Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  lightning risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaprezentowano sposób modelowania zagrożenia piorunowego przyłączy zasilania chronionych urządzeń oraz układów SPD w instalacji elektrycznej w budynku.
EN
The paper presents a method of simulation of lightning risk for supply terminals of protected equipment and SPD s in electric installation in building.
PL
Artykuł przedstawia nową metodę modelowania oraz analizy zagrożeń piorunowych przyłączy elektroenergetycznych w budynkach. Metoda opiera się na połączeniu możliwości obliczeniowych programów CDEGS oraz ATP-EMTP. Pozwala ona wyeliminować wady obu programów oraz połączyć ich zalety, czyniąc jednocześnie prowadzoną analizę bardzo dokładną.
EN
The paper presents a new method for modeling and analysis of lightning risk of electrical connections in buildings. This method is based on combination of computing power of CDEGS and ATP-EMTP programs. This allows to eliminate these programs defects and to combine benefits, simultaneusly makes very precise analysis.
3
Content available remote Rational Approach to Assessment of Risk Due to Lightning for Nuclear Power Plants
EN
A nuclear power plant (NPP) contains structures, systems, and components that are sensitive to lightning influences. Dangerous effects of such influences can include reactor trips, actuation of safety systems, loss of fire protection and so on. A damage type within a plant depends both on lightning activity at different its location and on features of involved systems. Due to expected serious consequences of lightning damages to NPPs there is no doubt that they should be protected. The problem consists in rational selection and application of adequate protection measures.
PL
Elektrownie nuklearne mają liczne struktury, systemy i komponenty narażone na szkodliwe oddziaływania wyładowań piorunowych. Wyładowania te mogą powodować zaburzenie pracy reaktora, uruchomienie systemów bezpieczeństwa, utratę ochrony przeciwpożarowej, itd. W zaistniałej sytuacji racjonalna ocena zagrożenia piorunowego i dobór odpowiednich środków ochronnych jest konieczny.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności lokalnego systemu ostrzegania przed burzami - Thor Guard. Wskazania systemu zweryfikowano na podstawie danych zarejestrowanych przez sieć detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych - LINET. Przedstawiono charakterystykę obu systemów i przykładowe wyniki badań.
EN
This paper presents results of efficiency verification of a local thunderstorm warning system - Thor Guard. Indications of the system were verified with the use of data obtained from lightning detection and location system - LINET. Description of both systems and exemplary research results are presented.
PL
Przedstawiono wykorzystanie programów komputerowych do analizy zagrożeń piorunowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w budynkach.
EN
The paper presents using computer programs in analyze of lightning risks to electric and electronic equipment in buildings.
PL
Przedstawiono zagrożenia przepięciowe oraz wymagania techniczne dotyczące ochrony systemów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej w obiektach budowlanych.
EN
The paper presents overvoltage risks and technical requirements for electric energy measurement-settlement systems in buildings.
PL
W referacie przedstawiono metodykę obliczania ryzyka zagrożenia piorunowego dla obiektów budowlanych wyposażonych we wrażliwe urządzenia techniczne, opartą na wymaganiach nowo wprowadzonej do norm polskich publikacji IEC. Opisano opracowany w Politechnice Warszawskiej program numeryczny do obliczania tego ryzyka oraz przykładowe wyniki obliczeń, porównując je z rezultatami otrzymanymi przy użyciu uproszczonego oprogramowania, załączonego do normy IEC 62305-2.
EN
The paper refers to the method of lightning risk calculation for structures and their sensitive equipment based on requirements of new IEC standard introduced as Polish Norm. The new software for lightning risk calculation developed at Warsaw University of Technology is presented and exemplary risk calculation results are described and compared with results obtained using the Risk Assessment Calculator adjoined to IEC 62305-2.
PL
Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w obiekt lub w jego pobliżu może spowodować uszkodzenie lub błędne działanie systemu przeciwpożarowego w tym obiekcie. Ochrona przed błędnym działaniem jest bardzo istotna, gdyż zapobiega ponoszeniu znacznych nakładów finansowych oraz zapewnia ciągłą gotowość systemu do pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności typowego systemu przeciwpożarowego na działanie zaburzeń impulsowych zgodnych z zaleceniami norm EMC oraz uwzględniających rzeczywiste zagrożenie piorunowe.
EN
Lightning strike to the LPS of structure with fire protection system or nearby can caused destruction of this system or malfunction in its work. In modern system this last case, when fires extinguish system is turn on, is also very significant and can cause large financial losses and temporal lack of protection against fire. In this paper the investigation of typical fire protection system during standard and non-standard EMC tests are presented. All tests were performed on the real one unit.
9
Content available remote Lightning risk of cables in a mixed network
EN
Insulation of cable lines, working in mixed networks, is subjected to risk of lightning overvoltages - coming from di- stant parts of the system. Analyses of the hazard occuring in bibliography of the subject are basedon estimation of di- rect strokes frequency: induced overvoltages are neglected or play a secondary role. The paper is a proposition of modified approach to the problem - taking into account present state of the lightning theory. So, nearby (indirect) strokes are carefully regarded.
PL
Izolacja linii kablowych w sieciach mieszanych jest narażona na oddziaływanie przepięć atmosferycznych, docierających z odległych nieraz, napowietrznych części systemu. Analizy ryzyka spotykane w literaturze przedmiotu opierają się na analizie częstości udarów bezpośrednich w linie napowietrzne: przepięcia indukowane są natomiast pomijane lub odgrywają wtórna rolę. Niniejsze opracowanie stanowi propozycję zmodyfikowanego podejścia, uwzględniającego w pełni również udary w pobliżu linii napowietrznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.