Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces projektowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In this paper I attempt to identify the fundamental properties of the diagram as a form of representation in opposition to purely symbolic representation The author’s intent is to present the characteristics of architectural diagrams as they are and to analyse their role in argumentation, or, more broadly, in various forms of justifying diagrammatic representations. However, these two aspects cannot be fully separated from each other – the distinctive features of diagrams are of course tied with the distinctive properties of cognitive processes associated with them. This discussion will present just how diverse diagrams and types of thinking can be, and the wide range of roles that representations can play in architectural cognition.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę wyróżnienia podstawowych własności diagramu jako typu reprezentacji przeciwstawionego reprezentacji czysto symbolicznej. Zamysł autora jest taki, aby przedstawić własności diagramów architektonicznych jako takich i poddać analizie ich rolę w dowodach, czy szerzej, w różnych postaciach uzasadniania reprezentacji diagramowych. Tych dwóch aspektów nie można jednak w pełni oddzielić - charakterystyczne cechy diagramów są oczywiście związane również z charakterystycznymi własnościami procesów poznawczych z nimi związanych. Rozważania ukażą, jak różnorodne mogą być diagramy, typy myślenia oraz role, jakie reprezentacje mogą odgrywać w poznaniu architektonicznym.
PL
W obliczu narastających problemów cywilizacyjnych będących wynikiem m.in. żywiołowej urbanizacji z udziałem koszto- i energochłonnej architektury (fast-form architecture) pojawia się potrzeba wprowadzenia alternatywnych metod projektowania środowiska zamieszkiwania człowieka. Pierwszym etapem jest wprowadzenie nowego modelu nauczania architektury. Dotychczasowy model preferuje rozwój wyłącznie wyobraźni formalnej oraz podporządkowanych jej umiejętności graficznych i technicznych przy jednoczesnym pominięciu umiejętności miękkich. Skutkuje on wprowadzaniem na rynek architektów, projektujących budynki, których relacje z użytkownikiem i miejscem można określić jako jednowartościowe. Przypisanie dominującego znaczenia niezwiązanej z miejscem formie architektonicznej, oznacza zastąpienie autentycznego jej doświadczania wszystkimi zmysłami chwilową ekscytacją. Alternatywny model kształcenia powinien być ukierunkowany na trzy aspekty: projektowanie architektury haptycznej, rozwój wyobraźni sytuacyjnej i kontekstualne rozwiązywanie problemów (projektowanie miejsc, a nie budynków). W tym modelu istotną funkcję pełnią warsztaty, których program i przebieg jest pozwala na zetknięcie się uczestników z materią architektury: miejscem, potrzebami użytkujących/zamieszkujących je ludzi oraz materiałem i techniką.
EN
In the face of the growing problems of civilization resulting, among others, from spontaneous urbanization with the participation of cost-intensive and energy-consuming architecture (fast-form architecture), there is a need to introduce alternative methods of designing the environment of human habitation. The first step is to introduce a new architecture teaching model. The current model prefers to develop only the formal imagination and the graphic and technical skills subordinated to it, with the simultaneous omission of soft skills. It results in introducing architects to the market, designing buildings whose relations with the user and the place can be described as single-valued. Assigning the dominant meaning to an architectural form that is not related to the place means to replace the authentic experience of it with all the senses with a momentary excitement. The alternative model of education should focus on three aspects: designing haptic architecture, developing situational imagination and contextual problem solving (designing places, not buildings). In this model, an important function is played by workshops, the program and course of which allow the participants to come into contact with the matter of architecture: the place, the needs of the people who use / live in them, as well as the material and technique.
