Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  museum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Prowadzenie fakultatywnej działalności gospodarczej przez muzea ab ovo jest globalnie nierozstrzygniętym problemem etyczno-prawnym muzealników. System finansowania działalności muzeów przez ich organizatorów sprawia, że dyrektorzy muzeów zobowiązani są do poszukiwania zdywersyfikowanych źródeł dochodów zarządzanych przez nich instytucji. Obecnie dotacje podmiotowe przyznawane muzeom publicznym przez ich organizatorów nie zaspokajają w wielu przypadkach nawet podstawowych potrzeb finansowych instytucji, co sprawiło, że muzea stały się aktywnym uczestnikiem rynku, czyli przedsiębiorcami sektora kreatywnego. Muzea stają przed dylematem określenia ram fakultatywnie prowadzonej działalności gospodarczej, z której zyski przeznaczane są na ich działalność statutową. W niniejszym artykule poczynione zostały rozważania dotyczące znaczenia aktu konstytutywnego muzeum dla prowadzenia przez nie działalności gospodarczej.
EN
The conduct of optional economic activities by museums ab ovo is a globally unsolved ethical and legal problem for museum professionals. The system of financing the operation of museums by their organizers makes it mandatory for museum directors to seek diversified sources of income for the institutions they manage. Currently, the subjective subsidies granted to public museums by their organizers do not, in many cases, satisfy even the basic financial needs of the institutions, which has led museums to become active participants in the market, i.e., entrepreneurs in the creative sector. Museums are faced with the dilemma of defining a framework of optional economic activity, the profits from which are allocated to their statutory operations. This paper discusses the relevance of the constitutive act of a museum in relation to its business activity.
PL
Wiślica jest szczególnym miejscem o wyjątkowo bogatym zasobie architektury i sztuki średniowiecznej, którego unikatowy charakter oraz znaczenie naukowe, artystyczne, historyczne, edukacyjne i tożsamościowe stało się powodem przyjęcia szczególnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia, konserwacji i publicznej prezentacji. Szeroki zakres prac archeologicznych, badawczych oraz ratowniczych w rejonie kolegiaty wiślickiej przyczynił się do ukierunkowania rozważań nad formą udostępnienia ich wyników przyszłym badaczom i społeczeństwu.
EN
Wiślica is a special place with an exceptionally rich stock of medieval architecture and art, whose unique character and academic, artistic, historical, educational and identity significance have given rise to the adoption of dedicated solutions in preservation, conservation and public presentation. The wide range of archaeological, research and rescue work in the vicinity of the Wiślica collegiate church has helped to direct a discussion of the form in which their results will be made available to future researchers and the public.
PL
W styczniu br. minęło 80 lat od śmierci genialnego wynalazcy w dziedzinie elektrotechniki - Nikoli Tesli (1856-1943). Mimo upływu czasu jego obszerny dorobek nie został jeszcze dogłębnie poznany, a oryginalna, różnorodna spuścizna wciąż budzi autentyczne zainteresowanie na całym świecie. Popularyzacji osiągnięć serbskiego naukowca-eksperymentatora służy muzeum w Belgradzie nazwane „Muzej Nikole Tesle”.
PL
W artykule opisano rezultaty badań architektonicznych i konserwatorskich wykonanych w związku z organizacją muzeum i biblioteki w klasztorze w Mogile. Odkryto m.in. nieznaną polichromię Stanisława Samostrzelnika. Malowidło przedstawiające Chrystusa jako Salvator Mundi umieszczono na podłuczu gotyckiego okna na parterze przeoratu, w którym umieszczono bibliotekę. Pozostałe elementy wystroju włączono do ekspozycji i udostępniono zwiedzającym. Porównanie odkrytej polichromii z pozostałymi malaturami Samostrzelnika w Mogile pozwoliło na hipotezę dotyczącą ich programu ikonograficznego, który wpisuje się w etos cysterskiego życia zakonnego i może stanowić element tożsamości muzeum. Klasztorna sceneria tworzy tło dla ekspozycji, która w ciszy i skupieniu prowadzi przez historię duchowego i artystycznego rozwoju zakonu cystersów. Muzeum stało się szansą na popularyzację roli cystersów w rozwoju kultury cywilizacyjnej i udział społeczeństwa w ochronie dziedzictwa kulturowego.
