Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W rozdziałach wprowadzających omówiono wybrane właściwości kompozytów z osnową epoksydową wzmocnioną włóknami szklanymi typu E, włóknami węglowymi T 300 lub włóknami aramidowymi typu Twaron. Kompozyty z włóknami węglowymi bez preparacji (C) wykazały większe wartości wytrzymałości na ścinanie i małe wartości wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałość pouderzeniową. Kompozyty z włóknami węglowymi z powłoką epoksydową (CEPO) miały mniejsze wartości wytrzymałości na ścinanie i większe wartości wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałość pouderzeniową. Kompozyty z włóknami CEPO wykazywały w próbach niskoenergicznego uderzenia wartości wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałość pouderzeniową porównywalne z najlepszymi wartościami uzyskanymi dla kompozytów włókna szklane E / osnowa Araldit F. W pomiarach właściwości kompozytów wykonanych z przeterminowanej żywicy epoksydowej Aralid F obniżenie właściwości mechanicznych w kompozytach z włóknami węglowymi było większe niż w kompozytach z włóknami szklanymi lub aramidowymi.
EN
In the introductory chapters, a selected properties of thick selection composite plates made of epoxy resin reinforced by E glass fibers, T 300 carbon fibers or Twaron aramide fibers are presented. Composites reinforced by standard untreated carbon fibers (C) have high ILSS and low compressive and low past impact strength. Composite reinforced by carbon fibers coated with thin epoxy layer (CEPO) indicated low ILSS and high compressive and low past impact strength. In low energy impact test, the CEPO /epoxy resin showed properties comparable with the highest compressive and post impact strength of E glass fibers / Araldite F epoxy resin composites. the use of overdue epoxy Araldite F resin results in lowering mechanical properties in more expressed ratio for carbon / epoxy plates yhen for glass or aramide fibers / epoxy plates.
2
Content available remote Przemysłowe zastosowanie stali ze strukturami bainitycznymi
PL
Artykuł omawia stale w których w wyniku zmian składu chemicznego oraz odpowiedniego chłodzenia nastąpiła przemiana austenitu w struktury bainityczne. W celu uzyskania bainitu o odpowiednich właściwościach mechanicznych wybrano następujące grupy stali. - stale niskoweglowe, niskostopowe, chłodzone w sposób ciągły w szerokim zakresie szybkości, - stale średnioweglowe, niskostopowe, chłodzone z dokładnie określonymi szybkościami, - stale z izotermicznie przemienionym austenitem w bainit. Wyniki prób wykazują, że stale ze strukturami bainitycznymi mają w każdym przypadku wyższe wartości przewężenia i odporności na zginanie udarowe w porównaniu do stali hartowanych i odpuszczanych o tej samej twardości. Zadaniem publikacji jest pokazanie wpływu specyficznych właściwości każdego typu bainitu na właściwości eksploatacyjne wybranych narzędzi i części maszyn. Jednocześnie porównano zachowanie sie wybranych części maszyn ze strukturami bainitycznymi z zachowaniem sie części maszyn wykonanych ze stali DP, TRIP, HSLA lub hartowanych i odpuszczanych. Bardzo dobre właściwości części maszyn z bainitem winny zachęcać producentów do szerszego stosowania technologii bainitycznych w wielu tradycyjnych i nowoczesnych gałęziach przemysłu.
EN
The paper deals with steel grades in which changes of the chemical composition and controlled cooling transforms austenite into bainitic phases.The following steel types were selected to obtain bainitic structures with expected mechanical properties: - low carbon, low alloy steels continuously cooled with broad spectrum of cooling velocities ( Fig. 1a, 2,3,4,). - medium carbon, low alloy steels cooled with strictly controlled velocities ( Fig. 1b, 5,6), - steels isothermally transformed into lower bainite ( Fig. 1c, 7,8 ). The results show that steels with bainitic microstructures have in all cases higher area reduction and dynamic bending strength than quench hardened and tempered steels with the same hardness values ( Fig. 1c, 9,10).The main aim was to present the influence of specific properties of each kind of bainite on the exploitation behavior of selected tools and machine parts. A comparison of the behavior of selected machine parts with bainitic structures with the same parts made from DP, TRIP, HSLA or quenched and tempered steels were performed. The excellent properties of machine parts with bainite should stimulate manufactures to broaden application of bainite technology in many traditional and new industrial areas.
