Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podatek VAT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT, który został wprowadzony 1 listopada 2019 r. w branżach szczególnie podatnych na nadużycia. Zastąpił on funkcjonujący w ustawie o VAT mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym. Po wprowadzeniu obowiązkowego split payment podmioty świadczące usługi budowlane wystawiają faktury z podatkiem VAT, natomiast usługobiorcy zobowiązani są do zapłaty tych faktur, stosując mechanizm podzielonej płatności.
EN
The article discusses the issue of the mandatory mechanism for split payment of VAT, which was introduced on November 1, 2019 in industries particularly susceptible to fraud. It replaced the reverse charge mechanism functioning in the VAT Act in domestic traffic. After the introduction of obligatory split payment, entities providing construction services issue invoices with VAT, while recipients are obliged to pay these invoices using the split payment mechanism.
PL
Zgodnie z przepisami Ustawy z 9 czerwca 2016 r. o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (DzU z 2016 r. poz. 1202), z członkami organu zarządzającego spółka komunalna zawiera na czas pełnienia funkcji umowę cywilnoprawną - kontrakt menedżerski. Pojawia się zatem pytanie o kwalifikację na gruncie podatku od towarów i usług (VAT) świadczenia realizowanego na podstawie takiej umowy.
PL
Tematyka opłat, opłat podwyższonych i kar administracyjnych jest dość często poruszana w literaturze fachowej, natomiast sprawę różnicowania wysokości stawek podatków zwykle się pomija. Warto się zastanowić, czy słusznie.
PL
Nowy rok przynosi zazwyczaj wiele zmian. W tym, jak zawsze zmian podatkowych. Warto, zatem zapoznać się z najważniejszymi z nich. Dotyczą one przede wszystkim wszystkich elektroinstalatorów i przedsiębiorców, którzy opłacają podatek VAT i CIT.
PL
Trybunał Sprawiedliwości UE 29 września br. wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie statusu jednostek budżetowych na gruncie podatku od towarów i usług. Zapadłe rozstrzygnięcie wymusza na jednostkach samorządu dokonanie modyfikacji w sposobie rozliczania VAT-u i wprowadzenie zmian organizacyjnych.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie w kontekście obowiązującego prawa zasad tworzenia, organizowania i funkcjonowania magazynów konsygnacyjnych oraz możliwości skorzystania z tej instytucji przez firmy logistyczne. Dla osiągniecia zakładanego celu zastosowana została metoda analityczno- prawna, której celem podstawowym jest analiza tekstów prawnych, jak również metoda analizy systemowej w ujęciu instytucjonalnym, gdzie instytucja magazynu konsygnacyjnego rozumiana jest jako zespół norm prawnych określających konkretne zjawisko lub wyodrębnioną strukturę organizacyjną [4]. W publikacji wykorzystana została również metoda socjologiczna. Posiłkowo została wykorzystana również metoda indywidualnych przypadków, która opiera się na analizie konkretnych, wyodrębnionych zdarzeń. Analiza została dokonana głównie w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Prawo farmaceutyczne oraz informacje zaczerpnięte z indywidualnych interpretacji podatkowych. W polskim prawie o podatku VAT dostrzeżono jedynie rozwiązanie call-off-stock. W branży logistycznej usługa magazynowania jest biznesem, który może prowadzić strona trzecia, czyli na przykład operator logistyczny. Działalność magazynowa może mieć także walory handlowe. Zatem rozwiązanie consignment stock jest bardzo ważne dla firm logistycznych ale przez rozwiązania podatkowe nie zostało dostrzeżone.
EN
Aim of the article is to present applicable legal provisions in terms of creating, organizing and operating consignment warehouses as well as usage possibilities of such solution by logistics companies. Research methodology: To achieve assumed aim, analytical-legal methodology was used. Basic goal was to analyze legal provisions as well as conduct systemic analysis in institutional terms, with consignment warehouse understood as a set of legal norms that determine specific phenomenon or a separate organizational structure [4]. Sociological method was also included in publication. Additionally method of individual cases was used, which base on analysis of concrete, separate events. Analysis was conducted on basis of The Goods and Services Tax Act, Pharmaceutical Law and information from individual tax interpretations. Conclusions: In Polish VAT law, only a call-off-stock solution was identified. In logistics branch, the warehousing service is a business which might be conducted by a third party e.g. logistics operator. Moreover warehousing might also have commercial value, thus consignment stock solution is essential for logistics entities, however such taxation solution was not identified.
