of joints, which is tantamount to, among other things, change of the friction coefficient and attenuation in mobile nodes. This article presents and compares the results of dynamic simulation performed in the Autodesk Inventor Professional environment, in which the influence of changes of the friction coefficient value in the mobile nodes of pumps with cam drive and hypocycloid drive on loading of the pumping section was analyzed.
PL
Problemy eksploatacyjne dotyczące współcześnie produkowanych wysokociśnieniowych pomp wtryskowych związane są ze stosowaniem paliw o niedostatecznych właściwościach smarnych. Nawet jednorazowe zastosowanie paliwa niespełniającego założonych przez producenta wymagań może prowadzić do nieodwracalnych zmian w strukturze połączeń, co jest równoważne między innymi ze zmianą współczynnika tarcia i tłumienia w węzłach ruchowych. W artykule przedstawiono i porównano wyniki symulacji dynamicznej wykonanej w środowisku Autodesk Inventor Professional, w której przeanalizowano wpływ zmian wartości współczynnika tarcia w węzłach ruchowych pompy o napędzie krzywkowym oraz napędzie hipocykloidalnym na obciążenie sekcji tłoczącej.
PL
W artykule poddano analizie dwa zeskanowane dotykowo zarysy krzywek (wzorcowej i regenerowanej). Pomiar zrealizowano przy użyciu ramienia pomiarowego współpracującego z oprogramowaniem CMM-Manager. Natomiast obróbkę danych jak i analizy dotyczące porównania obu zarysów przeprowadzono w kilku alternatywnych środowiskach m.in. Catia, dokonując oceny poprawności wykonanej regeneracji powierzchni.
EN
The article includes the analysis of two cams' outlines (master sample and regenerated one) measured by the use of contact scan method. The measurement was taken by the use of measuring arm which worked with CMM-Manager software. Yet, the data processing together with comparative analyses of both outlines were conducted in several alternative environments e.g. Catia, which were meant to evaluate the accuracy of the regenerated surface.
PL
Nowoczesne maszyny oraz całe linie produkcyjne w coraz większym stopniu wykorzystują systemy mechatroniczne. Istotą mechatroniki jest wprowadzanie rozwiązań elektronicznych oraz informatyki do układów mechanicznych, co przyczynia się do zacierania granic między tymi dyscyplinami nauk technicznych. Jednocześnie efekt synergiczny współdziałania tak różnych dyscyplin przyczynia się do istotnego wzrostu jakości proponowanych rozwiązań. W artykule przedstawiono tendencje występujące w technice napędów tekturnic z zastosowaniem systemów mechatronicznych. Z uwagi na złożoność tematyki, autorzy, dla przykładu, omawiają tylko dwa moduły występujące w tekturnicy, mające istotny wpływ na jakość produktu końcowego. Są to przekrawacz rotacyjny oraz moduł automatycznej układarki bezkońcowej (automatic endless stacker), służący do produkcji tektury w formie składanki harmonijkowej. Obie maszyny występują jako ostatni moduł w procesie produkcji tektury, lecz ich zasada działania jest całkowicie odmienna. Przekrawacz tnie wstęgę tektury na arkusze o zadanej długości, które następnie układane są w stos, natomiast układarka zagina tekturę w harmonijkę i układa w stos. Ta technologia stosowana była w tekturnicach już od ponad 20 lat, jednak obecnie przeżywa ponowny rozkwit, ze względu na nowe rozwiązania techniczne. Omówiono podstawowe rozwiązania stosowane w układach sterowania napędów obu maszyn bez użycia skomplikowanej formy matematycznej. Wskazano na dużą dynamikę tych rozwiązań oraz na niewątpliwą zaletę, jaką jest łatwość ich programowania. Przedstawiono wyniki prac badawczo-wdrożeniowych przeprowadzonych na przekrawaczu rotacyjnym oraz układarce bezkońcowej („harmonijkowej”). Ponieważ publikacje na ten temat są niezmiernie rzadkie, więc autorzy uznali za celowe przedstawienie tych rozwiązań szerszemu gronu inżynierskiemu i naukowemu.
EN
The latest machines and entire production lines use mechatronic systems more and more often. Introduction of electronic solutions and information technologies to mechanical engineering is the essence of mechatronics, contributing to the fact that borderlines between these fields are disappearing. On the other hand, synergies of such different disciplines contribute to crucial improvement in quality of new solutions. The article shows trends in drive systems based on mechatronics dedicated to corrugating machines. Due to a complexity of this subject, the authors discus only two modules used in the corrugating machines, which have a crucial effect on quality of a final product. They include a rotary cutter and an automatic endless stacker for production of accordion fold board. These two machines are used as final units in the production of corrugated board, however their principle of operation is completely different. The cutter cuts board sheets into segments of fixed length and stacks them, whereas the stacker makes the board concertinaed and stacks it. This technology has been used in corrugating machines for over 20 years, however today it is in its heyday due to new technical solutions. The article presents basic solutions used in drive control systems of both machines without using complicated mathematical formulas. The authors show high dynamics of these solutions and their unquestionable advantage connected with the fact that they are easy to be programmed. The authors present resultants of research works carried out on the rotary cutter and the automatic endless stacker. As publications on this subject are very rare, the authors considered it appropriate to present them to larger circle of specialists.
