Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza uszkodzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono ocenę udokumentowanych typów uszkodzeń oraz analizę prowadzonych napraw tych uszkodzeń w całej populacji dozowników urobku w skali jednej kopalni. Do oceny porównawczej awaryjności dozowników zaproponowano liczbowy wskaźnik uszkodzenia, określający liczbę napraw przypadających na jeden dozownik, oraz wskaźnik masy, określający częstość powstawania konkretnego uszkodzenia w odniesieniu do masy przepływającego strumienia urobku. Wykazano, że kluczowym problemem jest zużywanie się elementów stalowych wskutek zachodzących procesów abrazyjnych. Zaobserwowano występowanie intensywnego zużycia ściernego wykładzin elementów dozownika. Wpływ na zużycie ścierne analizowanych elementów dozownika ma skojarzone działanie wielu czynników przede wszystkim zróżnicowanie właściwości fizykomechanicznych rudy miedzi, materiału, składającego się z trzech odmianach litologicznych (łupek, dolomit, piaskowiec) o zmiennym uziarnieniu i wilgotności.
EN
The article presents an assessment of the described types of damage to feeders in ore bunkers and an analysis of the repair of these damage in the entire population of ore feeders at the scale of one mine. For a comparative assessment of the failure frequency of feeders, a failure index was proposed, which defines the number of repairs per one feeder, and a mass index, which defines the number of occurrence of a specific failure relates the mass of the transported ore stream. It has been shown that the key problem is the wear of steel elements due to the abrasive processes. The occurrence of intense abrasive wear of the linings of the feeder elements was observed. The abrasive wear of the analyzed elements of the feeder is influenced by the combined effect of many factors, primarily the differentiation of the physical and mechanical properties of the transported copper ore, consisting of three lithological types (shale, dolomite, sandstone) with variable grain size and moisture content.
PL
Trwałość konstrukcji z betonu sprężonego, obok bezpieczeństwa i użytkowalności, jest analizowana jako jeden z trzech filarów niezawodności. W najnowszych normach i zaleceniach technicznych coraz większy nacisk kładzie się na zapewnienie trwałości konstrukcji już na etapie projektowania. W pracy przedstawiono typowe przyczyny uszkodzeń konstrukcji sprężonych. Omówiono aktualne zasady normowe uwzględniające aspekty trwałości w projektowaniu konstrukcji sprężonych, na podstawie przepisów krajowych i zagranicznych.
EN
The durability of prestressed concrete structures, besides their safety and serviceability, is considered as one of the three components of structural reliability. In the latest standards and technical recommendations, more and more emphasis is placed on ensuring the durability of structure during design process. The typical causes of damage to prestressed structures were presented. The current principles and rules for prestressed structures design considering the durability aspects were discussed on the basis of national and foreign standards.
EN
Hydrogen compressors perform specific functions in the technical system of crude oil processing. The authors characterize consequences of wear margin loss of the compressor, present design solutions of hydrogen piston compressor and divide its construction into functional units. The compressor fault analysis is based on post repair documentation of compressors maintained according to their service life, and making use of technical diagnostics applied to 21 compressors, covering the last 20 years. The analysis distinguishes the loss of compressor wear margin due to loss of functional unit wear margin and due to damage to a compressor component. Faults typical of hydrogen compressor elements have been described. Besides, the authors estimate fault risks for selected elements and risks of wear margin loss of selected functional units. Statistical data are given in tables and bar charts. The analysis outcome indicates the need to implement methods and tools for diagnosing the cylinder unit, comprising several functional units.