PL
Terapia ogrodem uznawana jest współcześnie za ogólnoświatową metodę terapii osób z różnymi dolegliwościami psychofizycznymi. Pojawiający się wątek wrodzonej potrzeby kontaktu człowieka z naturą, leżący u podstaw terapii ogrodniczej, stał się punktem wyjścia prac nad przygotowaniem wytycznych projektowych zagospodarowania przestrzeni ogrodów wokół ośrodków opieki nad osobami z dysfunkcjami neurologicznymi. W artykule przedstawiono wskazówki dotyczące projektowania ogrodów dla osób z takimi dolegliwościami. Oparte są one na wnikliwej kwerendzie literatury przedmiotu, a także wynikach współpracy podjętej przez autorki z ośrodkami terapeutycznymi i ich użytkownikami. Podstawą stały się wywiady swobodne z chorymi i z członkami rodzin oraz pogłębiony wywiad z terapeutami, a także bezpośrednia obserwacja funkcjonowania obiektów, struktury funkcjonalno-przestrzennej ogrodu, zachowań podopiecznych i ich udziału w codziennym życiu ośrodka. Przedstawione propozycje wynikają również z doświadczenia autorek w tworzeniu przestrzeni terapeutycznych. Wyniki badań nad tematyką projektowania przestrzeni terapeutycznych ukazują, że w ich planowaniu ważne jest indywidualne podejście do organizowania ogrodów wspierających określone schorzenie, co obrazują zebrane w tabelach wytyczne projektowe i wskazane elementy zagospodarowania przestrzeni ogrodu.
EN
Garden therapy is nowadays considered as a worldwide therapy method for people with various health disorders. Furthermore, the aspect of human’s unconditional need of contact with nature that is so crucial in the therapy became the groundwork for therapy research allocated to suit people with neurologic dysfunctions. The article presents guidelines for designing garden spaces for people with such conditions. Proposed principles are based on an in-depth study of literature of the given subject, as well as on the results of dialogues conducted by the authors with therapeutic centers authorities and their patients. The research was directly based on informal interviews with patients and their family members as well as on an in-depth interview with therapists, on direct observation of facilities, on functional and spatial structure of potential therapeutic garden, as well as on observation of patients’ behavior and their participation in the daily activities provided by the center. Nonetheless, proposals that we have established are also collective results from the authors’ previous experience in creating therapeutic spaces. The research undertaken on designing green areas around health institutions clearly highlights the requirement of an individual approach towards each space and patients’ health condition, in order to maintain the standards of modern therapeutic methods.
EN
This article will focus on an analytical framework as a research tool in design disciplines. Key problem for an analytical framework in landscape architecture is how to deal with the dynamics of landscape form, design and use in the design process. We start with a short overview will be given of analytical frameworks. In the second part some generic principles of analytical frameworks will be applied in three case studies of 19th century public parks. The third part will focus on how results of such an analysis can be used for the future and how results of people environment studies can be part of that. One of the conclusions is, that people-environment studies can play a role before, during and after the design process. In most cases results of people-environment studies cannot be applied directly but rather as part of an iterative process of research and design
PL
Artykuł skupia się na strukturach analitycznych jako narzędziach badawczych w dyscyplinach projektowania. Kluczowym problemem dla struktur analitycznych w architekturze krajobrazu jest sposób radzenia sobie z dynamiką formy krajobrazu i wykorzystania jej w procesie projektowania. Zaczynamy od krótkiego przeglądu struktur analitycznych. W drugiej części niektóre ogólne zasady struktur analitycznych zostaną zastosowane w trzech studiach przypadków dziewiętnastowiecznych parków publicznych. Trzecia część skoncentruje się na tym, w jaki sposób wyniki takiej analizy mogą być wykorzystane w przyszłości. Jednym z wniosków jest to, że badania ludzie-środowisko mogą odgrywać rolę przed, w trakcie i po procesie projektowania. W większości przypadków wyniki badań ludzie-środowisko nie mogą być stosowane bezpośrednio, ale jako część iteracyjnego procesu badań i projektowania.
PL
Obliczeniowa mechanika płynów (ang. computational fluid dynamics, CFD) jest nowoczesnym narzędziem stosowanym w praktyce inżynierskiej, które może zostać wykorzystane do optymalizacji procesu projektowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych (SUG-gazowych). W pracy przedstawiono wybrane możliwości praktycznego stosowania metod numerycznych do oceny poszczególnych parametrów projektowych SUG-gazowych. Główną cechą modelowania CFD jest możliwość uzyskania rozkładów stężeń gazów, kierunków przepływu strumienia mieszaniny gaśniczej w chronionym pomieszczeniu oraz przestrzennego rozkładu temperatury powietrza, co stanowi istotny walor poznawczy tej metody. Uzyskane wyniki wskazują na potencjał praktycznego wykorzystania metod CFD w modelowaniu zabezpieczeń gazem gaśniczym rzeczywistych pomieszczeń.