EN
Compression tests were performed on unidirectional composite samples based on three types of epoxy resins. Low modulus, though epoxy resin L1000 supplied by Bakelite AG designated B, medium modulus epoxy resin Araldit F by Ciba-Geigy-Vantico designated A and high modulus epoxy tool resin by Ciba-Geigy-Vantico designated AT. To perform the tests thick composite panels of 25 x 120 x 130 mm were prepared. The main mechanical properties of unreinforced and cured resins were presented. The tensile and compressive strength as well as the modulus increase and the toughness of the cured resins decrease according to the following sequence: B-A-AT. The above mentioned epoxy resins were reinforced with glass fibres with diameters 10 žm, 16 žm and 24 žm as well as with carbon fibres with diameter 7 žm or carbon fibres coated with epoxy resin. From the above mentioned unidirectional reinforced panels samples for compression tests of 22 x 22 x 90 mm were sectioned out and tested to determine the axial compressive strength in direction 0°. The results can be summarized as follows: the best values, about 700 MPa, were obtained for composite systems with combination of glass fibres 16 žm, 24 žm/epoxy matrix A, AT. As far as composites with carbon fibres are concerned the compressive strength values are lower than for samples with thicker glass fibres, except for composites with carbon fibres coated with epoxy. Much lower results were obtained for all composites with low modulus matrix B and for all resins, being the subject of this study, reinforced with glass fibres 10 žm. The epoxy resin AT shows some features of decomposition at curing temperature of 200 °C. This phenomenon prevents obtaining higher strength for composites with this matrix. The decomposition of matrix AT decrease the properties, especially expressed in post-impact strength. The reason for poor behaviour of composites reinforced with glass fibres with diameter 10 žm can be their higher waviness in composite samples. Thus, the highest compressive strength depends on more than one factor and should be treated in mezoscale. Therefore, the properties of compressed composites are difficult to predict as well as to model their behaviour in this process.
PL
Przeprowadzono pomiary wytrzymałości na ściskanie jednokierunkowych kompozytów z trzema rodzajami żywic epoksydowych. Zastosowano niskomodułową, ciągliwą żywicę L 1000 produkcji Bakelite AG, oznaczoną symbolem B, średniomodułową żywicę Aradfit F produkcji Ciba-Geigy-Vantico, oznaczoną symbolem A oraz wysokomoduło-wą żywicę narzędziową Ciba-Geigy-Vantico oznaczoną symbolem AT. W celu przeprowadzenia prób wyprodukowano płyty kompozytowe o wymiarach 25 x 120 x 130 mm. Przedstawiono również wyniki pomiarów ważniejszych właściwości mechanicznych żywic niewzmocnionych. Wytrzymałość na rozciąganie i na ściskanie jak również wartości modułów rosną, a ciągliwość utwardzonych żywic maleje według następującej kolejności: B-A-AT. Wyżej wymienione żywice zostały wzmocnione włóknami szklanymi o średnicach 10 žm, 16 žm, 24 žm, jak również włóknami węglowymi o średnicy 7 žm oraz włóknami węglowymi z nałożoną warstwą epoksydową. Z płyt kompozytowych wzmocnionych jednokierunkowymi włóknami wycięto próbki o wymiarach 22 x 22 x 90 mm w celu przeprowadzenia pomiarów wytrzymałości na ściskanie osiowe w kierunku 0°. Uzyskane wyniki można podsumować następująco: najlepsze wyniki, ponad 700 MPa, uzyskano dla kompozytów powstałych z włókien szklanych 16 žm, 24 žm/ osnowa epoksydowa A, AT. Wytrzymałość na ściskanie kompozytów z włóknami węglowymi jest mniejsza aniżeli dla kompozytów z włóknami szklanymi z wyjątkiem kompozytów z włóknami węglowymi z nałożoną warstwą epoksydową. Znacznie mniejsze wartości uzyskano dla wszystkich kompozytów z niskomodułową osnową B i dla wszystkich żywic, będących przedmiotem badań, wzmocnionych włóknami szklanymi o średnicy 10 žm. Żywica epoksydowa AT wykazała pewne symptomy degradacji po utwardzaniu w temperaturze 200 °C. Zjawisko to uniemożliwiło uzyskanie wyższych wartości wytrzymałości dla kompozytów z tą osnową. Degradacja osnowy AT pogorszyła właściwości, szczególnie w pomiarach wytrzymałości na ściskanie po uderzeniu. Przyczyną gorszych właściwości kompozytów wzmocnionych włóknami szklanymi o średnicy 10 žm może być większe pofalowanie pasm włókien w próbkach kompozytowych. Tak więc, najwyższe wartości wytrzymałości na ściskanie zależą od więcej aniżeli jednego czynnika i winny być traktowane w mezoskali. Z tego powodu właściwości ściskanych kompozytów są trudne do przewidywania, jak również trudne jest modelowanie ich właściwości w procesie ściskania.
