Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 382

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
When comparing the performance indicators of electrical networks with different types of neutral grounding, along with the fulfilment of the requirement to ensure reliability of power supply to consumers, serious attention is drawn to the main network parameters influencing the performance of power supply systems. Analysis of research and its results, reported above, on the influence of the neutral ground of power networks on the reliability and electrical safety conditions of the power supply systems as a whole, on the damage of distribution networks and electrical equipment as well as on the working capacity of relay protection devices, provides an opportunity to estimate each specific operation mode of the neutral and to develop recommendations aimed at strengthening the positive indicators of the corresponding modes. Other things being equal, reliability of power supply to electrical receivers or reliability of distribution networks is mainly determined by the damage to network elements and the performance of relay protection devices. The degree of influence of these factors on the reliability of distribution networks depends on the neutral mode, which in turn determines the level of internal overvoltages and the nature of transient processes at earth fault.
PL
Osobliwością wielu gatunkow drzew jest wytarzanie korzeni przybyszowych w pniach próchniejących, z dziuplami zamknetymi i otwartymi w miejscach odłamania lub rozłamania się konarów i gałęzi, na różnej wysokości drzew.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
EN
Style is a combination of signs, traits, peculiarities of a specific art form. The philosophy of style, which usually arises based on protest moods in society, precedes the appearance of formal methods of its image-bearing embodiment. The emergence of a new style in art (architecture) can occur and occurs unnoticed by society, and the roots of the new, which is always the result of the interaction of traditions and innovations, should be sought in the past. In the process of the movement of the style from the center of its occurrence in space and time, the „influence zone” expands, which is inevitably accompanied by the loss of its primary attributes and saturation with elements of local influences, due to the specifics of local mentality, building materials, architectural and design methods, local skills and qualifications masters. This article deals with the development of the Secession style on the example of the architecture of the city of Poltava.
PL
Styl jest połączeniem cech formalnych charakterystycznych dla określonej formy sztuki. Filozofia stylu, która zwykle zostaje oparta na określonych postawach społecznych, poprzedza powstanie formalnych metod stylu. Pojawienie się nowego stylu w sztuce (architekturze) jest zazwyczaj niezauważone przez społeczeństwo, a jego korzeni, które zawsze wynikają z interakcji tradycji i innowacji, należy szukać w przeszłości. W procesie przemieszczania się stylu z centrum występowania w przestrzeni i czasie jego „strefa wpływów” rozszerza się, czemu nieuchronnie towarzyszą utrata pierwotnych atrybutów i nasycenie elementami wpływów lokalnych, ze względu na specyfikę lokalnej mentalności, materiałów budowlanych, metod architektonicznych i projektowych, lokalnych mistrzów, umiejętności i kwalifikacji. Niniejszy artykuł dotyczy rozwoju stylu secesji na przykładzie architektury miasta Połtawa.
PL
Artykuł dotyczy problematyki ochrony i rewaloryzacji miasta zabytkowego, jakim jest Wolbrom, położony w województwie małopolskim, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, nad rzeką Pokrzywianką. Miasto, lokowane w okresie średniowiecza, do naszych czasów zachowało zdefiniowany, ortogonalny układ urbanistyczny, rozmierzony na bazie modelu 9-polowego, a także inne cenne zabytki. Winno zatem być chronione na mocy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, aby jego dziedzictwo kulturowe nie uległo unicestwieniu i było prawidłowo rewaloryzowane.
EN
This article addresses the issues of protecting and restoring the historic town of Wolbrom, located in the Lesser Poland Voivodeship, on the Cracow-Częstochowa Upland, on the Pokrzywianka River. The town, founded during the Middle Ages, has preserved its defined, orthogonal urban layout, laid out on the nine-square model, as well as other valuable historic monuments until today. Therefore, according to the Monument Protection Act, it should be protected so that its cultural heritage is properly restored instead of becoming annihilated.
8
Content available Dobra kultury współczesnej. Zarys problemu ochrony
PL
Ochrona dóbr kultury współczesnej, zwłaszcza obiektów architektonicznych, zespołów urbanistycznych, elementów krajobrazowych, które powstały w Polsce po roku 1960 i są częścią Narodowego Dziedzictwa Kultury, należy do zadań społecznych, które powinny być realizowane przez administrację rządową i samorządową oraz organizacje pozarządowe. Powołanie w roku 2017 przez ministra kultury, wicepremiera prof. Piotra Glińskiego Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki stworzyło systemowe przesłanki do uregulowania tej kwestii. Zamierzeniem jest podejmowanie działań na rzecz ochrony dóbr kultury współczesnej, w tym wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych konserwatorów, architektów i urbanistów.
EN
The protection of the assets of modern culture, and in particular the works of architecture, urban complexes, and landscape elements that were created in Poland after 1960 and are part of National Cultural Heritage, is a social task that should be carried out by governmental and local administration and non-governmental organizations. The National Institute of Architecture and Town Planning established by Deputy Prime Minister and the Minister of Culture Professor Piotr Gliński in 2017, created systemic conditions for regulating this issue. The intention is to undertake a series of measures to conserve Modern Cultural Heritage, including the exchange of views and professional experience of conservators, architects and town planners.
