Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instantaneous frequency measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Structures and characteristics of wideband small-size phase shifters made with the use of single parallel stubs are presented in this paper. The stubs can be short-circuited or open-circuited on termination. Such devices are well known, but are primarily used as components of filters or matching circuits. The novelty, then, comes from the establishment of simple, but helpful formulae, which enable to describe the insertion phase shift and differential phase shift of a line with short and open stubs connected in parallel. These equations can be very useful for designing complex microwave multi-ports. The results of simulations and measurements of the devices, which were designed and made, are shown herein. It was also proved that the presented device shave several usable operating frequency sub-bands, and that the differential phase shift values in the higher sub-bands are greater than those in the lower operating frequency ranges. Thanks to this, the described phase shifters can be used in more than one frequency sub-band. It was stated that in the conditions under analysis, larger phase shifts can be achieved using open-circuited stubs rather than short-circuited stubs. However, the phase shifters with shorted parallel stubs can operate in a wider frequency band.
EN
Passive radar does not have its own emitter. It uses so-called signals of opportunity emitted by non-cooperative illuminators. During the detection of reflected signals, a direct signal from a non-cooperative emitter is used as the reference signal. Detection of electromagnetic echoes is, in present day radars, performed by finding the maximum of the cross ambiguity function. This function is based on the multiplication of the received signal and the reference signal. Detection of echoes by means of a quadrature microwave phase discriminator QMPD was proposed in the work as an alternative solution for ambiguity function evaluation. This discriminator carries out vectorial summing of the received and the reference signals. The summing operations in QMPD are carried out with the aid of microwave elements and without the use of expensive digital signal processors. Definitions of the phase and phase difference of the so-called simple signals and noise signals were described. A proposal of a passive radar equipped with several independent quadrature microwave phase discriminators was presented. Ideas of algorithms of object detection and of the distance-to-object estimation designed for this radar have been also sketched.
PL
Radary pasywne wykorzystują sygnały źródeł mikrofalowych, tak zwanych niewspółpracujących. Są nimi na przykład nadajniki telewizyjne i radiofoniczne. Radar pasywny nie posiada własnego nadajnika, a więc może być uważany za milczący i całkowicie ukryty lokalizator. Wydaje się, że sygnały systemów GSM także mogą być zastosowane do pasywnej lokalizacji. Wiele zespołów mikrofalowych na świecie prowadzi prace badawcze w tym zakresie. Artykuł prezentuje kilka wyników badań prowadzonych nad zastosowaniem metod natychmiastowego pomiaru fazy NPF i natychmiastowego pomiaru częstotliwości NPCz w radarze pasywnym. Problem ten jest bardzo złożony, ale oczekuje się, że te metody mogą być użyteczne w niektórych rodzajach radarów pasywnych. W pracy opisano podstawowe parametry transmisji w systemie GSM oraz przedstawiono wybrane struktury mikrofalowego dyskryminatora fazy MDF i mikrofalowego dyskryminatora częstotliwości MDCz. Przedstawiono również koncepcję radaru pasywnego opartego na układach NPF i NPCz.
EN
Passive radars make use of signals emitted by so-called non-cooperative microwave sources. These are broadcast systems and TV transmitters, for instance. Passive radar has no own transmitter thus it can be considered as silent and completely covert localization system. It seems that signals of GSM systems can be used for passive localization too. Many microwave teams all over the world, work on implementation of GSM signals for passive radars. The paper presents some results of investigations in this area and on making use of instantaneous phase measurement IPM and instantaneous frequency measurement IFM methods for object detection by means of passive radar. It is very complex problem but it is expected that these methods can be useful for some kinds of passive radars. The work describes basic parameters of GSM transmission system and contain description of selected structure of microwave phase discriminator MPD and microwave frequency discriminator MFD. Finally there is presented an idea of passive radar with IPM and IFM receivers.