PL
Przedstawiono wyniki badań modyfikacji związkami silanowymi |N-2-(aminoetylo)-3-aminopropylotrimetoksysilanem lub winylotrietoksysilanem] mineralnych napełniaczy proszkowych (popiół lotny, talk, kreda, Al2O3), które zastosowano jako napełniacze PE-LLD. Otrzymano szereg różniących się składem kompozytów PE-LLD z napełniaczami modyfikowanymi chemicznie roztworami tych silanów oraz, dla porównania, roztworami amin (n-butyloaminy, trietanoloaminy). Scharakteryzowano wyniki badania zarówno napełniaczy, jak i kompozytów metodą sorptometryczną (powierzchnia właściwa), dyfraktometryczną, analizy elementarnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Określono również właściwości mechaniczne przy rozciąganiu i twardość kompozytów. Wyniki badań wskazują na istotny wpływ silanowych promotorów adhezji na oddziaływanie napełniaczy z matrycą polimerową, czyli na skuteczność napełniania PE-LLD prowadzącego do polepszenia niektórych właściwości mechanicznych otrzymywanych kompozytów. Słowa kluczowe: liniowy polietylen małej gęstości, napełniacze mineralne, silanowe promotory adhezji, kompozyty, oddziaływanie napełniacz-matryca polimerowa, właściwości mechaniczne.
EN
The results of investigations of mineral powder fillers (fly-ash, talc, chalk, alumina), used as PE-LLD fillers, modification with silane compounds [N-2-(aminoethyl)-3-aminopropyltrimetoxysilane or vinyltrietoxysilane] were presented. A set of, differing in composition, PE-LLD composites with the fillers chemically modified with the silane solutions and, for a comparison, with amine solutions n-butylamine, triethanolamine) has been obtained (Table 2). The results of the investigations both the fillers and composites, using the methods: sorptometric one (specific surface, Fig. 1), X-ray radiography (Fig. 4 and 5), elemental analysis (Table 4) and scanning electron microscopy (Fig. 2 and 3) were presented. Mechanical properties at tension and hardness of the composites (Table 5) were also determined. The result show the significant influence of silane promoters of adhesion on the interactions of the fillers with polymer matrix what enhances the efficiency of filling and improves the selected mechanical properties of the cornposites obtained.
PL
Wyprodukowano i badano kompozyty o grubości ścianki 22 mm w celu ustalenia zależności pomiędzy wytrzymałością na ściskanie osiowe a ich odpornością na uderzanie. Wszystkie próbki kompozytowe zbrojono włóknami szklanymi typu E o średnicy 16 [mikro]m. Wyprodukowano dwa typy kompozytów z włóknami ułożonymi w kierunku 0 oraz w kierunkach 0, š45,90. Udział włókien wynosił 70%. Zmiennymi składnikami kompozytów były osnowy z żywic epoksydowych ze zróżnicowanymi modułami sprężystości. Najwyższe wartości wytrzymałości na ściskanie osiowe 700 MPa uzyskano dla próbek kompozytowych z osnową z wysokomodułowej żywicy epoksydowej, przeznaczonej do produkcji narzędzi i oznaczonej symbolem AN. Najniższe wartości w tej próbie uzyskano dla próbek z niskomodułową żywicą epoksydową firmy Bakelite i oznaczoną symbolem B. Odporność na niskoenergetyczne uderzania okazała się najwyższa dla próbek ze średniomodułową osnową z żywicy Araldit oznaczoną symbolem A(bp) (bez przyspieszacza) i wynosiła 4 J/cm3. Próbki z osnową B i AN gromadziły mniej energii przed pęknięciem i pękały przy niższych wartościach energii właściwej wyrażonej w J/cm3. Przyczyną niespodziewanie niskiej odporności na pękanie próbek z osnową AN jest prawdopodobnie degradacja żywicy epoksydowej AN w kontakcie z włóknami szklanymi w temperaturze 200°C.