EN
This paper presents the results of architectural and conservation research associated with the organization of a museum and library in the monastery in Mogiła. Among others, a previously unknown polychromy by Stanisław Samostrzelnik was discovered. The painting, depicting Christ as Salvator Mundi, was located on the underside of the arch of a Gothic window on the priory’s ground floor, now a library. Other décor elements were included in the exhibition and presented to visitors. The comparison of the polychromy with Samostrzelnik’s other paintings in Mogiła led to a hypothesis on their iconographic program, aligned with the ethos of Cistercian monastic life and can co-form the museum’s identity. The monastic scenery forms the exhibition’s backdrop, leading through the history of the spiritual and artistic development of the Cistercians in silence and concentration. The museum can popularize the role of the Cistercians in the development of civilizational culture and public participation in protecting cultural heritage.
EN
The article presents the wide variety of technologies and their applications in museums, referring to museums of different typologies, including archaeological ones. With their potentialities and constraints, the selected technologies – from Virtual Reality to interactive systems – show a range of uses and approaches that somehow aim to be inclusive. Technological artifices can create new ‘narrative environments’ involving all the publics and ‘non-publics in a more innovative and immersive way, and new communication strategies can include and respond to the various visitors’ needs without the necessity of ‘label’ them. The combination of different communication devices can help transform the experience in museums, and create connections between people and cultural heritage, enhancing them at an emotional level. Since technologies are constantly and quickly evolving, the contribution presented will require continuous updates and further developments.
PL
Artykuł prezentuje szeroką gamę technologii i ich zastosowań w muzeach, odnosząc się do muzeów o różnej typologii, w tym archeologicznych. Ze swoimi możliwościami i ograniczeniami, wybrane technologie – od wirtualnej rzeczywistości do systemów interaktywnych – pokazują zakres zastosowań i podejść, które w jakiś sposób zmierzają do integracji. Artefakty technologiczne mogą tworzyć nowe "środowiska narracyjne" angażujące wszystkich odbiorców i "niepublicznych" w bardziej innowacyjny i wciągający sposób, a nowe strategie komunikacyjne mogą uwzględniać i odpowiadać na różne potrzeby zwiedzających bez konieczności "etykietowania" ich. Połączenie różnych urządzeń komunikacyjnych może pomóc w przekształceniu doświadczeń w muzeach i stworzyć połączenia między ludźmi a dziedzictwem kulturowym, wzmacniając je na poziomie emocjonalnym. Ponieważ technologie stale i szybko się rozwijają, przedstawiony wkład będzie wymagał ciągłych aktualizacji i dalszego rozwoju.
PL
Przedmiotem artykułu jest adaptacja zabytkowego budynku poprzemysłowego. Budynek planowany na piekarnię powstał przed 1916 r. w zespole zabudowy dla emigrantów. W czasie II wojny światowej służył jako magazyn SS „Lagerhaus”. Obecnie w budynku mieści się Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. Przedstawiono historię obiektu, architekturę, stan zachowania oraz problematykę adaptacji do nowej funkcji muzealnej.
EN
The subject of the article is the adaptation of a historic postindustrial building. The building, planned for a bakery, was built before 1916 in a complex of buildings for emigrants. It served as the SS magazine "Lagerhaus" during World War II. Today, the building houses the Memorial Museum of the Inhabitants of the Oswiecim Region. The history of the building, architecture, state of preservation, and adaptation problems to the new museum function are presented.
EN
The 19th-century oil mine in Bóbrka has retained much of its authenticity due to the fact that it has been in continuous operation since 1854. The technical facilities have survived in excellent form, and, above all, the historical spatial and landscape layout remains. This is what makes the facility not only of national, but also international importance. Due to the continuity of extraction and its industrial form, the Bóbrka mine can be described as the world's oldest, oil extraction site and thus the cradle of the oil industry.
EN
There are many examples of adaptations of historical buildings into art museums in Poland and across Europe. Nevertheless, the adaptation of a historical building is still a major design challenge and requires an individual approach. On the one hand, the architect's task is to adapt the existing building to its new function, and on the other hand, he faces the challenge of preserving the historical value of the building. The article presents an example of the adaptation of the former armory building into a museum of photography, in which, despite a relatively large interference in the existing structure, it was possible to retain the character of a monument. There were analyzed project measures which have enabled the adaptation of the former armoury for museum purposes with the reference to the historical structure. The article also highlights the relationship between historic architecture and the presented photographs.
