Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silnik liniowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję liniowego napędu trójfazowego. Wzbudnik umieszczono na wózku transportowym, poruszającym się ponad bieżnią napędową spełniającą rolę wirnika silnika liniowego, wykonanej z miedzi lub aluminium. Laboratoryjne Stanowisko pomiarowe umożliwia pomiar siły ciągu napędu. Dynamometr zamocowany do wózka z jednej strony oraz elementu sztywnego z drugiej, pozwala na pomiar tej siły. Schemat stanowiska pomiarowego przedstawiono na rys. 1.Artykuł będzie zawierał dwie podstawowe części, opis matematyczny wraz z symulacją w środowisku Ansys, oraz porównanie wyników symulacji z pomiarami w układzie rzeczywistym stanowiska w warunkach laboratoryjnych.
EN
The work presents the construction of a three-phase linear drive. The inductor was placed on a transport trolley, moving over the driving race, acting as a rotor of a linear motor, made of copper or aluminum. Laboratory Measuring station allows measuring the thrust of the drive. Dynamometer attached to the trolley on one side and rigid element on the other, allows you to measure this force. The diagram of the measurement station is shown in Fig. 1. The article will contain two basic parts, a mathematical description with simulation in the Ansys environment, and a comparison of simulation results with measurements in the real system of the laboratory stand.
2
Content available remote Napęd liniowy a silnik liniowy. Co to jest napęd liniowy
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba uporządkowania nazewnictwa i pojęć stosowanych w słownictwie technicznym. Język polski (inne zapewne też) bogaty jest w synonimy, ale do ich używania w języku technicznym powinniśmy podchodzić bardzo ostrożnie. Technika wymaga stosowania ścisłych określeń, a używanie zamiennych pojęć [3] nie może wprowadzać czytelnika (szczególnie inżyniera) w błąd.
PL
W artykule opisano stanowisko laboratoryjne z silnikiem liniowym na bieżni liniowej znajdujące się w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz omówiono, w jaki sposób rozwiązano problemy związane z działaniem wykorzystanych w systemie sterowania protokołów komunikacyjnych. Stanowisko ma charakter dydaktyczny. W skład stanowiska wchodzi indukcyjny silnik liniowy zasilany z przemiennika częstotliwości oraz jego system sterowania, którego głównymi elementami są: sterownik programowalny, dotykowy panel operatorski zintegrowany ze sterownikiem programowalnym oraz moduł rozproszonych wejść/wyjść. Wymiana danych pomiędzy sterownikiem programowalnym a modułem rozproszonych wejść/wyjść jest realizowana z wykorzystaniem protokołu CANopen, pomiędzy sterownikiem programowalnym a panelem operatorskim poprzez sieć Ethernet z protokołem UDP, a pomiędzy panelem operatorskim i modułem komunikacyjnym przemiennika częstotliwości z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU. W artykule omówiono problem związany z wymianą danych pomiędzy sterownikiem programowalnym a panelem operatorskim z wykorzystaniem zmiennych sieciowych. Przedstawiono dwa sposoby, dzięki którym możliwe było rozwiązanie problemu błędów w komunikacji z wykorzystaniem zmiennych sieciowych.
EN
In the paper a laboratory stand with the linear motor on the linear truck operating in the Department of Power Electronics and Electrical Machines on the Faculty of Electrical and Control Engineering in Gdansk University of Technology as well as the method how the problems related to operation of communication protocols implemented in the laboratory stand control system have been solved are described. The laboratory stand is of a didactic character. The stand consists of an induction linear motor supplied from a frequency converter and the control system, main components of which are: a programmable controller, an operator touch panel integrated with a programmable controller and a module of remote inputs/outputs. Data exchange between the programmable controller and the module of remote inputs/outputs is realized with the use of CANopen protocol, between the programmable controller and the operator panel through the Ethernet network with the use of UDP protocol, and between the operator panel and the communication module of the frequency converter with the use of Modbus RTU protocol. In the paper a problem related to data exchange between the programmable controller and the operator panel with the use of network variables has been described. Two methods, thanks to which it was possible to solve the problem of errors in communication with the use of network variables, have been presented.
