Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  profitability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano możliwości uzyskania dodatkowych korzyści finansowych wynikających z zastosowania magazynów energii. Informacje te poparte zostały przykładem obliczeniowym bazującym na rzeczywistym obiekcie. Podsumowanie artykułu stanowi prosta analiza ekonomiczna opłacalności zastosowania magazynów oraz wprowadzenie do idei magazynów drugiego życia.
EN
This article provides a brief overview of the energy storage solutions currently available on the market, focusing mostly on battery storage. The article describes the available technologies, their purpose and use in the world and in Poland. Later, the authors present the possibilities of obtaining additional financial benefits resulting from the use of the battery storage unit. These methods are supported by a case study based on a real object. The conclusion part is a simple economic analysis of the profitability of the use of battery storage solutions and a brief description of the second life battery storage alternative.
PL
Zmiany opłacalności chowu świń zależą m.in. od polityki rolnej, regulacji prawnych, produkcji pasz, wykształcenia rolników, struktury gospodarstw, doradztwa rolniczego, chorób czy konkurencji zewnętrznej. Na podstawie analizy danych z okresu 2000-2019 r. zaobserwowano ogólny spadek pogłowia świń i wzrost cen skupu 1 kg wagi żywej trzody chlewnej. Największą wielkość pogłowia w tym okresie zanotowano w 2002 r. (ok. 19 mln sztuk), a najwyższą przeciętną cenę skupu w 2019 r. (ok. 5,81 zł/kg). Wciąż duże zagrożenie dla polskiego sektora trzody chlewnej stanowi ASF – nieuleczalna choroba wirusowa, ktorej do 5 listopada 2018 r. odnotowano 2961 przypadków u dzików i 213 w stadach świń w gospodarstwach. Różne regiony Polski objęto restrykcjami oraz zaostrzono wymagania prawne w zakresie chowu/hodowli czy transportu świń. Stwierdzono, że największym kryzysem branży byłoby wystąpienie ASF na obszarach, które generują ok. 50% produkcji krajowej – w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu, a także w wojewodztwie łódzkim. Przewiduje się, że w 2020 r. będzie postępował powolny wzrost cen i spadek pogłowia świń, w zależności od struktury eksportu do krajów trzecich.
EN
The variations in profitability of pig breeding depend, among others, on agricultural policy, legal regulations, feed production, farmers’ education, farm structure, agricultural consulting, diseases or external competition. In basis of the analysis of data in the period 2000-2019, an overall decrease in the pig population and an increase in prices received for 1 kg live weight of pigs were observed. The largest population in 2002 (approx. 19 million units) and the highest average purchase price in 2019 (approx. 5.81 PLN/ kg), were noted. ASF, an incurable viral disease, which has caused 2,961 cases in wild boars and 213 in herds of pigs until November 5, 2018, is still a big threat to the Polish pig sector. Various regions of Poland were subject to restrictions and legal requirements in the field of breeding or transporting pigs were tightened. It was stated that the greatest crisis of the industry would be the occurrence of ASF in areas that generate approx. 50% of domestic production – in Wielkopolska, Kujawy and Pomerania, and in the Łodź Voivodeship. It is anticipated that in 2020 a slow increase in prices and a decrease of pig population, will continue depending on the structure of exports to non-EU countries.
EN
The purpose of the article was to determine whether there is a relationship between the use of outsourcing and profitability in industry depending on time. The research sample consisted of 200 enterprises operating on the Polish market. The study covered the years 2000-2018. The study was divided into 2 parts. It turned out that during the financial crisis, profitability is significantly lower in the case of return on assets. During the crisis, industrial companies were on the verge of profitability and deficit. The average level of return on assets during the crisis was significantly lower than before and after the crisis. Given the return on equity and return on sales, the planned contrast turned out to be statistically insignificant. It should be noted that there is a certain limitation in the interpretation of results, because external services also consist of services that are not outsourced, e.g. banking services. In addition, there is agreement that with the increase in the use of services of external suppliers (leading to an increase in the cost of external services), the profitability of sales decreases. The study does not allow one to draw a conclusion about the existence of a relationship between the use of outsourcing in industrial companies and profitability.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z problematyką zastosowania Common Data Environment w systemach zarządzania inwestycją budowlaną. Autor podjął próbę odpowiedzi na podstawowe pytania stawiane przez członków ekip zarządzających budową co do celowości, opłacalności i praktycznej użyteczności tego rozwiązania (CDE).
