Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Końcowe właściwości żywicy fenolowo-formaldehydowej stosowanej do produkcji laminatów zależą od takich czynników, jak temperatura i czas syntezy, stosunek molowy formaldehydu do fenolu oraz rodzaj i ilość katalizatora. Szczególnie ten ostatni wpływa na mechanizm i kinetykę poszczególnych etapów reakcji, m.in. powstawanie mono- di- i trihydroksymetylowych, oksymetylenowych oraz metoksymetylowych pochodnych fenolu. W pracy przedstawiono wyniki badań optymalizacyjnych wg modelu Boksa i Behnkena z zastosowaniem kokatalizatora (dietylenotriaminy), mające na celu obniżenie stężenia tych pochodnych ulatniających się w procesie suszenia nośnika z żywicą. Zmniejszenie stężenia niepożądanych składników w żywicy wpłynie korzystnie na ekonomikę procesu produkcji laminatów.
EN
PhOH was condensed with CH₂O in aq. soln. at 70–80°C in presence of NH₃ as catalyst and addnl. Diethylenetriamine as a co-catalyst. The Box-Behnken experimental design was used for studying the process course. The product was analyzed by using high performance liq. chromatog. Use of the co-catalyst resulted in a redn. of contents of undesirable volatile by-products (down to 62%). A good agreement between the fitted and obsd. contents of o- and p-HOC₆H₄CH₂OH in the resin was achieved.
EN
Technological process of aircraft engine turbine blades requires control of blade geometric parameters. Innovation technologies for measurement of aircraft engine turbine blades are based on coordinate numerical machines – measurement process is based on processing of numerical data obtained by measurement using coordinate measuring machines. The paper presents the opportunity of analysis of dimensional accuracy of aircraft engine turbine blades measurements using coordinate measuring machine (CMM). Coordinate measuring machine allows specifying full methodology for designation of complex dimensions of physical objects (blade of aircraft engine) and transforming them into a computer program space of coordinate measuring devices. Presented paper includes capabilities of device used in the study to improve the measurement process and blades geometry analysis in the technological and economical aspects. Another issue described in the paper is impact of measurement performance in automatic mode on the quality of performance – the numerical model of geometry, from the standpoint of accuracy and number of collected data points in time. Measurements using a coordinate measuring machine are among the most accurate methods of measuring. The paper includes an analysis of conditions related to the measurement works, such as the process of preparing the model, measurement equipment and data processing capacity. As the result, methodology of (CMM) measurements of aircraft engine turbine blades will be presented.
EN
Computer system for acquiring of knowledge on electromechanical traction processes from the point of view of motion disturbances performs processing of exploitation measurement data of electric locomotives, estimates driving characteristics and classifies the processes. Due to multiplicity of transportation processes to be realized exploitation recognition decisions concerning each traction process under monitoring do not have to be made on the base of complete knowledge acquired on each monitored process. It is especially important due to the time consumption and necessity to get mass calculations performed by recognition computer system. In the paper a concept of recognition of electromechanical traction process on the base of incomplete data with use of non-symbolic methods is presented.
PL
Komputerowy system pozyskiwania wiedzy o elektromechanicznych procesach trakcyjnych, ze względu na zaburzenia ruchu, przetwarza eksploatacyjne dane pomiarowe lokomotywy elektrycznej, estymuje charakterystyki napędowe, dokonuje klasyfikacji procesów. Decyzje rozpoznania eksploatacyjnego, dotyczące każdego monitorowanego procesu trakcyjnego, z uwagi na wielość realizowanych procesów transportowych, nie muszą być dokonywane w oparciu o pełną wiedzę pozyskiwaną o każdym monitorowanym procesie; jest to szczególnie istotne z uwagi na czas i konieczność masowych obliczeń wykonywanych przez komputerowy system rozpoznania. W opracowaniu przedstawiona została koncepcja systemu rozpoznania elektromechanicznego procesu trakcyjnego w oparciu o niepełne dane, z pomocą metod niesymbolicznych.
6
Content available remote Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu nowej stali konstrukcyjnej
PL
Za pomocą wykresów CTPc opisano kinetykę przemian fazowych przechłodzonego austenitu w nowej stali bainityczno-martenzytycznej zawierającej 0,11% węgla. Badania wykonano metodą dylatometryczną dla dwóch wybranych temperatur austenityzowania. Określono temperatury Ms i Bs, hartowność stali oraz struktury uzyskane po ciągłym chłodzeniu z różnymi szybkościami z zakresu jednorodnego austenitu. Ponadto, wyznaczono temperatury krytyczne oraz oceniono zmiany struktury i twardości z temperaturą austenityzowania nowej stali. Uzyskane wyniki będą podstawą do zaprojektowania obróbki cieplnej, która pozwoli uzyskać żądane własności mechaniczne tej stali.
