Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja rtęci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W świetle nowych restrykcji unijnych przed polskim sektorem energetycznym staje nowe wyzwanie obniżenia emisji rtęci uwalniającej się w wyniku spalaniu paliw kopalnych. Celem uzyskania odpowiednich limitów emisyjnych tego pierwiastka, istnieje potrzeba poszukiwania nowych technologii oczyszczania spalin. Artykuł przedstawia krótką charakterystykę rtęci w sektorze energetycznym, informacje na temat najpopularniejszych metod jej usuwania w polskich warunkach oraz omawia badania i technologie rozwijające się w kraju, mające na celu sprostanie nowym restrykcjom dyrektywy IED.
PL
Dla wiekowych źródeł spalania, które niedługo zostaną wyłączone z eksploatacji, nie jest ekonomicznie uzasadnione wyposażanie ich w drogie instalacje ograniczające stężenie rtęci w spalinach. Rozwiązaniem tego problemu może być technologia DeMerTec (DMT), powstała w wyniku współpracy Politechniki Wrocławskiej i RAFAKO S.A.
PL
W Polsce procesy spalania paliw stałych są głównym źródłem emisji rtęci do środowiska. Rtęć emitowana jest zarówno przez elektrownie zawodowe, jak i instalacje przemysłowe spalające węgiel kamienny i brunatny, ale także przez gospodarstwa domowe. Przy rocznej emisji na poziomie 10 Mg gospodarstwa domowe odpowiadają za 0,6 Mg tej emisji. W pracy przeprowadzono badania nad uwalnianiem rtęci z węgla i biomasy drzewnej w domowym kotle grzewczym. Wyznaczono stopień uwalniania rtęci, który wyniósł od 98,3 do 99,1% dla węgla i od 99,5 do 99,9% dla biomasy drzewnej. Ilość emitowanej do środowiska rtęci zależy zatem od ilości rtęci zawartej w paliwie. W świetle zaprezentowanych wyników zawartość rtęci w stanie suchym w węglu jest sześciokrotnie wyższa niż w biomasie. Po uwzględnieniu kaloryczności paliw różnica pomiędzy zawartością rtęci w badanym węglu i biomasie zmniejszyła się, ale wciąż była czterokrotnie wyższa. Tak wyrażona zawartość rtęci dla badanych paliw wynosiła odpowiednio od 0,7 do 1,7 µg/MJ dla węgla i od 0,1 do 0,5 µg /MJ dla biomasy. Podstawową możliwością obniżenia emisji rtęci przez gospodarstwa domowe jest stosowanie paliw o możliwie niskiej zawartością rtęci. Zmniejszenie emisji rtęci jest również możliwe poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia paliw. Przyczynia się do tego stosowanie nowoczesnych kotłów grzewczych oraz termomodernizacja budynków. Istnieje również możliwość częściowego ograniczenia emisji rtęci poprzez stosowanie urządzeń do odpylania spalin.
EN
Coal combustion processes are the main source of mercury emission to the environment in Poland. Mercury is emitted by both power and heating plants using hard and brown coals as well as in households. With an annual mercury emission in Poland at the level of 10 Mg, the households emit 0.6 Mg. In the paper, studies on the mercury release in the coal and biomass combustion process in household boilers were conducted. The mercury release factors were determined for that purpose. For the analyzed samples the mercury release factors ranged from 98.3 to 99.1% for hard coal and from 99.5% to 99.9% for biomass, respectively. Due to the high values of the determined factors, the amount of mercury released into the environment mainly depends on the mercury content in the combusted fuel. In light of the obtained results, the mercury content in the examined hard coals was 6 times higher than in the biomass (dry basis). Taking the calorific value of fuels into account, the difference in mercury content between coal and biomass decreased, but its content in coal was still 4 times higher. The mercury content determined in that way ranged from 0.7 to 1.7 µg/MJ for hard coal and from 0.1 to 0.5 µg/MJ for biomass, respectively. The main opportunity to decrease the mercury emissions from households is offered by the use of fuels with a mercury content that is as low as possible, as well as by a reduction of fuel consumption. The latter could be obtained by the use of modern boilers as well as by the thermo-modernization of buildings. It is also possible to partially reduce mercury emissions by using dust removal devices.
