Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 211

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stop tytanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W niniejszej pracy przedstawiono analizę właściwości antykorozyjnych powłok silanowych osadzonych na tytanie Grade 2 i stopie tytanu Ti6Al4V. Do nałożenia powłok składających się z winylotrójmetoksysilanu (VTMS), etanolu (EtOH) oraz kwasu octowego (AcOH) wykorzystano metodę zanurzeniową. Przeanalizowano wpływ stężenia VTMS na odporność na korozję tytanu i jego stopu. Odporność na korozję nałożonych powłok analizowano w środowisku siarczanowym (pH=2) oraz w płynie Ringera (pH≈6), za pomocą krzywych potencjodynamicznych. Analizowano morfologię powierzchni i mikrostrukturę przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu optycznego oraz sprawdzono przyczepność powłok do podłoża przy pomocy taśmy ScotchTM.
EN
This paper presents the results of anti-corrosive properties of silane coatings deposited on titanium Grade 2 and the Ti6Al4V titanium alloy. The dip method was used to apply the coatings consisting of vinyltrimethoxysilane (VTMS), ethanol (EtOH) and acetic acid (AcOH). The influence of VTMS concentration on the corrosive properties of titanium and its alloy was analyzed. The protective properties of the applied coatings were analyzed in the sulphate environment (pH = 2) and in the Ringer’s liquid (pH≈6). The corrosion resistance of the produced coatings was assessed using potentiodynamic curves. Surface morphology and microstructure were analyzed using a scanning electron microscope and an optical microscope, and the adhesion of coatings to the substrate was checked using ScotchTM tape.
2
Content available remote Studying the wear of titanium thread of aircraft fuel filter
EN
The article presents the tests that were conducted to examine the possibility of the fuel filter shank’s thread shearing under the impact of hydrostatic pressure. Increasedwear due to friction was confirmed on the threads of the titanium shanks that were tested, together with significantly reduced wear of the mating threads and steel sleeves. Shearing tests confirmed that to shear a thread that is worn to a degree similar to the threads that were tested, it is necessary to apply eight times more static pressure than the maximum pressure in the filter. A comparison of the shape of the coils of the thread that was subjected to the pressure test with the thread from the damaged filter demonstrated a significant difference in the wearing of these elements due to friction.
PL
W artykule przedstawiono przeprowadzone badania możliwości ścięcia gwintu trzonu z filtra paliwa pod wpływem działania ciśnienia hydrostatycznego. Potwierdzone zostało występowanie znacznego zużycia przez tarcie badanych gwintów tytanowych trzonów oraz wyraźnie mniejszego zużycia współpracujących z nimi gwintów stalowych tulejek. Próby ścinania wykazały, że do ścięcia gwintu zużytego w stopniu zbliżonym do badanych niezbędne jest zastosowanie 8-krotnie większego ciśnienia statycznego niż maksymalne ciśnienie występujące w filtrze. Porównanie kształtu nitek gwintu trzonów poddanych próbie ciśnieniowej z gwintem z filtra, który uległ awarii, wykazało znaczną różnicę w zużyciu tych elementów przez tarcie.
3
EN
The phase transformations during continuous cooling from the single phase β range in the Ti13Nb13Zr alloy have been analysed. Investigations were carried out by the dilatometric method using L78 R.I.T.A. dilatometer of the LINSEIS Company. The received results have been illustrated by selected dilatometric curves ΔL = f(T), (where: ΔL is the length change of the sample, T – temperature). On the basis of the curves, the temperature at which diffusion and non-diffusion transformations start and finish has been determined. The cooling curves was differentiated ΔL/T = f(T). Additionally, changes in the alloy microstructure during cooling down from the single phase β range have been analysed. After cooling from 780°C the diffusion martensitic transformation β → α” and probably massive transformation β → αM occur in the alloy cooling rate range from 160–10°C/s. It has been found that in the range of 5–0.05°C/s of the applied cooling rate, a diffusion β → α + β transformation is observed. Besides microstructure changes, dilatometric effects were also observed which corroborates the occurrence of phase transformation in the alloy. The obtained results may serve for the interpretation of phase transformations occurring in the Ti13Nb13Zr alloy during aging.
