Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 165

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bearing capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W artykule opisano wybrane aspekty stosowania poziomych obciążeń eksploatacyjnych w analizie nośności istniejących kolejowych obiektów inżynieryjnych wg PN-EN 15528.
EN
The article describes selected aspects of the application of horizontal operational loads in the analysis of the bearing capacity of existing railway engineering structures according to PN-EN 15528.
EN
The article presents the analysis of the impact of surface roughness on the load capacity of lap adhesive joints from aluminum alloy 2024. The surfaces of the samples were prepared to bond using mechanical treatment methods, such as milling and abrasive blasting. The surface roughness of the samples for different pre-treatment variants, measured in the 2D system, was found in the range of: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Strength tests showed an increase in the bearing capacity of joints the surfaces of which were subjected to both milling and abrasive blasting.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu chropowatości powierzchni na nośność zakładkowych połączeń klejowych stopu aluminium 2024. Powierzchnie próbek zostały przygotowane do klejenia z zastosowaniem metod obróbki mechanicznej, takich jak frezowanie i piaskowanie. Chropowatość powierzchni próbek dla poszczególnych wariantów obróbki, zmierzona w układzie 2D, mieściła się w przedziale: Rp=19,4÷60,6 [μm], Rv=16,5÷88,1 [μm], Rz=35,9÷147,0 [μm], Rc=32,2÷103,3 [μm], Rt=37,1÷174,7 [μm], Ra=8,91÷22,73 [μm], Rq=10,50÷27,33 [μm], Rsk=-0,2260÷0,6487, Rku=1,78÷5,85, RSm=0,1207÷0,7337 [mm], Rdq=23,4÷198,7 [˚]. Badania wytrzymałościowe wykazały wzrost nośności połączeń, których powierzchnie poddawane były zarówno frezowaniu, jaki i piaskowaniu.
EN
The objective of this paper is to describe the effect of cavities on the bearing capacity of two interfering footings based on granular soil using an exclusively experimental approach with a test model designed in the laboratory. The experimental protocol was carried out based on the variation of several parameters such as the spacing (x) (axis to axis) between the footings, and the distance (H) between the footings and cavities and between the cavities axes (L). The results highlight the effect of cavities and the interference of two strip footings on the bearing capacity factor (q) and efficiency factor (EF). Moreover, the results revealed that, in the case wherein the distance between the footings and the cavity is greater than 3, the cavity impact is eliminated.
EN
Long evolution of solid timber structures has developed sufficiently reliable engineering solutions and methods of timber structures reinforcement. The experience of mass production and application of new glued timber structures has shown that the simple transfer of traditional methods of calculation and design to modern structures is not always correct. The design and reinforcement of modern are still being developed. Graphical representation of the fields of operating normal stresses and wood resistance fields show that even with simple uniaxial stretching along the fibers the limiting state initially arises not at the direction of the principal axes of symmetry but at an angle to the fibers. The current trends in management, diagnostics, design and reconstruction of buildings show that almost all problems of preserving wooden and other structures in ordinary reconstructed objects, as well as in architectural, historical and cultural monuments are based on the competence level of the personnel not only in the restoration industry, but in construction industry too.
PL
Długotrwała ewolucja konstrukcji z litego drewna rozwinęła znacząco niezawodne rozwiązania inżynieryjne i metody wzmacniania konstrukcji drewnianych. Doświadczenie w masowej produkcji i stosowania konstrukcji z drewna klejonego wykazało, że proste przeniesienie tradycyjnych metod obliczania i projektowania na nowoczesne konstrukcje nie zawsze jest poprawne. Projektowanie i wzmocnienie nowoczesnych konstrukcji są wciąż rozwijane. Graficzne przedstawienie obszarów występowania normalnych naprężeń i obszarów oporu drewna pokazuje, że nawet przy prostym jednoosiowym rozciągnięciu wzdłuż włókien stan graniczny pojawia się początkowo nie w kierunku głównych osi symetrii, ale pod kątem w stosunku do włókien. Obecne trendy w zarządzaniu, diagnostyce, projektowaniu i rekonstrukcji obiektów budowlanych pokazują, że prawie wszystkie problemy związane z konserwacją konstrukcji drewnianych i innych rekonstruowanych w zwykłych obiektach, a także w zabytkach architektonicznych, historycznych i kulturowych opierają się na poziomie kompetencji personelu nie tylko w branży restauratorskiej, ale także w budownictwie.