PL
Lepiej późno niż wcale przywołać raport NIK w sprawie działalności fiskusa w zakresie wyłudzeń podatku VAT. I po raz kolejny powtórzyć, czym jest szara strefa i jak z nią walczyć. Paliwa, elektronika, artykuły budowlane, metale kolorowe, a do niedawna również stal i złom – te towary oszuści najchętniej wykorzystują do wyłudzania zwrotu VAT-u poprzez wystawianie „pustych” faktur. Skala takich oszustw poraża. Organa fiskusa, niestety, nie przeciwdziałają wystarczająco skutecznie oszustwom podatkowym, które narażają państwo na coraz większe straty. Taką konkluzję ujęto w najnowszej informacji o wynikach kontroli NIK-u, zatytułowanej: „Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług”1. Izba zaznacza, że skuteczność zwalczania przestępstw w zakresie VAT-u zależy głównie od rozpoznania ich mechanizmów i szybkości reakcji urzędników. Według ustaleń kontrolerów, w ciągu półtora roku – w 2012 r. i pierwszym półroczu 2013 r. – inspektorzy kontroli skarbowej wykryli aż 228 tys. faktur dokumentujących fikcyjne transakcje. Jeszcze w 2011 r. kwoty wykrytych uszczupleń VAT-u wyniosły niewiele ponad 2,5 mld zł, rok później – już ponad 4 mld zł, a tylko w pierwszym półroczu 2013 r. – prawie 3,2 mld zł. Wywiad skarbowy zdiagnozował 160 mechanizmów popełniania przestępstw podatkowych, w tym 45 związanych z oszustwami w obszarze VAT-u. Skalę tragedii i zapaść finansów publicznych ukazuje również to, że w 2011 r. odzyskano zaledwie 22,7% kwoty zaniżeń VAT-u, rok później – 8,8%, a w pierwszym półroczu ub.r. – tylko 4,8%. Chociaż organa podatkowe i kontroli skarbowej wymierzają należne kary pieniężne, to dłużnikom w znacznym stopniu udaje się uniknąć ich zapłaty.
PL
Znowelizowana Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o podatku od towarów i usług1 weszła w życie 1 stycznia br. W wielokrotnie nowelizowanej ustawie w wersji obowiązującej od 1 stycznia br. wyeliminowano przepisy niezgodne z dyrektywą 112/2006/WE2 oraz implementowano przepisy dyrektyw 2008/8/WE3 i 2010/45/WE4. Zmiana przepisów dotyczy m.in. momentu powstania obowiązku podatkowego w dodanym art. 19a w zakresie podatku VAT. Dotychczasowe przepisy art. 19 ustawy stracą swoją obowiązującą moc.
PL
Moment odliczenia podatku VAT zależy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Znowelizowana 7 grudnia 2012 r. ustawa o podatku od towarów i usług – zwana dalej ustawą VAT1 –wprowadziła nowe zasady odliczenia kwot podatku VAT naliczonego od kwot podatku należnego. W znowelizowanej ustawie VAT zmieniono pojęcie źródła podatku naliczonego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ust. 2, jest to suma kwot podatku, wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu dostawy towarów i usług lub dokonania zapłaty w całości lub w części przed nabyciem towaru bądź wykonaniem usługi.
PL
Wprowadzone 1 kwietnia br. zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług mają wpływ m.in. na rozliczanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.
PL
Na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu Sejmu, czyli 26 lipca br., uchwalono kolejne zmiany do Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
PL
Od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy związane z licznymi zmianami w Ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą VAT, oraz w przepisach wykonawczych.
PL
Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług1, wprowadzająca dział Xa w art. 105a-105c w zakresie obowiązku zapłaty kaucji gwarancyjnej przez dostawcę towarów wrażliwych, weszła w życie 1 października br. Stosownie do postanowień art. 105b znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, dostawca towaru, podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy VAT, nieposiadający zaległości podatkowych, może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, stanowiącą zabezpieczenie zapłaty należnego podatku w związku z dokonywaniem dostaw tzw. towarów wrażliwych. Złożenie kaucji gwarancyjnej ma na celu nie tylko zabezpieczenie należności podatkowych, lecz także dokonywanie tzw. obrotu bezpiecznego, czyli wyeliminowania z obiegu nieuczciwych firm. Ustawodawca zakłada, że przedsiębiorcy, na których przeniesiono odpowiedzialność za zaległości w zakresie podatku VAT, wybiorą te podmioty, które złożyły gwarancje zabezpieczające. Umożliwia to podmiotom weryfikację swojego dostawcy oraz oceny ryzyka danej transakcji.
PL
Na gruncie przepisów o podatku VAT jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają taki sam status jak przedsiębiorcy. Oznacza to, że – dokonując odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących działalności opodatkowanej VAT-em (także przyszłej) – realizują one przede wszystkim założenie konstrukcyjne zawarte w regulacjach z zakresu VAT, które decyduje o neutralności i proporcjonalności opodatkowania przychodów uzyskiwanych z działalności podlegającej VAT-owi.
