Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 338

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electric drive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych
PL
Przedstawiono stan obecny i perspektywy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Skupiono się na zaprezentowaniu ich przewidywanych aplikacji. Pokazano również najnowsze dane odnośnie prognoz wielkości rynku oraz sprzedaży tych akumulatorów.
EN
A review, with 40 refs., of the current state and development perspectives of Pb-acid batteries. The latest data regarding market size forecasts and sales of the batteries were also included.
EN
In this paper is presented a simulation model of the electric drive (ED) system for the diagnosis of an electric vehicle. Model is built by the method of spectral analysis of the electrical process of propulsion systems power supply. Moreover, the efficiency of ED is a key challenge for the research team. The developed model adequately imitates the electrical processes that occur in the power circuits of the ED system with an AC converter-fed motor. The developed model can be used for virtual studies of dynamic ED modes and studies, and optimization tasks.
PL
Przedstawiono model symulacyjny napędu elektrycznego umożliwiający diagnostykę pojazdów elektrycznych. Model bazuje na analizie widmowej ciągu. Analizowana jest też efektywność napędu. Model mopże także służyć do wirtualnej analizy dynamiki.
EN
It is shown that the formation of an uneven rate of the pipeline valves control provides the minimum control time and the change of dynamic loads in the pipeline network within acceptable limits. The method for the determination of the electric motor power and the reduction rate of the reducer of the pipeline valves variable-frequency electric drive is proposed. This method takes into account the nonlinear dependences of the hydraulic and mechanical characteristics, the condition of the exclusion of overload at the torque and overheating of the stopcock induction motor.
PL
Zaproponowano metodę określania mocy napędu elektrycznego i redukcji szybkości w zaworze potokowym w przypadku napędu o zmiennej częstotliwości. Metoda uwzględnia nieliniowość składowych mechanicznych, zapewnia możliwość zapobiegania przeciążeniom i przegrzaniom.
4
Content available remote Selected aspects of designing motor for direct vehicle wheel drive
EN
Widespread interest in electromobility results in intensified development (design and manufacture) of electrical drives, including electrical traction motors. Currently the attention is focused on searching for motor designs with increased power density, increased power effectiveness and limited manufacturing costs. The accessibility of materials such as permanent magnets, lamination sheets with low lossiness or epoxy resins is also significant. One possible solution is to build drive motor into a wheel hub. This allows for a direct drive, without additional intermediate devices. This type of design has been known for years, but lately it started to evoke more and more practical interest. Several selected aspects and issues arising in design of motor dedicated to passenger vehicle are presented in this paper. The method of selecting motor’s most important operational parameters is discussed as well as some problems with design of electromagnetic circuit and possibilities of improving power density coefficient, which is a major issue with motors of this particular type.
PL
Szerokie zainteresowanie elektromobilnością wzmaga wśród konstruktorów oraz producentów rozwój elektrycznych układów napędowych, w tym elektrycznych silników trakcyjnych. Poszukiwane są rozwiązania pozwalające na zwiększenie gęstości mocy silnika, zwiększenie jego efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów produkcji. Duże znaczenie w tym zakresie odgrywa równieżdostępność materiałów, takich jak magnesy trwałe, niskostratne blachy elektrotechniczne czy żywice epoksydowe. Jednym zrozwiązańjest koncepcja zabudowy silników napędowych w piastach kół pojazdu, pozwalająca na bezpośredni (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) napęd kół. Rozwiązanie to choć znane od lat, w ostatnim czasie cieszy się coraz większym zainteresowaniem w praktyce. W niniejszym artykule przedstawiono kilka wybranych aspektów oraz problemów analizowanych w czasie projektowania tego rodzaju silnika z przeznaczeniem do pojazdu osobowego. Omówiono sposób doboru najważniejszych parametrów eksploatacyjnych silnika, wybrane problemy podczas projektowania obwodu elektromagnetycznego oraz możliwości poprawy niezwykle istotnego dla tego typu rozwiązania współczynnika gęstości mocy.
PL
W artykule przedstawiono koncepcyjną wersję prototypowego pojazdu opartego na zasilaniu czysto-elektrycznym. Przedstawione zostały główne zalety oraz wady takiego rozwiązania. Rozszerzająca się ochrona środowiska kierunkuje rozwój branży automotive w stronę jak najmniejszej emisji toksyn do otoczenia. Jednocześnie wymagane jest zapewnienie użytkownikowi możliwości do pokonania żądanej trasy bez konieczności postoju. Ze względu na ograniczenia techniczne rozpatrywane zagadnienie tyczy się pojazdu przeznaczonego do ruchu miejskiego niemuszącego pokonywać dalekich tras.
