Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ERP
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przemysł rolno-spożywczy jest specyficznym sektorem gospodarki, który zajmuje się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumenta często niezbędne okazuje się spełnienie restrykcyjnych wymagań na wszystkich etapach „od pola do stołu”. Gwarantem skutecznego prowadzenia skomplikowanych procesów w całym łańcuchu żywnościowym jest odpowiednie wsparcie logistyczne, które ma za zadanie zoptymalizowanie przepływu towarów i informacji. Usprawnienie działań logistycznych jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych technologii, w tym systemów informatycznych (e-Logistyki), np. ERP, SCM, WMS czy CRM, które sprzyjają obniżeniu kosztów logistycznych i zwiększeniu konkurencyjności firmy na rynku. Wykazano, że poziom zaawansowania systemów informatycznych rośnie wraz ze wzrostem wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Najbardziej kompleksowe i popularne systemy to ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa). W 2019 r. odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wykorzystujących tego typu systemy wynosił ok. 28,5%, przy czym był niemalże 4-krotnie wyższy niż w 2009 r. Wysokie koszty implementacji systemów informatycznych znacznie ograniczają skalę ich wykorzystania w małych przedsiębiorstwach. Szansą dla takich firm okazuje się oprogramowanie na żądanie oraz rozwiązania chmurowe dostępne za pośrednictwem Internetu.
EN
The agri-food industry is a specific sector of the economy that deals with the production, processing and distribution of food. To ensure consumer the health safety of consumers, it is often necessary to meet restrictive requirements at all stages „from farm to fork”. The guarantee of effective conduct of complex processes throughout the entire food chain is suitable logistic support, which is designed to optimize the flow of goods and information. Improving logistics is possible through the use of new technologies, including IT systems (e-Logistics), e.g. ERP, SCM, WMS or CRM, which contribute to reducing logistics costs and increasing the company’s competitiveness on the market. It has been shown that the level of advancement of IT systems increases with the increase in employment in the enterprise. The most comprehensive and popular systems are ERP (Enterprise Resource Planning). In 2019, the percentage of food industry enterprises using this type of systems was approximately 28.5%, which was almost 4 times higher than in 2009. The high costs of implementing IT systems significantly reduce the scale of their use in small enterprises. The opportunity for such companies is on-demand software and cloud-based solutions accessible via the Internet.
EN
Effective decision-making in industry conditions requires access and proper presentation of manufacturing data on the realised manufacturing process. Although the frequently applied ERP systems allow for recording economic events, their potential for decision support is limited. The article presents an original system for reporting manufacturing data based on Business Intelligence technology as a support for junior and middle management. As an example a possibility of utilising data from ERP systems to support decision-making in the field of purchases and logistics in small and medium enterprises.
PL
W procesach zarządzania organizacjami gospodarczymi wymagane jest podejmowanie jak najlepszych decyzji, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności firmy oraz optymalizację jej działalności. Pomocne są w tym systemy informatyczne takie jak Business Intelligence. Jeszcze więcej można osiągnąć, gdy te systemy oparte są o technologie chmurowe. Artykuł przybliża tematykę systemów BI, technologii chmurowych oraz wskazuje różnice wydajnościowe między systemem opartym o serwer fizyczny, a środowiskiem usług analitycznych opartych o technologie chmurowe.
EN
In the management processes of business organizations, it is necessary to make the best decisions that will increase the company’s competitiveness and optimize its operations. IT systems such as Business Intelligence are helpful in this. Even more can be achieved when these systems are based on cloud technologies. The article introduces the topic of BI systems and cloud technologies and indicates differences in performance between a system based on a physical server and the environment of analytical services based on cloud technologies.
EN
The article is a voice in the contemporary discussion on the relation between industry 4.0 and ERP systems. It presents the definition, importance and evolution of the integrated information systems in the production enterprises. It also briefly describes the computer systems in the engineering aided area - CAx. The following part deals with information tools development resulting from the growing needs of their users and increasing technical infrastructure possibilities. At the end, the article presents the relationship between ERP systems and the Industry 4.0 idea and describes the challenges waiting for the information systems producers.
PL
W grupie LafargeHolcim sukcesywnie wdrażany jest system MAC (MAintenance Cement). Pozwala on na usystematyzowanie prac działu utrzymania ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ERP, a to stwarza możliwość zapewnienia ciągłości produkcji, zwiększając niezawodność i trwałość urządzeń.
