Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 143

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harmonics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania firmy Siemens w dziedzinie jakości energii, na które składają się rejestratory oraz analizatory jakości energii jak również oprogramowanie i aplikacje analityczne, które pozwalają na szybki dostęp do zbieranych danych i ocenę jakości energii w systemie.
EN
The article presents Siemens solutions in the scope of power quality, which consist of power quality recorders and analyzers, as well as software and analytical applications that allow for quick access to the collected data and evaluation of power quality in the system.
PL
W artykule przedstawiono jeden z możliwych sposobów modelowania odbiorników nieliniowych w dziedzinie częstotliwości. Za przykład posłużyły wybrane oprawy oświetleniowe LED, dla których przeprowadzono pomiary oraz opisano zależności prądowo napięciowe dla poszczególnych harmonicznych w zakresie ich napięć znamionowych. Wyprowadzone modele zweryfikowano w opracowanym środowisku symulacyjnym dla przykładowego obwodu zawierającego 40 opraw danego typu.
EN
One of the possible ways of modeling nonlinear loads in the frequency domain has been presented in the paper. Selected LED luminaires were used as examples, for which measurements were carried out and voltage-current relationships for individual harmonics in the range of their rated voltages were described. The derived models were verified in the developed simulation environment for an example circuit containing 40 fixtures of a given type.
EN
Static compensators of reactive power (STATCOMs) are among the most efficient devices for improving the network power quality. The efficiency of such devices is largely determined by the used automatic control technique. In this work, we propose an advanced hybrid algorithm based on Sliding Mode Control (SMC) combined with classical proportional-Integral (PI) technique. To show the efficiency of the proposed method, a comparison with the traditional PI control is performed. The comparison focused mainly on dynamic performance and grid harmonic pollution.
PL
Jakość działania kompensatora mocy biernej STATCOM zależy od właściwości układu automatycznego sterowania. W pracy zaprezentowano hybrydowy algorytm bazujący na sterowaniu ślizgowym współpracujący z klasycznym sterownikiem PI.
EN
The paper presents an algorithm for determining parameters of single sinusoidal components contained in the analyzed digital signal with the use of a small number of mathematical operations. The proposed algorithm can be applied, among others, in measuring devices to monitor basic parameters of electric energy quality as well as in devices used to determine the phasor in the power system. The proposed simplification of the algorithm for determining the sinusoidal components of the analyzed signal allows to use it in embedded devices with low computing power, which translates into lower cost of construction of devices of this type, while maintaining full functionality of the measuring system. The article contains a mathematical argument, which leads to the proposed algorithm, then the optimization of the number of performed mathematical operations is presented. The last part of the paper includes information about performed mathematical operations and presents exemplary times of execution of the algorithm for simple embedded devices.
PL
W artykule omówiony został wpływ przebiegów odkształconych na dokładność pomiaru mocy w masowo instalowanych przez dystrybutorów systemu energetycznego statycznych licznikach energii elektrycznej. Przedstawiono podstawowe aspekty metrologiczne oraz niezawodnościowe dotyczące rzeczywistego pomiaru energii. Omawiana zagadnienia przedstawiono w oparciu o analizę dwóch przypadków: przebiegi odkształcone ze składową podstawową i zawartością wyższych harmonicznych oraz przebiegi odkształcone z zawartością subharmonicznych i interharmonicznych.
EN
The article discusses the influence of deformed waveforms on the accuracy of power measurement in the energy meters installed by the distributors of the power system. The basic sub-logical and reliability aspects of the real energy measure are presented. The discussed issue is presented based on the analysis of two cases: deformed waveforms with a fundamental component and higher harmonic content and distorted waveforms with subharmonic and interharmonic contents.
6
Content available remote Wpływ odkształcenia napięcia na przepięcia ziemnozwarciowe
PL
W artykule przedstawiono sposób modelowania odkształceń napięcia na szynach GPZ oraz sposób modelowania zwarć doziemnych. Zbadano wpływ odkształcenia napięcia na wartość szczytową oraz wartość ustaloną przepięć.