EN
The paper presents technological changes concerning not only the method of construction, but also the materials used. Another aspect is the methods of calculating the load-bearing capacity and settlement of piles. With acceptance for use the PN-EN:1997-1:2008 standard in 2010, it was necessary to change the approaches applied that based on many years of experience and tradition. The best method in this case is to forecast the full load-settlement characteristics. On the basis of the collected data, a comparative analysis of particular displacement piles technologies was made. The usefulness of individual methods of load-bearing capacity calculation depending on the pile technology was determined.
EN
Purpose: The purpose of this study is to investigate the ultimate bearing capacity of the rectangular footing resting over layered sand using finite element method. Design/methodology/approach: Finite element analysis was used to investigate the dimensionless ultimate bearing capacity of the rectangular footing resting on a limited thickness of upper dense sand layer overlying limitless thickness of lower loose sand layer. The friction angle of the upper dense sand layer was varied from 41° to 46° whereas for the lower loose sand layer it was varied from 31° to 36°. Findings: The results reveal that the dimensionless ultimate bearing capacity was found to increase up to an H/W ratio of about 1.75 beyond which the increase was marginal. The results further reveal that the dimensionless ultimate bearing capacity was the maximum for the upper dense and lower loose sand friction angles of 46° and 36°, while it was the lowest for the upper dense and lower loose sands corresponding to the friction angle of 41° and 31°. For H/W = 0.5 and 2, the dimensionless bearing capacity decreases with the increase in the L/W ratio from 0.5 to 6 beyond which the dimensionless ultimate bearing capacity remains constant for all combinations of parameters. The results were presented in nondimensional manner and compared with the previous studies available in literature. Research limitations/implications: The analysis is performed using a ABAQUS 2017 software. The limitation of this study is that only finite element analysis is performed without conducting any experiments in the laboratory. Further the study is conducted only for the vertical loading. Practical implications: This proposed numerical study can be used to predict the ultimate bearing capacity of the rectangular footing resting on layered sand. Originality/value: The present study gives idea about the ultimate bearing capacity of rectangular footing when placed on layered sand (dense sand over loose sand) as well as the effect of thickness of top dense sand layer on the ultimate bearing capacity. The findings could be used to calculate the ultimate bearing capacity of the rectangular footing on layered sand.
PL
Przedstawiono studium parametryczne wpływu wytrzymałości na ściskanie betonu, wpływu stosunku pola przekroju próbki do pola powierzchni docisku oraz stopnia zbrojenia spiralą na wytrzymałość betonu na docisk. Podano alternatywne wzory do obliczania wytrzymałości na docisk betonu elementów zbrojonych spiralami.
EN
Paper presents parametric study of influence of concrete compressive strength, ratio of cross-section area to loaded area and reinforcement ratio on bearing capacity. Based on analised results of previous researches, alternative formulas for bearing capacity of spirally reinforced concrete were presented.
PL
Scharakteryzowano mechaniczne modele pracy tego rodzaju styków, a także różne postępowania obliczeniowe podane w normach. Oceniono je w świetle wyników badań eksperymentalnych, wskazując stwierdzone rozbieżności i ich możliwe przyczyny. Stwierdzono, że mimo uwzględnienia wielu czynników, takich jak wytrzymałość betonu, stopień zbrojenia poprzecznego, szorstkość powierzchni zespolenia, w żadnej z analizowanych norm nie opisano w sposób zadowalający nośności styków między betonami układanymi w różnym czasie.
EN
In the paper mechanical models describing behaviour of interface between concrete cast at different times, as well as various design procedures were presented. Regulations were evaluated in the light of the results of experimental investigations. The discrepancies found and their possible causes were indicated and discussed. Despite including such factors as concrete strength, interface reinforcement ratio or roughness of the joint surface, it was found that none of the analysed standard procedures satisfactorily describes the load bearing capacity of the interfaces between concrete cast at different time.