PL
Przedmiotem pracy są silniki liniowe indukcyjne, tubowy oraz transformatorowy. Przedstawiono konstrukcje obu silników. Zawarto wyniki obliczen dwuwymiarowych i trójwymiarowych modeli polowych. Przedstawiono również obliczenia silników metodami analitycznymi i ich analizę cieplną.
EN
In this paper the transformer type and the tubular type linear motors have been considered. The construction of the motors is described. Results of the characteristics and parameters calculations of the considered motors using two-dimensional and three-dimensional field models, and analytical methods have been presented. Also the results of the motor thermal analysis are presented. Finally, chosen calculation results have been compared with the measurement results obtained for the considered motors.
5
PL
Przedmiotem pracy sa˛ silniki liniowe indukcyjne, tubowy oraz transformatorowy. Przedstawiono praktyczna˛ realizacje silnika tubowego oraz zmiany wprowadzone w konstrukcji silnika transformatorowego i budowę stanowiska do badań obu maszyn. Zawarto wyniki pomiarów przeprowadzonych na rzeczywistych silnikach.
EN
In this paper a transformer type and a tubular type linear motors have been considered. The practical implementation of tubular motor, modifications introduced to the transformer-type motor and the laboratory stand arrangement are presented. Results of performed experiments are presented.
6
Content available remote Incheon Airport Maglev Line
EN
The paper presents the Incheon Airport Maglev Line (IAML) in South Korea connecting Incheon Airport with Yeongjong Island. The paper focuses on construction of elevated track and infrastructure, magnetic levitation and propulsion, cars of trainset, power consumption and operating costs.
PL
W artykule przedstawiono kolej magnetyczną Incheon Airport Maglev Line (IAML) w Korei Płd. łączącą port lotniczy Incheon z wyspą Yeongiong. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję toru umieszczonego na estakadzie, lewitację magnetyczną, napęd silnikami liniowymi, wagony, pobór mocy oraz koszty operacyjne.
PL
Artykuł dotyczy metody obliczania charakterystyk elektromechanicznych płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi i cewkami skupionymi CW-FLPMSM. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu analizy polowej 2D rozkładu pola magnetycznego w silniku, z ruchomą siatką elementów skończonych. Wpierw opisano typową konstrukcję sinika CW-FLPMSM. Następnie przedstawiono główne założenia i sposób działania algorytmu do obliczania charakterystyk elektromechanicznych silników CW-FLPMSM, opracowanego w instytucie Komel dla potrzeb projektowania tego typu silników. Przykładowe wyniki obliczeń dla wybranego silnika CW-FLPMSM porównano z danymi katalogowymi producenta.
EN
The paper deals with the method of calculating the electromechanical characteristics of flat linear permanent magnet synchronous motors with concentrated windings. The method is based on a 2D FEA of magnetic field distribution in a motor, with moving mesh of finite elements. At first a typical construction of electromagnetic circuit in CW-FLPMSM is described. Next, the main assumptions and the scheme of algorithm operation to calculate the electromechanical characteristics of CW-FLPMSM are presented. Algorithm was developed in Komel institute for a purpose of CW-FLPMSM motor designing. Examples of the calculation results for the selected CW-FLPMSM are compared with the manufacturer’s catalog data.
PL
Artykuł dotyczy metody obliczania charakterystyk elektromechanicznych płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi i cewkami skupionymi CW-FLPMSM. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu analizy polowej 2D rozkładu pola magnetycznego w silniku, z ruchomą siatką elementów skończonych. Wpierw opisano typową konstrukcję silnika CW-FLPMSM. Następnie przedstawiono główne założenia i sposób działania algorytmu do obliczania charakterystyk elektromechanicznych silników CW-FLPMSM, opracowanego w Instytucie KOMEL dla potrzeb projektowania tego typu silników. Przykładowe wyniki obliczeń dla wybranego silnika CW-FLPMSM porównano z danymi katalogowymi producenta.
EN
The paper deals with the method of calculating the electromechanical characteristics of flat linear permanent magnet synchronous motors with concentrated windings. The method is based on a 2D FEA of magnetic field distribution in a motor, with moving mesh of finite elements. At first a typical construction of electromagnetic circuit in CW-FLPMSM is described. Next, the main assumptions and the scheme of algorithm operation to calculate the electromechanical characteristics of CW-FLPMSM are presented. Algorithm was developed in KOMEL Institute for a purpose of CW-FLPMSM motor designing. Examples of the calculation results for the selected CW-FLPMSM are compared with the manufacturer's catalog data.