PL
Opisano zadania sprężarek wodoru w systemie technicznym przetwarzania ropy naftowej. Scharakteryzowano następstwa utraty potencjału eksploatacyjnego sprężarki. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne tłokowych sprężarek wodoru użytkowanej w rafinerii. Analizę uszkodzeń sprężarek przeprowadzono w oparciu o badania dokumentacji poremontowej, obsługiwanych według resursu oraz z wykorzystaniem metod diagnostyki, 21 sprężarek z ostatnich 20 lat. W analizie uwzględniono fakt, że w przypadku sprężarek obsługiwanych według resursu podczas remontu po upływie z góry ustalonego czasu użytkowania wymieniane są elementy sprężarki, których potencjał eksploatacyjny nie został jeszcze wyczerpany. Stwierdzono około 500 przypadków utraty potencjału eksploatacyjnego analizowanych sprężarek. W analizie rozróżniono utratę potencjału eksploatacyjnego sprężarki z powodu utraty potencjału eksploatacyjnego danego zespołu funkcjonalnego sprężarki i z powodu uszkodzenia elementu sprężarki. W artykule zamieszczono opisy wybranych uszkodzeń wybranych elementów sprężarki. Oszacowano ryzyko uszkodzenia wybranych elementów i ryzyko utraty potencjału eksploatacyjnego wybranych zespołów funkcjonalnych. Dane statystyczne zestawiono w formie tabel i wykresów słupkowych. Stwierdzono, że: elementom można przypisać charakterystyczne dla sprężarek uszkodzenia; liczba przypadków utraty potencjału sprężarki zależy od składu sprężanego gazu; największy udział procentowy w uszkodzeniach elementów mają pierścienie uszczelniające zaworów oraz sprężyny dociskowe zaworów; największe ryzyko jest związane z uszkodzeniami pierścieni tłokowych jako elementów oraz łożysk (w tym wodzika) jako zespołów funkcjonalnych, z uwagi na poważne w skutkach uszkodzenia wtórne; największy udział procentowy mają zawory jako zespoły funkcjonalne, z największym ryzykiem związana jest utrata potencjału zespołu cylindra: tłok, pierścienie, tuleja cylindrowa, uszczelnienie gazowe, zawory robocze.
PL
Niewielkie uszkodzenie łożysk tocznych może prowadzić do poważnej awarii urządzenia. Zatem, bardzo ważnym jest wykrycie takich defektów na ich początkowym etapie powstawania aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. W pracy przedstawiono kilka wybranych teoretycznych narzędzi z obszaru sztucznej inteligencji zastosowanych do rozwiązania problemu diagnozowania uszkodzeń łożysk tocznych. Rozważanymi narzędziami są: algorytm k najbliższych sąsiadów, drzewo decyzyjne, maszyna wektorów podpierających, perceptron wielowarstwowy, sieć bayesowska oraz sieć neuronowa o radialnych funkcjach bazowych. Rezultaty wszystkich eksperymentów zostały otrzymane z wykorzystaniem rzeczywistych danych oraz aplikacji WEKA (ang. Waikato Environment for Knowledge Analysis) dostępnej na stronach Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii.
EN
Minor roller bearing damage may lead to serious failures of the device. Thus, it is very important to detect such damage as early as possible to prevent further damage. This paper presents a selection of several theoretical tools from the field of artificial intelligence and their application in roller bearings fault classification. The considered tools are: k-nearest neighbor algorithm, decision tree, support vector machine, feed forward neural network (multilayer perceptron), Bayesian network and neural network with radial basis functions. All numerical experiments presented in the paper were performed with the use of real - world dataset and WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) software, available at the server of the University of Waikato.
EN
Hydrogen reciprocating compressors are essential elements of technological systems in refineries. The methodology of failure analysis and basic methods of hazard analysis are described. The biggest percentage share of reciprocating compressor component failures falls on valves. Images of typical working valve failures in reciprocating compressors are described. Failure mechanisms taking place in valves are characterized, resulting from excessive doses of oil lubricating compressor cylinders. Causes of the compressor functional unit failures are systematically listed. The problem under consideration is the methodology of research aimed at the identification of causes, solutions to the problem and the effects of introduced changes.
