Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  minimalizacja odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study presents the results of physicochemical and mechanical tests of ash-slag mixture occurring in the bedding of north part of bottom ashes landfill - Dolna Odra Power Plant in Nowy Czarnów. Moreover the field tests of shear strength using SLVT rotatory-percussive probe were made. The aim of tests was to determine the strength parameters being the extra requirements listed in PN-S-02205 standard for civil engineering contractors. The results allowed to establish the usability of the materials being tested i.e. wastes from combusting the hard coal in Dolna Odra Power Plant, for strengthening or improving the natural basements or foundations stabilized by binders. The second issue having at least the same importance for the authors, was the attempt to evaluate the factors influencing the geotechnical parameters, basing on laboratory and field tests.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań fizyczno-chemicznych i mechanicznych mieszaniny popiołowo-żużlowej zalegającej w podłożu kwatery 4bb i magazynu A składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Równolegle wykonano terenowe badania wytrzymałości na ścinanie sondą obrotowo-udarową SLVT. Celem prezentowanych badań było określenie parametrów wytrzymałościowych, które należą do nadprogramowych wymogów w rozumieniu PN-S-02205 dla wykonawstwa drogowych robót ziemnych. W artykule podjęto próbę dyskusji na temat przydatności odpadów paleniskowych w budownictwie drogowym w oparciu o odpowiednie normy branżowe i poradniki. Rezultaty badań materiału pochodzącego ze spalania węgla kamiennego z Elektrowni Dolna Odra, pozwoliły na ustalenie jego przydatności m.in. do wzmacniania lub ulepszania podłoży naturalnych i podbudów stabilizowanych spoiwami. Drugim, nie mniej ważnym dla autorów pracy zagadnieniem, była próba oceny czynników wpływających na parametry geotechniczne wspomnianego materiału, oparta na badaniach laboratoryjnych i polowych.
EN
Innovative solutions of waste products minimization in the process of disks of tinned sheet cutting out by plastic working method are described in this article. Influence of various possibilities of allowances minimization in sheet cutting out process for Twist Off covers production have been analyzed in the work. The way cutting off the sheet delivered into the press and the sheet allowances between cut out surfaces have important meaning in the process. New solution of the shear edges shape for the sheet cutting off and blanking tool cutting edges new position making possible of the waste products minimization have been described in the work.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązania minimalizacji odpadów technologicznych podczas wycinania krążków z blachy ocynowanej metodą obróbki plastycznej. Wykonano analizę wpływu różnych sposobów minimalizacji naddatków podczas wykrawania blachy dla wieczek Twist-Off. Istotne znaczenie podczas wycinania blach ma sposób rozkroju blachy dostarczanej do prasy oraz naddatki blachy między wykrawanymi krążkami. Opracowano nowe rozwiązanie kształtu krawędzi nożyc do rozkroju blachy oraz położenie krawędzi tnących wykrojnika, umożliwiające minimalizację odpadów.
EN
The concept of sustainable development involves a properly and consciously shaped relationship between economic growth, care for the environment and life quality. The aim of this concept is to ensure the ability to provide the basic needs of both the present generation and also future generations. This concept introduced the need of environmental protection and most of all the change of environmental management strategies. One of the elements this strategy is waste minimisation that involves reducing the amount of waste produced in society and helps eliminate the generation of harmful and persistent wastes, supporting the efforts to promote a more sustainable society. The aim of the article is to introduce the definition of the concept of sustainability with regard to the environment. Waste minimisation in companies, which is connected with this concept, will be also presented.
4
PL
Zanieczyszczenie środowiska jest jednym z poważniejszych problemów współczesnego świata. Źródłem powstawania ponadnormatywnych emisji i dużej ilości niezagospodarowanych odpadów jest niewłaściwe zarządzanie cyklem życia wyrobu (LCA) oraz niewłaściwe wyważenie ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych aspektów w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży chemicznej. W poniższym opracowaniu przedstawiono sposób umożliwiający przezwyciężenie tego problemu przez zaprojektowanie modelu informatycznego systemu wspomagającego decyzje z uwzględnieniem LCA, przeznaczonego do wdrożenia w przedsiębiorstwach chemicznych.