EN
The article presents a conceptual version of a prototype vehicle based on purely electric power. The main advantages and disadvantages of such a solution were presented. Expanding environmental protection is driving the development of the automotive industry towards the lowest possible emission of toxins to the environment. At the same time, it is required to provide the user with the opportunity to overcome the desired route without stopping. Due to technical limitations, the issue in question concerns a vehicle intended for urban traffic that does not have to travel long distances.
PL
Od bardzo dawna pojazdy kołowe używane w różnych krajach na świecie do przewożenia ludzi i towarów na dłuższe i krótsze odległości, a także jako wozy bojowe (np. rzymskie rydwany czy średniowieczne machiny oblężnicze) wprawiały w ruch zwierzęta (najczęściej – konie). Jedyną znaną cywilizacją, która nie używała takich pojazdów, byli peruwiańscy Inkowie, w których państwie aż do podboju przez Hiszpanów jedynym wykorzystywanym zwierzęciem jucznym była lama. Pomimo że ich królestwo pokryte było niezwykle gęstą siecią dróg, Inkowie pojazdów kołowych nie używali nie tylko dlatego, że ich kraj był górzysty, ale przede wszystkim z tego prozaicznego powodu, że nie odkryli tak ważnej maszyny prostej, jaką jest koło (sic!).
PL
Zakłady górnicze węgla kamiennego posiadają na wyposażeniu wiele odmian maszyn transportowych, tj. lokomotywy spągowe, ciągniki podwieszone czy przenośniki. Ze względu na źródło zasilania energią dzieli się je na spalinowe oraz elektryczne. Te drugie, z uwagi na sposób dostarczania energii elektrycznej, dzielą się na: akumulatorowe, przewodowe oraz zasilane z trakcji elektrycznej. Koszty eksploatowania różnych niezależnych maszyn górniczych zasilanych energią elektryczną są wysokie. Dlatego uzasadnione jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających zasilanie maszyny zarówno z trakcji elektrycznej, jak i z baterii akumulatorów. Zastosowanie takiego uniwersalnego napędu pozwoli na efektywne wykorzystanie maszyn transportowych w miejscach, gdzie nie ma trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono wyniki pracy realizowanej w ITG KOMAG nad trakcyjno-akumulatorowym układem napędu elektrycznego lokomotywy spągowej, przewidzianej do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Scharakteryzowano infrastrukturę kopalnianej sieci trakcyjnej oraz dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań układów napędowych trakcyjno-akumulatorowych. Przedstawiono model układu napędowego oraz omówiono wyniki obliczeń modelu składu pociągu uzyskanych podczas badań symulacyjnych w środowisku Matlab-Simulink. W modelu zastosowano silnik elektryczny z magnesami trwałymi, baterię akumulatorów oraz falownik.
EN
Hard coal mining plants have different transportation machines such as floor-mounted locomotives, suspended drive trains or conveyors. Depending on power supply system they are divided into diesel ones and electric ones. The last ones are divided into battery ones, cable ones and those supplied from electric traction. Operational costs of mining machines power supplied from different sources of electric energy are high. That is why implementation of the solutions enabling power supply of the machines both from electric traction and from the batteries is justified. Use of such versatile drives enables effective operation of transporting machines in those places where there is no electric traction. Results of KOMAG project on traction-battery electric drives of floor-mounted locomotive intended for operation in underground mine workings in a potentially explosive atmosphere (methane and/or coal dust explosion hazard) are presented. Infrastructure of mine electric traction network is characterized and solutions of traction-battery electric dives are reviewed. Model of driving system is presented and the results of calculations of train model during simulation tests in Matlab-Simulink software environment are discussed. Electric motor with permanent magnets, pack of batteries and converter were used in the model.
PL
W Polsce już w latach osiemdziesiątych XX wieku prof. Eugeniusz Popławski ze swoim zespołem podjął w Politechnice Świętokrzyskiej systematyczne badania nad elektrycznym napędem nadającym się do zainstalowania w seryjnie produkowanych samochodach elektrycznych [A34]. Taką pierwszą próbą było zainstalowanie w karoserii Fiata 125p typowego przemysłowego silnika asynchronicznego zasilanego z falownika tyrystorowego. Źródłem energii był zestaw zwykłych, ciężkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych ulokowany w bagażniku samochodu.