EN
The paper presents modeling of voltage distortions on 110/15 kV busbar and modeling of an earth faults. Impact of voltage distortions on transient peak voltage and voltage in stable overvoltage is investigated.
PL
Artykuł przedstawia metodę określenia strat mocy w układach napędowych z układami przekształtnikowymi. Obliczenia wykonano na przykładzie walcarki napędzanej pierwotnie przez silnik prądu stałego zasilany z przekształtnika tyrystorowego, a po modernizacji przez silnik asynchroniczny sterowany przemiennikiem częstotliwości. W obu układach po stronie sieci zasilającej zastosowano pasywny filtr L-C. W analizie strat mocy uwzględniono niesinusoidalny przepływ prądu w elementach instalacji elektrycznej obejmującej transformator oraz kable średniego napięcia. Na podstawie pomiarów komputerowych obliczono wartości mocy oraz zawartości wyższych harmonicznych prądów w systemie zasilania układów napędowych walcarki. Wykonane obliczenia umożliwiły oszacowanie strat mocy i energii elektrycznej w układzie walcarki.
EN
The article presents a method for calculating power losses in drive systems with converter systems. Calculation was made on the example of a rolling mill originally driven by a DC motor supplied from a thyristor converter, and after modernization with asynchronous motor controlled by a frequency converter. Passive L-C filter was used on the supply side in both systems. The power loss analysis includes the nonsinusoidal currents in the electrical installation including the transformer and medium voltage cables. Power values and harmonic currents were calculated in the power system of the mill drive systems on the basis of computer measurements. The calculations made it possible to estimate electrical power losses in the rolling mill system.
EN
Shunt active power filters (SAPFs) are modern filtering technologies for source current harmonic elimination and source reactive power compensation of nonlinear loads. In the case of normally balanced source voltages, the SAPFs are controlled to eliminate a wide range of source current harmonics and compensate the source reactive power generated by non-linear loads to provide source current functions with maximum power factor. However, if source voltages are unbalanced and/or distorted, these control objectives cannot be achieved, which impacts the SAPFs performances. In the present paper, we propose a new modification to extend the stable dynamic range and to enhance the transient response of a classical phase locked loop (CPLL). An enhanced phase locked loop (EPLL) based on a self tuning filter (STF) and fuzzy logic control (FLC) associated with SRF theory are used in four leg shunt active power filter control under unbalanced source voltages and nonlinear loads. The aim is to enable the SAPFs to reach a higher compensation level of reactive power and current harmonics for all cases of source voltages and nonlinear loads for the limits specified in IEEE Std. 519. The success, robustness, and effectiveness of proposed control circuits are demonstrated through simulation, using Sim Power Systems and S-Function of MATLAB/SIMULINK.
EN
This paper presents a method for designing a multi-machine power system stabilizer. The conventional design technique using a single machine infinite bus approximation involves a frequency response estimation called GEP(s). Frequency response is estimated between the input AVR and electrical output torque. The power system stabilizer is designed by frequency response and based on the root locus method to improve the damping of oscillatory modes. By using this method, we can adjust the structure of the PSS compensator and its parameters in the multi-machine system and it does not need to know the equivalent reactance of output and voltage of the infinite bus or the other estimations in every machine. In the proposed method, information available at the high voltage bus of the step-up transformer is used to set up a modified Heffron-Phillips model. Finally, this method is examined on three test systems. Simulation results indicate the performance and effectiveness of the proposed method.
PL
Artykuł dotyczy analizy odkształcenia prądu płynącego podczas pracy przez pospolite urządzenie domowe jakim jest odkurzacz. Posłużono się powszechnie wykorzystywanymi parametrami umożliwiającymi opis przebiegów okresowych oraz przeprowadzono analizę sygnałów otrzymanych z czynnych eksperymentów. Do pomiarów użyto analizatora jakości energii Elspec Blackbox G4500. Wyniki zestawiono w postaci wykresów w dziedzinie czasu i częstotliwościowej. Analiza wykazuje, że prąd płynący przez odkurzacz ma charakter nieliniowy oraz, że wraz ze spadkiem siły ssącej urządzenia następuje pogorszenie jego współczynnika mocy.