EN
Thick-walled glass fibre epoxy composites with thickness of 22 mm were manufactured and tested to determine the effect of compressive axial strength on their impact damage. The diameter of reinforcing E-glass fibre was 16 [micro]m in all samples. Epoxy resins used as a matrix have vareid modulus and streiigth. Two sets of composites: ones with unidirectional in 0 and ones quasi-isotropic in 0,š45.90 directions were manufactured. The volume fraction of glass fibers were 70%. The highest values of compressive strength, 700 MPa, were found for composites with high modulus matrix denoted AN. The lowest values in these compression tests were determined for samples with Iow modulus epoxy matrix denoted B. On the other band, the tests of Iow energy impact resistance indicated best results of 4 J/cm3, for samples with medium modulus matrix denoted A(bp) (without accellerator). Samples with matrix B and AN accumulate less energy and were damaged at lower values of specific energy expressed as J/cm3 than samples with medium modulus A(bp). The reason for unexpected Iow resistance to damage of AN samples is probably the degradation of their matrix caused by interaction with glass fibers at hardening temperature of 200°C.
6
Content available remote Szklane czy węglowe włókna w kompozytach polimerowych
PL
Artykuł został podzielony na dwie części - zaprezentowano ogólny przegląd wiadomości oraz wyniki badań własnych dotyczących kompozytów umocnionych włóknami węglowymi lub szklanymi. W pierwszej części wprowadzającej omówiono popularne opinie spotykane w mediach, w których przedstawia się zalety włókien węglowych do materiałów kosmicznych i prezentowane z tego powodu znacznie częściej aniżeli włókna szklane. Następnie omówiono fizykochemiczne podstawy uzyskiwania przez włókna węglowe tak dobrych właściwości, dzięki czemu znajdują również zastosowania w obszarach innych aniżeli kosmiczne czy militarne. W dalszej części rozdziału wprowadzającego przedstawiono bardziej znane argumenty przemawiające za stosowaniem włókien szklanych do umacniania kompozytów, jak np. niski koszt i brak przewodzenia prądu elektrycznego. W części końcowej rozdziału wprowadzającego zamieszczono zebrane informacje o włóknach węglowych i szklanych obecnych w kilkuset artykułach w wiodących czasopismach o tematyce kompozytowej oraz w polskich książkach traktujących o kompozytach. W części drugiej podano wyniki badań własnych nad kompozytami polimerowymi umocnionymi włóknami węglowymi lub szklanymi. W pierwszym podrozdziale przedstawiono wyniki pomiarów ściskania osiowego kompozytowych wyrobów rurkowych, np. tyczek sportowych, wędek i masztów surfingowych ze szczególnym uwzględnieniem roli włókien węglowych i szklanych w kształtowaniu się wyników pomiarów. Podano również wyniki ściskania osiowego grubościennych próbek kompozytowych po długim kontakcie z gorącą parą wodną. Trzecia część rozdziału 2 przedstawia wyniki różnych prób zginania oraz wskazania odnośnie do wyboru właściwych par żywica/włókna dla uzyskania najwyższych wartości wytrzymałości na zginanie. W kolejnej części omówiono wyniki prób pomiaru wytrzymałości na ścinanie, w których zaprezentowano wpływ włókien i osnowy na efekt objętości w próbie ścinania. W końcowej części omówiono wyniki pomiarów pochłaniania energii podczas zginania udarowego oraz uderzania z niską i wysoką energią w płyty kompozytowe. W próbach tych widać wyraźną przewagę kompozytów z włóknami szklanymi. Artykuł odpowiada w miarę wyczerpująco na pytanie postawione w tytule.