PL
Doświadczenia zdobyte podczas eksploatacji wzrastającej liczby autobusów z napędem alternatywnym na rynku europejskim umożliwiają doskonalenie produktu, budując równocześnie jego przewagę technologiczną nad tradycyjnymi rozwiązaniami, jakimi są pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w silnik Diesla. Zasadniczym celem autorów niniejszej publikacji, aktywnie uczestniczących w procesie projektowania autobusu nagrodzonego tytułem „Bus of the Year 2017”, jest zebranie i przedstawienie zagadnień z zakresu projektowania i eksploatacji systemów przeznaczonych do autobusów miejskich z napędem elektrycznym. Ze szczególną uwagą zostanie omówiona architektura nadzorczo-sterująca odpowiedzialna za koordynację prac poszczególnych układów pojazdu oraz napęd elektryczny wspierany przez systemy zapewniające bezpieczeństwo użytkowania. W artykule przedstawiony zostanie dobór kluczowych elementów systemów napędowego oraz sterującego, umożliwiający realizację specyficznych dla rynku autobusowego funkcji. Analiza pozostałych układów, takich jak źródła i magazyny energii, przyczyni się do zobrazowania konieczności kompleksowego podejścia związanego z projektowaniem autobusów elektrycznych. Odpowiedni dobór podzespołów oraz algorytmy sterowania, które mają znaczący wpływ na zużycie energii przez pojazd, poddawane są procesom optymalizującym, co bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji oraz decyzje klientów dotyczące zakupu pojazdów.
EN
The experience gained during operation of emerging number of buses equipped with alternative propulsion on the European market leads to the product development and technical advantage over the traditional public transport vehicles fitted out with internal combustion engines. The main goal of the authors, engaged in designing vehicle awarded with title „Bus of the Year 2017”, is to gather and present issues regarding designing and operating systems constructed for urban buses equipped with electric propulsion purposes. Special attention will be paid to the supervisory and control architecture responsible for coordinating the work of individual vehicle systems and the electric drive supported by systems ensuring safety of use. The article presents the selection of key elements of drive and control systems, enabling the implementation of bus-specific functions. Other systems, such as energy sources and energy storage, subject to analysis, will help to illustrate the need for a comprehensive approach related to the design of electric buses. Appropriate selection of components and control algorithms that have a significant impact on the energy consumption of the vehicle are subjected to optimization processes, which directly translates into a reduction in operating costs and customer decisions regarding the purchase of vehicles.
PL
Maszyna wyciągowa w podziemnym zakładzie górniczym to jeden z najważniejszych elementów systemu transportowego. Napęd takiej maszyny wyposażony jest w układ energoelektroniczny zasilający silnik wyciągowy. Układ ten oddziałuje na sieć elektroenergetyczną kopalni w różny sposób. W artykule opisano problemy, jakie mogą wystąpić ze względu na pobieranie przez napęd mocy biernej oraz przedstawiono sposoby jej kompensacji.
EN
The hoisting machine in an underground mining plant is one of the most important elements of the transportation system. The drive of such a machine is equipped with a power electronics supply system supplying the hoisting motor. This system affects the power network of the mine in various ways. The article describes problems that can occur due to the drive’s passive power consumption and presents the ways of its compensation.
EN
The assessment of energy flow through electric vehicle systems makes estimating their energy consumption possible. The article presents analyzes of the energy consumption of electric vehicles in selected driving tests (NEDC, WLTC and in real traffic conditions – RDC test) in relation to the vehicles different curb weight. The use of electric motors was also analyzed, providing their operating ranges, data of the energy flow in batteries and the change in their charge level. Simulation tests and analyzes were carried out using the AVL Cruise software. It was found that despite similar vehicle energy consumption values in NEDC and RDC testing, there are significant differences in energy flow in vehicle subsystems. The changes in the battery charge level per 100 km of test drive are similar in both the WLTC and RDC tests (6% difference); for the NEDC test, this difference is the greatest at 25% (compared to the previous tests). The energy consumption of electric vehicles depends significantly on the test itself; the values obtained in the tests are in the ranges of 10.1–13.5 kWh/100 km (NEDC test); 13–15 kWh/100 km (WLTC test) and 12.5–16.2 kWh/100 km in the RDC test. The energy consumption values in the NEDC and WLTC tests, compared to the RDC test, are approximately 20% and 10% lower, respectively. Increasing the vehicle mass increases the energy consumption (increasing the vehicle mass by 100 kg was found to increase the energy consumption by 0.34 kWh/100 km).