PL
Celem pracy była ocena kinetyki przemian fazowych zachodzących podczas ciągłego chłodzenia z różną szybkością stopu Ti13Nb13Zr z jednofazowego zakresu β. Na podstawie krzywych dylatometrycznych określono temperaturę, w której rozpoczynają się i kończą transformacje dyfuzyjne i niedyfuzyjne. Stwierdzono, że w zakresie zastosowanej szybkości chłodzenia (5–0,05°C/s) obserwuje się transformację dyfuzyjną β → α + β. Oprócz zmian mikrostruktury zaobserwowano również efekty dylatometryczne, które potwierdzają występowanie przemiany fazowej w stopie. Uzyskane wyniki mogą służyć do interpretacji przemian fazowych zachodzących w stopie Ti13Nb13Zr podczas s.
EN
This article proposes these of vibratory machining to Ti-6Al-4V titanium alloy as finishing treatment. Titanium alloy was used in the aerospace industry, military, metallurgical, automotive and medical processes, extreme sports and other. The three-level three-factor Box-Behnken experiment examined the influence of machining time of vibratory machining, the type of mass finishing media used and the initial state of the surface layer on the mass loss, geometric structure of the surface, micro hardness and the optimal process parameters were determined. Considerations were given the surfaces after milling, after cutting with a band saw and after the sanding process. The experiment used three types of mass finishing media: polyester, porcelain and metal. Duration of vibratory machining treatment was assumed to be 20, 40, 60 minutes. The form profiles before and after vibratory machining were determined with the Talysurf CCI Lite - Taylor Hobson optical profiler. Future tests should concern research to carry out tests using abrasive pastes with a larger granulation of abrasive grains, to carry out tests for longer processing times and to determine the time after which the parameters of geometrical structure of the surface change is unnoticeable.
EN
Cross wedge rolling (CWR) is one of the most effective plastic deformation methods utilized for the production of shaft parts or non-shaft preforms with refined grains and improved mechanical properties. The main goal of this work was to study the influence of CWR process parameters on the microstructure evolution and mechanical properties of a TC6 alloy and determine the suitable process parameters for a TC6 alloy blade preform fabricated with CWR. The results showed that the volume fraction of the equiaxed α phase (fα_e) decreased from ~ 0.38 to ~ 0.04 by increasing the initial deformation temperature, and the elongation (El) also decreased from ~ 19.6 to ~ 11.8% because dislocation slip first started in the equiaxed grains and then dispersed into the adjacent grains. Thus, additional equiaxed grains contributed to an increased plasticity. Moreover, with an increasing area reduction, the value of fα_e increased from ~ 0.14 to ~ 0.31, and the grain refinement and microstructure uniformity also increased. In addition, the El was significantly reduced by over 50%, but the ultimate tensile strength (UTS) and yield strength (YS) increased under WC (water cooling) conditions due to the precipitation of the acicular secondary α phase and pinning effect of the small equiaxed α phase. Based on the determined suitable parameters, the TC6 alloy blade preform was successfully manufactured by CWR, the microstructure was evenly distributed, and the UTS, YS and El were 1120.1 MPa, 1020.9 MPa and 15.2%, respectively, which meet the current technical requirements.
EN
Mechanical behavior of a multifunctional titanium alloy Gum Metal was investigated by conducting tensile tests at various strain rates and applying digital image correlation (DIC) technique. Stress–strain curves confirmed low Young’s modulus and high strength of the alloy. The determined values of yield strength had a tendency to increase, whereas the elongation to the specimen rupture tended to decrease with increasing strain rate. True stress versus strain curves were analyzed using selected lengths of virtual extensometer (VE) placed in the strain localization area. When the initial length of the VE was the same as the gauge length, work hardening was observed macroscopically at lower strain rates, and a softening was seen at higher strain rates. However, the softening effect was not observed at the shorter VE lengths. Evolution of the Hencky strain and rate of deformation tensor component fields were analyzed for various strain rates at selected stages of Gum Metal load-ing. The DIC analysis demonstrated that for lower strain rates the deformation is macroscopically uniform up to the higher average Hencky strains, whereas for higher strain rates the strain localization occurs at the lower average Hencky strains of the deformation process and takes place in the smaller area. It was also found that for all strain rates applied, the maximal values of Hencky strain immediately before rupture of Gum Metal samples were similar for each of the applied strain rates, and the maximal local values of deformation rate were two orders higher when compared to applied average strain rate values.