PL
Zarówno w Polsce, jak i w Europie istnieje wiele przykładów zestawienia zabytku z funkcją muzeum sztuki. Pomimo to praca przy historycznych obiektach jest nadal dużym wyzwaniem projektowym, wymagającym indywidualnego podejścia. Z jednej strony architekt ma za zadanie dostosować istniejący budynek do nowej funkcji, a z drugiej staje przed wyzwaniem zachowania walorów historycznych obiektu. Artykuł przedstawia przykład adaptacji budynku dawnej zbrojowni na muzeum fotografii, w którym pomimo stosunkowo dużej ingerencji w istniejącą strukturę udało się zachować charakter zabytku. Przeanalizowano działania projektowe, które pozwoliły na dostosowanie historycznego obiektu do nowej funkcji oraz dokonano oceny ich wpływu na zabytek. Artykuł zwraca również uwagę na relacje między zabytkową architekturą a prezentowanymi fotografiami.
PL
Artykuł dotyczy koncyliacyjnego rozwiązania projektowego w Międzynarodowym Centrum Kultury i Sztuki nad jeziorem Mexi [1]. Miasto Changsha w Chinach potrzebowało miejsca łączącego trzy ważne instytucje: dwa teatry i muzeum sztuki, skupione wokół wspólnej przestrzeni publicznej tak, aby ze sobą współgrały. Triada obiektów wielofunkcyjnego centrum zarówno w swoim kształcie, jak i w sposobie rozwiązania konfliktów projektowych, jest wyjątkowa i zasługuje na pogłębiony opis.
EN
The article concern conflicts and conciliatory design solutions at the International Center of Culture and Art on Lake Mexi [1]. The city of Changsha needed a place that could connect three important institutions: two theaters and an art museum centered around a common public space. The buildings are designed in such a way that they do not compete, but only harmonize with each other. The three facilities of the multifunctional center are unique due to their shape and the way in which design conflicts are resolved, and they deserve an in-depth description.
PL
W artykule przedstawiono elementy analizy konstrukcyjnej i architektonicznej zrównoważonego awangardowego Muzeum Przyszłości w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, którego realizacja związana była z organizacją wystawy World Expo 2020. Celem muzeum było stworzenie centrum inspiracji, innowacji i opracowywania rozwiązań z wykorzystaniem najnowszych technologii. Biorąc pod uwagę zastosowane technologie, muzeum stanowi nie tylko propozycję szerokiego spojrzenia na najnowsze wynalazki ludzkości poprzez swoje wystawy, ale samo jest przykładem innowacji projektowej, konstrukcyjnej i materiałowej. Niekonwencjonalny kształt budynku w formie torusa oraz wkomponowana w specjalnie wycięte i dopasowane kompozytowe panele fasady kaligrafia arabska sprawia, że jest to jeden z najbardziej złożonych projektów budowlanych. Muzeum Przyszłości jest niskoemisyjnym budynkiem dzięki zastosowaniu wielu innowacji projektowych, które obejmują projektowanie parametryczne, pasywną architekturę słoneczną, rozwiązania inżynieryjne niskoenergetyczne i niskowodne, strategie odzyskiwania energii i wody oraz zintegrowane źródła odnawialne.
EN
The article presents elements of the structural and architectural analysis of the sustainable avant-garde Museum of the Future in Dubai in the United Arab Emirates, which was developed in conjunction with the World Expo 2020 exhibition. The aim of the museum was to create a center for inspiration, innovation, and the development of solutions using the latest technologies. Taking into account the technologies used, the museum not only offers a broad look at the latest inventions of mankind through its exhibitions, but is itself an example of design, structure, and material innovation. The unconventional torus shape of the building and the Arabic calligraphy incorporated into the specially cut and matched composite façade panels make it one of the most complex construction designs. The Museum of the Future is a low-carbon building through the use of a range of design innovations that include parametric design, passive solar architecture, low-energy and low-water engineering solutions, energy and water recovery strategies, and integrated renewable sources.
PL
Artykuł w syntetycznej formie przedstawia kierunki rozwoju współczesnej architektury dla dzieci, gdy tradycyjna dychotomia dziecko/dorosły zanika, ustępując miejsca rozwiązaniom zintegrowanym. Celem opracowania jest zbadanie wybranych współczesnych przykładów muzeów dziecięcych w kontekście kryzysu społecznego „projektu dzieciństwa”, którego integralną częścią w XX wieku stała się architektura. Zestaw metod badawczych: przegląd i analiza dostępnej literatury przedmiotu, źródeł internetowych, studium przypadku, badania empiryczne in situ. Krytyczna analiza porównawcza zebranych danych posłużyła wyprowadzeniu wniosków o tym, że muzeum dziecięce jest obecnie polem innowacji w zakresie definiowania miejsca dziecka w architekturze.
