Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents test results of cement paste and binders with admixture of hydrophilic or hydrophobic nanosilica. The aim of the study was to determine the influence of nanosilica type and mixing method on compressive strength, porosity, and bulk density of cement paste, also on hydration heat of cement binders. The binder compounds were mixed in high speed mixer in order to provide the highest possible dispersion of nanoparticles in the binder before adding it to mixing water. Two mixing methods were studied. The admixtures increased the reactivity of cement binders. Both nanosilica types increased early compressive strength by 25% in comparison with control series. The increase in 28-day compressive strength was observed with the admixture of hydrophilic nanosilica. The differences in dynamics of binders rate of hydration and development of cement pastes compressive strength denote different reaction mechanisms of both types of nanosilica. Application of higher rotation speeds does not guarantee satisfactory mixing of the binder components. For compressive strength enhancement of cement paste prolonged mixing time occurred to be more important.
PL
Osiągnięcia nanotechnologii znalazły zastosowanie w szeregu gałęzi przemysłu. Wraz z rozwojem instrumentów naukowych stają się one również możliwe do wdrożenia w branży budowalnej, a zastosowanie nanodrobin w formie domieszek do betonu jest przykładem tego typu prób. W tym kontekście duże zainteresowanie wzbudza nanokrzemionka. Jest to materiał składający się z nanodrobin amorficznej krzemionki o dużej powierzchni właściwej i dużej czystości chemicznej. Dzięki intensywnej reakcji pucolanowej oraz zarodkowaniu reakcji hydratacji cementu sprzyja wytworzeniu zwartej struktury matrycy cementowej, co może przełożyć się na bardzo dobre parametry mechaniczne i wydłużoną trwałość kompozytu cementowego. Problemem przy stosowaniu nanodomieszek jest zapewnienie ich jednorodnego rozprowadzenia w mieszance i stwardniałym kompozycie. W celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania tego problemu badane są różne rodzaje nanokrzemionki oraz różne procedury jej mieszania ze składnikami mieszanki. W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i spoiw cementowych z domieszką nanokrzemionek hydrofilowej i hydrofobowej. Celem badań była ocena wpływu rodzaju nanokrzemionki oraz sposobu mieszania składników na rozwój wytrzymałości na ściskanie, porowatość kapilarną i gęstość zaczynów oraz rozwój ciepła hydratacji spoiw cementowych. Zawartość domieszek w spoiwach wynosiła 0%, 1% lub 2% masy spoiwa. Składniki spoiw cementowych zostały wymieszane w mieszarce wysokoobrotowej w celu zapewnienia możliwie jednorodnego rozprowadzenia nanodomieszek w spoiwie przed dodaniem spoiwa do wody zarobowej. Wykonano 10 serii spoiw: 5 spoiw wymieszanych I metodą mieszania (wykorzystującą dwie prędkości obrotowe mieszarki) oraz identycznych składów 5 spoiw wymieszanych II metodą mieszania (wykorzystującą jedną niższą prędkość urządzenia, ale z dłuższym etapem mieszania).
2
PL
Wykazano doświadczalnie jakie są główne czynniki decydujące o wpływie dwóch tlenków metali ciężkich: ołowiu oraz wanadu na wiązanie cementu portlandzkiego. Głównymi czynnikami decydującymi o wpływie tych metali są: a) stężenie jonów siarczanowych w fazie ciekłej zaczynu cementowego, b) szybkość rozpuszczania się metali ciężkich w fazie ciekłej zaczynu, c) postać w jakiej dodawane są metale ciężkie w przypadku występowania różnicy w szybkości rozpuszczania metalu i jego tlenku. Gdy stężenie jonów siarczanowych jest małe w pierwszych 20 minutach od dodania wody, szybko rozpuszczający się ołów hamuje tworzenie się warstewki ettringitu na ziarnach C3A, co powoduje szybkie wiązanie „ettringitowe”. W przypadku małej szybkości rozpuszczania metali i ich niewielkiego stężenia w roztworze, warstewka ettringitu tworzy się na kryształach C3A i metale te nie mają praktycznie żadnego wpływu na początek wiązania. Tak jest w przypadku wanadu, natomiast ma on opóźniający wpływ na koniec wiązania.