EN
Titanium super alloys are often used in the chemical and aerospace industries, especially because of financial savings, resulting primarily from cheaper operation of equipment. Machinability of titanium alloys is more difficult than that of other metals. In addition, the low thermal conductivity causes the alloy to stick to the cutting edge of the cutting tool, thereby causing it to become dull faster. The article deals with the experimental evaluation of cutting forces and the design of suitable cutting parameters for the machining of the UNS R56260 titanium alloy with high-feed milling technology. Testing was carried out in climb and conventional milling under different cutting conditions. The cutting components of forces Fx, Fy, Fz were measured and evaluated. The results of the measurements were processed into a graphical form and suitable cutting conditions were designed in terms of the acting cutting forces.
PL
Wiercenie materiałów ciągliwych, do których zalicza się Ti6Al4V, często wiąże się z niewystarczającym odprowadzeniem wiórów, co prowadzi do wystąpienia zakłóceń procesu obróbki. Wióry powstające w trakcie procesu wiercenia materiałów plastycznych są ciągliwe i mają skłonność do gromadzenia się w rowkach wiórowych narzędzia. Takie gromadzenie się wiórów może skutkować zarysowaniami powierzchni otworu, przyklejeniami materiału do narzędzia skrawającego, a także do przyśpieszonego zużycia ostrza skrawającego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w procesie wiercenia stopu tytanu Ti6Al4V w aspekcie dokładności wymiarowo-kształtowej uzyskanych otworów. Obróbkę prowadzono bez chłodziwa (na sucho) przy różnych zestawach parametrów skrawania. W ramach badań monitorowano siłę posuwową i moment skrawania, dokładność kształtowo-wymiarową, jakość powierzchni otworu oraz kształt wiórów. Wyniki badań pokazują, że zarówno jakość otworu, jak i jego dokładność wymiarowo-kształtową można poprawić przez odpowiedni dobór parametrów skrawania. Ponadto, obserwacja powierzchni na wyjściu narzędzia z materiału wskazywała na występowanie odkształceń plastycznych (zadziory) związanych z parametrami skrawania. Wyniki eksperymentu wykazały także, że na kształt i wielkość zadziorów istotny wpływ ma prędkość posuwu.
EN
The drilling of ductile materials, such as Ti6Al4V, is often associated with insufficient chip evacuation, resulting in disturbances in the machining process. Chips formed during the drilling process of plastic materials are ductile and tend to accumulate in the chip flutes of the tool. Such chip formation may result in scratches on the hole surface, sticking the material to the cutting tool, and also on accelerated wear of the cutting edge. This article presents the analysis of the drilling process and assessment of the quality of the hole after drilling Ti6Al4V titanium alloy without coolant at various processing parameters. As part of the research, the feed force and cutting moment were monitored, the shape and dimensional accuracy and the quality of the hole surface and the shape of the chips. The test results show that the hole quality can be improved by appropriate selection of cutting parameters. Observation of the surface at the exit of the tool from the material indicated plastic deformation (burrs) in different cutting conditions. The results of the experiment also showed that the shape and size of burrs is strongly influenced by the feed speed.
EN
The study addresses the results concerning the laser welding technology of the titanium circulatory support blood pump Religa Heart ROT. Pulse laser welding parameters were determined and selected. The influence of the pulse welding parameters and other conditions of welding process on the magnetic induction distribution of the mechanical circulatory support blood pump was investigated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spawania laserowego tytanowego wirnika pompy wspomagania serca Religa Heart ROT. Określono parametry spawania laserowego w trybie impulsowym zapewniające uzyskanie odpowiedniego wtopienia oraz ich wpływ na zmiany indukcyjności magnesów neodymowych znajdujących się wewnątrz wirnika pompy. Opracowano parametry technologiczne spawania laserowego zapewniające brak zmian indukcyjności wirnika pompy po spawaniu.
EN
This paper presents a multi-factorial approach to the tool wear evolution when machining Ti6Al4V titanium alloy using high temperature resistant AlTiN coated cutting tools. Machining conditions were selected based on the technological database of machining titanium alloys in aircraft plants. The main novelty of this study is that tool wear progress within the tool life of about 20 min is assessed integrally in terms of mechanical, thermal and tribological process outputs such as cutting forces, cutting energy and cutting temperature. Moreover, the specific cutting energy (SCE), thermal softening effect and friction coefficient (CoF) were determined when recording tool wear curves. Some important research findings concerns distinguishing the three characteristic wear periods with distinctly different values of SCE and CoF. In particular, it was revealed that the formation of ceramic protective layer (CPL) on the AlTiN deposited coating influences friction and the tool wear mechanism.