EN
Computational fluid dynamics (CFD) is a modern tool used in engineering practice that can be used to optimize the design of fixed gaseous extinguishing systems (FGE-systems). The paper presents selected possibilities of practical application of numerical methods for evaluation of individual FGE-systems design parameters. The main feature of CFD modeling is the ability to obtain gas concentration distributions, flow directions of fire extinguishing mixture in a protected room and spatial distribution of air temperature, which is an important cognitive value of this method. The results show the potential for practical use of CFD methods in the modeling of extinguishing gas protection of real properties.
PL
W pracy przedstawiono sposób realizacji projektu instalacji chemicznej do wydzielenia acetonu z wody w procesie ekstrakcji z użyciem octanu etylu jako rozpuszczalnika. Projekt wykonano w duchu metodyki projektowania BIM (Building Information Modeling), polegającej na stworzeniu dokumentacji 2D (schematy technologiczne, rysunki 2D, rysunki izometryczne rurociągów), modelu 3D instalacji oraz zarządzaniu danymi procesowymi 1D (dane obliczeniowe). Wykonanie projektu miało na celu sprawdzenie efektywności BIM w projektowaniu wspomaganym komputerowo, które obecnie jest głównym etapem w procesie inwestycyjnym.
EN
The article presents the method of carrying out a chemical installation project for the separation of acetone from water in the extraction process using ethyl acetate as a solvent. The project was conducted out in the spirit of the BIM (Building Information Modeling) design methodology, based on the creation of 2D documentation (technological diagrams, 2D drawings, isometric drawings of pipelines), 3D installation model and 1D process data management (calculation data). The implementation of the project was aimed at checking the effectiveness of BIM in computer-aided design, which is currently the main stage in the investment process.
PL
Artykuł przedstawia zalety korzystania z technologii BIM podczas realizacji każdego z czterech głównych procesów budowlanych – planowania, projektowania, budowania i eksploatacji. BIM w znaczący sposób usprawnia te procesy, pozwalając w każdym momencie na proste i skuteczne zarządzanie projektem. Podczas planowania inwestycji zwiększa możliwości pokazania inwestorowi kilku rozwiązań koncepcyjnych, bez żmudnych poprawek kilkunastu rysunków w 2D. Dzięki wykorzystaniu technologii BIM, proces projektowy odbywa się nieporównywalnie szybciej i sprawniej, aniżeli podczas tradycyjnego projektowania.
EN
The article presents the advantages of using BIM technology during the implementation of each of the four main building processes – planning, design, construction and facility management. BIM significantly improves these processes, allowing at any time for simple and effective project management. BIM during the Investment planning increases the possibilities of showing the Investor several conceptual solutions, without tedious corrections of several drawings in 2D. In addition, thanks to BIM, with very complex installations and facilities as well as often with the participation of international teams, the design process takes place incomparably faster and more efficiently than during traditional design.
8
Content available Smart Buildings in Italy, some BIM designed examples
EN
The real value of BIM, as a method, is partially undiscovered and require deeper understanding of what real potentialities are and how to take advantage of them in the professional activities. More than ever before the collaboration between engineers, architects and technicians is promoted thanks to BIM. On top of this, the construction industry has realized that the main weakness for decades were the lack of effective communication through reliable and timely channels. Naming BIM, the entire design process should be revised, because we should finally accept that the cooperation, communications and sharing are the seminal elements of the success. This paper, starting with these premise, will present and analyze some good examples of BIM designed projects realised recently in Italy, as the Unicredit Pavilion in Milan by Architetto Michele De Lucchi and the Forti HQ in Pisa by ATIproject that marge smart building processes with environmental targets and a new vision for the urban fabric quality.