PL
Przedstawiono analizę obliczeniową mającą na celu porównanie nośności rygla i słupa ramy portalowej, wykonanych z elementów walcowanych na gorąco (IPE) i giętych na zimno (ceowniki łączone przewiązkami). W pierwszym etapie przeprowadzono obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz zoptymalizowano ramę wykonaną z kształtowników IPE. Następnie przeanalizowano wyodrębnione elementy składowe jako element walcowany na gorąco oraz gięty na zimno.
EN
The article presents a computational analysis aimed at comparing the resistance of the rafter and column of the portal frame made of hot-rolled (IPE) and cold-formed elements (back-to-back channel sections). In the first stage, static and strength calculations were performed and the frame made of IPE profiles was optimized. Then, the separated elements were analyzed as hot rolled and cold-formed.
PL
W konstrukcjach z betonu coraz częściej stosuje się pręty kompozytowe FRP (ang. Fiber Reinforced Polimer) wykonane z różnych materiałów. Właściwości wytrzymałościowe dostępnych na rynku prętów kompozytowych są bardzo zróżnicowane. Pręty kompozytowe mają bardzo wysoką wytrzymałość, moduł sprężystości większości z nich jest niski. Pręty te nie mają cech plastycznych, ich zniszczenie następuje w sposób nagły. Dlatego zachowanie się belek zbrojonych prętami kompozytowymi odbiega od znanego zachowania się belek ze zbrojeniem stalowym; nośność na zginanie i odkształcalność tych belek są bardzo zróżnicowane. W artykule przeanalizowano wpływ rodzaju zastosowanego zbrojenia w belkach na ich nośność i odkształcalność. Belki ze zbrojeniem niemetalicznym w stosunku do belek ze zbrojeniem stalowym charakteryzują się większą nośnością i mniejszą sztywnością, a tym samym większymi ugięciami.
EN
Reinforced concrete constructions use nonmetallic rebar (FRP) made of various materials. The strength properties of FRP rebar available on the market are very diverse. FRP rebar have very high strength, the modulus of elasticity of most of them is low. These rebar have no plastic features, their failure occurs suddenly. Therefore, the behavior of reinforced beams with FRP rebar differs from the known behavior of steel reinforced beams; the flexural strength and deformability of these beams vary widely. The article analyzes the impact of the type of FRP rebar used in beams on their load-bearing capacity and deformability. Beams behind non-metallic reinforcement in relation to steel-reinforced beams are characterized by higher load capacity and lower stiffness, and thus greater deflections.
EN
This article presents results of the numerical analysis of the interaction between heavy caterpillar tracks system and subsoil. The main goal of the article is to present an algorithm to design working platforms - temporary structures enabling the work of heavy construction equipment on weak subsoils. A semi-analytical method is based on the results of the numerical analysis performed with use of the finite element method (FE software ZSoil.PC [12]). The calculations were carried out for the piling rig machine - Bauer BH20H (BT60). Three ground models were adopted: Model 1: one layer - weak cohesive soil (clay); Model 2: two layers: weak cohesive soil (clay) and cohesionless working platform (medium sand); Model 3: one layer: strong cohesionless subsoil (medium sand). The following problems were solved: I) entry of the machine on the ground with various geotechnical parameters under each caterpillar tracks II) detection of the maximum permissible angle of ground slope.