PL
Wskazano na sprężarki tłokowe wodoru jako bardzo istotne elementy systemów technologicznych rafinerii. Opisano metodykę analizy uszkodzeń oraz scharakteryzowano podstawowe metody analizy zagrożeń. Wskazano iż największy udział procentowy uszkodzeń elementów sprężarek tłokowych przypisuje się zaworom roboczym. Wskazano i opisano typowe obrazy uszkodzeń zaworów roboczych sprężarek tłokowych. Scharakteryzowano mechanizmy uszkodzeń zaworów roboczych powstałych w wyniku dozowania zbyt dużych ilości oleju smarującego cylindry. Usystematyzowano przyczyny uszkodzeń zespołów funkcjonalnych sprężarek tłokowych. Przedstawiono rzeczywisty problem, metodykę badań mających na celu określenie przyczyn problemu, oraz jego rozwiązanie i efekty wprowadzonych zmian.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzenia silnika napędu głównego na jednej z jednostek pływających. Wystąpiło zatarcie współpracujących roboczych węzłów tribologicznych, zwią- zanych bezpośrednio z układem smarowania silnika. W pierwszym etapie dokonano analizy cząstek zawartych w oleju smarnym, a następnie określono możliwe przyczyny wystąpienia awarii. W celu potwierdzenia hipotezy dotyczącej przyczyny awarii wykonano analizę materiałową (pod kątem spełnienia wymogów jakościowych) wytypowanej uszczelki.
EN
The article presents an analysis of the causes of damage to the main diesel engine on small vessel. There was a seizure of co-working tribological nodes connected directly to the engine lubrication system. In the first step particles content in the lubricating oil, was analysed then the possible causes of failure were identified. In order to confirm the hypothesis the cause of failure material analysis was performed (in terms of quality requirements) of on selected seal.
7
Content available remote Fault diagnostics in a traction circuit by means of the stray current analysis
EN
This paper deals with the forming of stray currents in industrial spurs, stabling tracks and special purpose tracks near DC-electrified tracks. It describes methods which can be used to identify failures that lead to the occurrence of stray currents. Some innovative measuring methods are also introduced, all of them are based on results and knowledge obtained by practical experiments. The data and measurement results used in this paper come from measurements performed in the Bohumín railway station depot. It was found out that at this railway station, traction current leaked into the lightning control system. The method that was used in tracing these parasitic current paths, as well as the failures which led to the occurrence of these currents, are described in this paper.
PL
W artykule analizowano prądy rozproszone w bocznicach przemysłowych i torach w pobliżu trakcji DC. Pozwala to na wykrywanie uszkodzeń prowadzących do wzrostu tych prądów.
8
Content available remote Zarysowania i spękania złączy w budynkach systemu Wk-70
PL
W artykule opisane zostały, na przykładzie budynków wykonanych w systemie Wk-70, zarysowania i spękania złączy w obszarze klatek schodowych. Autorzy ocenili przyczyny uszkodzeń oraz potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa budowli. Zaproponowano również rozwiązania naprawcze.
EN
In the paper cracks of joints in the areas of staircases on the example of buildings erected in Wk-70 system will be describe. Authors will consider the reasons of the damages and potential threats to safety of the structure. Repair solutions will be proposed as well.
9
Content available remote Analiza intensywności uszkodzeń budynków typu halowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz, których celem było ustalenie intensywności uszkodzeń budynku typu halowego (jako liniowej kombinacji wskaźników opisujących uszkodzenia jego elementów składowych). W badaniach zastosowano metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów w podejściu regresyjnym PLSR (Partial Least Squares Regression), wykorzystując bazę danych o konstrukcji oraz stanie technicznym hal produkcyjnych i magazynowych usytuowanych w LGOM . Uzyskany wskaźnik może służyć do sprawnej i syntetycznej oceny intensywności uszkodzeń licznych grup obiektów, a następnie do analizy relacji między obserwowanym zakresem uszkodzeń budynków a oddziaływaniem wpływów górniczych oraz środowiska przemysłowego.
EN
This paper presents the results of the analyses aimed at determining the intensity of damage to portal frame buildings as a linear combination of indexes describing damage to its components. The study used the method of PLSR (Partial Least Squares Regression), using the database on the structure and technical state of portal frame buildings and warehouses located in LGOM (Legnica-Głogów Copper District). The resulting index can be used to efficiently and synthetically evaluate the intensity of damage to numerous groups of structures, and then to analyze the relationship between the observed extent of damage to buildings and the effects of mining impacts and of the industrial environment.