PL
W pracy dokonano analizy wpływu zmian wymiarów geometrycznych obwodu magnetycznego stojana na charakterystyki statyczne liniowego silnika krokowego z magnesami trwałymi. Stator silnika liniowego zbudowany jest z szeregu cylindrycznych cewek obudowanych ferromagnetykiem. Biegnik silnika zbudowany jest z pierścieniowych magnesów trwałych i ferromagnetycznych przekładek. Analizie poddano siły elektromagnetycznego oddziaływania pomiędzy statorem i biegnikiem dla sekwencyjnego zasilania cewek. Dla stałej podziałki biegnika wyznaczone zostały zależności siły elektromagnetycznej w funkcji geometrii cewek i ferromagnetycznej obudowy. Wyznaczono wartość maksymalną, minimalną i średnią siły elektromagnetycznej w funkcji zmiennej niezależnej geometrycznej. Jako kryteria oceny przyjęto również stosunek wartości średniej siły do maksymalnej oraz pracę mechaniczną liczoną jako całkę z siły na drodze ruchu biegnika. Dokonano porównania wartości sił maksymalnych, średnich oraz względnych w funkcji wymiarów geometrycznych stojana.
EN
In this paper, the static characteristics as a function of changes in geometric dimensions of the stator magnetic circuit of the linear stepper actuator with permanent magnets is presented. The stator is built from a series of cylindrical coils encapsulated with ferromagnetic case. The runner is made of permanent magnet rings connected with ferromagnetic spacers. The electromagnetic interac-tion between the stator and the runner for the sequential supply of coils was analyzed. The electro-magnetic force as a function of the geometry of the coils and the ferromagnetic housing for the con-stant graduation of the runner was determined. The maximum, minimum, and average values of the electromagnetic force as a function of the geometric independent variable were determined. The ratio of the mean force to the maximum, and mechanical work calculated as the integral of the force on the path of the runner was adopted as the evaluation criteria. A comparison between the maximum, average and relative values of forces as a function of the geometric dimensions of the stator was made.
10
Content available remote Silnik synchroniczny liniowy jako napęd pojazdu typu PRT
PL
Artykuł opisuje możliwość wykorzystania silnika synchronicznego liniowego w napędzie przyszłościowego transportu miejskiego typu PRT (personal rapid transit). W artykule opisana została jedna z odmian „zautomatyzowanego transportu” jaką jest PRT. Przedstawiono istniejące rozwiązania systemów PRT w tym, z silnikiem liniowym. Zwrócono też uwagę na historię samych silników liniowych oraz ich zastosowanie. W artykule opisano również nowatorską metodę wykonania uzwojenia falistego dla silnika liniowego.
EN
This paper describe possibility of using linear synchronous motor as drive in PRT (personal rapid transit) vehicles. There are also information about Personal Rapid Transit as a type of automated transport. Authors describe some of existing solution of PRT systems. Some of them include linear motors as a drive. There are also some information about the history of linear motors and theirs application. Authors describes new method of making waves winding for linear synchronous motor application.
PL
Artykuł opisuje ideę działania wraz z genezą rozwiązania w postaci adaptacyjnego neuronowo-rozmytego regulatora o trzech wejściach z warstwą tranzycji Petriego. Układ z warstwą tranzycji i niepełnym oknem rozważań oferuje dobre właściwości regulacyjne oraz znaczne zmniejszenie złożoności numerycznej algorytmu w porównaniu do układu bez warstwy tranzycji. Działanie regulatora zweryfikowano w badaniach eksperymentalnych, regulator został użyty w pętli sterowania położeniem biegnika liniowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.
EN
The article describes the concept together with the genesis of adaptive neuro-fuzzy controller with three inputs and Petri transition layer. System with transition layer and partial calculation window offers good control and a significant reduction in the complexity of numerical algorithm compared to the system without a transition layer. Operation of the controller is verified in experimental studies where the controller was used in the position control loop of mover of a linear permanent magnet synchronous motor.