EN
The kinetic of the phase transformations of undercooled austenite of a new bainitic-martensitic steel containing 0.11% C was described by giving Continuous-Cooling-Transformation (CCT) diagrams. Investigations were carried out by means of dilatometric method for two austenitizing temperatures. Temparatures Ms, Bs and hardenability were calculated as well as microstructures were examined after continuous cooling with different rates from austenitizing temperature. In addition, the effect of austenitizing temperature of the steel on its critical temperatures, microstructural development and hardness were established. On the basis of obtained results it is possible to apply adequate heat treatment for desired mechanical properties of this steel.
PL
W systemie oceniania eksploatacyjnych procesów trakcyjnych - jako szczeble zdobywania wiedzy o ocenianych procesach - wykorzystano abstrakcje sztucznej inteligencji (AI) i pojęcia sztucznych sieci neuronowych (ANN). W związku z powyższym, podjete zadanie kreacji oceny staje się zagadnieniem wartościowania w zakresie oceniania elektromechanicznych procesów trakcyjnych ze względu na zaburzenia ruchu.
EN
Ewaluation of electromechanical traction processes, from the point of view of motion disturbances is realized within a self-organizing procedure of identification and classification of evaluation system input information on the base of exploatation process variable measurements. Within the system of the process evaluation in the case under discussion it means that that classes of input information sample vectors are not a priori known. The question of the electromechanical traction process evaluation connected with creation of monitored process data bases concerns making conclusions with use of categories and attributes essential to computer information processing systems characterised with artificial intelligence. Non-supervised classification and supervised classification are the base for realization of neuron-type processor structure intended for evaluation of electromechanical traction processes. The process under evaluation is a result of exploitation of real technical system the input/output dynamic characteristics of which depend on: disturbances being an effect of parameter changes following from decision process of control, disturbances being an effect of parameters changes depending on time and system exploatation conditions as well as on inner feedbacks and nonlinearities immament in the system.
EN
The case of the classification under discussion constitutes a stage in realisation of the algorithm of the electromechanical traction process evaluation from the point of view of disturbances. The active safety connected with the level of the possessed knowledge on hazards is determined by means of "quantity of information" about monitored processes and with evaluation of that information. Within the system of the process evaluation in the case under discussion it means that classes of input information sample vectors are not a priori known. In the unsupervised classification a finite set of categories is determined according to the accepted evaluation criteria and the process run. The unsupervised classification constitutes the base for a supervised classification within the procedure of the traction exploitation process evaluation from the point of view of disturbances and thus it determines the rules of the mass information processing within the evaluation system.
PL
Omawiane w pracy zagadnienia dotyczą tworzenia systemu maszynowego oceniania i klasyfikacji elektromechanicznych procesów trakcyjnych ze względu na zaburzenia ruchu. Prezentowany etap realizacji algorytmu systemu oceniania elektromechanicznych procesów trakcyjnych ze względu na zaburzenia jest próbą przedstawienia zagadnienia oceniania procesów eksploatacyjnych za pomocą kategorii właściwych systemom sztucznej inteligencji i przetwarzania informacji. Klasyfikacja nienadzorowana stanowi podstawę klasyfikacji nadzorowanej w procedurze oceniania eksploatacyjnych procesów trakcyjnych ze względu na zaburzenia, a co za tym idzie - określa zasady masowego przetwarzania informacji w systemie oceniania. Przynależność do klasy określają jakościowe znaczenia jednoczesnych wartości par kryterialnych funkcjonałów, mających elektrodynamiczne znaczenie, odpowiednio: współczynnika zastępczego elektromechanicznego tłumienia zaburzeń i zastępczego współczynnika elektromechanicznej sztywności zaburzeń. Klasyfikacja nienadzorowana, po rozpoznaniu wzornika wektora informacji wejściowej, wyznacza system klas oraz określa przynależność do nich próbek sygnałów. Klasyfikacja nienadzorowana i klasyfikacja nadzorowana tworzą podstawy samoorganizującego się systemu maszynowego uczenia i realizacji struktury procesora typu neuronowego do zadań oceniania elektromechanicznych procesów trakcyjnych ze względu na zaburzenia ruchu. Praca finansowana ze środków na naukę w latach 2006/2007 jako projekt badawczy Nr 4T12C 012 29.
EN
The realisation stage of the algorithm of the system for evaluation of the electromechanical traction process from the point of view of motion disturbances with use of categories typical of artifical intelligence systems which has been presented concerns the supervised classification. Each class of the evaluation system input sampIes is represented by its own codebook vector. Non-supervised classification determines the basic class set and at the same time it defines the attachment or a input signal sample to one of the classes. At the stage of the supervised classification the classes are a priori known. The supervised classification is made on the base of the relation between the values of the evaluation indices within the classes of the process. The technical system arameters change during exploitation. The changes follow from wear of the technical system elements, they may depend on external influences and they may aIso be an effect of decisions made in the decision process. In connection with that - as the runs of typical processes as a rule differ from each other - it is assumed that so different exploitation processes are optimal from the point of view or parameters. This is a common base for comparative studies. The question under discussion is connected with creation or vector representation of sampIes in the processor system: by self-organisation, arranging of the reference vector values as well as quantisation of associated memory within subspaces of the classes. Non-supervised classification and supervised classification are the base for realisation of neuron-type processor structure intended for evaluation of electromechanical traction processes.