EN
Businesses today are incredibly data rich, and dealing with large amount of data, so making some inferences and conclusions, depending on the organisation size and complexity of its processes, it has been a challenge, especially that the next disruptive phase in manufacturing, i.e. Industry 4.0 (I4.0) is already underway. Business Intelligence (BI) and Enterprise Resource Planning (ERP) have become key issues for business activities as well a necessity for further phases of the industrialisation. Their importance has been recognised especially in supporting decision making by building an analytic capability and providing a holistic framework for technical systems in production, quality management, predictive modelling and maintenance, simulation techniques, etc. The introduction of Industry 4.0 requires the digitalisation of data stored in distributed systems and organisational and technological processes. The integration allows one to facilitate the collection, integration, and analysis of data in order to affect the process of development of technical innovations and support the planning and managing in efficient and productive manner. Therefore, the main purpose of this paper was to discuss the importance of BI and ERP amalgamation for the process of the digitalisation and maximisation of company resources stored in distributed transactional systems in the context of Industry 4.0.
PL
Współczesny biznes i przemysł charakteryzuje wielowymiarowość danych, duża dynamika zmian oraz konieczność podejmowania elastycznych decyzji, co stanowi także wyzwanie dla narzędzi informatycznych oraz metod zarządzania. Systemy Business Intelligence (BI) i Enterprise Resource Planning (ERP) stały się kluczowymi platformami analizy i przetwarzania danych, a także podstawą dalszych etapów zaawansowanej industrializacji. Ich znaczenie doceniono szczególnie na płaszczyźnie wspomagania decyzji poprzez budowanie zdolności analitycznych, dostarczanie real-time danych oraz integrację wielowymiarowych przekrojów informacyjnych. Business Intelligence (BI) to nie tylko koncepcja, ale także zestaw technologii, które ułatwiają gromadzenie, integrację i analizę danych w celu wspomagania procesów decyzyjnych. Z drugiej strony w większości organizacji wszystkie dane potrzebne do analiz są najczęściej przechowywane w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa klasy ERP. Zatem głównym celem tego artykułu jest omówienie znaczenia konsolidacji systemów klasy BI i ERP dla potrzeb procesu digitalizacji i maksymalizacji zasobów informacyjnych składowych w rozproszonych systemach transakcyjnych w kontekście koncepcji Przemysłu 4.0.
PL
W artykule przedstawiono badania wydajności użytkowej komercyjnego systemu klasy ERP działającego w modelu 2W z bazą relacyjną zainstalowaną na platformie IBM mainframe i serwerem logiki biznesowej oraz prezentacji zainstalowanym na platformie Windows Server. Badanie wykonano zgodnie z opracowaną metodyką za pomocą rejestracji czasu realizacji funkcji systemu wskazanych w dokumencie Profil czasowo-użytkowy badanego systemu ERP. Przeprowadzono też konsultacyjne sesje eksperckie. Na podstawie wyników badań sformułowano zalecenie migracji produkcyjnych baz relacyjnych do środowiska Windows Server.
EN
The article presents a study of the performance of a commercial ERP system, operating in the 2W model with a relational database installed on the IBM mainframe platform, as well as business logic and presentation server installed on the Windows Server platform. The study was carried out in accordance with the developed methodology by means of recording the time of performing system functions indicated in the own document “Time-use profile of the ERP system under test”. Consulting sessions were also held. Based on the results of the research, a recommendation was made to migrate production relational databases to the Windows Server environment.
8
Content available remote Improved robust weighted averaging for event-related potentials in EEG
EN
The aim of this study was to improve the robust weighted averaging based on criterion function minimization and assess its effectiveness for extracting event-related brain potentials (ERP) from electroencephalographic (EEG) recordings. The areas of improvement include significantly lower averaging error (45% lower RMSE and 37% lower maximum difference than for original implementation) and increased robustness to local minima, strong outliers and corrupted epochs common to real-life EEG signals, especially from low-cost devices. Our proposed procedure was tested on two datasets, one artificially generated for purposes of this study (including different noise sources) and one real-life dataset collected with Emotiv EPOCþ. The lower error results mainly from more effective rejection (lowering the weights) of corrupted epochs by integrating the correlation-based weighting. The advantages of our method over pure correlation-based weighting are lower RMSE (up to two times) and robustness to the algorithm initialization and strong outliers. The performance of the methods was measured using bootstrap testing to avoid dependency of results on data. It shows that our improvements lead to significantly lower error, especially when the EEG signal is not filtered. The values of the parameters were adjusted for EEG signals but they can easily be incorporated in other repetitive electrophysiological measurement techniques.