PL
W artykule przedstawiono zmodyfikowaną metodę ewolucyjnej wielokryterialnej syntezy regulatora pozycyjnego układu napędowego. Badania dotyczyły zwiększenia efektywności wybranej metody optymalizacji globalnej poprzez iteracyjne modyfikowanie dopuszczalnego obszaru w przestrzeni parametrów. W obliczeniach wykorzystano przeciwstawne kryteria całkowe ITAE i ISU oraz pomocnicze kryteria nadrzędne odwzorowujące ograniczenia narzucone na czas regulacji i przeregulowanie. Skuteczność metody potwierdzono symulacyjnie dla serwonapędu linowego z tarciem.
EN
The article presents the results of multi-criteria optimization of the PI controller in positional linear drive with friction. In order to increase the effectiveness of known algorithm PAES [6] Authors proposed two modifications. The first one allows the exchange of archive solutions whose offspring solutions are ineffective. The second one allows elimination of solution violating limits. Optimization was based on two conflicting criteria – ITAE and ISU, and two subsidiary criteria – the maximum allowable set time and allowable overshoot. A significant increase in the efficiency of the algorithm PAES in determining effective solutions that meet the imposed limitations was achieved. The effectiveness of this method was confirmed by simulation.
PL
Celem artykułu jest ocena przydatności techniki Extreme Learning Machine (ELM) do modelowania dwuwymiarowych nieliniowości występujących w układach napędowych. Jako przykład typowej nieliniowości wybrana została funkcja opisująca sumaryczną siłę oporów w napędzie liniowym. Do stworzenia neuronowego modelu oporu użyta została klasyczna technika ELM. Autorzy ocenili efekty zastosowania tej techniki i zaproponowali modyfikację modelu pozwalającą na zmniejszenie błędów modelowania. Przeprowadzone testy symulacyjne i eksperymenty pozwoliły autorom na sformułowanie ogólnych wniosków dotyczących możliwości stosowania techniki ELM do modelowania nieliniowych, dwuwymiarowych zależności na podstawie zaszumionych danych uzyskanych eksperymentalnie.
EN
The aim of this article is to discuss suitability of extreme learning machine (ELM) approach for modeling multisource 2D friction for motion control purposes. The article describes a method of obtaining data used to modulate the resistance forces, taking into account specific to the case and machine external conditions. The features of multisource friction in mechatronic systems are defined, the main aspects of friction modeling by a Standard ELM are investigated and some modifications are proposed to make it more suitable for specific demands of the discussed task. This allows to formulate some general remarks concerning properties of ELM for function approximation.
PL
Pierwsza część artykułu jest częścią teoretyczną. Opisano w niej zasadę działania rozważanego Adaptacyjnego Regulatora Neuronowo-Rozmytego (ARN-R) z Warstwą Tranzycji Petriego (WTP). Przeanalizowano wpływ WTP na działanie i złożoność obliczeniową algorytmu, a także rozważania na temat stabilności i zbieżności algorytmu. W części drugiej – eksperymentalnej, po krótce opisano obiekt badawczy w postaci silnika liniowego zasilanego z falownika. Następnie przeanalizowano wyniki uzyskane w trakcie badań eksperymentalnych. W końcowej części przedstawiono wnioski płynące z przeprowadzonych badań.
EN
The first part of the paper is theoretical. It describes operation principle of an Adaptive Neuro Fuzzy Controller (ANFC) with Petri Transition Layer (PTL). The influence of PTL on performance and numerical complexity of the algorithm is analyzed. Also discussion on algorithm stability and convergence condition has been made. Second part is experimental. The object consisting of linear permanent magnet motor with inverter has been described. Afterwards experimental results have been analyzed. Eventually summary and conclusions have been presented.
15
Content available remote Badanie silnika indukcyjnego tubowego zasilanego z przetwornicy częstotliwości
PL
We współczesnych procesach produkcyjnych wymagana jest realizacja precyzyjnych ruchów liniowych. W tradycyjnych układach napędowych realizację tego typu ruchów zapewniają silniki elektryczne o jednym stopniu swobody w połączeniu z odpowiednim układem mechanicznym. Silniki elektryczne o ruchu liniowym stanowią alternatywę dla układów napędowych powstałych z połączenia obiektów mechanicznych i elektrycznych. W niniejszej pracy przeprowadzono badania indukcyjnego silnika tubowego przy zasilaniu z sieci sztywnej i poprzez przetwornice częstotliwości. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono podstawowe charakterystyki dla silnika w wybranych stanach. Zbadano również nagrzewanie silnika tubowego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.