4
Content available remote Problem rtęci w eksploatacji i zużyciu gazu ziemnego na tle innych paliw
PL
Podano parametry jakościowe dotyczące rtęci, jakie muszą spełniać paliwa gazowe przesyłane gazowymi sieciami przesyłowymi i dystrybucyjnymi. W przypadku wydobycia gazu ziemnego z niektórych złóż gazu ziemnego na Niżu Polskim niezbędne jest jego odrtęciowanie. Scharakteryzowano wybrane technologie stosowane do tego celu w przemyśle. W przypadku Polski emisja rtęci jest związana przede wszystkim z energetycznym wykorzystaniem węgla kamiennego i brunatnego.
EN
A review, with 25 refs., of methods for detn. of Hg in natural gas, removal of Hg by its coagulation and filtration, or adsorption of its vapors. Contribution of the natural gas to the Hg emission from coal combustion is in Poland neglegible.
PL
Właściciele instalacji spalających węgiel muszą przygotować swoje zakłady do spełnienia nowych limitów emisji rtęci. Czas na dogłębną analizę i wybór właściwego rozwiązania.
PL
Rtęć jest toksycznym, śladowym pierwiastkiem wykazującym znaczną aktywność chemiczną i biologiczną. W wyniku coraz bardziej intensywnego rozwoju cywilizacyjnego emisja rtęci pochodzącej ze źródeł antropogenicznych uległa na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zwielokrotnieniu, powodując poważne i groźne dla organizmów żywych, w tym ludzi, skażenie środowiska w skali globalnej. Spośród możliwych do wykorzystania środków technicznych, pozwalających na ograniczenie emisji rtęci i jej związków do powietrza, w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu szczególną uwagę poświęca się wykorzystaniu w tym celu adsorbentów węglowych. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki ostatnich prac w tym obszarze, obejmujące opracowanie technologii wytwarzania taniego adsorbentu węglowego i wstępną ocenę jego zdolności adsorpcyjnych względem rtęci i jej związków. Wykazano, że w technologii cyrkulującego złoża fluidalnego można wykorzystując wstępnie przygotowany węgiel brunatny wytworzyć adsorbent, który charakteryzuje się cechami fizykochemicznymi umożliwiającymi jego zastosowanie w instalacjach wtrysku pylistych adsorbentów do kanałów spalinowych.
EN
Mercury is a toxic trace element characterized by significant chemical and biological activity. As a result of more and more intensive civilizational development, the emission of mercury coming from anthropogenic sources has been multiplied over the past decades, effecting in serious and dangerous for living organisms, including humans, pollution of the environment on a global scale. From among usable technical means that can reduce emission of mercury and its compounds from atmosphere, a special attention in the Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Institute for Chemical Processing of Coal) in Zabrze is paid to application of coal adsorbents for this purpose. Presented are selected results of recent works concerning this issue and including the development of production technology of a cheap coal adsorbent as well as the preliminary assessment of its adsorption abilities towards mercury and its compounds. Shown is that with the application of the circulating fluidised bed technology it is possible to produce, using the preconditioned lignite, an adsorbent characterized by physico-chemical properties enabling its use in installations serving to inject powdered adsorbents into flue ducts.
7
Content available remote Technologie ograniczania emisji rtęci z procesów spalania węgla
PL
Przedstawiono informacje na temat zawartości rtęci w węglach kopalnych i emisji rtęci podczas ich spalania. Dokonano również przeglądu metod usuwania rtęci z produktów spalania węgli przez adsorpcję, zwłaszcza na węglu aktywnym. Obiecującą nowością są technologie adsorpcji rtęci na modułach adsorpcyjnych (technologia Gore) i sprawdzona w skali pilotowej technologia Politechniki Łódzkiej.
EN
A review, with 45 refs., of Hg occurrence in Polish coals and methods for its removal by adsorption esp. on activated coal.
PL
Podstawowym celem pracy było określenie poziomu emisji rtęci z układu wypalania klinkieru portlandzkiego metody suchej z długim piecem. Pomiar koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono w sposób ciągły przez okres 60 dni przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego Tekran 3300 firmy Tekran Instruments Corporation, który umożliwia ciągłą analizę rtęci połączoną z jej specjacją – równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom emisji jest konfiguracja pracy instalacji, a mianowicie praca z suszarnią żużla lub bez suszarni. W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla średnia emisja rtęci kształtuje się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O2). Przy wyłączonej suszarni emisja wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O2).