EN
The article concerns the analysis of distortion of the current flowing during the operation of common household appliances such as a vacuum cleaner. Commonly used parameters enabling description of periodic waveforms were used and the signals obtained from active experiments were analyzed. The energy quality analyzer Elspec Blackbox G4500 was used for the measurements. The results were presented in the form of graphs in the time and frequency domain. The analysis shows that the current flowing through the vacuum cleaner is non-linear and that as the suction power of the device decreases, its power factor deteriorates.
EN
Partial discharges (PD) are influencing electrical insulating systems of high voltage electrical devices. Typically, in laboratory and diagnostics AC tests focused on measuring and analysis of PD, a pure sinusoidal voltage waveform is assumed. However, in practice the spectral content of the working voltage is rarely so ideal and additional spectral components have a significant impact on the discharge behaviour in electrical insulation systems. In this paper the influence of voltage harmonics on PD behaviour and phase-resolved PD patterns evolution is analysed. The presented experiments were conducted on a specimen representing a gaseous inclusion embedded in electrical insulation. The experimental results showed that various harmonic compositions superimposed on the fundamental sinusoidal waveform have a significant impact on PD intensity and maximum charge. In consequence, the derived patterns of PD phase, and magnitude distributions are distorted, and statistical parameters calculated on their basis are changed. In certain environments, neglecting harmonic content in the testing voltage may lead to a misleading interpretation and assessment of PD severity.
PL
W pracy omówione zostały wymagania zawarte w normach i rozporządzeniach, dotyczące technik wykonywania pomiarów oraz graniczne wartości amplitud harmonicznych prądu współczesnych lamp elektrycznych. Opisano stanowisko pomiarowe oraz wyniki pomiarów i analizy częstotliwościowej napięcia i prądów dwunastu lamp wyposażonych w różne rodzaje źródeł światła, wykonanych przez różnych producentów. Przedstawione wyniki ocenione zostały pod kątem zgodności z regulacjami prawnymi. Uzyskane wyniki potwierdziły, że lampy energooszczędne pobierają prąd silnie odkształcony, a amplitudy harmonicznych znacznie przekraczają dopuszczalne wartości.
EN
The paper describes the requirements for measurement techniques and current harmonic levels of lighting lamps contained in the EN standards and Regulations of the European Commission. Laboratory station and equipment used for frequency analysis has been presented. Voltage and current measurements of twelve lamps were made. Classical bulbs, compact fluorescent lamps and LED lamps are included in the study. Single specimens of electricity receivers from different manufacturers were examined. To prevent presence of aliasing phenomenon a sampling rate of 40 kHz was used. The applied measurement system did not adjust the sampling frequency to the frequency of the power grid. The imposition of Hanning’s window on the frequency spectrum led to conclusion, that spectral leakage was insignificant and did not caused difficulties in correct interpretation of the spectrum. The results of the measurements are presented and interpreted. It has been confirmed, that energy-efficient lamps draw strongly deformed current. It seems that, it is widespread, that requirements contained in the regulations and standards are not satisfied.
PL
Transformacja Fouriera jest fundamentalną metodą dekompozycji sygnałów, w tym przebiegów czasowych prądów lub napięć. Reprezentacja częstotliwościowa tych wielkości fizycznych, określonych w układzie trójfazowym, realizowana jest zwykle niezależnie dla każdej fazy. Istotnym ograniczeniem takiej metody jest brak bezpośredniej informacji o rodzaju asymetrii poszczególnych składowych harmonicznych. Asymetria prądów lub napięć określana jest przy zastosowaniu przekształcenia Fortescue, w odniesieniu jedynie do podstawowych harmonicznych tych wielkości. Asymetria wyższych harmonicznych jest więc pomijana. W artykule przedstawiono dwie metody reprezentacji częstotliwościowej wielkości fizycznych układu trójfazowego, zapewniające pełną informację zarówno o odkształceniach harmonicznych jak i niesymetrii, przy zastosowaniu przekształ- ceń, odpowiednio, Clarke i rozszerzonego Fortescue. Pokazano równoważność obydwu metod.