EN
The article presents, in a synthetic way, directions of development of the contemporary architecture for children, where the traditional dichotomy child/adult disappears, giving way to integrated solutions. The paper aims to investigate selected contemporary examples of children’s museums in the context of the crisis of the social project of ‘Children Design’ which was so well embedded in the 20th-century architecture. A set of the research methods included: a review and analysis of available subject literature, Internet sources, case study and empirical in-situ investigations. A critical comparative analysis of the collected data made it possible to draw conclusions - children’s museum is nowadays a field of innovations within the scope of defining the child’s place in architecture.
EN
This article presents issues inherent in relations between enclosed space of a museum and open public space in view of promotion of art and cultural heritage. A museum is herein perceived as a "treasure box", whereas public space as a venue, where the treasure can be displayed "outside of the box". The article also focuses on methods that might expand museum functions to public space and might erase the borderlines between a museum facility and its surroundings. The research intended to present an empirical study based on an physiognomic approach. It may prove a useful tool in promoting culture and art in a cultural venue defined by the authors as a specific type of public space. The research results have been presented on the basis of a selected case study, i.e., strategies of expansion of museum functions to include therein public space, implemented within the framework of a planned urban intervention.
PL
W prezentowanym artykule podjęto zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy zamkniętą przestrzenią muzeum a otwartą przestrzenią publiczną w kontekście promocji sztuki i dziedzictwa kulturowego. Muzeum traktowane jest w nim jako „skrzynia ze skarbem”, a przestrzeń publiczna jako okazja do wyeksponowania skarbu „poza skrzynią”. Autorzy skupili uwagę na sposobach rozszerzenia oddziaływania muzeum do przestrzeni publicznej i zatarcia granic między obiektem muzealnym a jego otoczeniem. Artykuł ma na celu przedstawienie badania empirycznego opartego na podejściu fizjonomicznym, które może okazać się użytecznym narzędziem promocji kultury i sztuki w miejscu kultury określonym przez autorów jako specyficzny typ przestrzeni publicznej. Wyniki badań przedstawiono na podstawie wybranego studium przypadku, czyli strategii rozszerzenia funkcji muzealnych o przestrzeń publiczną, realizowanych w ramach planowanej interwencji miejskiej.
EN
The article presents the design philosophy of Mirosław Nizio, architect and sculptor, creator of many realised and conceptual museum projects, founder and owner of the Nizio Design International studio. The author of the paper pays particular attention to the idea of dialogue, to which he has subordinated all his projects, and which he understands in a multifaceted way as: a personal dialogue with the audience through architecture, a discussion between architecture and landscape, as well as an inner monologue touching on his personal feelings and experiences. The text presents Nizio Design International’s best-known projects, such as the Mausoleum of the Martyrdom of Polish Villages in Michniów, The Ulma Family Museum of Poles Saving Jews in World War II in Markowa or The Blessed Father Jerzy Popiełuszko Museum in Okopy.
PL
W artykule przedstawiono filozofię projektowania Mirosława Nizio, architekta i rzeźbiarza, twórcy wielu zrealizowanych i koncepcyjnych projektów muzeów, a przy tym założyciela i właściciela pracowni Nizio Design International. Autor artykułu zwraca szczególną uwagę na ideę dialogu, której podporządkował wszystkie swoje projekty, a którą rozumie wielowątkowo jako osobistą rozmowę z odbiorcami za pośrednictwem architektury, dyskusję architektury z krajobrazem, a także wewnętrzny monolog dotykający jego własnych przeżyć i doświadczeń. W tekście zaprezentowano najbardziej znane projekty Nizio Design International, takie jak Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, czy Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach.