EN
The paper is divided into two parts: general review and results of author's experiments concerning composites reinforced with carbon or glass fibres. The review deals with popular opinions presented in the media, where adventages of carbon fibres are widely discussed and rated as cosmic materials; therefore glass fibres being less often mentioned. This is followed by a presentation of physical and chemical principles of excellent properties of carbon fibres, leading to their applications also in the areas distinct from space and military industries. In the next part od this chapter the widely known arguments in favour of glass fibers, such as low cost and electrical non-conductivity are discussed. In the last part of the introduction data concerning carbon and glass fibres taken from papers published in world leading magazines in this field were summarized. Polish books dealing with composite materials are also reviewed. In the second part of this paper the results of experiments in the field of composites reinforced with carbon or glass fibres are presented. In the first subchapter the results of axial compression tests of tube products e.g. vaulting poles, fishing poles or boat masts are shown. Special emphasis is put on the influence of carbon or glass fibres on the above-mentioned parameters. The second subchapter shows the results of the influence of hot water vapour on the strength of thick-walled composite samples reinforced with carbon or glass fibres in tests of axial compression. The results of different bending tests are described in an attempt to select the combination of fibres and matrix with the best strength parameters in these tests. The fourth subchapter deals with the results of short beam tests, evaluating the influence of fibres and matrix on volume effect in these conditions. In the last part of this work energy absorption tests e.g. impact bending, low and high energy striking against composite plates are discussed and superiority of glass fibres is highlightened. The paper seems to answer the question in its title.
PL
W próbie ściskania osiowego próbek kompozytowych o przekrojach powyżej 400 mm2 mierzono skutki długotrwałego działania pary wodnej o temperaturze 60stopni C. Próbki z włóknami węglowymi nie wykazały w warunkach doświadczenia zmian wytrzymałości na ściskanie w wyniku działania gorącej pary wodnej. Próbki z włóknami szklanymi traciły swą wytrzymałość w miarę wzrostu czasu przebywania w wilgoci. Próbki kompozytowe z włóknami szklanymi ulegały zniszczeniu w wyniku wyboczenia. Próbki z włóknami węglowymi pękały w dwóch etapach: przez ścinanie wąskiego pasma materiału w pobliżu jednej z krawędzi formy mocującej i następnie przez rozwarstwienie całej próbki wzdłuż wybranego pasma włókien. Ważnymi czynnikami stanowiącymi o wytrzymałości na ściskanie osiowe są moduł sprężystości osnowy oraz wiązanie żywicy z włóknami. Próba ściskania osiowego może być przydatna dla oceny zmian właściwości kompozytów wywołanych różnymi warunkami eksploatacji w wilgoci.
EN
In the test of axial compression of composite samples, with sections above 400 mm2, the effects of the long-term influence of 60°C water vapour were measured. The compression strength of the samples reinforced with carbon fibers was not affected by the steam in the testing conditions. The sample reinforced with glass fibers were losing their strength with time increase of staying in moist conditions. Composite samples with glass fibers were destroyed as a result longitudinal splitting, whereas those with carbon fibers were destroyed in two events. First a narrow streak of the sample was sheared in the proximity of the edge of fastening equipment. Then the longitudinal splitting through the whole sample along some band of fibers took place. Important factors influencing the compression strength are: modulus of the matrix and the strength of bonding between matrix and fibres. The compression test may be useful for the assessment of variations of properties of composites operating in wet environments.