PL
Nabierająca tempa dynamika produkcji budowlanej wymusza na inwestorach konieczność zagospodarowania nieruchomości gruntowych których przeznaczenie na cele budowlane było wcześniej nieopłacalne (niskie parametry gruntowe, wysoki poziom wód gruntowych, występowanie zwartej zabudowy itp.). W związku z tym, grunty na których posadowienie są budynki coraz częściej charakteryzują się niskimi parametrami wytrzymałościowymi. Dlatego geotechnicy mają trudne zadanie projektowania i wykonywania budowli na terenach wymagających podjęcia szczególnych środków ostrożności. W celu odpowiedniego przenoszenia obciążeń pomiędzy budynkiem a podłożem gruntowym o niskich parametrach wytrzymałościowych projektanci decydują się na wykonanie fundamentów pośrednich. Ich wykonanie wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn roboczych (palownic, wiertnic itp.). Przed dopuszczeniem maszyny roboczej do pracy należy sprawdzić, czy podłoże gruntowe ma wystarczającą nośność. W przypadku jej niedoboru, należy odpowiednio wzmocnić podłoże poprzez wykonanie platformy roboczej. W niniejszym artykule przedstawiono analizę współpracy maszyna budowlane - podłoże gruntowe. Podstawową analizę przeprowadzono metodą elementów skończonych 3D (oprogramowanie FE ZSoil.PC). Jej wyniki zostały opracowane w formie formuł umożliwiających rozwiązanie problemu interakcji maszyna budowlana – podłoże gruntowe. Szczegółowe obliczenia przeprowadzono dla palownicy - Bauer BH20H (BT60).
EN
The article analyzes of the load capacity of the rotation mechanism of the boom arm sub-assembly for a self-propelled crane. The uneven flexibility of systems supporting structures of the machine was taken into account in the identification of the load. The consideration are illustrated by the example slewing bearing from self-propelled crane. FEM method was used for calculations. The basic problems of construction of numerical model were discussed. Sample calculations of bearing carrying capacity has been done taking into account flexibility of bearings supporting structures, which also allowed to define the internal load distribution in the bearing. On example of the supporting structure of the mobile crane DST 5050 the internal load distribution in the crane bearing at different positions of the crane machine body were defined. During the rotation of the crane body priority angels were indicated. It has been shown that the deformations of the supporting frames are so large that they significantly change the distribution of forces transmitted by the individual bearing rollers.
EN
Based on the response of small-scale model square footing, the present paper shows the results of an experimental bearing capacity of eccentrically loaded square footing, near a slope sand bed. To reach this aim, a steel model square footing of (150 mm × 150 mm) and a varied sand relative density of 30%, 50% and 70% are used. The bearing capacity-settlement relationship of footing located at the edge of a slope and the effect of various parameters such as eccentricity (e) and dimensions report (b/B) were studied. Test results indicate that ultimate bearing capacity decreases with increasing load eccentricity to the core boundary of footing and that as far as the footing is distant from the crest, the bearing capacity increases. Furthermore, the results also prove that there is a clear proportional relation between relative densities –bearing capacity. The model test provides qualitative information on parameters influencing the bearing capacity of square footing. These tests can be used to check the bearing capacity estimated by the conventional methods.
EN
This paper presents the results obtained from an experimental programme and numerical investigations conducted on model tests of strip footing resting on reinforced and unreinforced sand slopes. The study focused on the determination of ultimate bearing capacity of strip footing subjected to eccentric load located either towards or opposite to the slope facing. Strip footing models were tested under different eccentricities of vertical load. The obtained results from tests conducted on unreinforced sand slope showed that the increase in eccentricity of applied load towards the slope facing decreases the ultimate bearing capacity of footing. Predictions of the ultimate bearing capacity obtained by the effective width rule are in good agreement with those proposed from the consideration of total width of footing subjected to eccentric load. The ultimate bearing capacity of an eccentrically loaded footing on a reinforced sand slope can be derived from that of axially loaded footing resting on horizontal sand ground when adopting the effective width rule and the coefficient of reduction due to the slope. When increasing the distance between the footing border to the slope crest, for unreinforced and reinforced ground slope by geogrids, the ultimate bearing capacity of footing is no more affected by the slope ground.
PL
W artykule opisano wpływ najczęściej popełnianych błędów w trakcie montażu stalowych łączników rozporowych na nośność zamocowań. Zazwyczaj wynika to z zarysowań podłoża betonowego, użycia wierteł o niewłaściwej średnicy, zastosowania nieodpowiedniego momentu instalacyjnego, zbyt płytkiego osadzenia łączników w podłożu itp. Stwierdzone w badaniach różnice w nośności mogą dochodzić nawet do 200%.