PL
Wiślica jest szczególnym miejscem, o wyjątkowo bogatym zasobie architektury i sztuki średniowiecznej. Jej unikalny charakter oraz znaczenie naukowe, artystyczne, historyczne, edukacyjne i tożsamościowe stało się powodem przyjęcia szczególnych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia, konserwacji i publicznej prezentacji. Szeroki zakres prac archeologicznych, badawczych i ratowniczych w rejonie kolegiaty wiślickiej przyczynił się do ukierunkowania rozważań nad formą udostępnienia ich wyników przyszłym badaczom i społeczeństwu. Dziedzictwo kulturowe wymaga wiarygodnej projekcji w świadomości ogólnej i indywidualnego odbiorcy, czyli takiej ekspozycji, która pozwala na interpretację przeszłości na podstawie czytelnej granicy pomiędzy autentyzmem materii a naukowo budowanym „modelem historycznej rzeczywistości”. To właśnie materia dzieła sztuki, jej wybór, sposób ukształtowania wyrażają stosunek autora, twórcy, do materii świata i bytu człowieka. Czy współcześnie nie utraciliśmy spójności wzajemnie dopełniających się materii z formą i treścią dzieła sztuki?
EN
Wiślica is a unique place, endowed with exceptionally rich medieval art and architecture assets. Its unique character and importance for science, arts, history, education, and identity of the place has become a reason for adopting specific solutions in terms of protection, conservation, and public presentation. A wide range of archaeological, research, and rescue works in the area of the collegiate church in Wiślica has contributed to channeling the deliberations regarding the manner of sharing their results with future scholars and society. Cultural heritage requires a credible projection in the awareness of the general public, as well as of an individual recipient, which boils down to an exposition which would allow to interpret the past on the basis of a legible border between the authenticity of matter and scientifically constructed model of historical reality. It is the matter of a work of art, its choice, the way it is formed that express the attitude of its author and creator to the matter of the world and the existence of man. Have we not lost the coherence of mutually complementary matter, form, and content of a work of art today?
PL
Artykuł podejmuje problematykę adaptacji zabytkowego spichlerza położonego w śródmieściu Krakowa. W obiekcie przeprowadzono w latach 2010–2013 generalny remont i rewaloryzację, dostosowując go do celów wystawienniczych. Celem artykułu jest analiza problemów dotyczących adaptacji zabytku. Zakresem badań objęto spichlerz wraz z otoczeniem oraz jego przeobrażenia od XVIII wieku do współczesności. Metodyka badań obejmowała: studium przypadku, analizę obiektu in situ, kwerendę źródeł, wywiady z konserwatorami zabytków i projektantami adaptacji. W adaptacji tej do minimum ograniczono zakres ingerencji w zabytkową substancję. Przyjęto utrzymanie bryły budynku, jego układu funkcjonalno-przestrzennego, substancji murów i wątków budowlanych. Wprowadzono korektę układu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Zachowano kompozycję elewacji z eksponowanymi wątkami kamienno-ceglanymi. Najistotniejsze zmiany dotyczyły wnętrza na piętrze, w którym utworzono wysoką, reprezentacyjną salę wystawową.
EN
This paper discusses an adaptive reuse project of a historical granary located in Cracow’s city center. In the years 2010–2013, a general renovation and restoration of the building was performed, adapting it for exhibition. The objective of this paper is to present an analysis of problems that concerned the adaptation of this monument. The scope of the study covered the granary, its surroundings and alterations, ranging from the eighteenth century to the present. The methodology of the study included: a case study, an on-site analysis of the building, a query of sources, interviews with monument conservators and the designers of the adaptation. This adaptation minimized the scope of interference with historical substance. It was decided to keep the building’s massing, functio-spatial layout, wall substance and construction patterns. The internal and external circulation layout was corrected. The facade composition was retained, with exposed tone and brick patterns. The most significant changes were made to the first-floor interior, in which a high, formal exhibition space was arranged.
PL
Artykuł przedstawia w zarysie zakres i stan popularyzowania wiedzy o łodziach i żegludze słowiańskiej w okresie wczesnego średniowiecza na tle rozwiniętej promocji osiągnięć skandynawskich w tej dziedzinie. Najbardziej popularnym kierunkiem takich działań jest tworzenie specjalistycznych muzeów oraz organizowanie wystaw, realizacja filmów i publikowanie opracowań przeznaczonych dla czytelników w różnym wieku. Na tle osiągnięć Skandynawów działania polskich muzealników i historyków średniowiecza nie są wystarczające i w celu udostępnienia społeczeństwom informacji o żegludze dawnych Słowian Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku realizuje projekt budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie, w którym przygotowywana jest stała wystawa „Łodzie słowiańskie z czasów wikingów”. Na ekspozycji przedstawione zostaną m.in. zrekonstruowane wraki trzech łodzi z X–XII wieku. Otwarcie instytucji planowane jest w roku 2023.