PL
W artykule przedstawiono wyzwania stojące przed dydaktykami szkół wyższych wynikające z rozwoju nowych koncepcji Przemysł 4.0 i Logistyka 4.0. W takim kontekście pojawia się obecnie problem badawczy w jaki sposób prowadzić proces dydaktyczny, aby był powiązany z rzeczywistymi zagadnieniami występujących w codziennym życiu firm produkcyjnych i z branży TSL. Artykuł może być pomocą przy wyborze nowoczesnego systemu klasy ERP na potrzeby procesu dydaktycznego w szkole wyższej, który powinien obsługiwać ciąg procesów zintegrowanego łańcucha zamówień, produkcji i dystrybucji towarów w ramach koncepcji Przemysł 4.0 i Logistyka 4.0. Zaprezentowany w artykule proces wyboru powinien obejmować sformułowanie wymagań dotyczących wyboru przez uczelnię odpowiedniego systemu ERP, wybór systemu i parametryzację rozwiązania do specyfiki zajęć dydaktycznych wraz z opracowaniem planu zajęć laboratoryjnych.
EN
The article presents challenges faced by higher education didactics resulting from the development of new concepts, Industry 4.0 and Logistics 4.0. In this context, there is now a research problem in how to conduct the didactic process, to be related to the real issues of the production companies and the TSL industry that occur in the everyday life of a company. The article may be an aid in choosing a modern ERP class system for the needs of the didactic process in a higher education institution, which should support a sequence of integrated procurement processes, production and distribution of goods as part of the Industry 4.0 and Logistics 4.0 concept. The selection process presented in the article should include the formulation of requirements regarding the selection of the appropriate ERP system by the university, the choice of the system and the parameterization of the solution to the specifics of the didactic classes along with the development of the laboratory schedule.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników prac rozwojowych dotyczących systemu DataConnect z zastosowaniem mechanizmu komunikacji Universal Data Exchange Interface dla modelu wymiany informacji pomiędzy systemem ExpertWMS®, a systemami zewnętrznymi ERP. Prace rozwojowe były ostatnim etapem badań nad stworzeniem odpornego na zaburzenia elektromagnetyczne prototypu systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych opartego o technologię selektywnej bramki RFID. W artykule zaprezentowano zarówno teoretyczne jak i praktyczne podejście do problematyki wymiany danych i komunikacji w przedsiębiorstwach przemysłowych, które w zarządzaniu wykorzystują złożone systemy informatyczne wspomagające procesy produkcyjne, logistyczne i biznesowe.
EN
The aim of this article is to present the results of development work on DataConnect system using the Universal Data Exchange Interface (UDEI) for the information exchange model between ExpertWMS® and external ERP systems. The development work was the final step of research conducted to the resistant on electromagnetic disturbances system based on the selective RFID gate technology. The article presents both a theoretical and practical approach to data exchange and communication in industrial enterprises using complex IT systems to support production, logistics and business processes.
11
Content available ERP systems and warehouse management by WMS
EN
This article presents differences between Enterprise Resource Planning Systems and Warehouse Management Systems. Management of warehouse processes and hardware requires specialized functionality, not present in ERP, functionality that only WMS can provide. Using separate systems enforces their integration. Different approaches to integration and risks connected to implementation are discussed and summarized.
12
EN
The article presents our proposed adaptation of the commercially available Emotiv EPOC+ EEG headset for neuroscience research based on event-related brain potentials (ERP). It solves Emotiv EPOC+ synchronization problems (common to most low-cost systems) by applying our proposed stimuli marking circuit. The second goal was to check the capabilities of our modification in neuroscience experiments on emotional face processing. Results of our experiment show the possibility of measuring small differences in the early posterior negativity (EPN) component between neutral and emotional (angry/happy) stimuli consistently with previous works using research-grade EEG systems.
