Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  VoIP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote An analysis of signaling in a hybrid WebRTC and SIP environment
EN
The paper describes a complete voice communication system based on the implementation of Asterisk software PBX and additionally employing classical SIP, and novel WebRTC solutions to create a signaling system. The implementation presented explores many functions of the system with an emphasis on enhancing its didactic impact and promoting understanding of configuration and signaling aspects.
PL
W artykule przedstawiono kompletny system komunikacji głosowej wykorzystujący zarówno programową centralę Asterisk, jak i jednocześnie dwa systemy sygnalizacji: klasyczny SIP i nowy stosowany w technologii WebRTC. Przedstawione rozwiązanie wykorzystuje jednocześnie wiele funkcji systemów, pozwalając na wyeksponowanie istotnych z punktu widzenia dydaktyki aspektów budowy systemów VoIP.
PL
Blockchain jest aktualnie jednym z najgorętszych tematów w świecie IT. Technologia ta pozwala na tworzenie zdecentralizowanych łańcuchów, których działanie oparte jest na współpracy korzystających z nich społeczności. Jedną z głównych zalet tego rozwiązania jest transparentność oraz odporność, co powoduje, że Blockchain może dostarczać usług uwierzytelniania. Jedną z technologii IP, w której Blockchain może mieć zastosowanie jest usługa Voice over IP (VoIP). Należące do stosu VoIP protokoły Session Initiation Proto col (SIP) oraz H.323 zapewniają nawiązywanie sesji, a co za tym idzie uwierzytelniania użytkownika w sieci. Wykorzystanie technologii Blockchain w VoIP zapobiega niechcianej centralizacji zasobów uwierzytelniających oraz eliminuje pojedynczy punkt awarii. Umożliwia to wyeliminowanie takich elementów jak Session Boarder Controllers (SBC), które już nie będą musiały pełnić roli gatekeeperów, czy też serwerów proxy.
EN
Blockchain is just one of the hottest topics in the IT world. This technology allows the creation of decentralized chains whose operation is based on the cooperation of the communities using them. One of the main advantages of this solution is transparency, which means that Blockchain can provide authentication services. One of the IP technologies in which Blockchain can be used is the Voice over IP (VoIP) service. The Session Initiation Protocol (SIP) and H.323 protocols belonging to the VoIP stack ensure the establishment of the session, and the user's authentication in the network. The use of Blockchain technology in VoIP prevents the unwanted centralization of authentication resources and eliminates a single point of failure. This will allow to eliminate elements such as Session Boarder Controllers (SBC), which will no longer have to act as gatekeepers, or proxy servers.
PL
Dynamiczny rozwój technologii informatycznych stwarza warunki realizacji usług komunikacji głosowej w sieciach IP charakteryzujących się wykorzystaniem różnych technik i technologii, mediów transmisyjnych oraz urządzeń końcowych. Są to sieci heterogeniczne. Zapewnienie określonego poziomu jakości realizacji usługi VoIP w tego typu sieciach wymaga więc określenia wpływu parametrów sieci na jakość usługi. W artykule przedstawiono prostą i rzetelną metodę weryfikacji wpływu parametrów sieci heterogenicznej na jakość usługi VoIP. Metodyka badawcza wykorzystuje założenia testowania metody PESQ rozszerzone o możliwość ciągłego monitorowania parametrów operacyjnych środowiska badawczego i weryfikację parametrów konfiguracyjnych testowanej usługi. Badania przeprowadzone na podstawie zaproponowanych scenariuszy stały się źródłem danych potwierdzających skuteczność zaproponowanej metody do oceny jakości VoIP w sieciach heterogenicznych.
EN
The dynamic development of information technology creates conditions for the provision of voice communication services in IP networks characterized by using various techniques and technologies, transmission media and end user devices. They are called heterogeneous networks. Ensuring a certain level of VoIP service quality in such networks requires therefore determining the impact of network parameters on the quality of voice connection. The article presents a simple and reliable method of verification of the impact of heterogeneous network parameters on the quality of VoIP service. The research methodology uses the assumptions of testing the PESQ method extended by the possibility of continuous monitoring of operational parameters of the research environment and verification of configuration parameters of the tested service. The research conducted on the basis of the proposed scenarios has become a source of data confirming the effectiveness of the proposed method for assessing the quality of VoIP in heterogeneous networks.