EN
The aim of the paper is to present the developed praxiological models of machine modernisation processes. The reasons for conducting machine modernisation processes and the aims of such processes were characterised in the paper. The structure of probably the simplest praxiological model that is a praxiological chain was described. The developed praxiological models of actions connected with the modernisation of machines were presented in their graphical forms as well as with the use of proper formulas. The action of a technical object modernisation was defined, and two types of modernisation processes were selected and described using the developed models. The models may be used during the analysis (e.g., being the basis for an evaluation) or synthesis (designing) of machine modernisation processes in order to achieve a better efficiency of the performed actions.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i cele prowadzenia procesów modernizacji maszyn. Po omówieniu wybranych zagadnień związanych z modelowaniem prakseologicznym - konstrukcją i wykorzystaniem łańcuchów działań i relacji zabezpieczenia, wyróżniono typowe procesy odnoszące się do technosfery, które mogą być rozpatrywane jako działania. W ich obrębie zlokalizowano procesy modernizacji maszyn; zdefiniowano działanie, jakim jest modernizacja obiektu technicznego, a także wyodrębniono dwa rodzaje procesów modernizacji. Przyjęte kryterium rozróżnienia stanowi fakt, czy modernizacja związana jest z likwidacją obiektów poprzedniej generacji, obok których wprowadzane zostają nowe, czy dotyczy ona wyłącznie fizycznej modyfikacji istniejących (eksploatowanych) maszyn. Procesy modernizacji obu rodzajów, jako zespoły działań, zostały opisane za pomocą opracowanych modeli prakseologicznych. Modele te mogą być wykorzystywane w czasie analizy (zwłaszcza stanowiącej podstawę oceny) albo syntezy (projektowania) procesów modernizacji maszyn oraz podczas opracowywania metod projektowania takich procesów w celu poprawy skuteczności prowadzonych działań.
EN
This paper presents a virtual design process for a tight-fitting garment pattern for adapter consumer garments, aimed at consumers with scoliosis. The design process proposed is based on a virtual human model created using a 3D scanner, allowing simulation of the morphological shape of an individual with atypical physical deformations. Customized 2D and 3D virtual garment prototyping tools are used in combination to create products through interactions between the consumer, designer and pattern maker. After following an interactive sequence: Scanning – Design – Display – Evaluation – Adjustment, a final design solution acceptable to both the designer and consumer can be obtained. Through this process, traditional 2D garment design knowledge, especially design rules influenced by the fabric information, is fully utilized to support the design process proposed. Using the knowledge based collaborative design process, design satisfaction can be largely improved.
PL
W artykule przedstawiono wirtualny proces projektowania wzoru odzieży dla osób ze skoliozą. Zaproponowany projekt jest oparty na wirtualnym modelu ciała człowieka stworzonym przy użyciu skanera 3D, umożliwiającego symulację morfologicznego kształtu ciała osoby o nietypowych deformacjach fizycznych. Po wykonaniu sekwencji interaktywnej: skanowanie – projekt – wyświetlacz – ocena – dostosowanie, można uzyskać ostateczne rozwiązanie projektowe akceptowalne zarówno dla projektanta, jak i dla konsumentów. W tym procesie tradycyjna wiedza z zakresu zasad projektowania odzieży 2D jest w pełni wykorzystywana w celu wspierania zaproponowanego procesu projektowania. Korzystając z kombinacji obu systemów 2D i 3D można w znacznym stopniu poprawić jakość otrzymanego projektu. Udane rozwiązania projektowe można zintegrować z bazą wiedzy o projektowaniu mody, aby tworzyć nowe zasady projektowania i rozszerzać profesjonalną wiedzę dotyczącą projektowania.
EN
The aim of this article is to analyzed views on design process from a perspective of historical objects adaptation to new functions. Based on the example review - the Warsaw Vodka Factory ‘Koneser’ – highlighted were the problems and impediments of designing in the historical fabric. The paper focuses on the following issues: adaptation of monument, facing the problems of designing process in historical buildings.
PL
Prezentacja autorskiego programu obliczeniowego Zakładu Remontowo-Produkcyjnego, którego zadaniem jest usprawnienie procesu projektowania obudowy zmechanizowanej.
EN
Presentation of Zakład Remontowo-Produkcyjny’s copyright calculation program, tasked with improving of the design of powered roof support.
EN
The article presents the methods used in the analysis of the possibilities of a modernisation of a metal-elastomer joint construction regarding the quality of the element. The solution proposed makes use of TRIZ (also known as TIPS) guidelines, which allow a wide range of factors related to the application and production to be taken into consideration. The analysed joint is used in many branches of industry. Its variety of applications in different conditions and environments necessitates improvement in its construction with regard to quality and reliability. The aim of the analysis is to define the possibilities of modernisation of the joint, taking into account trends in the development of technical systems. The analysis conducted specified areas in which changes in construction may be introduced to improve the joint and its operational and maintenance characteristics.