PL
Wyprodukowano grubościenne kompozyty, z których wycięto oddzielne próbki o wymiarach 22x22x50 mm, zanurzone następnie w syntetycznej wodzie morskiej. Próbki były ściskane wzdłuż kierunku rozłożenia włókien przed oraz po wyjęciu z wody morskiej. Kompozyty zostały wzmocnione włóknami ze szkła E o średnicach 10, 16 i 24 mikrometry lub włóknami węglowymi T-300 o średnicy 7 mikrometrów. Włókna zainkludowano w osnowie z żywic epoksydowych wyprodukowanych przez firmy Bakelite lub Ciba. Stwierdzono, że zarówno przed oraz po próbie zanurzenia w wodzie morskiej najwyższe wartości wytrzymałości na ściskanie uzyskano dla próbek z osnową z żywicy Ciba-Araldite wzmocnionej włóknami szklanymi o średnicy 16 mikrometrów. Najniższe wartości wytrzymałości na ściskanie uzyskano dla próbek z niskomodułową żywicą Bakelite z włóknami szklanymi o średnicy 10 mikrometrów. Relacja najwyższych do najniższych wartości wytrzymałości na ściskanie miała się jak 2:1. Wyniki dla kompozytów z włóknami węglowymi były nieco wyższe od uzyskanych dla kompozytów z włóknami szklanymi o średnicy 10 mikrometrów lecz znacznie niższe od wyników uzyskanych dla próbek z włóknami szklanymi o średnicach 16 i 24 mikrometry. Po próbie w wodzie morskiej wartości wytrzymałości na ściskanie były ogólnie o kilka procent niższe lecz zależność pomiędzy składowymi kompozytów i wytrzymałością na ściskanie pozostała niezmieniona. Nie stwierdzono wyraźnego wpływu składu osnowy i rodzaju włókien na proces osłabienia kompozytów w wodzie morskiej. Wyniki otrzymane w niniejszych doświadczeniach potwierdzają twierdzenia, że największy wpływ na wartości wytrzymałości na ściskanie osiowe grubościennych kompozytów ma średnica włókien potem moduł osnowy dalej moduł włókien. W rezultacie dla próbek z włóknami węglowymi uzyskano wartości wytrzymałości na ściskanie niższe od spodziewanych.
EN
Thick-walled composites were manufactured and then separate samples of 22x22x50 mm were machined and immersed in artificial salt water. The samples were compressed along fibre direction before and after immersion. Composites were reinforced with E-glass fibres with diameters 10, 16 and 24 micrometres or with T-300 carbon fibres with diameters 7 micrometres. The fibres were submersed in epoxy resin matrix manufactured by Bakelite or Ciba companies. It was found, that before and after salt water test the highest compression strength had samples reinforced with E-glass fibres with diameter 16 micrometres submersed in stiff Ciba-Araldite matrix. The lowest compression strength was measured for samples containing low modulus Bakelite epoxy resin and E-glass fibres with diameter 10 micrometres. The ratio of highest to lowest compression strength was approximately 2:1. The results for samples with carbon fibres reinforced composites were a little higher than the results for samples with glass fibres with diameter 10 micrometres but well below of the results for samples reinforced with glass fibres with diameter 16 and 24 micrometres. After testing in salt water the results of compression were in general of some percent lower but the relation between composite components and compression strength remained unchanged. No pronounced influence of matrix composition and fibres grades on the weakening process in salt water could be detected. The results obtained in these experiments support the statements that the main influence on axial compression strength of thick-walled composites have fibres diameter, then matrix modulus and finally fibres modulus. The above mentioned sequence lead to the poor results of compression strength tests of composite samples strengthened with thin carbon fibres. The results for thin carbon fibres are lower than expected.
EN
In commercial hypoeutectic alloys Al-9Si-0.3Mg and high purity alloys the influence of cooling rates and strontium content on alpha-phase morphology was investigated. At high cooling rates Sr decreases the cell size and enhances the area fraction of alpha-phase in commercial alloys. At low cooling rates and in high purity alloys the effect of Sr is less pronounced and may be even undetected at all.
PL
Badano wpływ szybkości chłodzenia oraz zawartości strontu na wymiary i udział procentowy przedeutektycznej fazy alfa w handlowych i bardzo czystych stopach Al-Si(Mg). W warunkach szybkiego chłodzenia Sr zmniejsza wymiary oraz zwiększa udział procentowy fazy alfa w stopach handlowych. W warunkach wolnego chłodzenia oraz w bardzo czystych stopach rola strontu jest niewielka.
10
Content available remote Ductile-brittle transition temperature of contemporary structural steels
PL
W referacie zestawiono wyniki analiz składu chemicznego i pomiarów właściwości mechanicznych grupy stali aktualnie eksploatowanych w różnych dziedzinach przemysłu w Polsce. Najwięcej uwagi poświęcono zachowaniu się niskowęglowych stali spawalnych w niskich temperaturach. Głównym celem referatu jest porównanie teoretycznych przesłanek i rzeczywistych osiągnięć w wytwarzaniu stali z wysoką granicą plastyczności i niską temperaturą przejścia w stan kruchy.
