Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fundusze unijne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of this article is to conduct an analysis of spatial differentiation of the EU fund absorption of the programming period of 2007-2013 as well as the period of 2014-2020 in its regional dimension, i.e. at the level of 380 districts in Poland. The article attempts to test a hypothesis according to which in Poland there exist significant spatial variations in using European funds. Design/methodology/approach: In order to specify the level of the socio-economic development of districts, the Hellwig method has been used, by means of which a synthetic measure of development has been construed. Moreover, the compilation has examined the correlation between the discrepancies between the socio-economic level in respective districts and the amount of the community funds used in specific regions. Findings: Based on the research conducted in this paper, one may conclude that the absorption of EU funds stemming from structural funds as well as the cohesion fund is highly spatially varied. In Poland, from the standpoint of districts, there are significant spatial discrepancies in the use of EU funds of the 2007-2013 as well as 2014-2020 financial perspective. Research limitations/implications: In the future, research can be extended to other countries. The research limitation may be, however, the availability of empirical data. Social implications: The results of the research may prove useful in the planning and redistribution of EU funds by central and local government in the new financial perspective 2021-2027 in Poland. Originality/value The article presents a new approach to research on the spatial differentiation of the absorption of EU funds using the Hellwig method and the relationship between the absorption of these funds and the change in the level of socio-economic development.
EN
Purpose: The aim of the article is to make a mid-term analysis of the progress of the implementation of EU projects in the area of research and innovative development of Silesian enterprises within the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodeship (ROP SV) 2014-2020 and to identify factors affecting the fulfilment of the assumed objectives of the Programme. Design/methodology/approach: For the purpose of the research, an ex-post analysis as at the end of 2018, an ex-ante analysis was used as a simulation of the achievement of indicators in the period up to 2023 and a comparative analysis of output and financial indicators in 2018 and 2023 in relation to the planned execution framework. Findings: An evaluation of the implementation processes of Priority Axis I Innovative Economy under the ROP SV 2014-2020 was carried out. Priority Axis I (OP I) is designed to support research and development activities (R&D) of entities in the Silesian Voivodeship. Based on source materials, reports, observations and own experience, the causes and effects of the current state of achieved indicator levels were identified as well as in the final perspective of the Programme in 2023. The analysis and evaluation of countermeasures taken by the Managing Authorities/Intermediate Bodies [IZ/IP] is presented. Originality/value: As a result of the research, a list of recommendations was formulated in order to increase the absorption potential of the OP I and to increase the effectiveness of intervention in the area of R&D. The study conducted identified a low level of absorption capacity in the OP I, which applies to the current (2018) and projected (2023) situation. The degree of achievement of the target mid-term level of the financial indicator at the end of 2018 is 21.1%, and its forecast for the end of 2023 is 79.4%. Two key problems can be identified which affect the absorption potential of Priority Axis I. The first one concerns the low level of interest and application of beneficiaries in the area of R&D within the OP I. The basic reason for this is the limitation of the intervention to the area of regional smart specialisations [RIS] of the Silesian Voivodeship and a large amount of documentation necessary to prepare at the stage of signing the co-financing agreement and at the stage of accounting for projects. The second key problem involves the need to adjust the intervention logic, i.e. the level of allocation, and thus the target indicators, to the actual demand for support in the area of R&D activity under the CSF ROP 2014-2020.
EN
The article presents the main assumptions of the project “Bytom school = assurance and guarantee of high-quality education” and attempts to assess the effectiveness of activities implemented during the school year. The presented project evaluation results were obtained from pupils and teachers of one of the primary schools. The analysis of the research material allowed to exhibit the short-term goals achieved, as well as the factors positively and negatively affecting the quality of the activities implemented. The reflections/recommendations from the explorations conducted will allow to direct further work in order to achieve the project’s objectives to a greater degree.
PL
Remonty budynków, poprawa infrastruktury komunikacyjnej, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych czy aktywizacja społeczności – przed samorządami otwiera się wiele możliwości, gdy zdecydują się na rewitalizację miasta. Stają one przed szansą nie tylko na odnowienie, ale wręcz na odbudowanie miasta z urbanistycznego bałaganu, a w konsekwencji stworzenie nowego, które może się przekształcić w smart city.