EN
The aim of the study is to determine the level of mercury emissions from the long dry clinker burning plant. Measurement of mercury concentration in emitted gases was carried out continuously for a period of 60 days using the Tekran 3300 Tekran Instruments Corporation measuring instrument, which enables continuous analysis of mercury combined with its speciation – simultaneous analysis of elemental and ionic mercury. The basic factor affecting on emissions level is the work configuration of the installation, namely work with a slag dryer or without a dryer. For the variant with the dryer on the average mercury emission is 19.1 g/m3 (35.1 μg/m3n 10% O2). For dryer off 6.5 μg/m3 (13.3 μg/m3n 10% O2).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością redukcji rtęci przy wykorzystaniu biowęgla z biomasy, uzyskanego w wyniku niskotemperaturowej pirolizy. Badania przeprowadzono na gazach odlotowych instalacji wypalania klinkieru pracującej w technologii metody suchej. Zastosowanie metody iniekcji pyłu biowęgla do tych gazów (T = 140°C, CO2 = 12%, SO2 = O%, H2O = 4%) w ilości 8,6–9,6 g/m3n skutkuje zmniejszeniem koncentracji rtęci o ok. 40%.
XX
The paper presents results of mercury reduction studies using biomass derived from low temperature pyrolysis of biomass. The research was carried out on waste gases from clinker burning plant using dry method technology. The application of the method of injection of biochar dust to these gases (T = 140°C, CO2 = 12%, SO2 = O%, H2O = 4%) in the amount of 8,6–9,6 g/m3n results in a reduction of mercury concentration by about 40%.
PL
Jednym ze źródeł emisji gazów takich jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metan, siarkowodór, węglowodory do atmosfery są zwałowiska odpadów pogórniczych, a największa intensywność emisyjna występuje na zapożarowanych hałdach. Pożary te są zwykle wynikiem zastosowania nieodpowiedniej technologii składowania w powiązaniu z właściwościami fizyczno-chemicznymi lokowanej skały płonnej [1, 2, 5, 6]. Przeprowadzone badania palących się hałd nie pozostawiają złudzeń: zapożarowane hałdy są także źródłem emisji rtęci. Dla właściwej oceny ryzyka środowiskowego, jakie może się pojawić i na jakie jest narażone środowisko oraz pobliscy mieszkańcy, istotne jest określenie wielkości emisji związków rtęci z tych obiektów. Pomimo potencjalnych zagrożeń do tej pory nie przeprowadzono pomiarów stężeń rtęci umożliwiających ilościowe określenie tego zjawiska, również nie dokonywano nawet szacunków poziomu emisji rtęci z takiego typu obiektów, a co za tym idzie nie znamy dokładnie skali problemu. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych ocen skali problemy a także szacunkowe obliczenia rocznych emisji rtęci z zapożarowanych składowisk odpadów węglowych w Polsce.
EN
Coal mining waste dumps are responsible for the emissions to the atmosphere of gases such as: carbon monoxide, carbon dioxide, sulphur dioxide, hydrocarbons and the highest emission intensity occurs on the burning coal mining waste dumps [1, 2, 5, 6]. In the hard coal mining and processing waste dumps very often combustion can be observed. The fires are a direct outcome of applying inadequate dumping technology and depend on the physico-chemical properties of the dumped waste rock. The conducted analyses of the burning coal mining waste dumps leave no doubts: the burning dumps are also the source of mercury emissions. Unfortunately, so far in Poland not even estimations of the mercury emission level from this type of objects have been conducted and, thus, the scale of the problem is not known. The article presents the results of preliminary ratings scale problems as well as an estimate of annual mercury emissions from burning coal mining waste dumps in Poland.