EN
Fourier transform is a fundamental method of signal decomposition, including transients of currents and voltages. Spectra of 3-phase quantities are usual independent for all the phases. The drawback of this method is that it doesn’t explicitly show the kind of asymmetry of particular harmonics. Asymmetry is usually defined in practice with Fortescue transform, regarding only fundamental harmonics, thus asymmetry of remaining harmonics is neglected. The paper presents two methods of frequency representation of 3-phase system quantities, which provides complete and explicit information both about harmonic distortion and asymmetry. The methods utilize, respectively, Clarke, and Fortescue transformations. There is also shown the equivalency of both methods.
EN
The paper presents a method of adaptation of the original second order Prony’s method for applications in lowcost digital measurement systems with low computing performance. The presented method can be used in measuring systems where it is important to obtain in real time the values of amplitude, frequency, initial phase and damping coefficient of a single sinusoidal component of an analysed signal. The paper presents optimized, in terms of the number of mathematical operations, implementation of the method in selected embedded devices as well as the calculation times of the method for each platform.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza parametrów charakteryzujących pobieraną energię elektryczną z przemysłowej rozdzielni średniego napięcia przez przekształtnikowy napęd dwunastopulsowy z rewersem i regulacją strumienia w obwodzie wzbudzenia walcarki kształtowników. Na podstawie badań pomiarowych, dotyczących wartości chwilowych napięć i prądów dla różnych warunków pracy napędu, przeprowadzono analizę zmian mocy oraz wyznaczono wartości charakterystycznych parametrów określających jakość energii elektrycznej, takich jak: asymetria, widma rozkładów poszczególnych harmonicznych napięć międzyprzewodowych i prądów fazowych oraz współczynniki zawartości wyższych harmonicznych THD tych wielkości. Obliczenia oraz analizę poszczególnych mocy oraz rozkładów harmonicznych sygnałów przeprowadzono z wykorzystaniem środowiska MATLAB. W pracy przedstawiono interesujące przebiegi zmian współczynników THD napięć w funkcji mocy obciążenia regulowanego napędu tyrystorowego prądu stałego. Uzyskane wyniki pomiarów i analiz pozwoliły na sformułowanie wniosków i zaleceń projektowych.
EN
The paper presents analysis of parameters characterizing electric power consumed at the industrial medium voltage switchgear by a twelve-pulse converter drive with reverse and flow regulation in the excitation circuit of the profile rolling mill. Measurements concerning the instantaneous values of voltages and currents for different conditions of the drive operation were the basis for the calculation analysis of power and subsequently specific power quality parameters such as distribution spectra of individual voltage and current harmonics as well as voltage and current THD harmonics content factors. The calculation analysis of individual powers and the harmonic signals distribution was carried out by means of MATLAB utility software. The paper presents interesting courses of THD factors changes as function of current and load power of regulated thyristor drive of direct current. The results of measurements and analyses allowed conclusions and project regulations to be formulated.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia analizy mocy w układach z nieliniowym odbiornikiem energii oraz adekwatne wyniki pomiarów mocy pobieranej przez obrabiarkę CNC. Pomiary wskazują na duże odkształcenie prądu pobieranego przez obrabiarkę, jednak pomimo tego spełnione jest równie mocy w swej podstawowej postaci. Jednocześnie pomiary potwierdzają teorię mówiącą, iż moc czynna przenoszona przez wyższe harmoniczne posiada ujemna wartość.
EN
This article presents selected issue of power analysis in non-linear energy receiver systems and the corresponding power measurement results of a CNC machine tool. Measurements indicate a large distortion of the current consumed by the machine, yet nevertheless the power equation in its basic form is met. At the same time measurements confirmed the theory, that the active power transmitted by the higher harmonics has a negative value.