EN
The concept of sustainable development has a number of definitions. In a general sense, it assumes interdependence and equivalence of three domains of reality: environment, society and economy. Harmonisation of the relationship between the society, the economy and the natural environment requires the development of new, more efficient and environmentally-friendly technologies, limiting the exploitation of natural resources, energy consumption, the elimination of environment-polluting forms of production, as well as a widespread change of the way of life and revision of the acceptable hierarchy of values. According to the valid principles, the investment trends in municipalities should be in line with the domains of sustainable development, thereby providing balance in all the three areas of investment: environmental, economic and social. The aim of the study is to conduct a comparative analysis of the investment projects carried out in the period of 2007–2013 in selected municipalities of the Warmia and Mazury Region for their compliance with the principles of sustainable development of rural areas. Investment projects co-financed from EU funds were examined. This has allowed us to highlight the spheres of investment, which drew particular attention within the period of time under study. The shifted focus of investment efforts also testifies to backwardness in the supported sphere.
6
Content available remote Dotacje formą wsparcia i rozwoju sfery gospodarczej
PL
Dotacje rządowe i unijne należą do jednych z podstawowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Mając na uwadze, że Polska jest głównym beneficjentem środków unijnych oraz obserwowaną w 2016 roku ujemną dynamikę krajowych inwestycji ciekawym wydawało się przedstawienie danych dotyczących tej formy finansowania przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania było zatem zestawienie informacji merytorycznych i ilościowych dotyczących dotacji oraz ukazanie kierunków wykorzystania tejże pomocy. W referacie przedstawione zostały formy pomocy publicznej, wartość pomocy de minimis, udział dotacji w środkach oferowanej pomocy oraz przedstawione zostały założenia perspektywy na lata 2014-2020 - informacje na temat funduszy przekazanych przez Unię Europejską na rozwój polskiej gospodarki oraz zasady ich działania.
EN
Government subsidies and unions are one of the main sources of business financing. Bearing in mind that Poland is the main beneficiary of EU funds and the negative dynamics of domestic investments observed in 2016, it seemed that the data on this form of enterprise financing appeared to be interesting. The aim of this study was to compile substantive and quantitative information on grants and to show the directions for using the aid. The paper presents the forms of state aid, the de minimis aid value, the share of grants in aid measures and the outlook for 2014-2020 - information on funds transferred by the European Union to the development of the Polish economy and the principles of their operation.
PL
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) to szesnaście programów wojewódzkich stanowiących szansę na osiągnięcie celów polityki unijnej w zakresie rozwoju gospodarczego, a także ochrony środowiska, dostosowanych do specyfiki tych regionów i stanowiących odpowiedź na potrzeby lokalne. W perspektywie 2014-2020 z kwoty, którą dysponuje Polska w ramach funduszy unijnych, aż 38 % (31,3 mld euro) zostało zapisane na poziomie województw, w porównaniu do okresu 2007-2013, kiedy to środki unijne rozdysponowane w ramach RPO stanowiły zaledwie 25 % (16,5 mld euro) zapisanej kwoty łącznej. Na działania dotyczące ochrony środowiska w ramach RPO na lata 2014-2020 zaplanowano 2,1 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Podział środków pomiędzy najsłabiej rozwinięte regiony został dokonany na podstawie kryteriów dotyczących: liczby ludności każdego regionu, poziomu zamożności wyliczanego na podstawie Produktu Krajowego Brutto (PKB) per capita oraz poziomu bezrobocia w danym województwie przeliczanych w stosunku do wartości średnich UE. W obecnym okresie budżetowania w województwie mazowieckim obowiązują nowe zasady wsparcia z uwagi na fakt, że województwo to nie jest już zaliczane do najsłabiej rozwiniętych regionów. Celem przeprowadzonych badań jest określenie, czy samorządy w pełni wykorzystują dostępne środki unijne na działania środowiskowe, pokazując tym samym skuteczność ich działania. Ponadto określenie, w jakim stopniu działania proekologiczne realizowane przez gminy w ostatnich latach wpłynęły na stan środowiska naturalnego oraz poziom życia ich mieszkańców.
EN
Regional Operational Programs (ROP) in Poland are sixteen provincial programs representing a chance opportunity to achieve EU policy objectives in the field of economic development as well as environmental protection, matched to the specifics of these areas, which were prepared in response to local needs. In the 2014-2020, from the total amount which is available to Poland as part of EU funds as much as 38 % (EUR 31.3 billion) was recorded at the level of voivodships, compared to the 2007-2013 period, when it was only 25 % (EUR 16.5 billion). It was planned 2.1 billion PLN for environmental protection under the ROP for 2014-2020 from the European Regional Development Fund (ERDF). Distribution of the funds among the least developed regions was made on the basic of the following criteria: population of each region, the level of wealth calculated on the basic of Gross Domestic Product (GDP) per capita and unemployment in a region calculated in relation to the EU average values. In the current budgeting period, the Mazowieckie Voivodship has new support rules, due to the fact that the voivodship is no longer classified as the least developed region. The aim of the research was to determine whether the local governments make full use of available EU funds for environmental activities, thus showing the effectiveness of its use. As well as the determination of measures implemented by municipalities in the recent years to influence the condition of the natural environment and the standard of living of their residents was analyzed.