EN
Management of production processes in modern enterprises is a very complex issue. Efficient and effective functioning of enterprises is possible through optimization and automation of production processes. The proper organization of production processes and the ability to adapt to continuous changes in the business environment provide a competitive edge for a company. This article presents the optimization of the manufacturing process execution through the implementation of the Manufacturing Execution System in the audited company and the effects of changes as well as resulting benefits. The system of the MES class implemented in the company has contributed to improvement of many areas of company's operations.
PL
Zarządzanie procesami produkcyjnymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach jest złożonym zagadnieniem. Sprawne i efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw jest możliwe dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Odpowiednia organizacja procesów produkcyjnych i umiejętność dostosowania się do ciągłych zmian w środowisku biznesowym zapewnia przewagę konkurencyjną dla firmy. W artykule przedstawiono optymalizację procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Produkcją w firmie oraz określono efekty zmian, także wynikające z nich korzyści. System klasy MES wdrożony w firmie przyczynił się do poprawy wielu obszarów jej działania.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują różnorodne systemy oraz technologie informatyczne, aby sprawniej realizować cele firmy i optymalizować prowadzoną działalność gospodarczą. Szczególną uwagę w artykule zwrócono na wykorzystanie narzędzi klasy ERP, do skutecznego wspomagania zarządzania systemem produkcyjnym. Jest to narzędzie integrujące wszystkie procesy zachodzące w organizacji, poprzez stworzenie jednej bazy danych, na podstawie której odbywa się efektywne planowanie zarządzania całością zasobów przedsiębiorstwa, w zakresie m. in. takich obszarów jak magazynowanie, zarządzanie zapasami, śledzenie realizowanych dostaw, planowanie produkcji, zaopatrzenie, sprzedaż, zarządzanie relacjami z klientami, księgowość, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi (płace, kadry). Celem artykułu było zebranie i dokonanie klasyfikacji różnych strategii działań w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP jako elementów wspomagających systemy produkcyjne w dalszym rozwoju.
EN
Today's companies increasingly use a variety of systems and information technologies to make a better use of the firm capabilities and to optimize the business. The paper pays a special attention to the use of ERP tools as an effective support to the management of the production system. ERP is a tool that integrates all the processes in the organization by creating one general database. Basing on the database the efficient planning of the entire management of the company takes place. There are several firm resources which are being considered such as storage, inventory management, deliveries tracking, production planning, provision, sales, finance and accounting, customer relationship and human resources management. The article also presents various strategies for ERP implementation.
PL
Wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie z wykorzystaniem outsourcingu jest najbardziej popularnym sposobem realizacji projektów w Polsce. Nadal wiele projektów informatycznych kończy się porażką. Celem niniejszych badań jest próba analizy projektu informatycznego z wykorzystaniem współczesnych teorii działania przedsiębiorstwa uzupełniających neoklasyczną wizję funkcjonowania przedsiębiorstwa. W ramach badań autor wykorzystuje nową ekonomię instytucjonalną, a w szczególności teorię agencji, teorię kontraktualną oraz teorię kosztów transakcyjnych. Opiera się na metodzie studiów przypadków, które przedstawiają wdrożenie systemów informatycznych klasy ERP, BI, CRM. Rezultaty badań mogą być interesujące dla teoretyków informatyki gospodarczej, jak również dla praktyków organizujących przedsięwzięcia informatyczne w przedsiębiorstwach i w agendach rządowych.
EN
Implementing management information systems based on outsourcing is by far the most popular method of completing this type of projects in Poland. Many projects, however, still end in failure. This study aims to analyse IT projects using contemporary enterprise theories, which significantly contribute to the neoclassical vision of enterprise functioning. As part of his research, the author uses the new institutional economics, in particular the agency theory, the contractual theory and the theory of transaction costs. The author used the case studies method, presenting ERP, BI and CRM system implementations. Research results may be interesting for theorists of business informatics, as well as practitioners implementing IT projects, both in enterprises and government agencies.
