Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methylcellulose
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Recently, the attention has been drawn to complex systems – biomicroconcretes composed of a bone cement matrix and resorbable granules or microspheres. This paper presents novel bone substitutes composed of α-tricalcium phosphate (α-TCP; cement matrix), calcium sulphate dihydrate granules (GCSD; aggregates in biomicroconcrete) and various polymers (chitosan, sodium alginate, methylcellulose) used for the improvement of material properties. The aim of this work was to study α-TCP-GCSD-polymer interactions and to compare the impact of organic additives on the physicochemical properties of biomicroconcretes. Methods: Scanning electron microscopy (SEM), mercury intrusion porosimetry (MIP), X-ray diffractometry (XRD) as well as universal testing machine (INSTRON), Gilmore apparatus and pH/ conduct-meter were used. Results: The chemical bonding between α-TCP matrix and CSD granules resulted in a compressive strength appropriate for low-load bearing applications (7–12 MPa) and clinically relevant setting times (8–33 min). Biomicroconcretes consisting of sodium alginate possessed the highest mechanical strength (12 ± 2 MPa). It has also been found that the dissolution-precipitation reactions of the α-TCP were retarded with the addition of chitosan and acetic acid. This effect was not observed in the case of methylcellulose and sodium alginate. Chemical stability and bioactivity of materials were demonstrated during in vitro studies in simulated body fluid. Conclusions: Materials containing calcium sulphate-based granules were surgically handy, possessed promising physicochemical properties and are supposed to ensure desired macroporosity as well as gradual resorption in vivo. It has been demonstrated that the presence of CSD granules and polymers influenced the physicochemical properties of composites.
2
Content available remote Zatrzymanie wody i zestalanie w kompozytach gips/polimer
PL
Badano wpływ dodatku eterów celulozy do zaprawy gipsowej na zatrzymywanie wody w tej zaprawie oraz na wiązanie gipsu. Określono parametry kinetycznego równania krystalizacji. Stwierdzono, że wzrost kryształów gipsu jest kontrolowany dyfuzyjnie.
EN
Four various hydroxyethylmethylcelluloses were added (up to 1% by mass) to gypsum to increase the water retention and gypsum setting time in the mortar. The gypsum setting time depended on the polymer type, its concn. and viscosity. The hydration/crystn. kinetics was described by the Avrami equation.
3
Content available remote Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji cementu
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku metylocelulozy na szybkość reakcji cementu z wodą, co stanowi ważne uzupełnienie wcześniejszych prac autora związanych z wpływem tej domieszki na reakcję z wodą glinianu trójwapniowego, alitu oraz mieszaniny tychże faz. Do badań wykorzystano cement CEM I 52,5N-HSR/NA oraz hydroksypropylometylocelulozę o lepkości plastycznej 70 Pa∙s. Badania wykazały, że dodatek metylocelulozy ma duży wpływ na przebieg hydratacji cementu w początkowych godzinach hydratacji. Wyniki oznaczeń rentgenografi cznych jak i obserwacje mikrostruktury pod mikroskopem elektronowym potwierdzają obecność gipsu po 24 godzinach hydratacji cementu z dodatkiem metylocelulozy. Ponadto dodatek metylocelulozy nie tylko hamuje powstawanie ettringitu lecz także monosiarczanu. Powyższe obserwacje potwierdzają wcześniejsze badania autora dotyczące hydratacji podstawowych faz cementowych w obecności metylocelulozy.
EN
In the paper the results of research on the influence of methylcellulose addition on the reaction rate of cement with water are presented, what is an important supplement to the author's earlier works concerning the influence of that admixture on the reaction with water of tricalcium aluminate, alite as well as the mixture of these phases. Portland cement CEM I 52,5N-HSR/NA and hydroxypropyl methylcellulose of 70 Pa•s plastic viscosity have been used in the study. The experiments have indicated that methylcellulose has a significant influence on the hydration process of cement in the initial hours. The XRD results as well as microstructure observations under the SEM confirm presence of gypsum after 24 hours of hydration of cement with methylcellulose addition. Moreover, the addition of methylcellulose inhibits not only the formation of ettringite but also the formation of monosulfate. These observations confirm author's earlier experiments concerning hydration of the main cement phases in the presence of methylcellulose.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku metylocelulozy na hydratację mieszaniny alitu z glinianem trójwapniowym, a także z dodatkiem gipsu. Doświadczenia wykazały, że dodatek metylocelulozy do tej mieszaniny powoduje znaczne spowolnienie hydratacji alitu i refleksy portlandytu pojawiają się dopiero po 24 godzinach. Nawet po 168 godzinach ich intensywność jest mniejsza niż w próbce bez dodatku metylocelulozy, co dotyczy także reakcji glinianu trójwapniowego z wodą. W przypadku dodatku gipsu do mieszaniny alitu z C3A wpływ metylocelulozy jest znacznie słabszy, jednak także wyraźnie zaznaczony. Natomiast dodatek gipsu przyspiesza hydratację alitu w mieszaninie z C3A, zarówno bez jak i z domieszką metylocelulozy.