EN
This paper presents an outline of the scope and state of popularization of knowledge about Slavic ships and sailing during the Early Middle Ages, against a background of the well-developed promotion of Scandinavian achievements in this field. The most popular trajectory for such actions is establishing specialist museums and organizing exhibitions, making films and publishing reports for readers of all ages. Compared with the achievements of the Scandinavians, the activities of Polish museum staff and medieval historians are insufficient, which is why the National Maritime Museum in Gdańsk, intending to share information about Slavic seafaring with the public, is carrying out the project of the construction of the Underwater Archeology and Baltic Fishing Museum, for which the permanent exhibition entitled “Viking-Age Slavic Ships” is being prepared. The exposition will feature, among others, the reconstructed wrecks of three ships from between the tenth and the twelfth centuries. The opening of the institution is planned for 2023.
PL
Wodzisław Śląski - w swojej historii przez dłuższy czas do wybuchu II wojny światowej był wielokulturowym ośrodkiem miejskim, co wpłynęło na jego strukturę przestrzenną oraz powstanie wielu charakterystycznych, cennych historycznie obiektów, które z upływem czasu stały się symbolami miasta. Wśród nich wyróżnia się pałac Dietrichsteinów pełniący od 1971 roku funkcję Muzeum Miejskiego. Upływ czasu oraz zawirowania losu, m.in. wielki pożar miasta w 1822 roku – odcisnęły na pałacu swoje piętno. Pogarszał się stan techniczny obiektu. Po wielu latach nastał czas podjęcia decyzji o przystąpieniu do kompleksowego remontu budynku. Podjęte prace badawcze pozwoliły odtworzyć pierwotny wygląd obiektu, m.in. w formie miniatury - multimedialnej dioramy historycznej, która stała się znaczącym elementem promocji odbudowy pałacu w jego pierwotnej formie oraz dodatkowo w pogłębianiu świadomości historycznej wspólnot lokalnych. Makieta została pośrednio nośnikiem informacji o konieczności przeprowadzenia kompleksowego remontu i rekonstrukcji pierwotnego wyglądu obiektu. Działania te wpłynęły na zwiększenie poparcia mieszkańców dla starań władz miasta na rzecz ochrony materialnych symboli tego ośrodka miejskiego. Pozyskane fundusze unijne i pochodzące z budżetu państwa dofinansowanie umożliwiły podjęcie kompleksowych prac rekonstrukcyjno-budowlanych w latach 2014-2021, których wynikiem będzie zrekonstruowana, zgodnie z wyglądem zaraz po zakończeniu budowy w 1747 roku, siedziba Muzeum Miejskiego z nowoczesnymi salami wystawienniczymi oraz pracowniami, odnowiony budynek pałacu przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, miejsce sprzyjające poszerzaniu wiedzy historycznej i zacieśnianiu kontaktów międzyludzkich w ramach społeczności lokalnej, sprzyjających rozwojowi Wodzisławia Śląskiego.
EN
Wodzisław Śląski - in its history used to be a long lasting multicultural urban centre until the outbreak of World War II. This influenced its spatial structure and the emergence of many characteristic, historically valuable objects, which over time have become the symbols of the city. The Dietrichstein Palace, used as the City Museum since 1971, stands out among them. The passage of time and the turbulence of fate, including the great fire of the city in 1822, left their mark on the palace. The technical condition of the building was deteriorating. After many years, the time has come to make a decision to start a comprehensive renovation of the palace building. The research work undertaken has made it possible to reconstruct the original appearance of the building, among other things, in the form of a miniature - a multimedia historical diorama which has become an important element in promoting the reconstruction of the palace in its original form and additionally in deepening the historical awareness of local communities. The model indirectly became a carrier of information about the need to carry out a comprehensive renovation and reconstruction of the original appearance of the building. These activities increased the support of the inhabitants to the efforts of the local authorities to protect the material symbols of their city. The EU funds and subsidies from the state budget made it possible to undertake comprehensive reconstruction and construction works in 2014-2021, the result of which will be the seat of the City Museum reconstructed according to its original form, as it looked immediately after its completion in 1747. The building will include modern exhibition rooms and studios, a renovated palace building friendly to the disabled, a place enhancing broadening of historical knowledge and interpersonal contacts within the local community, contributing to the development of Wodzisław Śląski.