EN
In accordance with The European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP), infrastructure such as collective water supply system is required to be covered by a conservation plan including important resources identification, risk analysis based on the main threat scenarios as well as identification, selection and prioritization of procedures and security measures. The paper proposes a comprehensive method of analysis and assessment of water supply safety from the water consumer perspective. An innovative application of Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) is presented, taking into account an uncertainty factor. The method is based on Total Quality Management (TQM). It adheres to the World Health Organization (WHO) recommendations in regard to water safety plan development based on a risk analysis. The method developed involves determination of a water supply safety measure taking account of a priority risk. It allows for a cause-and-effect analysis of all the event scenarios that might lead to the loss of water supply security. Additionally, it’s novelty comes from using the uncertain or incomplete databases. As an example, the paper presents the methodology application for the real water supply system.
PL
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z europejskim programem ochrony infrastruktury krytycznej (EPCIP), stanowi taki rodzaj infrastruktury, która musi mieć plan ochrony, obejmujący identyfikację ważnych zasobów, analizę ryzyka opartą na scenariuszach głównych zagrożeń oraz identyfikację, wybór i ustalenie priorytetów procedur i środków ochrony. W pracy zaproponowano kompleksową metodę analizy i oceny bezpieczeństwa dostawy wody z punktu widzenia jej konsumentów. Wykorzystano metodę analizy przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) z uwzględnieniem czynnika niepewności, co jest opracowaniem oryginalnym. Metoda ta została oparta na tzw. zasadzie zarządzania przez jakość (TQM). Wychodzi ona naprzeciw zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia (ONZ) w kontekście opracowywania planów bezpieczeństwa wody opartych na analizie ryzyka. Opracowana metoda polega na wyznaczeniu miary bezpieczeństwa dostawy wody z uwzględnieniem ryzyka priorytetowego. Pozwala ona na analizę przyczynowo-skutkową wszystkich scenariuszy zdarzeń mogących spowodować utratę bezpieczeństwa dostawy wody. Jej nowatorski charakter polega ponadto na wykorzystaniu baz danych o charakterze niepewnym lub niepełnym. Jako ilustrację metody podano przykład jej zastosowania w przypadku rzeczywistego systemu wodociągowego.
PL
W wyniku pożaru trocin uległa uszkodzeniu konstrukcja żelbetowego silosu na biomasę znajdującego się na terenie zakładu produkującego płyty wiórowe. Wizja lokalna ujawniła osłabienia elementów konstrukcyjnych, ich pęknięcia oraz zniszczone fragmenty otuliny. Autorzy przeprowadzili analizę numeryczną symulacji pożaru w silosie. Porównano wyniki obliczeń numerycznych z rzeczywistym mechanizmem zniszczenia konstrukcji wywołanym pożarem. Przeprowadzono stosowne obliczenia statyczne oraz zaproponowano sposób wzmocnienia i naprawy silosu.
EN
As effect of sawdust fire the of reinforced concrete biomass containing silo made of reinforced concrete located in a chipboard factory was damaged. The authors analyzed numerical simulation of fire in silo. The result of numerical simulation and the actual mechanism of the structure destruction caused by the fire were compared and analyzed. The appropriate way of strengthening and repairing of the silo was suggested.
PL
W artykule przedstawiono podejście do analizy danych obrazowych z metod badan nieniszczących za pomocą specjalizowanego oprogramowania inżynierskiego opartego na algorytmach przetwarzania obrazu, opracowanego w ramach projektu „Autorski system analizy sygnałów diagnostyki obrazowej do badan nieniszczących konstrukcji ASASD” współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013. Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w opracowanym oprogramowaniu jest możliwość analizy strumieni pomiarowych z różnych metod diagnostyki nieniszczącej, dzięki modułowej funkcji oprogramowania otwartej na nowe algorytmy możliwe do implementacji w już stosowanym oprogramowaniu. W opracowaniu opisano matematyczne metody analizy danych obrazowych i przykładowe wyniki działania oprogramowania na zarejestrowanych uszkodzeniach z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej.