PL
W artykule przedstawiono wieloczynnikowe podejście do ewolucji zużycia narzędzi podczas obróbki stopu tytanu Ti6Al4V przy użyciu narzędzi skrawających powlekanych, odporną na wysoką temperaturę, powłoką narzędziową AlTiN. Warunki obróbki zostały ustalone w oparciu o technologiczną bazę obróbki stopów tytanu stosowaną w przemyśle lotniczym. Główną nowością w ocenie przedstawionych badań jest to, że postęp zużycia narzędzia w okresie jego trwałości rzędu 20 minut jest oceniany integralnie, głównie pod względem mechanicznych, termicznych i trybologicznych efektów procesu skrawania, takich jak siły skrawania, energia i temperatura skrawania. Ponadto wyznaczono, adekwatne do zarejestrowanych krzywych zużycia narzędzia, wartości energii właściwej skrawania (EWS), zmiękczenia termicznego i współczynnika tarcia (WT). Niektóre ważne ustalenia badawcze dotyczą rozróżnienia trzech charakterystycznych okresów zużycia z wyraźnie różnymi wartościami EWS i WT. W szczególności okazało się, że utworzenie ceramicznej warstwy ochronnej (CWO) na narzędziowej powłoce z AlTiN wpływa na tarcie i mechanizm zużycia narzędzia.
EN
Purpose: The purpose of this article is discussing the methods of determining the surface roughness of the Ti-6Al-4V ELI titanium alloy obtained after longitudinal turning. The method of determining the mathematical model used for determining the Rz roughness parameter and then the results obtained were compared with values measured and calculated on the basis of equations available in the literature. Design/methodology/approach: The mathematical model in the form of multiple regression function of exponential polynomial was determined using the algorithm of the acceptance and rejection method. The data for calculations was obtained by measuring the surface roughness after turning with different machining parameter values. Findings: A mathematical model was elaborated in the form of a multiple regression function, enabling calculation of the Rz parameter describing the Ti-6Al-4V ELI titanium alloy surface roughness after longitudinal turning. The verification of the dependence obtained confirmed its accuracy. Research limitations/implications: Further research should encompass other values of machining plate geometry, as well as other types of cooling and lubricating fluids and method of applying them. Practical implications: The mathematical model can be helpful when choosing the conditions in which the turning process will be carried out. It also constitutes a basis for further optimisation of that process. Originality/value: The results of this research are a novelty on a worldwide scale. No research of this type has been conducted with regard to analyses and optimisation of longitudinal turning of the Ti-6Al-4V ELI titanium alloy.
EN
In this work, the adiabatic shear band of TA1 titanium alloy subjected to electromagnetic impact loading was investigated. The formation of adiabatic shear band and microstructure evolution within it were revealed by microstructure characterizations. Deformation results showed an adiabatic shear band with the width of 10 mm located in shear deformation zone, and most deformations mainly concentrated in the narrow band. The compressive insta-bility and the hardness difference contributed to the formation of adiabatic shear band. Severe shear deformations led to high location density within the adiabatic shear band. A large amount of dislocations distributed in the form of dislocation cells and random dislocations. The rotational dynamic recrystallization mechanism caused that many dy-namic recrystallization grains with the size of 100–200 nm were found inside the adiabatic shear band. Adiabatic temperature rise and distortion energies stored by high dislocation densities provided sub-grain rotations with the driving forces.
EN
The paper presents the results of a study investigating the effect of slide burnishing on the surface roughness, surface layer microhardness and fatigue life of Ti6Al2Mo2Cr titanium alloy parts. The burnishing process was performed with the use of a diamond tip tool. Different machining fluids were used as machining media. Prior to burnishing, the samples were subjected to turning. The burnishing process led to reduced surface roughness (average roughness Ra decreased by 3.5 times and roughness Rz decreased by 2.5 times) as well as increased surface layer microhardness (microhardness maximum increase by 12%) and fatigue life of the tested parts. A relationship between the machining medium and the burnishing effects was also observed. The addition of a surface-active polymethyl methacrylate solution to the machining medium led to an increase in the surface layer microhardness and fatigue life of the workpiece.