EN
The article discusses problems related to the problems of using the Common Data Environment in building investment management systems. The author attempted to answer the basic questions posed by members of construction management teams regarding the purposefulness, cost-effectiveness and practicality of this solution (CDE). The article discusses problems related to the application of the Common Data Environment in building investment management systems. The author has attempted to answer basic questions posed by members of construction management teams as to the purposefulness, cost-effectiveness and practical utility of this solution (CDE).
EN
The article presents a comprehensive economic analysis of a CO2 injection project in one of the Po-lish oil fields for both increased production (CO2-EOR) and underground storage (CCS). An interesting differentiator of this work is the use of a multilayered reservoir, which is actually not one reservoir but several located in the same place, as an example. It allows the optimization of the processes of injection, production and storage. Such projects are becoming more and more important because recently, after a period of long-term stagnation, costs of carbon allowances have started to rise which affects e.g. the electricity market in Poland. This can be an important incentive for the development of CCS technology, especially in combination with CO2-EOR. In the case of very high costs of carbon emissions rights CCS may turn out to be a cheaper solution. Economic efficiency is the main determinant of the EOR project’s success, as well as a very significant factor influencing the potential development of CO2 underground storage. Results are based on the numerical simulation of a combined CO2-EOR and CCS project. This analysis has been divided into two parts. The first uses a standard, deterministic approach, based on the DCF method and NPV indicator. It also provides a detailed sensitivity analysis, with particular reference to the impact of oil prices and the cost of carbon emissions rights on a project’s profitability. The second part of the economic analysis is probabilistic and involves estimating the maximum amount of CAPEX using the Monte Carlo method. Two cases were taken into account. The first assumes that the CO2 emitter pays for CO2 storage and the price is equal to 80% of the emissions rights price (with storage revenue). In the second one the emitter does not pay for storage (without storage revenue).
EN
Many factors influence milk production and farm development. The most critical factor determining the production is the price of sold milk and indirectly the costs connected with its production. In majority of farms, milk production is profitable. The decisive factors influencing the profitability of milk production are the balance of nutrition and ensuring the welfare of dairy herds. Equally important are the genetic characteristics of cows and proper rearing of calves. The study shows that the modernization of farms also influences the development of milk production by improving the optimization of energy use and reducing labour intensity, and overall optimization of production costs.
PL
Wiele czynników wpływa na produkcję mleka i rozwój w gospodarstw rolnych. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na produkcję jest cena sprzedawanego mleka a pośrednio koszty związane z jego produkcją. W zdecydowanej większości gospodarstw produkcja mleka jest opłacalna. Decydującymi czynnikami wpływającymi na opłacalność produkcji mleka jest zbilansowanie żywienie i zapewnienie dobrostanu stad krów mlecznych. Równie ważne są cechy genetyczne krów i właściwy odchów cieląt. Przeprowadzone badanie wykazuje że wpływ na rozwój produkcji mleka mają również modernizowanie gospodarstw poprawiająca optymalizację wykorzystania nakładów energetycznych oraz zmniejszająca pracochłonność a w dłuższej perspektywie optymalizację kosztów produkcji.
EN
The article discusses the general problem of the use of renewable energy in Poland. The boundary conditions justifying the economic basis for the construction of photovoltaic power plants producing energy for the own needs of customers were determined. The research method uses a standard model of cash flows where revenues are avoided costs of purchase and distribution of energy due to the production of electricity from PV for own needs. The article also presents technical aspects related to the construction of photovoltaic micro-installations. Particular attention has been paid to the protection of photovoltaic installations, the hazards resulting from the operation of photovoltaic installations, and health and safety at work during design and implementation.