11
Content available remote Emisja rtęci w świetle wymagań prawnych
EN
The paper contains reference literature analysis concerning mercury content in Polish bituminous coal and post-mining waste as well as the impact of mercury content on the environment. The aim of the paper was to determine the occurrence of the risk of contamination of the environment with mercury compounds found in demolition bituminous coal landfills. Mercury, due to its toxic properties has been classified among the most dangerous substances to human health. There are three groups of sources of mercury release into the environment: natural, anthropogenic and remission. Coal mining, its processing and use in the energy sector has the greatest relevance regarding the pollution of the environment with mercury compounds in Poland. A review of reference literature shows that the average content of mercury in Polish bituminous coal varies within a wide range of 41e399 ppb, which is conditional on the origin, age and type of coal. The production of coal has led to a number of facilities in the form of structurally and age-varied landfills, heaps and mining waste dumps. The content of mercury in postmining waste is in the range from approximately 55 to 380 ppb. The problem of environmental contamination with mercury has attracted considerable interest due to the effects that its concentration have in the biosphere. On the basis of the existing data it has been found that the content of mercury in soils in areas degraded by mining and processing of coal is even 10e16 times higher, compared to the geochemical background. It is necessary to conduct research in this area due to the limited results of research on mercury content in deposited waste from the preparation and flotation of Polish bituminous coals and the potential harmful effect of mercury on the environment. The paper is dedicated to the mercury content in waste from the extraction and processing of bituminous coal.
EN
Coal consumption secures more than 50% of needs of Polish economy for primary energy carriers and the consumption of hard coal alone amounts 70-80 million Mg annually. Almost 14% of hard coal consumption - up to 11 million Mg per year - fall to households in Poland. Coal combustion in domestic furnaces and boilers is regarded as the main source of emissions into the atmosphere, referred to as the low-stack emission. The matter of the paper is the assessment of the emission of mercury from the households sector as the result of coal combustion. The results of the assessment were collated with GUS data on mercury emission from this sector. A change in the annual emission of mercury from the household sector has been proposed and justified, assuming that the whole low-stack emission of mercury is the result of coal combustion only.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania siarki elementarnej jako czynnika stabilizującego rtęć metaliczną, stanowiącą zanieczyszczenie gleby. Omówiono wyniki badań laboratoryjnych immobilizacji rtęci w glebie z zastosowaniem tego czynnika stabilizującego przy użyciu pośredniej metody służącej do oznaczania zawartości rtęci zdolnej do emisji. Dokonano również oceny efektywności przeprowadzonych zabiegów.
EN
The article presents an assessment of the possibility to apply elemental sulphur as a stabilizing factor for metallic mercury contamination in soil. The results of laboratory tests of mercury immobilization in the soil with the use of the aforementioned stabilizer were discussed in the paper. An indirect method was used to determine the amount of mercury capable of emission. The effectiveness of performed procedures was also assessed.
PL
Spalanie węgla to znaczące źródło emisji rtęci w skali światowej. Nieorganiczne związki rtęci są szkodliwe dla otoczenia i toksyczne dla żywych organizmów, głównie w wyniku przekształcenia się ich w środowisku wodnym (dzięki aktywności mikroorganizmów) do postaci toksycznej metylortęci.
PL
Emisja rtęci z procesów spalania węgla nie wynika ze stosowanych technologii, a jest efektem naturalnego składu węgli. Poziom rtęci w polskich węglach waha się w szerokim zakresie. Z badań krajowych wynika, że średnia zawartość rtęci w węglu kamiennym wynosi od 50 do 150 ppb, a w brunatnym - od 120 do 370 ppb [5].