PL
W pracy poddano analizie metodologię określania przynależności do infrastruktury krytycznej. Wykaz sektorów określa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Krótko omówiono dwie awarie infrastruktury krytycznej. Podano kryteria kwalifikacji do infrastruktury krytycznej. Odniesiono się do elementów ochrony infrastruktury krytycznej. Na przykładzie systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę szczegółowo przedstawiono kryteria identyfikacyjne. Podsumowaniem rozważań naukowych jest określenie strategii zrównoważonego systemu wodociągowego
EN
In the article the methodology for determining the belonging to the critical infrastructure was analyzed. The list of sectors is determined by the regulation of crisis management. Two failures of critical infrastructure were briefly discussed. Qualification criteria for critical infrastructure were given. Reference was made to the elements of critical infrastructure protection.On the example of the collective water supply system, identification criteria was presented in detail. A summary of the scientific consideration is to identify strategies for sustainable water supply system.
EN
The Territorial Defence Forces (TDF, Polish abbrev. WOT) are to participate in combat counter-subversive operations, alone or in cooperation with other security actors. Using both offensive and protective-defensive forms and methods, they will create freedom of action for operational troops. Precise reconnaissance of the area, infrastructure knowledge in permanent areas of responsibility (Polish abbrev. SRO), cooperation with the non-military system (Polish abbrev. UPM), and cooperation with the local population in combination with the training of the TDF commanders and soldiers equipped with modern weaponry, reconnaissance and object monitoring systems will ensure good quality of protection while reducing the number of human resources involved. All forms and methods of conducting combat counter-subversive activities presented in the article are a compilation of the content contained in the literature on the subject and the practical conduct of training classes with cadets and officers at the Military University of Land Forces.
PL
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) będą uczestniczyć w bojowych działaniach przeciwdywersyjnych, samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Stosując formy i sposoby, zarówno zaczepne i ochronno-obronne, stworzą swobodę działania wojskom operacyjnym. Dokładne rozpoznanie terenu, znajomość infrastruktury SRO, współdziałanie z układem pozamilitarnym (UPM), współpraca z miejscową ludnością w połączeniu z wyszkoleniem dowódców i żołnierzy WOT, wyposażonych w nowoczesne uzbrojenie, systemy rozpoznania i monitoringu obiektów, zapewni dobrą jakość ochrony, ograniczając przy tym ilość zaangażowanych zasobów ludzkich. Wszystkie formy i metody prowadzenia bojowych działań przeciwdywersyjnych, przedstawionych w artykule są kompilacją treści zawartych w literaturze przedmiotu oraz praktycznego prowadzenia zajęć z podchorążymi i oficerami w Akademii Wojsk Lądowych.
11
Content available Development trends in armored weaponry
EN
The article presents the current state and the directions of development of contemporary tanks. Trends in the development of armored weaponry as a structure were considered in four areas: firepower, mobility, protection and situational awareness of the crew. Examples of combat vehicles used in various armies of the world and their upgrading and planned construction works were described herein. Combat vehicles used in the German, Israeli, Russian and Polish armies were assumed to be the most representative for the purpose of this study. An attempt has also been made to assess the adopted and planned technical solutions.
PL
W artykule zaprezentowano stan obecny i kierunki rozwoju współczesnych czołgów. Tendencje rozwoju broni pancernej jako konstrukcji rozważono w czterech obszarach: siły ognia, mobilności, ochrony i świadomości sytuacyjnej załogi. Opisano przykłady wozów bojowych wykorzystywanych w różnych armiach świata i podejmowanych wobec nich prac modernizacyjnych oraz konstrukcji planowanych. Za najbardziej reprezentatywne uznano wozy bojowe w armiach Niemiec, Izraela, Rosji i Polski. Podjęto również próbę oceny przyjętych i planowanych rozwiązań technicznych.
12
Content available remote Promieniowanie ultrafioletowe – zagrożenia i ochrona narządu wzroku
PL
Promieniowanie ultrafioletowe to promieniowanie elektromagnetyczne o długościach fal mieszczących się w granicach od 10 do 400 nanometrów. Wewnątrz tego przedziału wyróżniamy kilka pasm. Ich nazwy i granice zależą od kontekstu, w jakim są używane. Inaczej dzielą widmo ultrafioletowe fizycy (ultrafiolet próżniowy, średni i bliski), a inaczej specjaliści zajmujący się wpływem promieniowania UV na materię ożywioną. Rozważając widmo promieniowania UV zawartego w promieniowaniu słonecznym i mającego wpływ na narząd wzroku, wyróżniamy, zgodnie normą ISO 21348 Definitions of Solar Irradiance Spectral Categories, następujące pasma: • UVC (100 nm ≤ λ < 280 nm),• UVB (280 nm ≤ λ < 315 nm),• UVA (315 nm ≤ λ< 400 nm).