PL
W artykule przeprowadzono analizę niezawodnościową sieci wodociągowych dwóch wybranych miast położonych w południowo-wschodnim rejonie Polski. Niedaleko siebie leżące miasta oznaczone symbolami A i B należą o grupy miast średnich. Ich liczby ludności mieszczą się bowiem w zakresie od 10 do 20 tysięcy mieszkańców. Przedsiębiorstwa wodociągowe tych miast eksploatują sieci wodociągowe o różnych długościach oraz różnej strukturze materiałowej i wiekowej. Służby eksploatacyjne wodociągów obu miast rejestrują awarie w podobny, tradycyjny sposób. W artykule prowadzono analizy dla lat 2005-2012. Najpierw dla każdego z miast przeanalizowano bilans wody. Następnie przeprowadzono wieloaspektową analizę uszkodzeń sieci (mi.in. ze względu na czas, miejsce ich występowania, rodzaj sieci, materiał przewodu, przyczynę i typ uszkodzenia, czas trwania naprawy). Wyznaczono wskaźniki uszkadzalności sieci (również w różnych aspektach). Pomimo, że pewne cechy miast A i B są podobne, to jednak charakterystyki uszkadzalności ich sieci wodociągowych bardzo się różnią. W mieście B przeciętnie w ciągu roku odnotowywano ponad 9-cio krotnie więcej awarii sieci niż w mieście A. Same wartości uszkadzalności λ0 nie stanowiły jeszcze wystarczającej podstawy do stwierdzenia, że sieć wodociągowa miasta B jest w dużo gorszym stanie. Dodatkowo porównano wartości jednostkowych strat wody w sieci. Przeprowadzono też wnikliwą analizę baz danych zawierających informacje o awariach w miastach A i B. W rezultacie stwierdzono odmienne, skrajnie różne, zasady rejestrowania awarii w obu miastach. Przeprowadzone analizy wskazują na celowość wprowadzenia pewnych jednolitych zasad rejestrowania awarii. Taka standaryzacja pozwoliłaby na bardziej obiektywną i wiarygodną ocenę stanu sieci wodociągowej.
EN
The paper presents an analysis of reliability of water supply systems in the two cities located in south-east Poland. The two cities, called A and B, are of medium size and they are located near each other. Their population ranges from 10 000 to 20 000 people. The water supply systems in the cities differ in length, construction material and time of operation. Municipal water works (MWW) operating both systems monitor and register system failures in a similar traditional way. The paper focuses on the data collected in the years 2005 – 2012. The authors analyzed the water balance for each city and then conducted a multifaceted analysis of system failures, taking into consideration different aspects such as: time and place of failure, type of system, pipe material, cause and type of failure and repair time. The system failure indicators for different aspects were determined. Though the cities were similar in many ways their failures characteristics differed significantly. On average, there were nine times more failures per year observed in the city B than in the city A, but the failure rates λ0 only could not provide grounds for the conclusion that the water system in the city B is in a much worse shape than in the city A. Therefore, specific real losses were compared in both systems. Additionally, once the data base on failures in both cities were examined more closely, it was found that very different rules of failures registration were employed. It is recommended that some unified guidelines for a failure registration should be introduced. Such common standards would help to evaluate the conditions of water supply systems in a more objective and reliable way.
14
Content available remote Termografia aktywna w analizie uszkodzeń cylindrycznych struktur kompozytowych
PL
W pracy zaprezentowano zagadnienia dotyczące analizy uszkodzeń cylindrycznych struktur kompozytowych za pomocą aktywnej termografii w podczerwieni. Przedmiotem badań były cylindryczne struktury kompozytowe o osnowie polimerowej wykonane z jednokierunkowych prepregów (S1) oraz tkaniny szklanej i żywicy epoksydowej (S2). W badaniach były wykorzystywane panele o wymiarach: długość L = 300 mm, promień R = 92 mm i grubość t = 2 mm. W celu wytworzenia sztucznej delaminacji pomiędzy czwartą i piątą warstwą w środkowej części laminatu umieszczono wkładki teflonowe o różnej geometrii. Ponadto badane próbki były obciążane statycznie aż do finalnego zniszczenia. Pozwoliło to na wytworzenie rzeczywistych uszkodzeń i porównanie ich z symulowanymi. Wykonane badania potwierdziły skuteczność badań termograficznych w wykrywaniu i identyfikacji defektów występujących w laminatach szklanych.