EN
The paper presents the experimental results of the methylcelulose effect on the hydration of the mixture of alite and tricalcium aluminate, also with gypsum addition. The experiments have shown that the methylcellulose admixture is hampering the hydration of alite, and the peaks of portlandite on the XRD pattern are appearing only after 24 hours. Even after 168 hours their intensity is lower than in the sample without this admixture, which is relating also to the reaction of C3A with water. In the case of gypsum addition to the mixture of alite with C3A the influence of methylcellulose is much lower, however, also well marked. The gypsum addition is accelerating alite hydration in the mixture with C3A, in both cases: with and without metylcelulose admixture.
5
Content available remote Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji glinianu trójwapniowego
PL
W zaprawach z niewielkim dodatkiem metylocelulozy stwierdzono nietypową hydratację cementu, przy czym znaczna ilość gipsu pozostawała w zaczynie. W celu wyjaśnienia tego zagadnienia przeprowadzono badania hydratacji C3A z dodatkiem metylocelulozy. Uzyskane wyniki wykazały, że ta domieszka opóźnia reakcję C3A z gipsem. Refleksy gipsu na dyfraktogramie znikają wprawdzie po 168 h hydratacji, jednak pozostaje znaczna zawartość C3A w zaczynie, podczas gdy nie ma pików ettringitu.
EN
It was found that in mortars containing low methylcellulose addition, the untypical hydration of cement occurs and gypsum remains in the paste. In order to explain this changes the hydration of C3A with methylcellulose addition was studied. The results of this research have shown that the addition of methylcellulose retards significantly the reaction of C3A with gypsum. The peaks of gypsum disappear on XRD paltern after 168 h of hydration, however, the significant content of C3A is remained in the paste while ettringite is absent.
6
Content available remote Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji alitu
PL
Przeprowadzono badania wpływu dodatku gipsu i metylocelulozy o lepkości plastycznej 40 i 70 Pa•s na szybkość reakcji alitu z wodą wykazały, że gips spowalnia przebieg tej reakcji, przy czym jego oddziaływanie jest największe w okresie do 24 godzin. Po 168 godzinach ciepło hydratacji jest już większe w przypadku próbki z gipsem. Natomiast opóźnienie reakcji alitu z wodą jest największe w przypadku dodatku samej metylocelulozy. Różnice w lepkości występujące między dwoma rodzajami metylocelulozy – 40 i 70 Pa•s, nie mają praktycznie wpływu. Opóźnienie wywołane dodatkiem metylocelulozy w próbkach zawierających gips jest znacznie słabsze.
EN
The effect of gypsum and two kinds of methylcellulose with plastic viscosity of 40 and 70 Pa•s on alite hydration was studied. The results have shown that gypsum retard alite reaction with water and this effect is significant till 24 hours. After 168 hours the heat of reaction is higher for alite sample with gypsum addition. The retarding effect of methylcellulose is significant in the sample of alite without gypsum. The influence of plastic viscosity Le. 40 and 70 Pa•s of this admixture is insignificant. In the sample with gypsum addition the retarding effect is much lower.
7
Content available remote Wpływ metylocelulozy na mikrostrukturę zapraw gipsowych i cementowych
PL
Czynnikami wpływającymi na właściwości i jakość zapraw budowlanych oprócz surowców podstawowych, takich jak cement, gips czy kruszywa są dodatki modyfikujące. Stosowane są one powszechnie w różnego rodzaju wyrobach budowlanych w celu poprawy ich właściwości technologicznych oraz zapewnienia możliwości zastosowania w różnych warunkach. Pomimo ich niewielkiego dodatku wpływ na właściwości fizyczne i mikrostrukturę zapraw jest bardzo duży. W niniejszym artykule omówiono aspekty związane z zastosowaniem eterów celulozy w zaprawach gipsowych i cementowych. Przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie wpływu różnych rodzajów metylocelulozy, uzyskiwanej z przeróbki odpadów bawełnianych, na hydratację spoiw gipsowych i cementowych oraz mikrostrukturę tych tworzyw. W obu przypadkach mikrostruktura stwardniałych tworzyw charakteryzuje się obecnością organicznej "błonki" rozpuszczonej metylocelulozy otaczających kryształy faz mineralnych i zamykających pory.