18
Content available remote Seniorzy w przestrzeniach sztuki. Studium przypadku - Berlin. Esej ilustracyjny
PL
W eseju zaprezentowano wstępne wyniki badań przeprowadzonych przez studentów WA PP. W trakcie kwerendy berlińskich galerii i muzeów studenci obserwowali zachowanie w nich osób starszych, oceniali dostępność budynków muzealnych i towarzyszących im przestrzeni publicznych oraz zastosowane w nich udogodnienia. Kwerendzie poddano Altes i Neues Museum, Pergamon Museum, Deutsche Historische Museum, James-Simon-Galerie, Judische Museum i Berlinische Galerie.
EN
The essay presents the preliminary results of research conducted by students of Faculty of Architecture of Poznań University of Technology. During a query of Berlin galleries and museums, they observed the behavior of elderly people in them, assessed the availability of museum buildings and accompanying public spaces, and the facilities used in them. The Altes and Neues Museum, Pergamon Museum, Deutsche Historische Museum, James-Simon-Galerie, Judische Museum and Berlinische Galerie were queried.
PL
Dynamiczny rozwój technologii komputerowych i systemów multimedialnych sprawił, że sposób czerpania wiedzy o otaczającym nas świecie się zmienił. Transformacjom poddały się i muzea, w których cyfrowe zasoby oraz ekspozycje multimedialne intensywnie wypierają dwudziestowieczne metody prezentacji oparte na pasywnej kontemplacji. Współczesne wystawy to nastawione na wywołanie określonych doświadczeń przestrzenie, atrakcyjne dla odbiorcy dzięki swojej immersyjności i interakcyjności, zastosowaniu multimediów i narracyjnej struktury. W artykule opisano zaobserwowane zmiany i tendencje w projektowaniu ekspozycji i budynków w odniesieniu do ewolucji instytucji muzealnych. Przedstawiono obiekty zrealizowane lub zaprojektowane w ciągu minionego dwudziestolecia ze szczególną uwagą poświęconą nowym muzeom w Polsce. Przeprowadzone analizy potwierdzają, iż obiekt muzealny – jego miejsce w przestrzeni miasta, architektoniczny projekt układu funkcjonalnego, stref wystawowych i aranżacji samych ekspozycji ewoluują równolegle do zmieniających się technologii i nowych potrzeb społecznych.
EN
The dynamic development of computer technologies and multimedia systems has changed the way we learn about the world around us. Museums have undergone transformations, in which digital resources and multimedia exhibitions intensively supplant the 20th-century presentation methods based on passive contemplation. Contemporary exhibitions are spaces focused on evoking specific experiences, attractive to the recipient thanks to their immersion and interactivity, using multimedia and narrative structure. The article describes the observed changes and trends in the design of exhibitions and buildings in relation to the evolution of museum institutions. Objects constructed or designed over the past two decades have been presented, with particular attention devoted to new museums in Poland. The conducted analysis confirms that the museum object – its place in the city space, the architectural design of the functional arrangement, as well as the exhibition areas and the arrangement of the exhibitions themselves is evolving in parallel with changing technologies and new social needs.
EN
At present, not only works of art and curatorial activity, but also the exhibition space seems crucial in the process of exhibiting art. The message formulated by exhibitions is influenced by their architecture through the architectural forms applied and the organisation of the space, along with its transformations, in order to create the individual character of a given exhibition. The paper analyses permanent and temporary exhibitions devoted to recognized artists (Felix Nussbaum Haus; Wyspiański and Wyspiański.Unknown exhibitions; Escher x nendo. Between Two Worlds exhibition). The aim of the work is an attempt to describe contemporary trends in exhibition design, pointing to the history of the phenomenon.
PL
Obecnie w procesie eksponowania dzieł sztuki ważne stają się nie tylko dzieła, działalność kuratorska, ale również przestrzeń wystaw. Na formułowany przekaz wystaw wpływa ich architektura poprzez zastosowane formy architektoniczne i organizację przestrzeni wraz z jej transformacjami w celu stworzenia indywidualnego charakteru danej wystawy. W pracy analizie zostały poddane stałe i czasowe wystawy poświęcone uznanym artystom (Felix Nussbaum Haus; wystawy Wyspiański i Wyspiański.Nieznany; wystawa Escher x nendo. Between Two Worlds). Celem pracy jest próba opisu współczesnych tendencji w projektowaniu wystaw, wskazując przy tym na historię zjawiska.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.