EN
Villa Beatrice d’Este is a 17th century Venetian Villa in the Veneto Region, Italy, located within the area of the Euganean Hills Regional Park. The villa was built to replace a previous 13th century Medieval Monastery, whose structure was integrated in the villa. Remains of the Medieval structures are still visible today. The monumental complex constitutes an example of a multi-layered site with continuous life from Medieval times up to the present days. For this reason, the site was selected as a case study by the EU-funded project RUINS[1], in view of proposing a management plan to protect and valorise its complex heritage, as an example of heritage site with Medieval ruins in Europe. [1] RUINS, Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences. A project funded by the EU through the Interreg Central Europe Programme.
PL
Villa Beatrice d'Este to XVII-wieczna wenecka willa w regionie Veneto we Włoszech, położona na terenie Parku Regionalnego Wzgórz Euganejskich. Willa została zbudowana w miejsce wcześniejszego średniowiecznego klasztoru z XIII wieku, którego struktura została zintegrowana z willą. Pozostałości średniowiecznych struktur są widoczne do dziś. Ten monumentalny kompleks stanowi przykład wielowarstwowego terenu z ciągłością życia od czasów średniowiecza do dnia dzisiejszego. Z tego powodu miejsce to zostało wybrane jako studium przypadku w ramach finansowanego przez UE projektu RUINS , w celu zaproponowania planu zarządzania mającego na celu ochronę i waloryzację jego złożonego dziedzictwa, jako przykładu miejsca dziedzictwa ze średniowiecznymi ruinami w Europie.
14
Content available Odwodnienie i zagospodarowanie wód opadowych
PL
W Polsce występuje obecnie deficyt zasobów wody porównywalny z tym w Egipcie. Po latach zaniedbań w gospodarowaniu wodami reforma gospodarki wodnej z 2018 r. wprowadziła systemowe rozwiązania, których celem jest m.in. sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej świadomości wyczerpywania się wody jak dziś. Nigdy wcześniej nie dysponowaliśmy też takimi technologiami do odpowiedniego zarządzania gospodarką wodną.
PL
Obecnie oprawy LED są powszechnie stosowane do oświetlania ulic, dróg i terenów zielonych. Montowane są one na otwartym terenie, na pewnej wysokości, przez co są narażone na skutki doziemnych wyładowań piorunowych, jak również przepięć różnego pochodzenia. Cechą wspólną nowoczesnych diod LED jest niskie znamionowe napięcie pracy, co wymusza stosowanie specjalnych zasilaczy. Obniżając znamionowe napięcie pracy relatywnie zwiększa się ich podatność na przepięcia, stąd też właściwa ochrona nowoczesnego oświetlenia ulicznego przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych zyskuje na znaczeniu. W artykule przedstawione zostaną podstawowe zasady ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oświetlenia ulicznego.
EN
Currently LED lamps are widely used to illuminate streets, roads and green areas. They are mounted on open ground, at a certain height, which means that they are exposed to the effects of lightning strikes as well as surges of various origin. A common feature of modern LEDs is the low rated operating voltage, which forces the use of dedicated power supplies. By lowering the rated operating voltage, their susceptibility to overvoltage increases relatively, hence the proper protection of modern street lighting against the effects of overvoltages and lightning discharges is gaining importance. The article presents the basic principles of lightning and surge protection for street lighting.
PL
Niektóre składniki środowiska przyrodniczego przedstawiają szczególną wartość podlegającą dodatkowej ochronie z uwagi na spełniane przez nie funkcje sanitarne, estetyczne czy gospodarcze. Takim elementem jest niewątpliwie zieleń publiczna.
PL
W minionym roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 20 maja Światowym Dniem Pszczół. Te delikatne owady są niezwykle istotnym elementem środowiska naturalnego, który systematycznie się kurczy. Aby chronić i ratować bioróżnorodność, już od kilku lat w wielu polskich miastach powstają pasieki.
PL
Bez żądła nie będzie kwiatów, owoców i warzyw - m.in.dlatego już 212 samorządów w całej Polsce realizuje "Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom" (125 wiejskich, 36 miejskich, 51 wiejsko-miejskich).
PL
Drzewa przy poznańskich ulicach zyskują na zimę specjalne osłony, chroniące ich korony nie tyle przed zimnem, co przed szkodliwym działaniem aerozolu solnego, unoszącego się spod kół przejeżdżających samochodów. W ten sposób w okresie zimowym chronionych jest ok. 1500 drzew rosnących wzdłuż poznańskich jezdni.
PL
Wilka ludzie bali się zawsze. Przez lata przerażał ich z głębin lasu, wdzierał do koszmarów, horrorów, baśni i mitów. Teraz na dodatek wchodzi do miast. Oczy ze strachu robią się coraz większe. To bardzo groźne zjawisko, ale... dla wilka.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.