Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  indicator organisms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Efektem działalności człowieka są między innymi trafiające do środowiska ksenobiotyki. Szczególnie zanieczyszczenie gleb prowadzi do ich degradacji, co ostatecznie może wiązać się z zachwianiem równowagi biologicznej danego ekosystemu. Standardowo do oceny stanu środowiska glebowego wykorzystuje się chemiczne metody, które nie zawsze są szybkie i tanie. W związku z tym, praktyka oraz nauka przy monitoringu środowiska coraz częściej sięga po metody biologiczne, które w większości spełniają takie warunki, stając się uzupełnieniem rutynowej praktyki laboratoryjnej. Niniejsza praca prezentuje przegląd powszechnie wykorzystywanych, wybranych metod biologicznych służących do oszacowania jakości środowiska glebowego. W pierwszej części artykułu omówiono biomonitoring jako pierwszy etap kontroli polegający na obserwacji organizmów wskaźnikowych. W kolejnej części skupiono się na biotestach, wskazując ich większe bądź mniejsze zastosowanie potwierdzone literaturą przedmiotu. Szczególna uwaga autorek pracy została zwrócona na fitotesty oraz testy wykorzystujące bezkręgowce.
EN
The xenobiotics introduced into the environment are the effect of human activities. It is especially soil contamina-tion that leads to degradation of soils, which may finally be referred to the biological imbalance of the ecosystem. Normally chemical methods are used for the assessment of soil’s quality. Unfortunately, they are not always quick and inexpensive. Therefore, the practice and the science at environmental monitoring more frequently employ biological methods. Most of them meet the above mentioned conditions and become a supplement of routine la-boratory practices. This publication shows an overview of selected common biological methods used to estimate the quality of the environment. The first part of the paper presents biomonitoring as a first step of environmental control which relies on the observation of indicator organisms. The next section was dedicated to the bioassays, indicating the greater or lesser practical applications confirmed by literature on the subject. Particular attention has been focused on phytotests and the tests based on the invertebrates.
2
Content available remote The Influence of Cadmium and Copper Ions on Microfauna of Activated Sludge
EN
The prevalence of heavy metals in wastewater is the cause of death of numerous organisms which take part in biological treatment of wastewater, that is why the aim of the study has been to asses the influence of cadmium and copper ions upon the microfauna of activated sludge. 5, 10, 50, and 100 mg/l of Cd2+ and Cu2+ were added into the samples of activated sludge and then, after 24 hours, the microscopic observations of activated sludge microfauna were carried out, and all changes concerning the amount of microfauna, functional groups, and species composition were determined. The results obtained allowed to find a high level of toxicity of Cd2+ and Cu2+ ions to activated sludge microfauna, which resulted in the changes in the value of the Sludge Biotic Index and classes of sludge, survivability of microfauna, and reduction in the number of taxonomic units. It was observed that Cu2+ ions are more toxic to activated sludge microfauna than Cd2+ ions in identical doses. Organisms sensitive to Cd2+ and Cu2+ ions have been found to be testate amoebae, Aspidisca sp. and Epistylis sp., as well as organisms relatively sensitive to tested metals, which turned out to be ciliates of Opercularia and Vorticella convalaria genera.
PL
Powszechne występowanie metali ciężkich w ściekach jest przyczyną obumierania wielu organizmów biorących udział w biologicznym oczyszczaniu ścieków, dlatego celem pracy była ocena wpływu jonów kadmu i miedzi na mikrofaunę osadu czynnego. Do prób osadu czynnego wprowadzano 5, 10, 50 i 100 mg/l jonów Cd2+ oraz Cu2+ a następnie po 24 godzinach dokonywano obserwacji mikroskopowych mikrofauny osadu czynnego i określano wszelkie zachodzące zmiany dotyczące liczebności organizmów, składu gatunkowego i grup funkcyjnych. W uzyskanych wynikach stwierdzono wysoką toksyczność jonów Cd2+ i Cu2+ wobec mikrofauny osadu czynnego. Jony te powodowały zmiany wartości Biotycznego Indeksu Osadu i klas osadu, spadek przeżywalności mikrofauny oraz spadek ilości jednostek taksonomicznych, przy czym zaobserwowano, iż jony Cu2+ są bardziej toksyczne dla mikrofauny osadu niż jony Cd2+ w tych samych dawkach. W populacji osadu czynnego organizmami wrażliwymi na obecność jonów Cd2+ i Cu2+, są ameby domkowe (Testacea), orzęski Aspidisca sp. i Epistylis sp.. Zaobserwowano również występowanie w osadzie czynnym gatunków mało wrażliwych na testowane metale ciężkie, którymi okazały się orzęski osiadłe Opercularia sp. i Vorticella convalaria.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.