PL
VoIP (Voice over IP) należy do tych nowoczesnych usług, które wykazują duży potencjał wzrostu na rynku. Jako platformę transportową wykorzystuje ona sieć IP. Jednakże jeden problem pozostaje tutaj nadal otwarty, tzn. jakość usługi VoIP (Quality of Service: QoS). Temu tematowi jest poświęcona niniejsza praca. Głównymi parametrami mającymi wpływ na QoS są strata pakietów i opóźnienie pomiędzy urządzeniami końcowymi (E2E delay). Wyniki badań związane z tymi parametrami zostaną przedstawione na diagramach i będą odpowiednio zinterpretowane. Dostarczają one ważnych informacji dla planowania tego rodzaju usług i implementowania metod wspierających jakość omawianej usługi. Ponadto mogą one być wykorzystane również do budowy urządzeń służących do pomiaru jakości usługi VoIP.
EN
VoIP (Voice over IP) is a modern service with a great potential for growth, since it uses the existing IP transport platform, that already spans practically the whole world. One huge problem, however, is the Quality of Service (QoS). This paper addresses that topic, covering the various characteristics of an IP network that cause impairments and highlighting the parameters packet loss and end-to-end delay. Results gained from analyses are presented in several diagrams, and interpreted. The analyses have yielded useful evidence and insights that will be of considerable use in planning quality-optimising measures in IP networks and developing new methods of measuring QoS in VoIP.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań jakości mowy w polowym systemie łączności STORCZYK- 2010. Badania przeprowadzono dla połączeń realizowanych w technice Voice over IP. Wykorzystano elementy trenażera aparatowni RWŁC-10/T. Badania zostały przeprowadzone przy użyciu testera MultiDSLA wykorzystując metody PESQ oraz POLQA.
EN
In the paper the results of quality of speech in the STORCZTK-2010 system were presented. The research were conducted for Voice over IP connections. Parts of training equipment of RWŁC-10/T were used. The assessment was performed using the MultiDSLA tester and PESQ and POLQA methods.
EN
Voice over Internet Protocol (VoIP) has been recently one of the more popular applications in Internet technology. It benefits lower cost of equipment, operation, and better integration with data applications than voice communications over telephone networks. However, the voice packets delivered over the Internet are not protected. The session initiation protocol (SIP) is widely used signaling protocol that controls communications on the Internet, typically using hypertext transport protocol (HTTP) digest authentication, which is vulnerable to many forms of attacks. This paper proposes a new secure authentication and key agreement scheme based on Digital Signature Algorithm (DSA) and Elliptic Curve Cryptography (ECC) named (ECDSA). Security analysis demonstrates that the proposed scheme can resist various attacks and it can be applied to authenticate the users with different SIP domains.
PL
Technika WebRTC jest obecnie intensywnie rozwijana i umożliwia bezpośrednią transmisję strumieni multimedialnych pomiędzy przeglądarkami internetowymi, zatem może być również stosowana w realizacji systemów VoIP. Artykuł opisuje motywację oraz wyniki testów współpracy techniki WebRTC z programową centralą Asterisk z otwartym kodem. Przedstawione wyniki wskazują na poprawne funkcjonowanie oprogramowania Asterisk jako bramki multimedialnej współpracującej z techniką Web RTC. Artykuł ilustruje różne podejścia do realizacji usług multimedialnych, bowiem Asterisk reprezentuje podejście scentralizowane a WebRTC - zdecentralizowane, peer-to-peer.
EN
WebRTC technology is currently intensively developed and it enables direct transmission of multimedia streams between web browsers. The paper describes motivation and results of cooperation tests when WebRTC technology interworks with Asterisk, an open source software PBX. Presented results show correct functioning of Asterisk software as multimedia gateway cooperating with WebRTC technology. The paper illustrates different concepts for multimedia services since Asterisk is centralized solution whileWebRTC represents decentralized approach.
PL
Technika transmisji głosu z zastosowaniem sieci pakietowej IP (VoIP) i realizacji usługi zastępującej tradycyjną telefonię rozwija się intensywnie i w znacznym stopniu zmieniła rynek telekomunikacyjny. Artykuł przedstawia architekturę, funkcje oraz aspekty jakościowe i wydajnościowe implementacji centrali programowej Asterisk z otwartym kodem będącej przykładem często stosowanego rozwiązania dla realizacji usługi VoIP. Zaprezentowane wyniki wskazują na poprawne działanie oprogramowania Asteriskzw warunkach jego zastosowania w środowiskach małychzi średnich przedsiębiorstw.