EN
An advance in the material engineering of biomaterials intended for hip joint replacement prostheses is a very important social matter due to incurable diseases or injuries of human joints happening to many people. For this purpose, a development of the tribological test techniques is also an urgent issue. The paper is devoted to the study of the tribological behaviour of the new “Nitrided GRADE 2/PE-UHMW” friction pair intended for hip joint endoprostheses. A pendulum tribometer and a ring-on-plane machine were used for tribological research. A new lubricant based on chondroitin sulphate was tribologically investigated compared to commonly used bovine blood serum. Also the technology of thermo-diffusion nitriding (TDN) of the GRADE 2 femoral head was optimised based on the results of the tribological experiments. A means of selecting of the geometrical parameters of the prosthetic implants to achieve the smallest wear is discussed. The optimum technology of machining of the femoral head made of the GRADE 2 titanium alloy to obtain the best surface quality is also presented. The paper consists of the first part of the results of the Polish-Ukrainian cooperation in testing biomaterials. The second part, to be also submitted to Tribologia, will describe the aspects of methodology of endoprosthesis simulation tests and test results, and it will present a difference in the wear of the hip joint prosthesis – the developed and commercial one.
PL
Postęp w inżynierii materiałowej biomateriałów stosowanych w endoprotezach stawu biodrowego jest bardzo ważną sprawą społeczną z powodu nieuleczalnych chorób lub urazów stawów ludzkich, które zdarzają się wielu osobom. W tym celu pilną kwestią jest także rozwój tribologicznych technik badawczych. Artykuł poświęcony jest badaniu właściwości tribologicznych nowej pary trącej nazwanej „Nitrided GRADE 2/PE-UHMW”, przeznaczonej na endoprotezy stawu biodrowego. Do badań tribologicznych wykorzystano tribometr wahadłowy i maszynę typu pierścień–płaszczyzna. Nowy smar na bazie siarczanu chondroityny został poddany badaniom tribologicznym i porównany do powszechnie stosowanej surowicy krwi bydlęcej. Również technologia azotowania termodyfuzyjnego (TDN) główki endoprotezy (GRADE 2) została zoptymalizowana w oparciu o wyniki eksperymentów tribologicznych. Omówiono sposób doboru parametrów geometrycznych implantów protetycznych w celu osiągnięcia najmniejszego zużycia. Przedstawiono również optymalną technologię obróbki głowicy endoprotezy wykonanej ze stopu tytanu (GRADE 2) w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni. Artykuł zawiera pierwszą część wyników uzyskanych w ramach polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie badania biomateriałów. W drugiej części, która również jest planowana do publikacji w czasopiśmie Tribologia, zostaną opisane aspekty metodologii testów symulacyjnych endoprotez i wyniki badań oraz przedstawiona różnica w zużyciu endoprotezy stawu biodrowego – opracowanej i handlowej.
PL
W przedstawionej pracy badawczej wytworzono nowatorską powłokę na bazie TiO2 zawierającą nanocząsteczkowy hydroksyapatyt (n-HA) i cząstki srebra na dostępnych w handlu podłożach stopowych Ti-6Al-4V (Grade 5) i Ti-czysty (Grade 2) za pomocą techniki plazmowego utleniania elektrolitycznego (PEO). Osadzanie powłoki zrealizowano w wodnym roztworze wodorofosforanu disodowego zawierającego zawieszone nanocząsteczki hydroksyapatytowe i wodorotlenek potasu w trybie impulsowym prądu bipolarnego o kontrolowanym cyklu pracy. Włączenie przeciwdrobnoustrojowych cząsteczek srebra było możliwe z wykorzystaniem oddzielnej operacji technologicznej w wodnym roztworze AgNO3 na zasadzie fotokatalizy na powierzchni TiO2 w warunkach obróbki w ultrafiolecie. Morfologię powierzchni utworzonych powłok zbadano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), natomiast skład pierwiastkowy powłok został określony metodą analizy dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS). Obecność nanocząsteczek HA w utworzonych powłokach została określona za pomocą spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR). Wyniki wskazują, że utworzone powłoki PEO wykazują porowatą strukturę sieciową z osadzonymi cząstkami n-HA i Ag równomiernie rozmieszczonymi na całej powierzchni powłok. Utworzone w technologii PEO warstwy TiO2: n-HA: Ag mogą być stosowane jako bioaktywne powłoki biomimetyczne o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych w celu zwiększenia aktywności biologicznej, osteointegacji i stabilności biochemicznej w implantowanych wyrobach medycznych.