EN
It was proved experimentally in the work what are the main factors governing the influence of two heavy metals: lead and vanadium on the setting of Portland cement. The main factors governing the behaviour of these metals are as follows: a) concentration of sulphate ions in the cement paste liquid phase, b) the rate of dissolution of heavy metals in this liquid phase, c) the form of heavy metals addition, in the case when there is a high difference in the rate of dissolution between metal and its oxide. When the concentration of sulphate is low in the first 20 minutes after addition of mixing water the quick dissolution lead is preventing the formation of ettringite layer on C3A and the quick “ettringite” setting takes place. When the metals have low dissolution rate and low concentration in solution the ettringite layer is formed on C3A crystals and these metals have practically no influence on the initial setting time. There is the case of vanadium, but it has retarding effect on the final setting time of cement.
PL
Oddziaływanie środowiska kwaśnego na zaczyny z cementu portlandzkiego było przedmiotem szeroko zakrojonych badań, w których wykazano zmiany mikrostruktury rzutujące na spadek wytrzymałości. Jednakże wpływ roztworów agresywnych na aktywowany alkalicznie zaczyn popiołowy nadal nie jest dostatecznie wyjaśniony. Prezentowana praca obejmuje wyniki ługowalności po krótkim czasie dojrzewania (3-21 dni) zaczynów popiołowych aktywowanych alkaliami, poddawanych działaniu 6M roztworu NH4NO3, a następnie ocenie właściwości mechanicznych, w zależności od składu i struktury materiałów wyjściowych. Badano dwa różne zaczyny popiołowe aktywowane alkaliami oraz zaczyn kontrolny sporządzony z cementu portlandzkiego. Stwierdzono, że agresywny 6M roztwór NH4NO3 wywierał o wiele słabszy wpływ na wytrzymałość zaczynu popiołowego aniżeli na wytrzymałość zaczynu kontrolnego. Co więcej, rodzaj i skład popiołu lotnego były czynnikami determinującymi reaktywność tego materiału, jak również jego właściwości mechaniczne i trwałość. Stężenie kationów w ekstrakcie było niewielkie i nie stwierdzono w nim glinu, który występował w głównym produkcie hydratacji – żelu N-A-S-H. Badania metodą magnetycznego rezonansu jądrowego i spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni wykazały, że w żel ten, pod wpływem NH4NO3, wzbogaca się w krzem. Równocześnie stwierdzono powstawanie wodorotlenku glinu.
EN
Chemical attack on Portland cement paste in acid media has been widely studied and shown to induce changes in their microstructure that is causing decrease of mechanical strength. The impact of this aggressive solution on alkali-activated fly ash (AAFA) is insufficiently understood, however. This study explored leaching in early age (3-21 day) AAFA pastes in a 6M NH4N03 solution to determine the impact on mechanical behaviour and on the composition and microstructure of the starting material on the process. Two AAFA pastes of different nature and compositions were prepared, along with control OPC pastes. The studies have shown that the aggressive 6M NH4N03 solution had a much more moderate effect on AAFA than on OPC paste strength. Furthermore, the nature and chemical composition of the starting fly-ash was governing their reactivity and hence their mechanical behaviour and durability. Whilst low amounts of cations leached out of the former material, the leachate contained no aluminium, a component found in its main reaction product, N-A-S-H gel. NMR and FTIR studies showed that the post-exposure gels had higher silicon content than the pre-exposure materials. Simultaneously these methods had revealed the formation of aluminium hydroxide.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy związane ze zmianą technologii składowania odpadów, powstających w trakcie procesu produkcji miedzi na Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most (OUOW ŻM), z technologii składowania „na mokro”, na technologię składowania w postaci odpadów zagęszczonych, w tym do konsystencji pasty. Zmiana technologii będzie skutkować znacznym ograniczeniem oddziaływania obiektu na otoczenie, a także wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa sąsiednich obszarów. Przy deponowaniu odpadów w postaci zagęszczonej, układanie urobku powoduje samowykształcanie się stabilnych plaż. W znacznym stopniu zmniejsza się też ilość gromadzonej wody, co ogranicza przedostawanie się wód zasolonych poza granice obiektu – do wód powierzchniowych i gruntowych. Dodatkowo odpad zagęszczony po stosunkowo krótkim czasie uzyskuje wytrzymałość pozwalającą na prowadzenie na nim robót ziemnych, umożliwiając szybką rekultywację.