EN
The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of firm size, institutional ownership, profitability, leverage and public share ownership towards corporate social responsibility disclosure. Corporate social responsibility (CSR) is important because it has become an obligation of companies, particularly companies that run their business activities in the field of, or those related to, natural resources. However, CSR disclosure is not regulated meaning that the variability of CSR disclosure is affected by various factors. The population of this research consists of manufacturing companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX). The sample of this research was selected using a purposive sampling method. Secondary data was taken from annual reports and financial statements of the companies. The data was analysed using a multiple regression method. A total of 51 manufacturing firms were selected as the sample which was registered on the IDX consecutively between 2014 and 2018. The results of this research conclude that firm size, profitability, and leverage have a significant effect on corporate social responsibility disclosure, whilst institutional ownership and public share ownership have no significant effect on corporate social responsibility disclosure.
PL
Celem prezentowanych badań jest uzyskanie dowodów empirycznych na temat wpływu wielkości firmy, własności instytucjonalnej, rentowności, dźwigni finansowej i własności publicznej na ujawnienie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest ważna, ponieważ stała się obowiązkiem przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które prowadzą działalność w zakresie zasobów naturalnych lub są z nimi związane. Jednak ujawnianie CSR nie jest regulowane, co oznacza, że na zmienność ujawniania CSR wpływają różne czynniki. Populacja tych badań składa się z firm produkcyjnych notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych (IDX). Próbkę tych badań wybrano celową metodą próbkowania. Dane wtórne pochodzą z raportów rocznych i sprawozdań finansowych spółek. Dane analizowano przy użyciu metody regresji wielokrotnej. Jako próbę wybrano 51 firm produkcyjnych zarejestrowanych kolejno w IDX w latach 2014-2018. Wyniki tych badań wskazują, że wielkość firmy, rentowność i dźwignia mają znaczący wpływ na ujawnienie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, a jednocześnie na własność instytucjonalną udział własności publicznej nie ma znaczącego wpływu na ujawnianie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
PL
Jednym z wielu narzędzi ekonomicznych wykorzystywanych przez zarządzających w procesie podejmowania istotnych decyzji jest rachunek kosztów. Stosowany jest on między innymi do kalkulowania kosztu jednostkowego dla potrzeb polityki cenowej. W artykule przedstawiono alternatywny do tradycyjnych modeli rachunku kosztów rachunek kosztów działań (ABC), w którym koszty pośrednie są innowacyjnie rozliczane na obiekty kosztowe. Zgodnie z założeniami tego modelu przyczyną powstawania kosztów w jednostce gospodarczej są działania angażujące zasoby przedsiębiorstwa. Koszty pośrednie podlegają rozliczeniu na zidentyfikowane działania, bez których powstanie produktu nie jest możliwe. Takie rozliczanie kosztów na obiekty kosztowe zapewnia, że skalkulowana cena produktu w sposób bardziej wiarygodny odpowiada rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstwa, co ma niebagatelny wpływ na rentowność produktów i całego podmiotu gospodarczego.
EN
One of the many economic tools used by management in making important decisions is the cost account. It is used, inter alia, to calculate the unit cost for the needs of pricing. The article presents an alternative to the traditional models of the cost account; the activity based costing (ABC), in which indirect costs for cost objects are innovatively accounted for. According to the assumptions of this model, the reason for the costs in the enterprise unit are activities involving the resources of the enterprise. Indirect costs are subject to settlement for the identified activities, without which the creation of the product is not possible. Such cost accounting for cost objects ensures that the calculated product price more reliably corresponds to the economic reality of the company, which has a significant impact on the profitability of the products and the entire enterprise.