16
Content available remote Nowoczesne technologie ICT szansą na rozwój mikroprzedsiębiorstw
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania nowoczesnych technologii przez mikroprzedsiębiorstwa. Przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań ICT przez mikroprzedsiębiorstwa. Analiza wymagań związanych z dostępem do nowoczesnych technologii ICT z głównym uwzględnieniem wymagań finansowych. Opracowanie zawiera opis funkcjonalności oraz korzyści wynikających ze stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT. Artykuł ma na celu uświadomienie mikroprzedsiębiorstwom, iż implementacja nowoczesnych rozwiązań ICT jest niezbędna w ich rozwoju i konkurowaniu na rynku.
EN
The aim of the publication is to assess how micro-enterprises use modern ICT. Present options of applications modern ICT solutions for micro-enterprises. Analysis of the requirements related to access to ICT Modern Technology with the main emphasis on financial requirements. The study contains a description of the functionality and benefits of modern ICT solutions. The belief that the implementation of modern ICT solutions is essential to their growth and compete in the market.
17
Content available DEMATEL method in ERP systems for TSL branch
EN
The article introduces issues concerning the implementation of key performance indicators (KPIs) dedicated to the TSL (Transport-Shipping-Logistics) branch. The KPIs are used in different modules of the ERP (Enterprise resource planning) information systems, which support strategic decision making. Selected indicators have been used to create four perspectives of Balanced Scorecard in accordance with Balanced Scorecard methodology. Using the multi-factor method of DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) analysis, the evaluation of indicators and Balanced Scorecard’s perspectives has been performed. This article can be useful to persons interested in the implementation of modern solutions in ERP applications dedicated to the TSL branch. Presented article can be useful to persons from upper management of TSL companies who are interested in modern methods of supporting strategic management and for IT system developers who are considering expanding modules of ERP software solutions dedicated to TSL industry which support strategic management and decision making.
PL
Współczesne przedsiębiorstwa powinny budować swoja pozycję rynkową poprzez wdrażanie zmian w wielu obszarach swojej działalności, miedzy innymi dzięki zastosowaniu zintegrowanych systemów informatycznych. Dzięki tym systemom menadżerowie mają stały wgląd do bieżących informacji, które są niezbędne do sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest prezentacja wad i zalet wynikających z wdrożenia systemów MRP, MRP II i ERP w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
EN
Contemporary companies should build their market position by implementing changes in many areas of their business, inter alia through the use of integrated IT systems. With these systems, managers have a constant insight into the current information that is essential for the efficient management of the business. The aim of the article is to present the advantages and disadvantages of the implementation of MRP, MRP II and ERP systems in the manufacturing company.
PL
Funkcjonalność systemów informatycznych ERP pozwala objąć wszystkie obszary aktywności przedsiębiorstwa wspomaganiem. Stanowi to podstawę doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem oraz osiągania efektywności w realizacji potrzeb otoczenia. Modele procesów, przedstawione w publikacji, maja na celu lepsze wykorzystanie funkcjonalności systemów informatycznych ERP we wspomaganiu przedsiębiorstwa na przykładzie obsługi klienta. Modele procesów utworzone zostały z zastosowaniem analizy strukturalnej w modelowaniu procesów biznesowych.
EN
The functionality of ERP systems allows you to cover all areas of the company's support activities. This is the basis for improving the management of the company and achieving efficiency in meeting the needs of the environment. Process models, presented in the publication, aim to make better use of the functionality of ERP systems in supporting the company on the example of customer service. Process models were created using structural analysis in business process modeling.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono autorską koncepcję wykorzystania Lean Management w logistyce. Po omówieniu idei Lean Management i Lean Logistics, zaproponowano zestaw narzędzi poprawiających jakość i efektywność realizacji procesów logistycznych, szczególnie w dystrybucji. Rozważania te poparto analizą wyników zastosowania proponowanych narzędzi w praktyce, na przykładzie spółki handlowo- -dystrybucyjnej C-L wraz z planami dalszego doskonalenia tego systemu. W artykule zwrócono również uwagę na kwestię potrzeby integracji rozwiązań Lean z nowoczesnymi systemami informatycznymi klasy ERP w logistyce.
EN
This article presents the author’s concept of Lean Management in logistics. After discussing the ideas of Lean Management and Lean Logistics, was proposed a set of tools to improve the quality and efficiency of processes in logistics, especially in distribution. These considerations was supported by an analysis of the results of use of the proposed tools in practice in a C-L trading company. The article also highlights the need to integrate Lean solutions with modern ERP systems in logistics.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.