PL
Podstawowym przeznaczeniem odbiornika natychmiastowego pomiaru częstotliwości, wyposażonego w mikrofalowy dyskryminator częstotliwości, jest szybka estymacja chwilowej wartości częstotliwości i obwiedni sygnałów mikrofalowych ciągłych oraz pojedynczych krótkich impulsów. Ograniczeniem zakresu wykorzystania standardowych wersji mikrofalowych dyskryminatorów częstotliwości jest brak możliwości odróżniania sygnałów pojedynczych od sygnałów jednoczesnych (ang. simultaneous signals) i sygnałów pokrywających się (ang. overiapping signals). Poszukiwanie możliwości pomiaru mikrofalowych sygnałów jednoczesnych oparto na analizie podobieństwa między zasadą pracy mikrofalowego dyskryminatora częstotliwości i strukturą przekształcenia Wignera-Villea (ang. Wigner-Ville distribution). W tym celu zbadano kształt charakterystyki dyskryminacyjnej MDCz w funkcji czasu opóźnienia linii transmisyjnych wykorzystanych w strukturze dyskryminatora. Wartości charakterystyki dyskryminacyjnej przedstawiono w postaci diagramu konstelacji IQ (ang. constellation diagram). Pokazano, że diagram konstelacji pojedynczego MDCz może być użyty do detekcji sygnałów jednoczesnych. Przeprowadzone analizy wykazały, że przy użyciu odbiornika natychmiastowego pomiaru częstotliwości NPCz z dwoma dyskryminatorami częstotliwości można estymować częstotliwość i moc sygnałów pojedynczych i jednoczesnych. Estymacja tych parametrów jest dokonywana przez analizę obrazu dwuelementowego diagramu konstelacji.
EN
A fast estimation of the frequency and the envelope of the continuous microwave signals as well as the single short impulses is a fundamental purpose of the instantaneousfrequency measurement receiver/IFM/fitted with one or several microwave frequency discriminators/MFD/. An operation range limitations of the standard variant of the microwave discriminators is a lack of capabilities for distinguish single signals from simultaneous ones as well as overlapping signals. Investigations for measurement capabilities of the microwave simultaneous signals were based on analysis similarities between principle of operation of the microwave frequency discriminator and a structure of the Wigner-Ville distribution. For this purpose a shape of the MFD discrimination characteristies as a function of the delay time of the transmission lines used in the discriminator structure, were investigated. Values of the discrimination characteristies were presented in the form of the IQ constellation diagram. It is revealed, that the single microwave frequency discriminator with its constellation diagram can be utilized as a simultaneous signals detector. Conducted evaluations indicated that by using the IFM with only two MFD, it is available to estimate frequency as well as power of the single and two simultaneous signals. Estimation of the above considered parameters is performed by analysis of the picture of the two-element constellation diagrams. Presented solution will be adopted in the instantaneous wideband spectrum analyser, operating without a tuned heterodyne.
PL
Przedstawione w pracy szerokopasmowe mikrofalowe dyskryminatory fazy MDF i mikrofalowe dyskryminatory częstotliwości MDCz odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami pod względem szybkości pomiaru parametrów sygnałów mikrofalowych, wykorzystywanych m. in. w radiolokacji i telekomunikacji. Parametry te uzyskuje się dzięki temu, że operacje na wielkościach zespolonych dokonywane są przy użyciu korelatorów składających się z biernych podzespołów mikrofalowych. Ostateczna estymacja parametrów mierzonego sygnału mikrofalowego dokonywana jest za pomocą układów cyfrowych w oparciu o napięcia wolnozmienne uzyskane w procesie detekcji sygnałów we wrotach wyjściowych korelatorów mikrofalowych. Przedstawiony materiał jest wprowadzeniem do specyfiki pomiarów chwilowych wartości parametrów krótkotrwałych sygnałów mikrofalowych, których częstotliwość jest znacznie większa niż częstotliwość próbkowania dostępnych przetworników analogowo-cyfrowych. Opisano mikrofalowe dyskryminatory jednofunkcyjne i kwadraturowe.
EN
Presented in the above article wide - band microwave phase discriminators MPD as well as microwave frequency discriminators MFD realize very good features in the range of the high speed measurement of parameters of microwave signals that can be used, among the others in radiolocation and telecommunication. High speed as well as wide bandwidth of simultaneous measurement can be reached thanks to the fact that operations on the complex values are performed using correlators built from passive microwave elements. Final estimation of the parameters of the received microwave signal is obtained by the usage of the digital integrated circuits and on the basis of slow changing voltages got in the process of signal detection in the output ports of microwave correlators. Presented idea is the basic for the measurement of short - term signal parameters, whose frequency is much higher than sampling frequency of the existing-to-digital converters. In this article so called single function and quadrature microwave discriminators were explained, correction elements were presented.
PL
Przedstawiono wybrane zastosowania mikrofal we współczesnej technice wojskowej i w medycynie, a w szczególności do diagnozowania ognisk rakowych.
EN
The paper presents some informations about applications of microwaves signals in modern military equipment and for cancer's diagnostic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.