EN
Background: The information technology (IT) is presented in all levels of the supply chain, from the communication with suppliers, through the manufacture process and until the delivery to clients. Moreover, IT has a positive effect on the performance of the supply chain. In this context, it is important for the IT sector to register a positive evolution, in other words it is important that the IT companies to be profitable and to continue to exist on the market ensuring the provision of the necessary tools for the logistic sector. Therefore, the objective of this paper was to analyze the profitability of the IT companies and to identify which factors impact it. The importance of our study in the context of the logistic sector can be sustained by the fact that technology information constitutes a crucial strategic aspect for the logistics service providers and it is important to maintain a positive evolution of the IT sector. Methods: There was used a regression analysis which started from the factors of the DuPont model and afterwards supplemented by one factor identified based on the Stepwise method. Results: The results show that the profitability of the Romanian IT companies is influenced by the Net Profit Margin, the Asset Turnover, the Financial Leverage and the Sales Growth. Conclusions: More exactly, the profitability of these companies is impacted by the capacity to generate net income based on the sales performed (and indirectly by the management of the costs), the efficiency with which the assets are used in order to generate revenues, the financing source of the assets and by the growth of the sales volume. Our results may present importance for the financial management, investors and researches offering insights about the factors which should be observed in order to improve the profitability of an IT entity from Romania. The importance of this study for the logistics sector can be interpreted as following: knowing which is the evolution of the IT market from a country and which factors impact the profitability of it represents an asset from the point of view of the logistics aspects, as there can be provided insights in case that the continuity for the tools needed is uncertain. Future research direction may imply the analysis of the correlation between the evolution of the IT companies and the logistic sector. Considering the fact that, as far as we know, no similar study was performed at the level of the Romanian IT industry, the novelty and originality of the research is represented by the performance of the research at the level of this market.
PL
Wstęp: Technologia IT jest obecna we wszystkich obszarach łańcucha dostaw, od komunikacji z dostawcami, poprzez proces produkcyjny aż po dostawy do klientów. Dodatkowo, IT ma pozytywny wpływ na pracę łańcucha dostaw. W tym kontekście ważne jest, aby sektor IT przeżywał pozytywną ewolucję, to znaczy, aby firmy IT były zyskowne oraz kontynuowały swoją działalność na rynku i były w stanie dostarczać potrzebnych narzędzi dla sektora logistycznego. Celem niniejszej pracy była analiza zyskowności przedsiębiorstw IT oraz identyfikacja czynników na nią wpływających. Istotność tych badań w kontekście sektora logistycznego opiera się na fakcie, że informacja technologiczna jest kluczowym aspektem strategicznym dla dostawców usług logistycznych i dlatego ważnym jest utrzymanie pozytywnej ewolucji sektora IT. Metody: W pracy zastosowano analizę regresji, wychodząc od czynników modelu DuPonta a następnie uzupełniając o czynnik zidentyfikowany przy użyciu metody Stepwise. Wyniki: Wyniki wskazują, że na zyskowność rumuńskich przedsiębiorstw IT ma wpływ marża netto, wskaźnik rotacji, dźwignia finansowa oraz wzrost sprzedaży. Wnioski: Zyskowność badanych przedsiębiorstw jest uwarunkowana zdolnością generowania dochodu netto w oparciu o realizowaną sprzedaż (oraz pośrednio przez zarządzanie kosztami), wydajnością wykorzystania posiadanych zasobów, źródłem finansowania zasobów oraz wielkością sprzedaży. Prezentowane wyniki są istotne dla zarządzania finansowego, zarówno dla inwestorów jak i naukowców, oferując informacje na temat czynników, które należy kontrolować w celu uzyskania zyskowności przedsiębiorstwa IT w Rumunii. Istotność uzyskanych wyników dla sektora logistycznego należy zinterpretować następująco: znajomość ewolucji rynku IT w kraju oraz czynników wpływających na zyskowność daje przewagę z punktu widzenia aspektów logistycznych i dostarcza niezbędnych informacji w sytuacjach niepewnych. Dalsze badania powinny obejmować analizę korelacji pomiędzy ewolucją przedsiębiorstw IT oraz sektora logistycznego. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to pierwsza tego typu praca dotycząca poziomu przemysłu IT w Rumunii, nowość i oryginalność prezentowanej pracy jest reprezentowana poprzez jej realizację na poziomie tego rynku.