EN
Besides basic materials as cement, gypsum and aggregates, factors influencing on properties and quality of building mortars are modifying additives. In the present paper problems connected with cellulose ethers application are discussed. Testing results determining hydroxypropylmethylcellulose viscosity influence for standard and technological properties of gypsum and cementitious mortars are presented. Results of estimation of methylcellulose viscosity effect on microstructure of hardened mortars are also presented. The quoted results indicate conclusively influence of methylcellulose viscosity on particular standard features of products and can be valuable source of information for producers of such building mortars.
9
Content available remote Wpływ lepkości metylocelulozy na właściwości zapraw gipsowych
PL
W artykule omówiono problemy związane ze stosowaniem eterów celulozy jako substancji o dużej zdolności do zatrzymywania wody w zaprawie. Przedstawiono wyniki badań wpływu lepkości hydroksypropylometylocelulozy na właściwości technologiczne gipsowych zapraw tynkarskich oraz ich właściwości fizyczne, a mianowicie na czas wiązania, wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz przyczepność. Przedstawiono również wyniki oceny wpływu lepkości metylocelulozy na mikrostrukturę stwardniałych zapraw gipsowych na podstawie obserwacji mikroskopowych.
EN
In the paper, problems connected with using cellulose ethers as a substance with ability to retain water in mortar were discussed. The results concerning influence of methylcellulose viscosity on technological properties of gypsum plaster mortars and their physical properties as setting time, bending and compressive strength and adhesion are presented. On the base of microscopic observations, a methylcellulose viscosity impact on the microstructure of hardened gypsum mortars was discussed.
10
Content available remote Wpływ lepkości metylocelulozy na właściwości zapraw gipsowych
PL
Metyloceluloza jest bardzo ważnym składnikiem zapraw, chociaż jej zawartość jest niewielka i na ogół nie przekracza dziesiątych części procenta masy suchego materiału. Stosowanie tej domieszki pozwala na uzyskanie odpowiednich właściwości użytkowych zapraw budowlanych. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń laboratoryjnych dotyczących wpływu lepkości hydroksypropylometylocelulozy na wybrane właściwości fizyczne gipsowych zapraw tynkarskich oraz mikrostrukturę stwardniałych zapraw gipsowych. Zaprawy z dodatkiem metylocelulozy wykazują zwiększoną zdolność do zatrzymywania wody, jednakże mają większe zapotrzebowane na wodę zarobową dla uzyskania tej samej konsystencji. Dodatek metylocelulozy polepsza takie właściwości jak przyczepność do podłoża, zdolność do zatrzymywania wody oraz pozytywnie wpływa na właściwości nienormowe takie jak nakładanie, obróbka, zapewniając odpowiednią jakość zaprawy. Badania mikroskopowe stwardniałej zaprawy gipsowej wskazują na wpływ lepkości metylocelulozy na mikrostrukturę. Zaprawy gipsowe bez dodatku metylocelulozy posiadają duże, dobrze wykształcone formy krystaliczne gipsu. Mikrostruktura zapraw z dodatkiem metylocelulozy, składa się z mniejszych kryształów gipsu tzw. jaskółczych ogonów oraz błon rozciągających się w porach zaprawy utworzonych z metylocelulozy. Dodatek metylocelulozy spowalnia przebieg procesów hydratacji spoiw, przez co wpływa na wielkość tworzonych kryształów.
EN
Methylcellulose is a very important component of mortars though its content is low and generally do not exceeds tenth part of percent of dry material mass. Application of the admixture allows obtaining required properties of building mortars. In the paper, the results of laboratory experiments concerning influence of hydroxypropylmethylcellulose viscosity on selected physical properties of gypsum plaster mortars and microstructure of hardened gypsum mortars are presented. Mortars with metylcellulose admixture have increased ability to retain water. However, they have bigger water requirement/demand for obtaining the same consistence. The methylcellulose addition improves adhesion, water entrainment and positively influences non standard properties as overlaying and treatment, assuring proper quality of mortar. SEM observations of hardened gypsum mortar indicate the influence of methylcellulose addition on the microstructure. Gypsum mortars with no methylcellulose addition contain big and good shaped gypsum crystals. The microstructure of mortars with the methylcellulose addition is composed of smaller but properly formed gypsum crystals, so called swallow-tails, and membranes spreading in mortar pores made from methylcellulose. The methylcellulose admixture retards the binders hydration process and thereby influences the size of created crystals.