PL
W artykule przedstawiono metodykę analizy możliwości modernizacji konstrukcji przegubu metalowo-elastomerowego w aspekcie jakościowym. W proponowanym rozwiązaniu skorzystano z wytycznych TRIZ, które pozwalają na uwzględnienie szerokiego aspektu czynników związanych z przeznaczeniem oraz wytwarzaniem. Analizowany przegub znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Różnorodność jego zastosowań dla różnych warunków eksploatacji wymusza konieczność doskonalenia konstrukcji z uwagi na wymaganą jakość i niezawodność. Celem analizy jest określenie kierunków modernizacji analizowanego przegubu przy uwzględnieniu trendów rozwoju systemów technicznych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sprecyzowanie obszarów, w których wprowadzane mogą być zmiany konstrukcyjne doskonalące obiekt oraz proces jego eksploatacji.
14
Content available remote Design process of modernized lokomotive 19 D
EN
The article presents the main stages of the locomotive design process on the example of modernized locomotive 19D. The objectives of the locomotive design, and locomotive construction stages from concept to final executive documentation were described. This article is part of the project Applied Research Programme 3 No. PBS3/B6/33/2015 titled: "Platform of modernized 6-axis internal combustion engines that meet the requirements of the European Union regarding locomotives operating in the country" performed by the Rail Vehicles Institute TABOR in Poznan and Rail Vehicles PESA Bydgoszcz S.A.
PL
W artykule przedstawiono główne etapy procesu projektowania lokomotywy na przykładzie zmodernizowanej lokomotywy 19D. Opisano założenia projektu lokomotywy, etapy realizacji projektu konstrukcyjnego od koncepcji po ostateczną dokumentację wykonawczą. Artykuł powstał w ramach realizowanego projektu Programu Badań Stosowanych 3 nr PBS3/B6/33/2015 pt.: „Platforma zmodernizowanych spalinowych lokomotyw 6-osiowych spełniających wymagania Unii Europejskiej z wykorzystaniem lokomotyw eksploatowanych w kraju” wykonywanego przez Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
EN
Water is a strategic material. Recycling is an important component of balancing its use. Deep-bed filtration is an inexpensive purification method and seems to be very effective in spreading water recovery. Good filter designs, such as the fibr ous filter, have high separation efficiency, low resistance for the up-flowing fluid and high retention capacity. However, one of the substantial problems of this process is the biofouling of th e filter. Biofouling causes clogging and greatly reduces the life of the filter. Therefore, the melt-blown technique was used for the formation of novel antibacterial fibrous filters. Such filters are made of polypropylene composites with zinc oxide and silver nanoparticles on the fiber surface. These components act as inhibitors of bacterial growth in the filter and were tested in laboratory and full scale experiments. Antibacterial/bacteriostatic tests were performed on Petri dishes with E. coli and B. subtilis. Full scale experiments were performed on natural river water, which contained abiotic particles and mutualistic bacteria. The filter performance at industrial scale conditions was measured using a particle counter, a flow cytometer and a confocal microscope. The results of the experiments indicate a significant improvement of the composite filter performance compared to the regular fibrous filter. The differences were mostly due to a reduction in the biofouling effect.
PL
W pracy dokonano przeglądu komputeryzacji projektowania konstrukcji. Omówiono projektowanie 2D i 3D. Przeanalizowano zalety i wady poszczególnych typów projektowania. Zwrócono uwagę, że sporządzanie dokumentacji 2D, dominującej obecnie w biurach projektów, nie doczekało się jakichkolwiek uregulowań prawnych sankcjonujących jej postać elektroniczną. W przyszłości prawdopodobnie będzie projektowanie 3D. Wadą projektowania 3D są koszty na wstępnym etapie wdrażania nowej technologii: drogie, zaawansowane stacje robocze z drogim oprogramowaniem i czasochłonne szkolenie projektantów. Powszechnie stosowane obliczenia konstrukcji inżynierskich są obecnie, dzięki oprogramowaniu, proste i nie wymagają dużej wiedzy od użytkownika. Największą wadą obliczeń komputerowych jest trudność ich weryfikacji. Obliczenia komputerowe, podobnie jak modelowanie geometryczne, wymaga wprowadzenia standardów.
EN
The paper presents an overview of structure design software. 2D and 3D designing was discussed. Advantages and disadvantages of specific types of designs were analysed. It was noted that the development of 2D documentation, which is currently dominant in the design offices, is still not governed by any legislation sanctioning its electronic format. 3D designs are very likely in the future. A drawback of 3D designs are the costs borne at an initial stage of new technology implementation: expensive advanced workstations with costly software accompanied by time-consuming training of designers. Due to the software, widely used engineering structure calculations are simple and do not require extensive knowledge of the user. The biggest disadvantage of computer calculations is difficulty in their verification. Computer calculations, as well as geometric modelling, require introduction of relevant standards.