8
Content available remote Dotacje na innowacje, a nie na rozbudowy firm
PL
Wśród przedsiębiorców wciąż częstym impulsem do prowadzenia poszukiwania programów unijnych jest chęć rozbudowy firmy, bo miejsca zawsze jest za mało. Brak wystarczającej powierzchni doskwiera wielu podmiotom. Tymczasem ten kierunek jest błędny. Unia Europejska stawia na rozwój i innowacje, a nie na roboty budowlane. Inwestowanie w innowacje i badania to kierunek, który należy obrać w drodze po innowacje.
PL
W artykule omówiono przygotowanie do efektywnego wykorzystania funduszy RPO przeznaczonych na przebudowę dróg wojewódzkich w Śląskiem. Zasadnicze znaczenie w tym procesie miało opracowanie pt. „Plan przebudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim”. Jest to dokument wdrożeniowy do strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.
PL
W artykule przedstawiono nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi w projektach B+R, realizowanych przez jednostki naukowe i firmy prywatne z wykorzystaniem środków unijnych, krajowych oraz własnych. Omówiono rolę systemów zarządzania zasobami ludzkimi i korzyści wynikające z ich wdrożenia. Opisano proces rekrutacji pracowników do projektu, budowanie zespołu z uwzględnieniem planowanego wyniku końcowego i systemu oceny pracowniczej popartego dobrymi praktykami. Zaproponowano system wynagradzania i system motywacyjny dla pracowników projektowych z uwzględnieniem zewnętrznych źródeł finansowania i ich transparentnego podziału.
EN
The article features modern HR management methods in R&D projects conducted by research institutions and private companies and co-financed by the EU, state budget and the companies’ own resources. The role of human resources management systems was discussed, along with benefits related to their implementation. The recruitment process for a project was described, the team building process based on the planned final result and a system of employees’ performance review supported by best practices whose application enables to achieve the assumed objectives. Finally, the authors proposed a remuneration system for project employees with respect to external financing sources and their transparent distribution.
PL
W pracy analizowano rozwój społeczno-gospodarczy województw. W trakcie badań określono nakłady poniesione na zagospodarowanie każdego analizowanego przestrzennego systemu społeczno-gospodarczego województw (przyrodniczo-techniczno-ekonomiczno-społecznego) a w skrócie – systemu przestrzennego - oraz oszacowano stopień ich wykorzystania. Inwestycje z zakresu infrastruktury finansowane są przy dużym udziale środków publicznych, a ostatnio także funduszy unijnych. Z tego względu analizą objęto lata 2007 – 2013, okres programowania środków unijnych, w ramach którego Polsce przyznano wsparcie finansowe. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie stopnia koncentracji oraz efektywności ekonomicznej wykorzystania nakładów poniesionych na zagospodarowanie systemów przestrzennych poszczególnych województw. Realizacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych nie zawsze przyczynia się do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym analizowanych województw.
EN
The economic development of the voivodships was analyzed in this research work. During the research there were defined incurred investment analyses outlays and valued their efficiency. The research included gross value of fixed assets and gross value added. Investment edition on infrastructure are financed with a great share of public means and now a day of union funds. That is way this work included years from 2007 to 2013 as a period of union support. Curried research had shown great differences in concentration and economic efficiency of fixed assets in individual voivodships.
PL
Od ponad dwóch lat obserwowaliśmy zastój inwestycji w sektorze gospodarki odpadami. Branża przyzwyczajona od kilkunastu lat do darmowego pieniądza wstrzymała jakiekolwiek działania i wypatrywała kolejnych środków. Z entuzjazmem przyjęto zatem decyzję KE o odblokowaniu 1,3 mld euro, które mają zasilić fundusze w ramach POLiŚ i RPO.
PL
Wbrew wcześniejszym obawom, Polska otrzyma ponad 1,3 mld euro na inwestycje w sektorze odpadowym. Kto i kiedy będzie mógł skorzystać ze środków unijnych na ten cel?
14
Content available remote Jak uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności w branży stalowej?
PL
Wielu przedsiębiorców działających w branży stalowej stoi przed dylematem: skąd wziąć pieniądze na dalszy rozwój? Jedną ze ścieżek mogą być fundusze unijne. Podpowiadamy, z jakich źródeł można skorzystać, na jakie projekty otrzymamy dofinansowanie oraz jaką procedurę trzeba przejść, aby pieniądze trafiły do naszej firmy.