EN
The article shows prediction of reduction of environmental impact of Żelazny Most Tailings Storage Facility (TSF). Expectations of reduction of impact of TSF are due to change of method of tailings disposal. The Żelazny Most (TSF) is only site for the deposition of tailings generated during the flotation process of copper ore in KGHM Polska Miedz S.A. Żelazny Most TSF is one of the largest facilities of this kind in the world and biggest in Europe. According to current permits, the Żelazny Most TSF will be raised up to the elevation of 180 m asl which results in the ability to store 620,000,000 m3 of tailings by 2016. Nowadays tailings from ore enrichment plants (OEP) are being delivered by a pipeline to the Żelazny Most TSF. Tailings are being stored as a mixture of water and crushed rocks. The solid particles sediment at the bottom and the clarified water is returned to the ore enrichment plant. Permit limitation indicate a need to create additional storage capacity. New destination for tailings disposal was chosen next to old TSF and it’s called Southern Extension. After several studies KGHM Polska Miedz S.A. decided to choose thickened tailings disposal. According to calculation and simulation KGHM predicts reduction of seepage, water erosion, wind erosion, dust generation, reclamation and closure costs.
5
Content available Use of zeolite dust in lime mortars
EN
Fine grained waste zeolite in the form of a zeolite dust or a finely ground zeolite can be used as an active pozzolanic admixture to lime mortars. Lime mortars containing various content of fine grained zeolite were prepared and tested. Development of compressive strength, shrinkage and weight loss of lime mortars stored in different conditions was then evaluated. X ray powder diffraction of lime-zeolite pastes was also used to evaluate lime-pozzolan reaction. The results confirmed that fine grained zeolite can be usefully used as pozzolanic addition to lime mortars. Positive effect of pozzolan on the compressive strength of mortars is effective when mortars are stored in humid atmosphere where favorable conditions for lime-pozzolan reaction are. However, compressive strength of mortars stored in open air at RH 65% cannot fully develop and after some time it even decreases.
PL
Drobnoziarnisty zeolit odpadowy w formie pyłu zeolitowego lub proszku zeolitowego może zostać użyty jako pucolanowa domieszka do zapraw wapiennych. Zaprawy wapienne zawierające różne ilości drobnoziarnistego zeolitu zostały przygotowane i przetestowane. Następnie określono wytrzymałość na ściskanie, kurczenie się oraz utrata masy zaprawy wapiennej składowanej w różnych warunkach. Widmo rentgenowskie proszkowe zostało również zastosowane w celu oznaczenia reakcji wapno-pucolana. Wyniki potwierdziły, że drobnoziarnisty zeolit może być z powodzeniem użyty jako pucolanowy dodatek do zaprawy wapiennej. Pozytywny efekt pucolanu na wytrzymałość na ściskanie jest skuteczny gdy zaprawa jest składowana w wilgotnej atmosferze gdzie występują dogodne warunki dla reakcji wapno-pucolana. Jednakże, wytrzymałość na ściskanie zaprawy wapiennej przetrzymywanej na otwartym powietrzu o wilgotności względnej 65% nie może się w pełni rozwinąć i po pewnym czasie wytrzymałość ta nawet maleje.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań równoczesnego wykorzystania w mieszankach betonowych cementu glinowego i fosforanu glinu, jako głównych składników spoiwa fosforanowego. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku fosforanu glinu na wytrzymałość mechaniczną zaczynów i betonów w temperaturach 400-1000°C, przy zachowaniu dobrej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu w temperaturze pokojowej. Wypalone w temperaturze 1500°C niskocementowe betony korundowe zawierające dodatek fosforanu glinu posiadają bardzo dobre właściwości fizykochemiczne.
EN
In the paper, the results of a study were presented on simultaneous usage of high alumina cement and aluminium phosphate as main components of phosphate bonded castable batches. The advantageous influence of aluminium phosphate addition on mechanical strength of the studied pastes and castables in the temperature range 400-1000 °C was ascertained. The good mechanical strength after curing at room temperature was maintained. The low cement corundum castables with the aluminium phosphate addition possess very good physical and technological properties, when fired at a temperature of 1500 °C.
EN
Pastes are multiphase systems which are frequently encountered in the food, cosmetics and pharmaceutical industries. Their production is a difficult process, due to their non-newtonian character and also because of limited stability of many active substances which have to be included in the commercial product. Therefore highly intensive and prolonged mixing is not recommended for their production. In this work investigation of process condition influence on the rheological parameters of final product have been carried on. The results obtained using pharmaceutical ointment bases as a test fluids, show importance of the preparation method.
PL
Pasty są wielofazowymi układami często spotykanymi w przemysłach spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Ich wytwarzanie jest trudnym procesem, wynikającym z ich nienetonowskiego charakteru, jak również z ograniczonej stabilności wielu substancji aktywnych, które wchodzą w skład handlowego produktu. W związku z tym długotrwałe i intensywne mieszanie powinno być ograniczane podczas ich wytwarzania. W niniejszym artykule przeprowadzono badania wpływu warunków procesowych na parametry reologiczne końcowego produktu, maści farmaceutycznych wykonanych za pomocą miksera recepturowego. Wyniki uzyskane z wykorzystaniem baz maściowych wskazują na duże znaczenie metody ich przygotowania.