EN
Environmental pollution is the one of the most important problems of the contemporary world. At the source of making the excessive number of wastes is lack of proper management of life cycle assessment (LCA) and lack of balancing between economic, ecologic and social aspects in particular in the chemistry enterprises management practices. In the paper the ways of concatenation of the mentioned items by the implementation of informatics decision-making aid system in chemistry enterprises are discussed.
5
Content available remote Operacjonalizacja proaktywności w zarządzaniu środowiskowym
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań obejmujących problematykę operacjonalizacji proaktywności w zarządzaniu środowiskowym w przedsiębiorstwach. Studium literatury przedmiotu oraz przeprowadzone eksploracyjne badania empiryczne, bazujące na danych pierwotnych zgromadzonych w drodze ankietyzacji przedsiębiorstw województwa śląskiego, pozwoliły na określenie atrybutów i wymiarów oceny proaktywności. W oparciu o wyodrębnione wymiary dokonano ponadto analizy poziomu proaktywności w zarządzaniu środowiskowym w grupach badanych przedsiębiorstw wyodrębnionych na podstawie kryterium ich wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności.
EN
The article presents the results of a study concerning operationalisation of proactivity in environmental management in enterprises. Literature research and exploratory data analysis, based on questionnaires obtained from Silesian Voivodeship enterprises, allowed to identification of attributes and dimensions of proactivity evaluation. On the basis of identified dimensions analysis of proactivity in environmental management in groups of researched enterprises classified according to the criterion of their size and type of activity were also carried out.
PL
Zasadniczą cechą projektowania w duchu zrównoważonego rozwoju jest oszczędność zasobów naturalnych oraz odpowiedzialne nimi zarządzanie. Nowe technologie, zdolne do tworzenia nowych materiałów i zestawienia materiałów konwencjonalnych w nowy sposób, stawiają projektanta przed większą ilością wyborów niż kiedykolwiek wcześniej.
PL
Historycznie rzecz ujmując, początkowo minimalizmem nazywano styl w sztuce, podkreślający oddziaływanie dzieła na odbiorcę poprzez redukcję ilości kształtów, kolorów, linii lub faktur. Minimalizm był manifestem przeciwko symbolizowaniu jakichkolwiek ukrytych podtekstów, doświadczeń czy wieloznaczności.
PL
Według scenariusza Faktor 4, wypracowanego w Instytucie Klimatu, Środowiska i Energii w Wuppertalu w Niemczech, dysponujemy wiedzą i technologią, która wystarczająco zaspokaja nasze potrzeby przy pomocy tylko jednej czwartej zasobów zużywanych obecnie. Jednakże, uwzględniając przyrost ludności świata oraz dążenie społeczeństw do dobrobytu, dzisiejsze działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego należy uznać za niewystarczające.
9
Content available remote Aktualne sposoby minimalizacji odpadów zużytej masy formierskiej
PL
Odpady masy formierskiej mogą być przyczyną wielu zagrożeń dla środowiska. Naturalnym sposobem prowadzącym do zmniejszenia odpadów masy formierskiej jest odzysk z niej osnowy na drodze regeneracji zużytej masy. Zarówno w Polsce, jak i za granicą dla pojedynczych odlewni, budowanie nowoczesnych systemów regeneracji często przekracza ich możliwości finansowe. Z tego względu może być uzasadnione połączenie wysiłków kilku zakładów odlewniczych znajdujących się w pobliżu siebie w celu zbudowania wspólnej instalacji regeneracyjnej dla ich potrzeb. Rozwiązania takie, istniejące w krajach zachodnich (Niemcy, Kanada, USA, Włochy, Francja), noszą nazwę Centralnych Stacji Regeneracji (CSR). W artykule przedstawiono strukturę CSR i jej organizację na przykładzie nowoczesnych rozwiązań zagranicznych.
EN
The waste of used foundry sand appeared to be a hazardous factor influenced environment protection. The natural way leading to minimization of foundry waste is the recovery of silica sand base by means of reclamation process of used sand. The main problem for small foundries in Poland, same as in other countries, are investment cost of reclamation plant, which exceeded their financial capability. This problem is solved in western countries by building Central Reclamation Plant common for many users. The paper presents the structure and management principles of some modern Central Reclamation Plant.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.