EN
IP network has proven its usefulness as a reasonable solution for voice transmission technology and solution replacing traditional telephone service and has changed significantly telecommunication market. The paper describes quality and efficiency aspects when employing Asterisk — popular VoIP open source PBX software. Presented measurement results show reasonable applicability of Asterisk software PBX for small and medium size enterprizes.
PL
Przedstawiono przegląd badań w zakresie ukrywania informacji w ruchu telefonu IP prowadzonych przez Grupę Bezpieczeństwa Sieciowego (GBS) w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej w latach 2008-2014. Wprowadzono w dziedzinę steganografii sieciowej, przedstawiono klasyfikację metod, następnie zaprezentowano specyfikę ukrywania informacji w telefonu IP Przedstawiono trzy nowatorskie metody komunikacji steganograficznej dla telefonii IP: LACK, TranSteg oraz SkyDe.
EN
The paper presents an overview of research in the field of information hiding in IP telephony conducted by the Network Security Group (NSG) of the Institute of Telecommunications of Warsaw University of Technology over the period of 2008-2014. An introdution into network steganography and a classification of current methods is provided, as well as an overview of the principles of information hiding in IP telephony Three novel methods of steganographic communication for IP telephony, proposed by the NSG, are described LACK, TranSteg and SkyDe.
10
Content available Voice over IP and network convergence
EN
As the IP network was primarily designed to carry data, it does not provide real-time guarantees but only provides best effort service, which is inadequate for voice communication. Upper layer protocols were designed to provide such guarantees. Further, as there are several vendors in the market implementing these protocols, conformance to standards and interoperability issues have become important with general VoIP (Voice over Internet Protocol) description noting VoIP advantages, disadvantages, problems with reliability and security.
11
Content available remote Wykorzystanie technologii VoIP w sterowaniu instalacjami inteligentnego budynku
PL
Niniejszy artykuł dotyczy zagadnienia komunikacji między człowiekiem a inteligentnym budynkiem. Użytkownicy systemów automatyki budynkowej coraz częściej zwracają uwagę na możliwość ich połączenia w ramach BMS (Building Management System) oraz z dużą liczbą urządzeń znajdujących się w otoczeniu budynku. Taką integrację można zrealizować również dzięki cyfrowej technologii przesyłania sygnału VoIP. Usługi telefonii internetowej w technologii VoIP umożliwiają zbudowanie sieci urządzeń opierających swoje działanie o sieć internetową.
EN
This article concerns the problem of interaction between humans and intelligent building. Today’s houses are no longer just the traditional wiring, but the remote device management systems, independently and without human intervention. The building is not only intelligent automation systems based on innovative solutions, but also the IT platform, which is based on high-performance computers and database management. Ability to communicate with him using VoIP technology seems to be an interesting alternative for users.
PL
Opisano nowa technologię oprogramowania i sprzętu ochrony kryptograficznej połączeń głosowych VoIP.
EN
The new VoIP technology with cryptographic protection is described.
EN
Supporting as many Voice-over-IP (VoIP) users as possible in a Broadband Wireless Access network using limited radio resources is a critical issue. However, performance of VoIP services is affected by several parameters defined in the IEEE 802.16e protocol. In this paper we developed a theoretical model and an algorithm to evaluate the performance of some of the most important VoIP codecs. Simulation results validate the theoretical model to achieve the maximum number of VoIP streams for different configurations of an IEEE 802.16e system.
PL
W artykule przedstawiono model oraz algorytm działania, służące do oceny jakości pracy niektórych z najważniejszych codec’ów dla bramek VoIP przy obsłudze dużej ilości użytkowników. Badania symulacyjne potwierdziły skuteczność działania modelu, w celu osiągnięcia maksymalnej ilości strumieni VoIP przy różnych konfiguracjach systemu IEEE 802.16e.
EN
Voice over Internet Protocol market is growing rapidly. This article is the initial step towards creating a method for modeling systems for Voice over Internet Protocol operators. The purpose of this research is to gather statistics of a live VoIP-operator system, analyze them and determine if it is possible to create a specific model of such system using traditional approach. After evaluation, the data will be used, in future research, to create an analytical model of VoIP-based telecommunications system.