PL
Istotą procesu usuwania rtęci ze spalin jest konieczność indywidualnego doboru metody dla danego obiektu (np. bloku elektrowni). Nie ma jednej metody pasującej do wszystkich zastosowań. Szczególnie jest to widoczne w przypadku konieczności ograniczenia emisji Hg z kotłów opalanych węglem brunatnym, który z reguły nie zawiera naturalnego utleniacza, jakim jest chlor.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie antropogenicznej emisji rtęci w skali Polski i świata. Wskazano na dominującą rolę w opisywanym zjawisku działalności sektora energetycznego, wciąż wyraźnie bazującego na technologiach spalania paliw stałych (głównie węgli energetycznych). Uznano za istotny, w przypadku emisji analizowanego metalu ciężkiego, wpływ poszczególnych parametrów użytkowych - zarówno paliw, jak i samego procesu spalania - na kształtowanie specjacji rtęci w spalinach kotłowych oraz wskazano te, których oznaczenia moga prowadzić do doboru surowców o korzystnym wpływie (technicznym, ekonomicznym, środowiskowym) na techniki ograniczania emisji rtęci. W publikacji zaprezentowano prowadzone prace laboratoryjne umożliwiające selekcję różnych nośników energii pod katem prowadzenia metod tzw. pierwotnych (przedprocesowych) i wtórnych (powstałych już po uwolnieniu zanieczyszczenia). Porównano ponadto wyniki otrzymane dla różnych paliw (węgli kamiennych i brunatnych, biomas stałych, paliw alternatywnych). Przytoczono prowadzone obecnie w naszym kraju projekty badawcze, zmierzające do opracowania skutecznych technik ochrony środowiska przed ładunkami rtęci wprowadzanymi wraz ze spalinami kotłowymi.
19
Content available remote Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem spalania
PL
Przedstawiono wyniki badań nad procesem usuwania rtęci z węgla jako efektywnej metody ograniczenia jej emisji do atmosfery z procesów termochemicznego przetwórstwa węgla. Metoda ze względu na większą zawartość rtęci oraz znacząco mniejsze (niż w przypadku spalin) ilości gazu poddawanego oczyszczaniu jest atrakcyjna procesowo i ekonomicznie w stosunku do tradycyjnych wtórnych metod usuwania rtęci. Dodatkową zaletą zastosowania pirolizy jest możliwość uzyskania paliwa o lepszych parametrach jakościowych (w stosunku do paliwa wejściowego). Ponadto, co ważne, technologia nie ingeruje w sam proces technologiczny spalania węgla i oczyszczania spalin. Realizowane w IChPW prace obejmowały pełny cykl badawczy od badań laboratoryjnych do badań w skali półtechnicznej. Badania przeprowadzono dla węgla kamiennego i brunatnego. Szczególnie atrakcyjne wyniki uzyskano dla węgla brunatnego, dla którego skuteczność usuwania rtęci wynosiła ponad 90%. Na podstawie badań eksperymentalnych opracowano wytyczne i koncepcję realizacji procesu w skali przemysłowej. Dla przedstawionej w pracy koncepcji przemysłowej został opracowany bilans energetyczny i masowy. Dokonano także porównania kosztów opracowanej w IChPW technologii z innymi technologiami opartymi na wtórnych metodach usuwania rtęci z gazów procesowych.
EN
Bituminous coals and lignites were tested for Hg removal using low-temperature pyrolysis (200–550°C) in laboratory (1 g and 100 g) and bench scale (rotary kiln, 1,5–2 kg/h). The Hg removal efficiency reached over 90% for lignites and 22–78% for the bituminous coals. An industrial proces for Hg removal from lignites was developed. For the proposed configuration the mass and energy balance was elaborated. In comparison to post-combustion technologies of Hg reduction, IChPW’s concept proved to be costeffective and competitive.
PL
Badano proces ograniczenia emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych przy zastosowaniu surowego bikarbonatu sodu, sody oczyszczonej oraz aktywowanych mechanicznie i chemicznie sorbentów sodowych. Wybrane sorbenty wprowadzano w odpowiednich proporcjach Na/S = 0,75 i 3 do przewodu spalinowego, gdzie panowała temp. ok. 300°C. Wyniki badań potwierdziły skuteczność stosowania modyfikowanych sorbentów sodowych w procesie usuwania rtęci ze spalin.
EN
Raw and pure NaHCO₃ were modified mech. by milling or chem. by adding Na₂CO₃·1.5H₂O₂ (10% by mass), CaO₂ (10% by mass) or urea (0.5% by mass) and introduced into the exhaust gas channel. The fired coal contained S 1.28% and Hg 120.1 ng/g. The mercury contents in the fuel and sorbent, and mercury mass emitted to the atm. for the processes conducted with and without use of the sorbent were detd. The assays were performed for Na/S mass ratios 0.75 or 3. The best efficiency of the Hg removal from flue gases was achieved for the mech. modified raw NaHCO₃ and pure NaHCO₃ (61% and 70%, resp.) both for the Na/S mass ratio 3.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.