PL
Ocena przepływu energii przez układy pojazdów elektrycznych umożliwia oszacowanie ich energochłonności. W artykule przedstawiono analizy dotyczące zużycia energii pojazdów elektrycznych w wybranych testach jezdnych (NEDC, WLTC oraz w rzeczywistych warunkach ruchu – test RDC) w odniesieniu do zróżnicowanej masy pojazdów. Analizie poddano również wykorzystanie silników elektrycznych, przedstawiając mapy ich pracy, wielkości przepływu energii w akumulatorach oraz stopień zmiany ich naładowania. Badania i analizy symulacyjne wykonano z wykorzystaniem oprogramowania AVL Cruise. Stwierdzono, że mimo podobnych wartości energochłonności pojazdów w testach badawczych NEDC oraz RDC, to występują znaczące różnice przepływu energii w układach akumulacji pojazdów. Zmiany stopnia naładowania akumulatora odniesione do 100 km testu są zbliżone w testach WLTC oraz RDC (różnica 6%); dla testu NEDC różnica ta wynosi maksymalnie 25% (w odniesieniu do poprzednich testów). Energochłonność pojazdów elektrycznych jest silnie zależne od testu badawczego; wartości uzyskane w testach kształtują się na poziomie 10,1–13,5 kWh/100 km (test NEDC); 13–15 kWh/100 km (test WLTC) oraz 12,5–16,2 kWh/100 km w teście RDC. Wartości energochłonności w testach NEDC oraz WLTC są odpowiednio mniejsze o około 20% i 10% w odniesieniu do testu RDC. Zwiększenie masy pojazdu zwiększa zużycie energii (zwiększenie o 100 kg masy pojazdu zwiększa zużycie energii o 0,34 kWh/100 km).
EN
The paper presents a method for designing a neural speed controller with use of Reinforcement Learning method. The controlled object is an electric drive with a synchronous motor with permanent magnets, having a complex mechanical structure and changeable parameters. Several research cases of the control system with a neural controller are presented, focusing on the change of object parameters. Also, the influence of the system critic behaviour is researched, where the critic is a function of control error and energy cost. It ensures long term performance stability without the need of switching off the adaptation algorithm. Numerous simulation tests were carried out and confirmed on a real stand.
PL
Wariantów rozwiązań konstrukcyjnych napędów elektrycznych w pojazdach jest wiele. W artykule, wykorzystując opracowane w Instytucie KOMEL układy napędowe, przedstawiono kilka z nich. Napęd elektryczny samochodu upraszcza mechanikę przeniesienia napędu na koła. Sprzęgło i przekładnia zmiany biegów może być wyeliminowana bądź liczba biegów ograniczona. Zbędny jest bieg wsteczny. Podstawowym hamowaniem jest hamowanie elektryczne, hamulce mechaniczne nie zużywają się.
EN
There are many different constructions of electrical drives in vehicles. Some of them based upon drive systems elaborated in the KOMEL Institute are presented in the paper. Electric drive in automobile simplifies transmission drives on wheels. Clutch and gear shify may be eliminated or numer of racings may be reduced. Reverse gear is not redundant. Electric braking is basic one, mechanical brokers do not wear out.
PL
Na podstawie opracowanego modelu matematycznego dokonano analizy procesów przejściowych w układzie napędowym składającym się z transformatora mocy, asynchronicznych i synchronicznych napędów pompowych z podatną transmisją ruchu. Układ zasilania silników uwzględnia dodatkowe obciążenie rezystancyjno-indukcyjne sieci elektroenergetycznej. Model obiektu oparty jest na zmodyfikowanej zasadzie Hamiltona-Ostrogradskiego. Wyniki symulacji komputerowej przedstawiono w postaci rysunków.
EN
On the basis of the mathematical model developed, the analysis of transient processes in a drive system consisting of a power transformer, asynchronous and synchronous pumping drives with susceptible motion transmission was performed. The motor supply system takes into account the additional resistive-inductive load of the power network. The object's model is based on the modified Hamilton-Ostrogradski principle. The results of the computer simulation are presented in the form of drawings.