PL
Ocenianie elektromechanicznych procesów trakcyjnych ze względu na zaburzenia ruchu jest realizowane w samoorganizującej się procedurze rozpoznania i klasyfikacji informacji wejściowych, na podstawie pomiarów eksploatacyjnych zmiennych procesowych. Uporządkowany system przetwarzania informacji, posiadający atrybuty sztucznej inteligencji, tworzy podstawy aktywnego bezpieczeństwa mając na uwadze zagrożenia wynikające z eksploatacji transportowego systemu trakcyjnego. Klasyfikacja nadzorowana systemu oceniania elektromechanicznych procesów trakcyjnych ze względu na zaburzenia korzysta z systemu klas wyznaczanych w procedurze klasyfikacji nienadzorowanej . Klasyfikacja nadzorowana wyznacza przestrzeń realizacji wektora odniesienia (codebook vector) pamięci skojarzonej systemu oceniania. Przyjmuje się, że badane procesy, jakkolwiek różnią się od siebie, to eksploatacyjnie są podobne i parametrycznie optymalne. To określa wspólną platformę badań porównawczych. Klasyfikacja nadzorowana jest efektem oceniania ilościowych relacji próbek informacji wejściowej w klasach procesu oraz jakościowych relacji podprocesów, również w wielowymiarowych procesach trakcyjnych lokomotyw elektrycznych. Omawiane zagadnienia związane są z tworzeniem reprezentacji wektorowej próbek w systemie procesora poprzez: samoorganizację, porządkowanie wartości wektorów odniesienia oraz kwantyzację pamięci skojarzonej w podprzestrzeniach klas.
EN
Some problems concerning evaluation of electromechanical traction processes under motion loading conditions resulting from transportation process realization are the subject of this study. Exploitation measurement mns of electromechanical variabIes, registered during the train motion, are the expression of the transportation task fulfilled by the electric traction vehicle and by its drive, and at the same time they are a source of data concerning the process. The data afforded by the observer i.e.: by the process evaluation algorithm are the base to make an electromechanical traction process evaluation. The electromechanical traction process evaluation should be an opinion on a realized process. The opinion may be also included into an evaluation set of linguistic character.
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka związana z oceną układu napędowego elektrycznego pojazdu trakcyjnego w warunkach obciążenia ze względu na realizowane przez pojazd transportowe procesy trakcyjne. Pomiary przebiegów eksploatacyjnych zmiennych elektromechanicznych, będących źródłem danych w za kresie procesu, zarejestrowane w trakcie ruchu pociągu są wyrazem zadania transportowego spełnionego przez pojazd trakcyjny i przez jego napęd w tym samym czasie. Dane zdobyte przez obserwatora, to znaczy algorytm oceny procesu, są podstawą do dokonania oceny elektromechanicznego procesu trakcyjnego. Ocena elektromechanicznego procesu trakcyjnego powinna być opinią o zrealizowanym procesie. Opinia może być zawarta w zbiorze ocen o charakterze lingwistycznym.
EN
The inverse problem of the locomotive drive electromechanics is formulated from the point of view of disturbances appeańng in the electromechanieal traction processes. In case of the electromechanical traction processes evaluation, based on exploitation measurements, a problem of processing takes place directly after completion of a given traction task. The problem becomes more important when the electromechanical traction process evaluation has to be made from the point of view of each electric locomotive driving axle. On the base of the assumptions, a system observer in form of a dynamie algorithm of electromechanical traction processes, being under evaluation, is built. The indices of the system motion disturbance equivalent equations determine the dynamic values of the criterion functions.
PL
Zagadnienie odwrotne elektromechaniki napędu lokomotywy jest postawione ze względu na zaburzenia występujące w elektromechanicznych procesach trakcyjnych. W przypadku elektromechanicznych procesów trakcyjnych ocena oparta na pomiarach eksploatacyjnych ma miejsce bezpośrednio po zakończeniu danego zadania trakcyjnego. Zagadnienie staje się tym bardziej istotne, gdy ocena elektromechanicznego procesu trakcyjnego ma być dokonana ze względu na każdą oś napędną lokomotywy elektrycznej. Na podstawie założeń zostaje zbudowany system obserwatora w postaci dynamicznego algorytmu oceny przebiegów elektromechanicznych procesów trakcyjnych. Współczynniki układu zastępczych równań zaburzeń ruchu wyznaczają dynamiczne wartości funkcji kryterialnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.