EN
In modern production processes require precise linear movements implementation. In traditional drive systems implementation of this type of movements provide electric motors with one degree of freedom in combination with a suitable mechanical system. Electric motors linear motion an alternative for drive systems resulting from a combination of mechanical and electrical properties. In this study, research was conducted induction linear tubular motor with supply from mains supply and by frequency converters. Based on these results were determined the basic characteristics of the motor in selected states. It was also examined the tubular motor heating using a thermal imaging camera.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie silnikiem liniowym z magnesami trwałymi w warunkach zmieniającego się tarcia. Do sterowania wykorzystano algorytm wstecznego całkowania z neuronowym kompensatorem tarcia. Do uczenia on-line modelu neuronowego wykorzystano wyznaczaną przez różniczkowe prawa adaptacji poprawkę dla modelowanego tarcia. Symulacje i eksperymenty przeprowadzone na stanowisku rzeczywistym potwierdziły skuteczność pokazanego rozwiązania.
EN
This paper presents a control of linear motor with permanent magnets in various friction conditions. The control algorithm uses backstepping algorithm with neural friction compensator. Correction of modelled friction, calculated by differential adaptive law was used for on-line learning of neural model. Simulations and experiments carried out on a real drive, confirmed the efficiency of the solution.
PL
W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań eksperymentalnych linowego silnika solenoidalnego. Przedstawiono zależność błędów pozycjonowania od wysuwu pręta silnika oraz od prędkości silnika. Przedstawiono także zależność siły napędowej od prędkości ruchu silnika. Porównano otrzymane wyniki badań z danymi katalogowymi silnika i stwierdzono znaczące różnice, które zmieniają właściwości eksploatacyjne takich napędów.
EN
The paper presents some experimental results of linear solenoid motor. Experimental dependency between errors of positioning and move foward of motor's shaft and of motor's speed was shown. The dependency between driving force and motor's speed is shown too. Obtained experimental results were compared to catalog's data and certified considerably different, which changes the operation properties of such motors.
PL
W artykule przedstawiono system pomiarowy przystosowany do pomiarów laboratoryjnych asynchronicznych silników liniowych przeznaczonych do napędów trakcyjnych. System ten obejmuje przetworniki sygnałów pierwotnych: napięcia, prądu, siły, prędkości, temperatury, i indukcji elektromagnetycznej; przetworniki kondycjonowania sygnałów pomiarowych i przetwornik analogowocyfrowego. System jest sprzężony z komputerem i wykorzystuje środowisko obliczeniowe. Oprócz podstawowych badań eksperymentalnych silników elektrycznych w zakresie podstawowych charakterystyk stanów: jałowego, zwarcia i obciążenia system ten jest przystosowany do pomiarów stanów dynamicznych. Wyniki pomiarów są opracowywane formie charakterystyk parametrycznych i przebiegów czasowych oraz wizualizowane na utworzonych panelach stanowiących tzw. mierniki wirtualne. Opracowany system pomiarowy i utworzone diagramy w implementacji środowiska programowego LabVIEW mogą być rozszerzone na innego typu silniki o znacznie zwiększonym zakresie ich parametrów znamionowych.
EN
In the article the measurement system adapted for laboratory tests of Asynchronous Linear Motors operating as traction drives is presented. Measurement system includes primary signals converters: voltage, current, force, velocity, temperature and flux density; signal conditioning converters and A/C converters. System coupled with computer uses measurement software tool. Apart of basic tests of experimental electrical machines concerning characteristics of no load, short-circuited and load states, system is capable to perform measurement of dynamic states of motor operation. Measurement results are presented in form of parametric characteristics and time sequences are visualized in the windows that acts as so called virtual measurement instruments. Elaborated measurement system and software tool created in form of diagrams using LabVIEW programming environment could be adapted for different motor types of substantially enlarged range of nominal parameters.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane konstrukcje maszyn elektrycznych, podzielone według sposobu poruszania się wirnika. Zaprezentowane zostały konstrukcje maszyn o ruchu wirnika innym niż obrotowy jako konstrukcje nietypowe, rzadziej spotykane, a być może nawet nieznane szerszej grupie osób.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.