EN
The paper presents the results of analyze of chemical composition and measurements of mechanical properties of steels nowadays exploited in many industrial branches in Poland. Special emphasis is put on to the behaviour of weldable, low carbon steels at low temperatures. The main purpose of this presentation is to compare the results of theoretical predictions and practical achievements concerning the relations between yield strength and ductile-brittle transition temperature of structural steels.
PL
Czynnikami stymulującymi rozwój kompozytów polimerowych są: niższe zużycie energii na jednostkę objętości wyrobu, najwyższe wartości wytrzymałości i modułu właściwego mierzonych wzdłuż włókien oraz ciągłe doskonalenie włókien (aktualnie Rm włókien PE=3500 MPa i włókien węglowych=6000MPa). Jednoczesnie pozostały nierozzwiązane problemy kompozytów: brak całkowitego recyklingu, anizotropia, własności wzdłuż i prostopadłe do włukien, wyrażją się zależnościa 50 : 1, słabsze rezultaty w ściskaniu osiowym oraz wysoka bariera cenowa; około 100 zł/kg włókien węglowych. Te oraz inne czynniki spowodowały, że metale zachowały swa pozycje miedzy innymi poprzez stworzenie nowej jakości w postaci stali mikrostopowych o zawartości siarki poniżej 0,002%, stali IF-BH, stali bainitycznych lub stali TRIP. Aktualny stan wiedzy skłania do zmian w programach kształcenia i zamierzeniach inwestycyjnych w skali kraju.
EN
The progress in application of polymer matrix composites is stymulated by lower specific energy consumption, the highest values of specific strength and modulus and by systematic improvement of fiber strength up to 3500 MPa for HDPE fibers and up to 6000 MPa for carbon fibers. However, some unsatisfactory factors remain open: recycling, strong anisotropy of mechanical properties and high cost (above 100 ał/kg of carbon fibers). All above mentioned negative factors are in favour of metallic materials. Whichotherwise improved their properties enormiusly. HSLA steels with reduced carbon and sulfur content, IF-BH, bainitic or TRIP steels are good examples. Achievements in material science are reason for new approach for education programs as well as in global investments politics.
13
PL
Odlewy kokilowe ze stopu typu Al10SiO.3Mg z różnym stężeniem strontu wyżarzano przez czas od 2 do 96 godzin w temperaturze 545ºC i następnie przesycano w wodzie. Przesycane próbki starzono w temperaturze 165ºC przez 5 godzin. Stwierdzono, że brak strontu opóźnia proces sferoidyzacji krzemu eutektycznego, natomiast jego obecność spowalnia przyrost objętości powstałych wydzieleń krzemu podczas II etapu wyżarzania. Zmiany strukturalne w czasie wyżarzania w temperaturze 545ºC, łącznie z efektem starzenia wpływają na twardość osnowy kształtując w niej dwa maksima twardości po 2 i 8 godzinach wyżarzania. Zmiany te są trudne do wyjawienia przy pomiarach twardości metodą Brinella, dającej uśrednione wyniki z twardości osnowy i obecności wydzieleń krzemu o zróżnicowanej morfologii.
14
Content available remote Structural and hydriding properties of the AB2-system with nanostructure.
EN
The ZrV2/Ni and Zr0.35Ti0.65V0.85Cr0.25Ni1.30 alloy powders of nanometric -scale were succesfully synthesized by high-energy ball milling (HEBM) of precursor alloys in an argon atmosphere at room temperature. The relations between their structural and hydriding properties were investigated in detail by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) as well as by P-C-T and electrochemical measurements. In this work, we have found that electrochemical activity of ZrV2 can be simulated by HEBM of the alloy powder with Ni powder. X-ray and SEM analyses indicated that the elemental nickel is distributed on the surface of HEBM alloy particles homogeneously. The nanocomposite ZrV2/Ni powders showed an improved discharge capacity.
15
Content available remote Composite tubes.
EN
Frequently found tubes were analysed and compared with carbon fiber-epoxy tubes manufactured in a laboratory range. It was found that compression properties of tubes produced in our laboratory have properties comparable or even higher than those found in sports devices on the market. The composite material with carbon fibers treated in HNO3, in combination with epoxy resin with addition of Versamide has an adventage over another composite specimens. The positive influence of curing time was announced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.