8
Content available remote Media fotoutwardzalne w procesie wytwarzania kalki ceramicznej
PL
W artykule omówiono badania prowadzone w celu podwyższenia efektywności procesu wytwarzania kalki ceramicznej za pomocą wprowadzenia medium reagującego na promieniowanie UV. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom wytwarzania past oraz laków błonotwórczych na bazie mieszanin zawierających dodatek mediów fotoutwardzalnych. Opisano problemy występujące w czasie utwardzania powłok farbowych i powłok lakowych metodą fotopolimeryzacji oraz scharakteryzowano otrzymane kalki i gotowe dekoracje po procesie wypalania.
EN
In the article research conducted in order to increase of the efficiency of manufacturing process of ceramic transfer paper by means of adding UV medium were discussed. The special attention to manufacturing of pasts and transfer wax on the basis of mixtures with addition of photohardening media was payed. Problems occurring in the photohardening of paint coating and transfer wax coating were described and the obtained transfer papers as well as finished decors after burning were characterized.
9
Content available remote Topnik w postaci pasty do lutowania miękkiego miedzi i jej stopów.
PL
Badania recepturowo - technologiczne nad opracowaniem niskofluorkowego topnika w postaci pasty do lutowania miedzi i jej stopów. Własności lutownicze nowo opracowanego topnika Cynotop-PE i własności wykonanych przy jego użyciu połączeń.
EN
It has been presented the methodics and course of investigations on the formula and technology of manufacture of low-floride flux in the form of paste designed for soldering of copper and its alloys. The soldering properties of the new-developed flux Cynotop PE and mechanical properties of soldered joints obtained with its use are given.
PL
Borowanie w pastach ma wiele zalet: oszczędność substancji boronośnych i energii, możliwość bezpośredniego hartowania lub zastosowania hartowania indukcyjnego. Jest również możliwe stosowanie past grzewczych w celu przeprowadzenia borowania miejscowego dużych elementów. Podstawowym problemem występującym przy borowaniu w pastach jest ich ochrona przed utlenianiem i stosowanie tańszych substancji boronośnych (zamiast B4C i boru amorficznego, które są drogie i mogą być używane tylko jeden raz). Te problemy były badane i zostały rozwiązane pomyślnie. Jako substancję boronośną wykorzystano naborowany proszek żelaza i dla zabezpieczenia przed utlenianiem zastosowano folię aluminiową. Proces borowania prowadzono z dodatkiem siarki, miedzi lub niklu do pasty. Stwierdzono, że warstwy z siarką i miedzią były bardziej odporne na zużycie niż bez dodatku lecz były cieńsze. Nikiel zwiększał grubość warstwy lecz nie wpływał na własności.
EN
Boronizing in pastes has many advantages: boron - containing substances and energy saving, possibility of direct hardening after boronizing or application of induction hardening. It is also possible to use heating paste to carry out local boronizing of large elements. The main problem at boronizing in pastes is to protect them against oxidation and application of cheaper boron - containing substances (instead of B4C or amorphous B which are expensive and can be used only once). These problems were investigated and have been resolved successfully. As a boron - containing substance boronized iron powder has been applied and for protecting against oxidation aluminium foil was used. The boronizing process has been carried out with addition of S, Cu or Ni into the paste. It's been stated that the layers with S and Cu were more wear resistant than without additions but the layers were thinner. Nickel increased the layer thickness but does not affected the properties.
EN
Capillary rheometric methods (Mooney, twin capillary, rough die, and color marking methods) are presented and application of these techniques to determine wall slip behavior of pastes is discussed, using measurements of aluminum oxide-silicone oil pastes as an example.
12
Content available remote Pasta ze spoiwem srebrnym do lutowania spieków narzędziowych.
PL
Węgliki spiekane i ich lutowalność. Badania recepturowo-technologiczne nad pastą z lutem srebrnym w gat. LS49MN do lutowania nakładek z węglików spiekanych do stalowych korpusów narzędzi. Właściwości nowej pasty lutowniczej.
EN
It has been discussed sintered carbides of high-melting metals and their brazability. The run and direction of research in order to establish a formula of the paste with silver solder of the grade LS49MN for brazing of bits to steel bodies of tools has been presented. The brazing properties of the new paste have been described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.