12
PL
W artykule omówiono problem związany z opłacalnością dostosowania istniejącego budynku mieszkalnego, wykonanego przy użyciu nowoczesnych materiałów i technologii, do standardu budynku pasywnego. W szczególności analizie poddana została kwestia modernizacji przegród budynku w celu uzyskania wymaganych parametrów przenikalności cieplnej. Główną ideą, jaka przyświecała tej analizie, była odpowiedź na pytanie, czy wykonanie termomodernizacji istniejącego budynku będzie efektywne pod względem energetycznym, ale przede wszystkim, czy będzie opłacalne dla inwestora.
EN
The aim of the article is to discuss the problem related to the profitability of adapting the existing residential building made using modern materials and technologies to passive building standards. In particular, the issue of modernization of building partitions in order to obtain the required thermal permeability parameters was analyzed. The main idea behind the analysis is the answer to the question: whether the thermo–modernization of the existing building will be effective in terms of energy, but above all whether it will be profitable for the investor.
EN
Among many factors affecting economic security of the Eurozone, performance of banks play especially important role. The aim of this study is to investigate factors influencing performance of banking sector in UK and Germany. Performance is being estimated using indicators of liquidity and cost efficiency in the biggest banks of both indicated countries. For analysis data of eight banks from each country have been used, two periods of years 2009-2010, and 2012-2014 have been distinguished. Fixed effect model has been employed. The obtained results revealed some significant relationships. Specifically, liquidity is negatively influenced by interest margin in banking sector of both countries during both considered periods, what initiated more active lending. That, in its turn, reduced banks’ liquidity and conditioned lower margins. Bank size did affect liquidity (loan to asset ratio) neither in UK, nor in Germany. Obtained results can be used for respective policy implications directed to sustaining better performance of banks, and therefore for increased economic security of the Eurozone economies.
PL
Wśród wielu czynników wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne strefy euro szczególną rolę odgrywają wyniki banków. Celem niniejszgo badania jest analiza czynników wpływających na wyniki sektora bankowego w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wyniki są szacowane na podstawie wskaźników płynności i efektywności kosztowej w największych bankach obu wskazanych krajów. Do analizy wykorzystano dane z ośmiu banków z każdego kraju, wyróżniono dwa okresy z lat 2009-2010 i 2012-2014. Wykorzystano model poprawionego efektu. Uzyskane wyniki ujawniły kilka istotnych związków. W obu krajach, w obu okresach szczególnie negatywny wpływ na płynność ma marża odsetkowa w sektorze bankowym, co zapoczątkowało aktywniejszą akcję kredytową. To z kolei zmniejszyło płynność banków i uwarunkowało niższe marże. Wielkość banku nie wpłynęła na płynność (stosunek kredytów do aktywów) ani w Wielkiej Brytanii, ani w Niemczech. Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do odpowiednich implikacji politycznych ukierunkowanych na utrzymanie lepszych wyników banków, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarek strefy euro.
EN
This paper aims to examine the relationship between the efficiency of working capital management and profitability of construction firms listed in the United Arab Emirates stock markets. The results show a negative and significant relationship between net trade cycle for all construction firms and large construction firms. The coefficient of small firms is positive and insignificant, this indicates that small construction firms do not manage their working capital efficiently. The results also show a negative and significant relationship between the net trade cycle and profitability of construction firms during crisis periods. This indicates that UAE construction companies are more efficient in managing their working capital during the crisis periods.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie zależności między efektywnością zarządzania kapitałem obrotowym a rentownością firm budowlanych notowanych na giełdach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyniki pokazują ujemną i istotną zależność między cyklem handlowym netto dla wszystkich firm budowlanych i dużych firm budowlanych. Współczynnik małych firm jest dodatni i nieistotny, co wskazuje, że małe firmy budowlane niesprawnie zarządzają kapitałem obrotowym. Wyniki pokazują również ujemną i istotną zależność między cyklem handlowym netto a rentownością firm budowlanych w okresach kryzysowych. Wskazuje to, że firmy budowlane ZEA są bardziej skuteczne w zarządzaniu kapitałem obrotowym w okresach kryzysowych.