PL
W niniejszym artykule wskazano na zagrożenie,jakim jest tzw. karuzela VAT dla funkcjonowania zdrowej konkurencji. Wyłudzanie podatku VAT to nie tylko uszczuplanie dochodów Skarbu Państwa, to także wiele innych konsekwencji, o których nie zawsze się wspomina. Opracowanie w pierwszej kolejności identyfikuje problem, następnie przedstawia teoretyczne mechanizmy wyłudzeń na podstawie przeglądu literatury. W kolejnej części ukazuje wybrane orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) i sądów krajowych. Jest to nowy wklad - wyroki analizowane są pod kątem ochrony interesów nieumyślnych partycypantów karuzel podatkowych. Na podstawie doświadczenia rynkowego oraz analizy dotychczasowych orzeczeń sądowych sformułowano praktyczne wskazówki redukujące ryzyko uczestnictwa w karuzelach podatkowych. Następnie przedstawiono studium przypadku - analizę branży folii typu stretch i występujących nieprawidłowości. Na podstawie tego przykładu objaśniono konsekwencje, jakie występują w wyniku dotknięcia danego sektora plagą karuzeli podatkowych. Dodatkowo zaprezentowano model półkaruzeli podatkowej na podstawie zaobserwowanych zjawisk na badanym rynku. W ostatniej części pracy zaproponowano działania, jakie mogą podejmować organy państwowe w celu przeciwdziałania nadużyciom prawa oraz przeanalizowano proponowane w dotychczasowej literaturze rozwiązania problemu.
EN
Article describes problems caused by missing trader intra-community fraud by usage of VAT fraud carousels in EU intra-community transactions. It relates to Richard Ainsworth (2006), Konstantin Pashev (2007), Marius-Cristian Frunza (2012) theoretical frameworks and McKinsey Global Institute (2004) studies. Not only treasury loses are covered but strong impact is put to disruption of free markets mechanisms, lowering margins in whole business sectors and serious threats for professional companies. Literature review showed that majority of authors are concentrated on treasury loses, law aspects, fraud schemes or eventually market perturbations while threat of huge potential loses for fair firms aspect is omitted. Analysis links practical approach important for entrepreneurs with current court sentences, tax controls and Incoterms delivery clauses. Showing destructiveness done by criminals to other market players was the key aim of the article. Theoretical frameworks were upgraded by new model – half carousel. Practical list with advices for managers and possible actions for governments were presented. Sector of polyethylene stretch film for pallet wrapping in Poland was used as example for analyzing disruptive impact on markets of VAT fraud carousels.
17
Content available remote Jaka stawka podatku VAT na oprawy okularowe?
PL
Dnia 6 września 2012 r. w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł omawiający orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2012 r. (III SA/Wa 2808/11) w sprawie stawki podatku VAT właściwej dla opraw okularowych. Sąd rozpatrywał skargę podatnika – spółki zajmującej się m.in. sprzedażą opraw okularowych – na wcześniejsze interpretacje organów skarbowych i Ministerstwa Finansów, w których stwierdzano, że „dostawa samych opraw do okularów korekcyjnych nie mieści się w definicji wyposażenia wyrobu medycznego i podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT”.
18
Content available remote 2011: VAT, PKWiU i ustawa o wyrobach medycznych
PL
18 listopada 2010 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 29 października 2010 roku. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2010 roku, Nr 226 poz. 1476 i weszła w życie 1 stycznia 2011 roku. Ustawa ta, oprócz wielu innych zmian, odnosi stawki podatku VAT do symboli klasyfikacji PKWiU z 2008 roku, zamiast jak dotychczas do symboli PKWiU z 1997 roku, których stosowanie przedłużone było do 31 grudnia 2010 roku. Na fakturach od nowego roku należy wpisywać symbole wyrobów i usług już według nowej klasyfikacji. Fakt ten podkreślany był w wielu artykułach, bowiem w większości przypadków stosowanie obniżonych stawek podatku VAT uzależnione jest właśnie od nowej klasyfikacji PKWiU.
PL
W artykule przedstawiono problematykę ograniczeń odliczeń podatku VAT związanych z nabyciem samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz paliwa do nich. Omówiono skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TSWE) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. Przedstawiono także interpretację Ministra Finansów dnia 13 lutego 2009 r. zawierającą wyjaśnienia związane z odliczaniem podatku od towarów i usług z tytułu nabycia zarówno pojazdów samochodowych, jak i paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Zwrócono uwagę na zasady dokonywania korekt podatku VAT w zakresie omawianego zagadnienia, jak również rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych w powyższej kwestii.
EN
In this article limitations of VAT deductions refer to cars and petrol purchase using in business activities have been presented. The Author described the judgement of Court of Justice of the European Communities took on 22 December, 2008 in case of Magoora Ltd. (C-414/07). Moreover, this paper presents interpretation of Ministry of Finance edited on 13th February, 2009, which includes explanations about VAT deductions refer to cars and petrol purchase. It pointed out rules of VAT declaration corrections as well as discrepancies in administrative courts judgements.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.