4
Content available remote Impact of the cam and follower cooperation and of lubrication on the cam wear
EN
Purpose: The paper provides an analysis of the reasons for excessive wear of the cam/follower system components based on physical and mathematical models developed to describe the impact of selected material, technological and operational factors. Owing to the comparison between the calculation results obtained and the actual cam wear values, it was possible to asses the correctness of the wear models taken into consideration. Design/methodology/approach: The research in question included preparation of a mathematical cam wear model developed by way of dimensional analysis as well as finite element (FEM) based structural models for a cam/follower system. The aforementioned FEM models were noted in a parametrical form using macro commands of the COSMOS/M system, and hence it was possible to analyse contact problems in various cam positions and change the selected analytical parameters (e.g. dimensions, material parameters). Findings: The main reasons for excessive cam wear include inferior quality of the cam and follower frictional couple lubrication as well as edge-type cooperation between the cam and the cam follower. At the same time, a significant impact on the wear is exerted by hardness of the cam and its follower. Research limitations/implications: Wear of cams and cam followers operating in timing gear systems of vehicle combustion engines takes place as an effect of friction occurring in presence of lubricant. During standard operation, components of the cam/follower system may be subject to an excessive or accelerated wear process. This study is an attempt to establish the reasons for this phenomenon to occur in order to control such cases. Originality/value: In order to counteract the phenomenon of accelerated wear of cams, one should consider increasing the required hardness of their working surfaces.
5
Content available remote A stand for forearm flexor muscles examination
EN
In this paper a stand for forearm flexor muscles examination is presented. This stand is equipped in special cam which theoretically should extort a constant force in biceps brachii during arm flexion. It should allow examining maximal force of main muscle and muscles cooperation measurements. Herein an arm geometry and cam calculations is also presented.
PL
Mięśnie są biomechanicznymi silnikami dla zwierząt i ludzi. Mają one ogromny wpływ na ruch, a nawet pewne istotne funkcje życiowe. Z biomechanicznego punktu widzenia najważniejszą częścią układu mięśniowego są mięśnie poprzecznie prążkowane. W artykule zaprezentowano stanowisko do badania zginaczy przedramienia. Jest ono wyposażone w specjalnie zaprojektowaną krzywkę, której zadaniem jest wymuszenie stałej siły napięcia bicepsa podczas zginania ręki. Ma to na celu umożliwienie wyznaczenia maksymalnej siły, którą może wygenerować ten mięsień oraz zbadanie współpracy mięśni przedramienia. W artykule zamieszczono również przyjętą geometrię ręki oraz obliczenia dotyczące konstrukcji krzywki.
EN
A cam follower system is modelled in this work. The equation of motion and the eigenfrequencies are recovered. The computation of the dynamic response is made by mean of combined implicit Newmark-Newton Raphson algorithm. Moreover, dynamic behaviour of the follower train is analysed in presence of an eccentricity in the camshaft and backlash between the follower rods and its guide.
EN
In this paper the numerical step-by-step method of cam profile design is presented. The results of its using for internal combustion engine valve gear are submitted. Its basis is a principle of step-by-step formation of the tappet movement law taking into account restrictions, which permit to refuse of before hand, accepted cam profile description. Thus instead of the analytical law of tappet movement the numerical representation is used, and the algorithm of positive and negative acceleration forming provides maximum cam efficiency, depending on the tappet displacement diagram completeness and connected to it valve timing. A longside with formation of the tappet movement law definition of the necessary data for manufacturing and the control of the corresponding cam profile using various kinematic schemes is stipulated. This method allows to profile of maximum efficiency cams in view of many restrictions on parameters, connected to valve gear serviceability and reliability: contact stress in cam-tappet pair, pressure angle, coverage factor of the valve springs effort, radius of cam profile curvature, oil film thickness in the cam-tappet pair and the restrictions on the higher order of derivative from the tappet displacement on the cam turn angle. Efficiency ofa considered method has been confirmed at profiling cams for lines of tractor and automobile engines.
8
Content available remote Application of Mathematical Methods to Designing a Cam - Driven Loom Batten
EN
The mathematical model of a cam-driven batten mechanism is presented. The set of differential equations describes the behaviour of the system, taking into account the elasticity of its elements and the electric motor. The results of numerical calculations are plotted. General suggestions for designers are given.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny krzywkowego napędu mechanizmu bidłowego krosna. Podano układ równań różniczkowych, opisujących zachowanie systemu z uwzględnieniem elastyczności jego elementów oraz charakterystyki silnika elektrycznego. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiono w formie wykresów. Podano ogólne zalecenia dla konstruktorów.