PL
W publikacji zawarto uwagi o przyszłości napędów pojazdów samochodowych. Przedstawiono istotę rozwoju napędów elektrycznych oraz specyfikę konstrukcji pojazdów z tymi napędami. Zainteresowanie pojazdami napędzanych silnikami elektrycznymi, mimo niekwestionowanej długotrwałej hegemonii pojazdów o silniku spalinowym, jest coraz większe. Wynika to z rosnącej świadomości społecznej w kwestiach kurczących się zasobów paliw kopalnianych i zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez silniki spalinowe. Rozwój elektrotechniki związany z komputeryzacją daje projektantom samochodów szerokie pole do rozwijania koncepcji silnika elektrycznego. Przy równoczesnym popycie rynkowym na pojazdy o możliwie niskiej emisji spalin, pojazdy elektryczne znalazły zainteresowanie na rynku komercyjnym, a wartość tej branży oraz udział procentowy w rynku motoryzacyjnym stopniowo wzrasta.
EN
The publication contains comments about the future of vehicle drives. The essence of the development of electric drives and the specificity of the construction of electric vehicles are presented. The interest in vehicles powered by electric motors, despite the unquestionable long-term hegemony of vehicles with an internal combustion engine, is growing. This is due to the growing public awareness about the issues of shrinking fossil fuel resources and environmental pollution caused by internal combustion engines. The development of electrotechnics related to computerization gives car designers a wide field to develop the concept of an electric motor. With simultaneous market demand for vehicles with the lowest possible emissions, electric vehicles have found interest in the commercial market, and the value of this industry and the percentage share in the automotive market is gradually increasing.
EN
Motion control is facing an increasing popularity in the present research activities. Owing to the expected wide spreading of motion control applications, it can be predicted that the advancements in the field of electric motor drives will have a high level of influence on the new results in the field of motion control. The synchronous reluctance motor drives mean an excellent and yet cost-effective solution for actuators in motion control applications. In this article, the direct torque control with space vector modulation is analysed as a possible candidate for synchronous reluctance motor motion control applications. Its torque-control performance is investigated as a function of torque-control sample time, and a comparison of the torque ripples is made with other torque-control algorithms by an FFT analysis.
EN
Synchronous reluctance motor drives are one of the most attractive alternatives of permanent magnet synchronous motor drives and induction motor drives in the field of conventional industrial and household applications. This tendency is expected to be continued in the case of motion control applications as well. This article investigates two torque-control algorithms that are possible candidates for motion control synchronous reluctance motor applications. The examined torque-control algorithms are direct torque control (DTC) and hysteresis current vector control (HCVC).
18
Content available Selected issues of hybrid outboard motors
EN
The aim of the research reported in the article was designing a hybrid drive system based on an outboard internal combustion engine offered by a selected producer and testing its operating characteristics. The article presents different designs of this type of drive which can be found in the literature and are available in the market. The designed hybrid outboard drive system was tested both on the laboratory test rig and in real operating conditions. The results of these tests are included.
PL
One of the most important action in power engineering is searching for methods of pollution reduction. The biggest pollution is CO2. Emission of it in production of electricity is around 0,9 tons / 1 MWh. The article presents one of the methods of pollution reduction. This method based on decreasing energy consumption of electric drives of pumps and fans. There are practical technical solution in Poland, which decreased energy consumption from 10% to 30%. Others electric drives before modernization consume around 40% of total production of electricity (25% pumps and 15% fans). The modernization of such drives gives the possibility of reduction CO2 emission by 10% within 8 to 10 years.
PL
Praca prezentuje metodę wyznaczania minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole. Do wyznaczenia zalecanego natężenia przepływu został przygotowany przestrzenny model obliczeniowy do obliczeń CFD. W wyniku przeprowadzonych symulacji określono minimalne natężenie przepływu medium chłodzącego, zapewniające efektywne chłodzenie opracowanej konstrukcji prototypu silnika. Obliczenia prowadzone na modelu dyskretnym zostały poddane kalibracji w oparciu o badania laboratoryjne. W pracy wykazano, że przy specyficznej konstrukcji silnika w modelu obliczeniowym należy uwzględnić zmianę rezystancji cieplnej pomiędzy obwodem elektromagnetycznym a radiatorem.
EN
The method for determining the minimum volume flow rate of cooling medium for the cooling system of an electric motor for installation in a wheel is presented in the work. For determine the recommended flow rate, a spatial calculation model and the CFD software were used. The minimum flow intensity of the cooling medium, which ensure effective cooling of the motor prototype, was determined as result of simulations. The discrete, calibrated on the basis of laboratory tests, model of the real motor was used for calculations. In addition, the paper showed that with a specific motor design, the variable thermal resistance between the electromagnetic circuit and the heat sink must be taken into account in the calculation model.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.