EN
The paper presents issues concerning the failure analysis of cylindrical composite structures using active infrared thermography. The subject of the study were cylindrical structures made of composite unidirectional prepregs (S1) and a woven roving glass/ epoxy resin (S2). The panels used in this study are the following dimensions: length L = 300 mm, the radius R = 92 mm and a thickness t = 2 mm. In order to produce artificial delamination, between the fourth and the fifth layer, in the canter of laminate, Teflon inserts with various thicknesses were placed. In addition, the samples were loaded statically up to the final failure. This allowed the formation of the real defects and compare them with simulated. The study confirmed the effectiveness of the active thermography in detecting and identifying defects in the glass laminates.
EN
The article presented an accomplished project of an improved construction of an electric boiler in terms of reliability. The improvement was achieved by identifying the causes of failures in the previous boiler construction and introducing solutions that proved to be effective during exploitation. The damage analysis indicated two main causes of failures, which were pollution of boiler water and surges in the electricity network. Changes from the previous construction included the elimination of the most unreliable unit, changing the regulation system, and effectively systemically securing a group of semiconductor switches.
PL
W artykule przedstawiono zrealizowany projekt ulepszonej pod względem niezawodnościowym konstrukcji kotła elektrycznego. Ulepszenie osiągnięto w drodze identyfikacji przyczyn awarii dotychczasowej konstrukcji kotła i zastosowania rozwiązań, które okazały się skuteczne w czasie eksploatacji. Analiza uszkodzeń wskazała na dwie główne przyczyny uszkodzeń, jakimi były zanieczyszczenia w wodzie kotłowej i sieciowe przepięcia elektryczne. Z wcześniejszej konstrukcji wyeliminowano najbardziej zawodny podzespół, zmieniono sposób regulacji oraz układowo zabezpieczono skutecznie zespół łączników półprzewodnikowych.
PL
Obsługa urządzeń przemysłowych wymaga analizy zachowań układów i ich części składowych. W niniejszej pracy zoptymalizowano czynności konserwacyjne tak, aby wyeliminować występowanie uszkodzeń w kontrolowanym procesie przemysłowym. Celem prezentowanej pracy było poprawienie niezawodności elementów układu sprężania gazu poprzez zaplanowanie czynności konserwacyjnych w oparciu o analizę uszkodzeń z wykorzystaniem optymalizacji interwencji w przemysłowej sprężarce odśrodkowej. O skuteczności proponowanego podejścia świadczy poprawa parametrów niezawodności oraz gotowość omawianej instalacji olejowej.
EN
The industrial maintenance implementation requires to the behaviour system analysis and their components. In this work, we optimize the maintenance actions to eliminate failures in the inspected industrial process. Our purpose in this work is to improve the components reliability in gas compression system, by the planning of the maintenance actions based on failure analysis using the intervention optimization in industrial centrifugal compressor plant. The finality of this proposed approach is proved by the improvement of the reliability performances and by the availability of this oil installation.
PL
Przywracanie zabytku do użytkowania, w zależności od rangi historycznej i zakładanej współczesnej funkcji, może wiązać się nie tylko z naprawą czy rekonstrukcją, ale nawet przebudową. Roboty realizuje się na podstawie zatwierdzonego projektu konstrukcyjnego. Rozwiązania w nim zawarte są uwarunkowane zarówno wytycznymi ekspertyzy stanu technicznego jak również zaleceniami i uzgodnieniami konserwatorskimi. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne omówiono na stosownym przykładzie przywracanej do użytkowania części zespołu klasztornego z projektowaną funkcją hotelowo-turystyczną.
EN
The restoration to use of a historical building may, depending on its historical status and its intended modern function, require not only repairs and reconstruction, but also structural alteration. Works are carried out based on an approved structural design. The solutions contained in such a design are dependent on both the guidelines contained in an expert analysis of the building’s technical condition, and on recommendations and arrangements made concerning matters of conservation. Selected structural problems are described in relation to the example of part of an abbey complex planned to be restored to use to serve hotel and touristic functions.