9
Content available remote Badania zużywania warstwy wierzchniej bieżni krzywek płaskich
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zużywania powierzchni roboczych krzywek płaskich stosowanych w zautomatyzowanych urządzeniach podająco - przemieszczających maszyn. Technologia powierzchni roboczych krzywek płaskich wykonanych ze stali LH15SG twardości 50-54 HRC polega na wstępnym szlifowaniu bieżni ściernicami tarczowymi i wykańczającym szlifowaniu bieżni ściernicami palcowymi. Wynikiem procesu jest otrzymanie powierzchni o chropowatości 0,3 um < Ra < 1,0 um. Rozrzut chropowatości, a także właściwości warstwy wierzchniej powoduje istotne różnice w zużyciu powierzchni roboczej krzywki. W badaniach zmierzano do określenia sposobu zużycia bieżni krzywki. Na podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano rekonstrukcję kształtu krzywki w aspekcie zwiększenia jej trwałości, a także ustalono dobór właściwych warunków szlifowania.
EN
In the paper, the research results on wear of the disc cams working in the automatic shifting and loading devices has been presented. The raceway surface of those cams made out of bearing steel LH15SG with hardness 50 - 54 HRC had been grinded initially with disk-type grinding wheel and finished with grinding pin. After machining the surface roughness was about 0,3 um < Ra < 1,0 um. Distribution of roughness and other properties of the surface layer cause different wear of the cam raceway. The researches were to determine the way of wearing. As a result, a reconstruction of the cam shape has been proposed which could increase its lifetime. The appropriate grinding conditions have been determined as well.
10
Content available remote Zagadnienia kontaktu krzywki z popychaczem
PL
Zastosowano elementy kontaktowe MES do badania zjawiska kontaktu w układzie krzywka-popychacz. Wyniki symulacji mogą być wykorzystane podczas tworzenia modeli zużycia pary kinematycznej krzywka-popychacz. Uzyskane wartości naprężeń porównano z obliczonymi na podstawie wzorów Hertza.
EN
In this paper a contact elements of FEM was used to investigation of contact problem of cam-pusher pair. Results of simulations can be used during formation the wear models of cam-pusher kinematics pair. Comparison between the obtained values of stresses and the values calculated on the basis of Hertz theory has been made.
11
Content available remote Krzywkowy napęd kołyski w obrabiarkach Gleason'a
EN
Cam design principles of cam mechanism of the transmission of Gleason cutting machines are presented in the paper. Modified roll and appropriate machine settings are also explained.
PL
W artykule przedstawiono zasady konstrukcji krzywki napędu ruchu odtaczania stosowanego w obrabiarkach firmy Gleason. Opisano również mechanizm modyfikacji ruchu odtaczania oraz dobór ustawień obrabiarki.
PL
W pracy podano sposób wyznaczania teoretycznego zarysu krzywki mechanicznego układu obciążającego, złożonego z krzywki opasanej cięgnem z przeciwciężarem. Przedstawiono aplikację techniczną rozwiązania teoretycznego, opartą na doborze odpowiedniej krzywki zastępczej o zarysie uproszczonym, wykonalnym w warunkach warsztatowych.
EN
The paper presents a method of theoretical determination of profile of a cam, mechanical discharging system, including a cam surrounded by a line with a counterweight. An example of practical application of the discussed solution was presented. Here a suitable substitute cam of a simplified profile, realizable in a workshop, was used.
PL
Seria tzw. "błękitna" łączników krzywkowych firmy Kraus & Naimer (Austria) jest przewidziana dla szerokiego zakresu obciążeń prądowych. Jednak ze względu na zaobserwowany wzrost zainteresowania na polskim rynku łącznikami o wyższej obciążalności prądowej, przedstawiamy poniżej opis techniczny - wraz z podstawowymi kryteriami doboru - tej części serii C i L, której prąd znamionowy ciągły wynosi od 100 A do 2400 A.
PL
We współczesnej praktyce przemysłowej dominują obwody prądu przemien-nego. Trudno więc dziwić się światowym producentom między innymi niskonapięciowych łączników, że ich produkty są konstruowane i rozwijane pod kątem spełnienia wymogów stawianych przed aparatami pracującymi właśnie w takich obwodach. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych własności (dla prądu przemiennego) dwóch typów łączników krzywkowych produkcji austriackiej firmy Kraus&Naimer, a następnie określenie warunków, po wypełnieniu których łączniki te zastosować można w obwodach prądu stałego.
PL
Łączniki krzywkowe o symbolu CA i C posiadając w ramach swoich typów różnorodne systemy i materiały styków oraz zróżnicowane postacie zacisków przyłączeniowych - znajdują zastosowanie zarówno w obwodach sterowania aparatów i silników, jak i w układach elektronicznych. Mogą także funkcjonować w trudnym, agresywnym środowisku, otoczeniu. Spełniają wymagania europejskich norm podmiotowych, w tym norm LEC947-3 oraz VOE0660 część 107. Poza tym łączniki te w przedziale od C26 do C125 posiadają certyfikaty niemieckiego Lloyda.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.