EN
In the present study, a novel TiO2-based coating containing nanosized hydroxyapatite (nHA) and Silver particles has been formed on commercially available Ti-6Al-4V (Grade 5) and Ti-pure (Grade 2) alloy substrates by the Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) technique. The coating deposition were provided in an aqueous solution of disodium hydrogen phosphate containing suspended hydroxyapatite nanoparticles and potassium hydroxide under a pulsed bipolar current mode with controlled duty cycle. Inclusion of antimicrobial silver particles were possible from a separate technological operation in AgNO3 aqueous solution by the principle of photocatalysis at TiO2 surface under ultraviolet treatment. The surface morphology of the formed coatings has been examined by Scanning Electron Microscopy (SEM), while the element composition of the coatings has been determined by Energy Dispersive X-ray analysis (EDS). The presence of HA nanoparticles within the formed coatings has been analyzed by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). The results indicate that the formed PEO coatings exhibit a porous network structure with embedded n-HA and Ag particles uniformly distributed over the entire surface of the coatings. The PEO-formed TiO2:n-HA:Ag layers can be used as a bioactive biomimetic coating with antimicrobial properties to enhance surface bioactivity, osseointegration and biochemical stability in implantable medical devices.
PL
Stop tytanu Ti-6Al-4V jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących materiałów inżynierskich ze względu na unikalną kombinację wysokiego stosunku masy do wytrzymałości, temperatury topnienia i odporności na korozję. Inne jego cechy, jak niska przewodność cieplna i wysoka wytrzymałość właściwa, sprawiają, że jest on bardzo trudno obrabialny.
17
Content available remote Hybrydowe szlifowanie stopów tytanu i glinu na osnowie z fazy gamma
PL
Chociaż nowa klasa żaroodpornych stopów tytanu i aluminium na osnowie z fazy gamma (γ-TiAl) mogłaby z powodzeniem zastąpić cięższe superstopy na bazie niklu, np. w łopatkach turbin, to jej zastosowanie jest ograniczone ze względu na bardzo złą obrabialność. Aby temu zaradzić, proponuje się obróbkę hybrydową: wspomagane ultradźwiękowo szlifowanie głębokie z posuwem pełzającym (ultrasonic assisted creep feed grinding – UACFG).
EN
The paper concerns the processes connected with the formation of chromium white cast iron microstructure. The influence of titanium and strontium on the alloy crystallization has been described using TDA method and EDS analysis. Conducted experiments allowed the determination of the selected additions influence on the microstructure of examined alloys. TDA analysis enabled indication of the characteristic temperatures of thermal effects for samples with strontium and titanium and the comparison of results for the reference sample without additions. The results of TDA test also included the analysis of the temperature first derivative values, which presented interesting differences as well. The scanning microscopy observation clearly indicated the difference between the effect of strontium and titanium on the alloy microstructure. The EDS analysis helped to identify the chemical composition of the evolving phases and confirmed the strontium presence in the eutectic. Experimental results allowed to draw reliable conclusions about the effect of applied additions on the crystallization and microstructure of chromium cast iron.
EN
In this work, an electromagnetic-mechanical-thermal coupling numerical model was proposed and electromagnetic riveting (EMR) experiments were performed using Φ6 mm TA1 titanium alloy rivets. Experimental verification showed that the proposed model could be suitable for predicting the EMR process, and the corresponding relationships among magnetic pressures, deformations of rivet tails and discharge voltages were revealed. In addition, simulation results presented that most deformations occurred in the locally upsetting stage of rivet tail. The maximum temperature rise reached up to 426 °C within the shear deformation zone of rivet tail. The rivet tails with high speed deformations could bear 9.9 kN shear loads and 12.5 kN pull-out loads, respectively. The EMR joining structures with multi-layered sheets had very high interference-fit qualities, and the average relative interferences were 2.5–3.0% for as-received multi-layered structures. Consequently, the EMR process can be used for difficult-to-deformation material rivets under the high efficiency, high quality and ambient temperature.
EN
In order to solve the existing problems in the manufacturing of titanium alloy thick-walled tubes (TATWs), an innovative plastic forming method for the preparation of TATWs using rotary tube piercing (RTP) process was studied. In this paper, the advantages and basic principles of the RTP process were described. A new finite element model is established to study the effect of the thermal parameters on the RTP process of TATWs. Based on the control variable method, two key problems of rolling block and severe temperature rise in the RTP process were all solved, and the TATWs with bi-modal microstructure were produced by the self-developed piercing mill. In addition, the microstructure uniformity of the pierced tube was analyzed. Based on the experimental and numerical investigations, it's found that the RTP process is a viable process for manufacturing TATWs with bi-modal microstructure.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.