EN
The paper describes the effects of errors most frequently met while installing the metal anchors on the bearing capacity of the fixing system. It is usually caused by cracks of the concrete base, usage of drills with incorrect diameters, application of improper installation torque and/or too shallow embedment of anchors in the concrete base, and also other factors. The differences in the capacity found in the tests can reach even 200%.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia środowiskowe w wymaganiach podstawowych. Omówiono: nośność i stateczność konstrukcji, higienę, zdrowie i środowisko, usuwanie odpadów stałych, ochronę środowiska wewnętrznego, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, środowisko zewnętrzne, bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, ochronę przed hałasem, oszczędność energii i izolacyjność cieplną i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
EN
In current economic trends, changes in construction using are required. It usually leads to changes in value and type of the working load on building structures, with the requirement to rate the technical state and replace or strengthen the elements. An important aspect of determining the residual bearing capacity of damaged bending reinforced concrete elements is the research concerning the influence of difference defects and damages on the change of strength and deformability. In the article main types of damages and defects, methods of studies of damaged reinforced concrete elements and the expediency of usage of this elements are described. However, most methods are suitable only for certain defects and damages due to the large complexity of calculations and the consideration of multifactoriality. Significant complexity of a single method for calculating damaged elements depends on the possible changing stress strain state of an element in combination with certain defects and damages, the presence of a non-complete separation where during loading or alteration of the damaged element the fractions become included in the work, reinforced concrete is the composite material which carrying complexity in calculating the joint work of its components.
EN
The paper presents current problems related to the load-bearing capacity of the axle with a stub size Ø120×179 mm, used in the axle systems of 1XTa freight wagons and their variants as well as the Y25 wagon family. The guidelines for strength calculations of these axles based on the current European regulations were provided. Operational problems are also presented, which can increase or decrease the durability of the wheelset axles.
PL
W artykule przedstawiono aktualnie występujące problemy związane z nośnością eksploatowanej osi o wymiarach czopa Ø120×179 mm, zastosowaną w układach biegowych wagonów towarowych typu 1XTa wraz z odmianami oraz rodziny Y25. Przedstawiono wytyczne do obliczeń wytrzymałościowych ww. osi w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy europejskie. Zaprezentowano również problemy eksploatacyjne, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć trwałość osi zestawu kołowego.
EN
The article presents an analytical method of determining the axle load capacity with axle journal dimensions Ø120×179 mm. Such axles are used in running gears of the 1XTa freight wagons and the Y25 family of the bogies, with various versions. The results of strength calculations in particular axle sectors are presented, along with their evaluation and comparison to the criteria in force, based on the currently binding European regulations.
PL
W artykule przedstawiono sposób określenia na drodze analitycznej nośności osi o wymiarach czopa Ø120×179 mm, stosowaną w układach biegowych wagonów towarowych typu 1XTa oraz rodziny Y25 z odmianami. Przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych w poszczególnych sektorach osi wraz z ich oceną i porównaniem do obowiązujących kryteriów, które oparto o aktualnie obowiązujące przepisy europejskie.
20
Content available remote Wpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu
PL
Przeanalizowano współpracę murowych łuków i ścian, które mają wpływ na odciążenia łuków. Uzyskano zależność maksymalnych naprężeń w łuku od modułu sprężystości usytuowanego nad łukiem muru, za pomocą którego modelowano utratę jego sztywności z uwagi na zużycie techniczne. Ustalono, że przy zmniejszeniu modułu sprężystości do 5 – 10% jego początkowej wartości występuje znaczna zmiana stanu naprężeń i odkształceń łuku.
EN
The paper analyzes the combined action of stone arches and walls, which exert a unloading effect on the arches. The dependences of the maximum acting stresses in the arch on the modulus of elasticity of the overlying masonry were constructed, reflecting the behavior of the damaged masonry, which lost rigidity properties. It was proven that when the modulus of elasticity decreases to 5 - 10% of the initial one, significant changes occured in the stress-strain state of the entire structure.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.