EN
In recent years, media façades have become a new architectural theme and numerous potentials and limitations are observed in their design process and implementation. This paper identifies the most important challenges in the design of a media façade in order to define the basic criteria that influence decision making in the selection or the fulfillment of the most important principle – the adequacy of technological process of a media façade design. The main method used in the paper is mathematical modelling. The result of this study is operationalization, putting into operation the design knowledge and design principles and the construction of media façades, with the algorithm and software as the outcome that can become a tool in the process of media façade design taking account of specific variables and unchangeable parameters. The most important contribution of this paper is to present the practical application of software for checking the technological adequacy of media façades, of certain technical characteristics, taking into account a set of real urban and architectural conditions of the building and the location in design of new or reconstruction of old buildings.
PL
W ostatnich czasach fasady medialne stały się nowym tematem architektonicznym, w którym zauważa się wielki potencjał, ale także i wiele ograniczeń zarówno w fazie projektowania, jak i wykonawstwa. Niniejszy artykuł wskazuje najważniejsze wyzwania projektowania fasad medialnych w celu zdefiniowania podstawowych kryteriów wpływających na proces podejmowania decyzji w zakresie wyboru lub spełnia najważniejszej zasady – prawidłowości procesu technologicznego projektowania fasady medialnej. Główną metodą wykorzystaną w tym artykule jest modelowanie matematyczne. Rezultatem prowadzonej analizy jest operacjonalizacja – tzn. praktyczne wdrożenie wiedzy projektowej i zasad projektowania oraz konstruowania fasad medialnych poprzez opracowanie algorytmu i stowarzyszonego oprogramowania będących narzędziem w procesie projektowania fasad medialnych przy uwzględnieniu parametrów stałych i zmiennych. Najistotniejszym wkładem tego artykułu jest prezentacja praktycznego zastosowania oprogramowania do kontroli poprawności technologicznej fasad medialnych o zadanych charakterystyk technologicznych biorąc pod uwagę zbiór rzeczywistych warunków miejskich i architektonicznych budynku jak również lokalizacji nowo projektowanych bądź rekonstrukcji istniejących obiektów.
18
Content available remote Inżynieria odwrotna w okrętownictwie
PL
W procesie budowy i eksploatacji dużych obiektów inżynierskich często zachodzi potrzeba inwentaryzacji i odtworzenia stanu rzeczywistego kształtu czy też położenia elementów konstrukcji. Powody takiej potrzeby wynikają najczęściej z braku albo nieaktualności dokumentacji w procesie wytwarzania, a jeszcze częściej przebudowy czy modernizacji. Coraz częściej potrzeby takie pojawiają się w okrętownictwie. Proces tworzenia – niejako – od nowa dokumentacji obiektu rzeczywistego jest nazywany „inżynierią odwrotną” i rozwija się obecnie intensywnie z racji pojawienia się szeregu nowych urządzeń do bezdotykowego pozyskiwania danych z rzeczywistych obiektów konstrukcyjnych, a następnie ich przetwarzania. W artykule przedstawiono ideę, instrumenty i przykłady realizacji procesów z obszaru inżynierii odwrotnej w okrętownictwie.
EN
During the process of manufacturing or exploitation time o floating object, very often necessity of inventory control for recovery of technical documentation of real shape or installation’s scheme took place. Such needs is caused because of lack or out to date documentation of object, especially during the process of refitting or modernization. Such process of creation - from none – of the documentation of existing object is called “reverse engineering” and is widely developed nowadays because of new generations of non-touching measurements instruments as well as programs for such data acquired processing. In the paper the idea, instrumentation and case studies of reverse engineering in shipbuilding industry are presented.
19
Content available remote BIM a generalne wykonawstwo
EN
The results of investigations of an interface valve flow capacity in a vacuum sewage system have been presented. The investigations were carried out in an experimental vacuum sewage system installation, built in a laboratory. The flow of liquid and air through the interface valve was measured for three opening times: 6, 9, 12 s. Based on the obtained results, nomograms were carried out to determine the coefficient f and the interface valve flow capacity. The nomograms may be used in design processes and in exploitation of the RoeVac type vacuum sewage system.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.