EN
Electric traction vehicles cooperating with a 3kV DC traction system and equipped with drive systems based on voltage source inverters are the most significant sources of disturbances for a railway signalling system. Every traction vehicle to be authorised for operation on railway lines must fulfil the limits imposed on current harmonics magnitudes and those provided by railway operators. The solution introduced for prototypes of most modern traction drives is to replace the two-level inverters with three-level topology. Therefore, it is essential to establish the influence of the new solution on the railway signalling system. This paper presents a comparative analysis between simulation results delivered for two and three-level traction drive system regarding generation of disturbing current harmonics. Two types of VSI modulation techniques were taken under consideration: sinusoidal PWM (SPWM) and a new one, proposed by the authors, based on selective harmonic elimination (SHE). Furthermore, the authors presented application of one of the SHE based optimization techniques for shaping the EMU’s (electric multiple unit) DC side input current harmonics spectrum in order to meet the required limits. The described technique is based on off-line generation of a set of solutions for each of the VSI operating points and selection of the best solution for the assumed criteria. The applied simulation models and the concept of SHE control were verified in a laboratory by means of a low-power drive stand. Using the three-level inverter in traction drives system results in less current harmonics than using two-level topology without modification of the modulation technique. Thus, it does not guarantee fulfilling all limits assumed in this paper. The proposed modulation technique allows for fulfilling the limits, and the technical implementation of the proposed technique in a traction drive system will be considered in future studies.
PL
Utrzymanie ruchu ciągów technologicznych wymaga precyzji w zakresie maksymalnie dokładnych pomiarów parametrów związanych z bezpośrednim użytkowaniem urządzeń elektroenergetycznych. W tym kontekście istotne jest stosowanie odpowiednich przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie – odpowiedni dobór klasy dokładności przyrządu oraz precyzyjne określenie błędów pomiarowych. Opierając się na obliczeniach i pomiarach laboratoryjnych, autorzy artykułu analizują błędy pomiarowe wynikające z występowania wyższych harmonicznych w obwodach elektrycznych.
EN
The article presents a very important issue related to the impact of the presence of higher harmonics of the electric current on the correct operation of the safeguards. A mathematical analysis, computer simulations, and laboratory tests have been presented. A very high impact of the 3rd and 5th current harmonic on incorrect readings of the measured values was demonstrated. Attention has also been drawn on the further use of measurement systems created at a time when the number of powered non-linear systems was much inferior than at present. The notes given in the conclusions relate to incorrect readings of the secondary current relative to the primary current and phase shift between these currents. Also worthy of note is the fact that harmonic amplitudes are not fully transferred from the primary side to the secondary side and the excessive heating of the transformers, which is associated with the skin effect phenomenon. This situation has a very big impact on the security of the enterprises, the correctness of measurement readings, trouble-free operation of the safeguards, and ensuring the production process.
EN
The non-uniform air gap in an electrical machine caused by rotor eccentricity creates an asymmetrical flux-density distribution in the air gap. This can affect the nominal torque produced by the machine. Eccentricity also produces forces that act on the rotor which may also have an effect on the torque. Thus, it is important to know how the torque of the machine behaves. In this paper, the torque of a cage induction machine is studied when the machine has dynamic eccentricity. The study is performed using the finite element method and a magnetic vector potential formulation. The torque is calculated by the method of energy balance. The harmonic components of the torque are also analyzed. The results show that the machine under eccentricity does not exhibit the same torque as a normal healthy machine. The harmonic components around the first principal slot harmonic is most affected.
PL
W artykule podano przepisy prawne określające wartość dopuszczalną wyższych harmonicznych w sieci. Opisano, jak należy korygować dobór podstawowych elementów sieci (transformatory, kable, linie, kompensatory mocy biernej) ze względu na obciążenie harmonicznymi. Przybliżono zasady doboru filtrów pasywnych, jak i aktywnych.
EN
The article presents the legal regulations defining the limit of high harmonic values in power network. It describes how to select correctly basic network elements (transformers, cables, lines, reactive power compensators) due to the load of harmonics. It sets out the types and principles for the selection of passive filters (the number of branches, rated power of capacitors). It discusses active filters predispositions depending on their topology. Basing on the subject literature, the article also discusses different control strategies of active filters.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.