PL
Biorąc pod uwagę poziom gazyfikacji Polski, szacowanie zadań inwestycyjnych i ich wybór do realizacji jest zagadnieniem istotnym dla przedsiębiorstwa energetycznego. Wiele z nowych inwestycji przeznaczonych do realizacji, planowane jest z wykorzystaniem technologii LNG oraz wyspowych sieci dystrybucyjnych. Z uwagi na wiele ryzyk związanych z szacowaniem zadań inwestycyjnych, kluczowe dla przedsiębiorstwa energetycznego jest wybieranie takich inwestycji, które gwarantują oczekiwane wskaźniki efektywności ekonomicznej. Dodatkowo szacowanie inwestycji, poprzez wywiady i bezpośrednia analizę danej lokalizacji, jest procesem czasochłonnym i kosztownym. Niniejszy artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy można, przynajmniej wstępnie, przy pomocy relatywnie prostych metod, np. przy wykorzystaniu analizy statystycznej dotychczasowych zadań inwestycyjnych, wskazać metodę na wstępną selekcję zadań inwestycyjnych, które będą opłacalne z punktu widzenia przedsiębiorstwa energetycznego. Korzyścią z takiego podejścia będzie to, iż szczegółowe analizy techniczno-ekonomiczne przedsięwzięć zostałoby ograniczone do wstępnie zweryfikowanych zadań inwestycyjnych.
EN
Taking into account the level of gasification in Poland, the estimation of investment tasks and their selection for implementation is an important issue for an energy company. Many of the new investments planned for implementation are planned using LNG technology and separated distribution networks. Due to many risks associated with the estimation of investment tasks, it is crucial for an energy company to choose investments that guarantee the expected economic efficiency indicators. In addition, estimating investments through interviews and direct analysis for a particular location is a time-consuming and costly process. This article is an attempt to find the answer to the question whether it is possible, at least initially, using relatively simple methods, eg. using statistical analysis of current investment tasks, to indicate a method for initial selection of investment tasks which will be profitable from the energy company's point of view. The benefit of this approach will be that the detailed technical and economic analysis of the investment projects would be limited to pre-verified investment tasks.
EN
The modern market puts new demands on companies in terms of customer segmentation and relations with them. Companies facing the pressure of globalisation must adopt new views in the domain of adaptation of all functions in the company, which have a trend of integration, including the function of marketing and that of accounting. One of the results of the integration of company functions is, among others, the concept of customer profitability management. The subject of this paper is analysis of the profitability management tools of domestic companies operating on the textile market of Bosnia and Herzegovina. The aim of the paper is to point out the necessity of applying customer profitability management tools as one of the ways that companies adapt better to changes that occur on the textile market of Bosnia and Herzegovina. The methods used in this paper are analysis, synthesis, and generalisation in the part related to the literature review. Statistical methods are used for analysis of data collected on the basis of research conducted on a simple random sample of domestic companies operating on the textile market of Bosnia and Herzegovina.
PL
Współczesny rynek stawia nowe wymagania firmom w zakresie segmentacji klientów i relacji z nimi. Firmy borykające się z presją globalizacji muszą przyjąć nowe poglądy w dziedzinie adaptacji wszystkich funkcji w firmie, które mają tendencję do integracji, w tym funkcję marketingu i księgowości. Jednym z efektów integracji funkcji firmy jest między innymi koncepcja zarządzania rentownością klienta. Przedmiotem pracy była analiza narzędzi zarządzania rentownością krajowych firm działających na rynku tekstylnym Bośni i Hercegowiny. Celem pracy było zwrócenie uwagi na konieczność zastosowania narzędzi zarządzania rentownością klientów jako jednego ze sposobów lepszego dostosowywania się firm do zmian zachodzących na rynku tekstylnym Bośni i Hercegowiny. W pracy zastosowano analizę, syntezę i uogólnienie w części związanej z przeglądem literatury. Do analizy danych zebranych na podstawie badań przeprowadzonych na prostej losowej próbie firm krajowych działających na rynku tekstyliów Bośni i Hercegowiny wykorzystano metody statystyczne.