EN
A procedure of the modernisation of the maintenance system of the tramcars used in public transport was presented in this paper. The analysis is based on the maintenance information stored in the database of a city transport company. General and seasonal changes of the number of failures are analysed as well as their reasons and consequences. The effects of the failures are counted proportionally to the financial loss that is characteristic for each of tramcar. Using reliability indexes is essential for the proper description of the failure frequency of the tramcars were presented. The analysis allows one to evaluate the quality of the available information about maintenance process. Therefore, it may lead to decisions about improving the data storage system. The whole procedure provides information that is useful in choosing possible and effective ways of improving the maintenance system which will consequently lead to a reduction of the number of tramcars' failures and a better utilisation of financial resources. The results of the analysis are useful during planning the times of maintenance work, the extents of regular servicing and the supply of spare parts as well as the possibilities of modernising the rolling stock.
PL
W opracowaniu przedstawiono procedurę modernizacji systemu obsługiwania wagonów tramwajowych funkcjonujących w komunikacji miejskiej. Działania podejmowane są w oparciu o informację eksploatacyjną zgromadzoną w bazie danych przedsiębiorstwa transportowego. Przeprowadzona analiza oraz zaproponowana metodyka ocenowa uwzględniają koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo. Przedstawione charakterystyki niezawodnościowe stanowią podstawę działań modernizacyjnych w zakresie systemu obsługiwania. Zaproponowana procedura pozwala na ocenę procesu obsługiwana oraz realizację zmian mających na celu poprawę niezawodności. Zmiany powinny również dotyczyć funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu informacyjnego.
19
Content available remote Analiza uszkodzeń kamionkowej sieci sanitarnej
PL
Przedstawiono rezultaty analiz uszkodzeń kanalizacji kamionkowej. Podstawą rozważań jest kanalizacja bawarskiej gminy w bezpośrednim sąsiedztwie Monachium. Względnie długa (około 40 km) sieć o jednolitej strukturze materiałowej i zbliżonych warunkach posadowienia pozwala obiektywnie ocenić istniejące problemy. Ostatecznym celem analiz jest sporządzenie prognozy potrzeb odnowy sieci. Chociaż tradycyjna analiza wykazuje potrzebę renowacji tylko 15% sieci, to prognoza wykazuje znacznie wyższe potrzeby (około 35%).
EN
Results of the stoneware sewers damages analysis are presented. The basis for discussion is the Bavarian municipality sewer in the immediate vicinity of Munich. Relatively long (about 40 kilometers) on a single network structure, material and foundation similar conditions can objectively evaluate existing problems. The ultimate objective of the analysis is to make forecasts needs of the net renovation. While traditional analysis shows the need for restoration of a small part of the network (only 15%) forecast shows a much higher needs (about 35%).
EN
Machining center is the complex machinery, with high level automation and complicated structures, so there are lots of failures. When a random failure occurs, the failed machining center stops and causes a production line or even the whole workshop to stop functioning. The frequent failure leads to the low levels of reliability and production rate. In order to help users and manufacturers optimize maintenance policy to improve the reliability for machining center, this paper presents descriptive statistics of the failure data and develops the failure trend using power-law process, simultaneously establishes the routine inspection and regular inspection as well as the sequential preventive maintenance under maintenance cost constraints. The proposed model could be a useful tool to assess the current conditions, predict reliability and optimize the machining center maintenance policy.
PL
Centrum obróbkowe to skomplikowany mechanizm o wysokim poziomie automatyzacji oraz złożonej konstrukcji, w związku z czym ulega licznym uszkodzeniom. Przy wystąpieniu przypadkowej awarii, uszkodzone centrum obróbkowe przestaje działać i powoduje zatrzymanie linii produkcyjnej a nawet całego oddziału produkcyjnego. Częste awarie obniżają poziom niezawodności oraz tempo produkcji. Aby pomóc użytkownikom i producentom zoptymalizować politykę utrzymania ruchu w celu poprawy niezawodności centrów obróbkowych, w niniejszym artykule przedstawiono statystyki opisowe dotyczące danych o uszkodzeniach i opracowano trend uszkodzeń w oparciu o proces spełniający prawo potęgowe. Jednocześnie ustalono zasady rutynowej inspekcji i okresowych przeglądów, jak również sekwencyjnej obsługi zapobiegawczej przy ograniczonych wydatkach na utrzymanie ruchu. Proponowany model może być użytecznym narzędziem dla potrzeb oceny aktualnych warunków oraz przewidywania niezawodności w celu optymalizacji polityki utrzymania ruchu centrum obróbkowego.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.