15
Content available Predictive modeling in a VoIP system
EN
An important problem one needs to deal with in a Voice over IP system is server overload. One way for preventing such problems is to rely on prediction techniques for the incoming traffic, namely as to proactively scale the available resources. Anticipating the computational load induced on processors by incoming requests can be used to optimize load distribution and resource allocation. In this study, the authors look at how the user profiles, peak hours or call patterns are shaped for a real system and, in a second step, at constructing a model that is capable of predicting trends.
PL
W artykule zaprezentowano koncepcję linii nomadycznej dla małych firm logistycznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono projekt opracowanego rozwiązania. W drugiej części przedstawiono metodykę badań jakości łącza nomadycznego. Całość podsumowują krótkie wnioski.
EN
The article presents the concept of nomadic lines of logistics for small businesses. The paper first presents the design of the developed solution. The second part presents the research methodology the quality of links nomadic. Briefly summarize the conclusions of the whole.
EN
The paper presents the examination of quality of transmission designed and built based on IP/MPLS technology as well as BGP and OSPF routing protocols of corporate network. It indicates the factors forming and affecting the service quality in IP network, including QoS support network architecture, particularly the architecture of DiffServ differentiated services. Main problems occurring in these architectures have been discussed. The analysis of data and voice transmission via IP network of Best Effort architecture and in Differentiated Service architecture of differentiated transmission quality have been conducted. It has been presented that the MPLS technology may be effectively applied in building corporate networks requiring network services of highest quality parameters with lossless packet transmission and maximum delay guarantee.
EN
OMA Push-to-talk over Cellular (abbr. PoC or PTT) as an IP-based service can be considered the first Voice-over-IP technology delivered in a broad manner in cellular networks world wide. Two key differences between PoC and regular voice communication systems are its half-duplex nature, which converts it into 'walkie-talkie' style of service and ability to establish group sessions between large groups of participants. As a matter of fact, majority of available PoC solutions are inefficient in handling groups of large size because they rely on IP unicasting for delivering media streams. This introduces not only redundancy and greater packet loss, but also increases computational and transmission effort. This paper proposes a hybrid IP multicasting extension for Push-to-talk technology allowing to reduce group size limitation significantly and increase the performance of large scale Push-to-talk systems. The proposed enhancement is elaborated and verified basing on an automatic testing framework feedback and some statistical measurements.
EN
End-to-end call setup delay is one of the most important grade of service (GoS) parameters for VoIP networks with Session Initiation Protocol (SIP). A typical subscriber wants to have a connection established as soon as possible. From the operator’s perspective call setup time is also crucial because he needs to know how probability of successful packet transmission on SIP links is related to a call setup delay. Then he can make calculations how many resources are needed to guarantee such a transmission. In this paper we proposed the model for end-to-end call setup time calculation. The fundamentals of the model are to check all or almost all (highly probable) possible situations during the call setup. Formulas for calculation are included and results of numerical calculation are presented. Comparison against the values obtained from the simulation shows that it is possible to make calculations of end-to-end call setup time and prepare the discrete cumulative distribution function for a trapezoid model in reasonable time using the proposed model.
20
Content available remote Badania łącza internetowego do transmisji głosu (VOIP)
PL
W artykule została przedstawiona analiza przeprowadzonych badań praktycznych, dotyczących jakości połączeń głosowych z wykorzystaniem sieci pakietowych oraz zostały podane przykłady metod, mogących służyć do oceny jakości łącza internetowego. Zaprezentowano przykładowe metody oceny jakości głosu, ich klasyfikację oraz sposoby pomiaru parametrów charakteryzujących jakość usługi. Uwzględniono zarówno metody profesjonalne, takie jak pomiar MOS (ang. Mean Opinion Score) za pomocą P.862 i algorytmu PESQ (ang. Perceptual Evaluation of Speech Quality), jak i metody dostępne dla użytkownika domowego. Przedstawiono środowisko testowe do badań jakości głosu. Pozwalało ono na zbadanie wpływu parametrów łącza internetowego, takich jak przepustowość, straty pakietów oraz opóźnienie.
EN
The article presents an analysis of the practical examinations of the quality of voice calls using the packet network and there are examples of methods that can be used to evaluate the quality of the Internet connection. Some exemplary methods for evaluate voice quality, their classification and methods of measurement of parameters characterizing the quality of service. It reflects also the professional methods, such as measurement of MOS (Mean Opinion Score) with P.862 PESQ algorithm and (Perceptual Evaluation of Speech Quality) and the methods available for the home user. Presents the test environment to test voice quality. This allowed it to examine the impact of Internet connection parameters such as throughput, packet loss and delay.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.