11
PL
W niniejszym artykule omówiono aspekty związane ze stosowaniem eterów celulozy oraz przedstawiono wyniki badań określające wpływ lepkości zastosowanej hydroksypropylometylocelulozy na właściwości normowe i technologiczne uzyskanych zapraw klejowych stosowanych do klejenia płytek ceramicznych oraz do systemów ociepleń. Przedstawiono również wyniki oceny wpływu lepkości metylocelulozy na mikrostrukturę stwardniałych zapraw cementowych. Przedstawione wyniki pokazują w sposób jednoznaczny wpływ lepkości metylocelulozy na poszczególne cechy normowe wyrobów i mogą stanowić cenne źródło informacji dla producentów tego rodzaju zapraw budowlanych.
EN
In the present paper aspects concerning with cellulose ethers application were discussed and tests results determining effect of viscosity of applied hydroxypropylmethylcellulose on standard and technological properties of prepared cementitous adhesive mortars used for ceramic tiles cementation and for thermal insulation systems are presented. Also results of estimation of methylcellulose viscosity for microstructure of hardened cement mortars. Present results show explicitly influence of methylcellulose viscosity on particular standard features of products and can be a valuable source of information for procedures of these types of building mortars.
12
Content available remote Wpływ metylocelulozy na właściwości klejowych zapraw cementowych
PL
Na właściwości zapraw cementowych stosowanych do mocowania płytek ceramicznych do podłoży, najczęściej betonowych, duży wpływ mają różne domieszki, przy czym najczęściej stosowaną jest metyloceluloza. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń obejmujących wpływ metylocelulozy o różnej lepkości na właściwości tych zapraw. Dodatek metylocelulozy o lepkości 70 Pa's zapewnia uzyskiwanie przez zaprawy cementowe bardzo dobrych właściwości fizycznych. Natomiast w przypadku stosowania tej domieszki o lepkości 15 i 40 Pa's uzyskane zaprawy nie mają odpowiednich właściwości. Stwierdzono równocześnie, że dodatek metylocelulozy ma duży wpływ na mikrostrukturę stwardniałej zaprawy.
EN
On the properties of adhesive mortars applied to install the ceramic tiles on the backgrounds, frequently a concrete one, big influence has the different admixtures and the most popular is methyl cellulose. In this work the experimental results are presented showing the influence of methyl cellulose of different viscosity on cement mortars properties. The addition of methyl cellulose with viscosity of 70 Paźs assures very good physical properties of cement mortars. However, in the case of this admixture addition having viscosity of 15 and 40 Paźs the obtained mortars have much worse properties. It was also found that the methyl cellulose addition has significant influence on the microstructure of hardened mortar.
13
Content available remote Składniki zapraw klejowych do płytek. Część II. Metyloceluloza
PL
Artykuł jest drugą częścią cyklu poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek. Część ta dotyczy bardzo ważnego składnika zapraw - metylocelulozy. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dokumentujących wpływ ilości i jakości metylocelulozy na właściwości normowe zapraw klejowych do płytek. Przedmiotem badań były wybrane metylocelulozy dostępne na polskim rynku.
PL
Zbadano wpływ wodorozpuszczalnych spoiw polimerowych na parametry prasowanych kształtek. Zastosowano trzy spoiwa: metylocelulozę o lepkości 400 mPa x s i 4000 mPa x s oraz glikol poli(oksyetylenowy). W artykule przedstawiono wpływ zastosowanych polimerów na zdolność do zagęszczania granulatów tlenku glinu otrzymanych z ich udziałem; wytrzymałość na rozciąganie, gęstość kształtek w stanie surowym, a także gęstość oraz wytrzymałość na zginanie spieczonych kształtek.
EN
The influence of water soluble polymeric binders on parameters green and sintered samples obtained by die pressing have been studied. Three kinds of binders were used: methylcellulose with viscosity 400 mPa x s, 4000 mPa x s and poly(ethylene glycol) were investigated. The paper presents results the effect water soluble binders on thickening ability of alumina powders obtained with these polymers, tensile strength and green density; density and bending strength of sintered samples.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.