PL
Fundusze unijne na lata 2014-2020 przeznaczone na zieleń miejską są częścią środków na adaptację do zmian klimatu. Nic dziwnego – zieleń na obszarach zurbanizowanych jest strategicznym sprzymierzeńcem w łagodzeniu skutków upałów, burz, gwałtownych ulew, a także smogu.
PL
Polityka energetyczna Unii Europejskiej obliguje Polskę do podjęcia działań w zakresie wzrostu znaczenia energii ze źródeł odnawialnych. W niniejszym artykule przeprowadzono szczegółową analizę szesnastu Regionalnych Pro-gramów Operacyjnych na lata 2014-2020 pod kątem możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, a także inwestycji w przedsiębiorstwach wykorzystujących ten rodzaj energii.
EN
Energy Policy of the European Union obligates Poland to take action to increase the importance of renewable energy. In this paper was conducted a detailed study of sixteen Regional Operational Programmes for 2014-2020 period in the context of possibilities for financing investments in renewable sources of energy, as well as investments in companies that use this type of energy.
PL
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o skutki wykorzystania funduszy unijnych przez miejski transport szynowy w Polsce, to jest tramwaje, metro i kolej aglomeracyjną w okresie 2007-13. W tym czasie zrealizowano ponad 3000 projektów transportowych o łącznej sumie 187,5 mld zł, z czego na kolej przypadło 21%, a na transport miejski prawie 12%. Pod względem wartości alokowanych na komunikację publiczną środków niekwestionowanym liderem jest Warszawa, co zawdzięcza budowie II linii metra, lecz również zakrojonym na bardzo szeroką skalę programom rozbudowy i modernizacji systemu tramwajowego. Stolica wyróżnia się także najwyższą wartością projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Pozostałe ośrodki będące liderami zmian to Trójmiasto, w którym zrealizowano największą inwestycję kolejową ostatniego ćwierćwiecza w postaci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz Olsztyn, który jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zdecydował się na reaktywację komunikacji tramwajowej. Z szansy, jaką stwarzają środki UE, skorzystały jednak wszystkie, oprócz Gorzowa Wielkopolskiego, ośrodki w Polsce posiadające systemy miejskiej komunikacji szynowej. Należy mieć nadzieję, że podjęte znaczące działania inwestycyjne pomogą zachować, a być może nawet zwiększyć znaczenie transportu publicznego w polskich miastach.
EN
The aim of the article is to answer the question about the results of EU funds which have been allocated to municipal rail-bound transport in Poland – trams, underground and suburban railways – between 2007 and 2013. In this period over 3000 transport projects of the total value of 187, 5 billion zlotys were executed, of which 21% were absorbed by rail and almost 12% by municipal transport. Warsaw is the undoubted leader in European transport grants absorption in Poland, mainly due to the construction of the second underground line but also because of large scale tram system modernisation programme. Warsaw stands out as having the highest transport project value per capita as well. Other Polish cities which can be described as leaders are the Tricity with its Pomeranian Metropolitan Railway – the largest Polish rail investment over the last 25 years and Olsztyn – the first Central-Eastern European city which have reintroduced tram network. However, almost all Polish cities which have a municipal rail-bound transport system have made use of the opportunity connected with EU grants. The only exception is Gorzów Wielkopolski. It is to be hoped that these vast investments aid Polish cities in maintaining if not increasing the role of municipal transport.
18
Content available remote Ponad 30 miliardów dla przedsiębiorstw w 2016 roku. Unijne dotacje w regionach
PL
Fundusze unijne to niewątpliwie duża szansa na wzmocnienie innowacyjności, konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw. Pierwsze konkursy w ramach nowego okresu programowania 2014–2020 ruszyły w zeszłym roku. W 2016 r. przed polskimi firmami otwierają się kolejne możliwości uzyskania dofinansowania na realizacje własnych planów rozwojowych. Warto wiedzieć, z czym wiążą się dotacje dla przedsiębiorstw, szczególnie w ramach funduszy regionalnych, dla których zaplanowano o wiele wyższe wsparcie finansowe niż w latach poprzednich.
19
Content available remote Go to Brand – dotacje na promocję polskich marek
PL
Jednym z wyzwań, które w bieżącej perspektywie 2014–2020 podejmuje Unia Europejska, jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw. Obecnie drzwi do zagranicznej ekspansji polskim przedsiębiorcom otwiera m.in. wsparcie promocji marek produktowych w ramach Poddziałania 3.3.3 Go to Brand, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.