PL
W artykule przedstawiono wybrane informacje o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Scharakteryzowano strukturę i podmioty giełdowego rynku surowcowego. Dokonano syntetycznej analizy ekonomiczno-rynkowej spółek notowanych na tym rynku w zakresie kształtowania się indeksu WIG-surowce, cen akcji i czynników je kształtujących oraz wybranych wskaźników wyceny porównawczej spółek. Oceniono rentowność inwestowania w akcje spółek surowcowych. Sformułowano wnioski z analiz.
EN
The article presents selected information on the Warsaw Stock Exchange. The structure and actors of the exchange market of raw materials were described. Synthetic economic and market analysis was made of companies listed on the market in relation with the development of WIG-raw materials index, prices of shares and factors influencing them, as well as selected indicators of valuation of the companies. Profitability of investing in the stocks of natural resources companies was rated. The conclusions from this analysis were formulated.
PL
Artykuł przedstawia opis realizowanych oraz projektowanych działań zmierzających do wydłużenia żywotności kopalni ,,Pniówek", przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu i rentowności produkcji. Podejmowane działania ukierunkowane są na rozbudowę KWK ,,Pniówek" poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie Obszarów Górniczych ,,Krzyżowice III" oraz ,,Pawłowice 1". W artykule przedstawiono ogólną koncepcję rozbudowy poziomu 1000 ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiania szybu IV.
EN
The article presents a description of implemented and planned actions focused on extending the life span of the ,,Pniówek" mine, while maintaining the level and profitability of the production. The actions being undertaken are aimed at the expansion of ,,Pniówek" mine by opening up and industrial management of deposits within the ,,Krzyżowice III" and ,,Pawłowice 1" mining areas. The article presents a general concept of expansion of 1000 horizon, with particular emphasis on deepening of shaft IV.
PL
Podejmowanie właściwych decyzji operacyjnych przez kierowników ruchu wymaga rzetelnych danych wejściowych. Zdolność wydobywcza zakładu górniczego jest jednym z najważniejszych parametrów mających wpływ na kontraktowanie ilości dostaw surowców do odbiorców, a tym samym ocenę rentowności całego przedsięwzięcia.
20
Content available remote Analiza progów rentowności polskich regionalnych portów lotniczych
PL
Problematyczność wysokich kosztów naziemnej infrastruktury lotniczej nie kończy się po fazie planowania i budowy nowych portów lotniczych. Po oddaniu infrastruktury w użytkowanie koszty jej amortyzacji i utrzymania przez lata stanowią znaczący udział w kosztach związanych z działalnością portów lotniczych. Wysoki udział kosztów stałych jest bezpośrednim powodem występowania silnej dźwigni operacyjnej. W efekcie koniecznością staje się zapewnienie młodym portom lotniczym zewnętrznego finansowania w początkowym okresie ich rozwoju. Właściciele spółek zarządzających wyżej wspomnianą infrastrukturą powinni być zatem żywo zainteresowani kwestią jak najszybszego osiągnięcia progu rentowności, a w konsekwencji zdjęciem ciężaru bezpośredniego subsydiowania działalności lotniczej w regionie. Celem niniejszego artykułu jest analiza progów rentowności w polskich regionalnych portach lotniczych jako przyczynek do dyskusji o możliwych minimalnych wolumenach przewozowych i przychodach, które nowo powstające porty lotnicze muszą osiągnąć, by jako spółki nie generowały straty. Główną metoda badawczą są narzędzie oparte na funkcjach regresji.
EN
The problematic nature of the high costs of building terrestrial aviation infrastructure does not end after the planning phase and the construction of new airspace. After the infrastructure has been commissioned, the cost of its depreciation and maintenance over the years represents a significant contribution to the cost of operating the airport. The high share of fixed costs is a direct reason for strong leverage. As a result, it is imperative to provide external financing to young airports at an early stage of their development. Owners of companies managing the above-mentioned infrastructure should be vividly concerned about the earliest possible break-even point, and consequently, the burden of direct subsidizing aviation activities in the region. The purpose of this article is to analyze the profitability thresholds at Polish regional airports as a means to discuss possible minimum volumes and revenues that emerging airports need to achieve as they do not generate losses. The main research method is a tool based on regression functions.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.