Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybrydowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Muzea Madrytu – gra światła i cienia
PL
W ostatnich kilkudziesięciu latach możemy zaobserwować wzrost roli obiektów i zespołów o funkcjach związanych z kulturą i przejmowaniu przez nią symbolicznych znaczeń, które dotychczas w europejskiej przestrzeni miejskiej pełniły jedynie budowle związane z władzą i religią. W wyniku przemian cywilizacyjnych i procesów globalizacji, w centralnych dzielnicach metropolii europejskich pozostało wiele wartościowych artystycznie obiektów. Z różnych przyczyn nie mogą one dłużej pełnić swych pierwotnych funkcji. Niektóre z nich są wykorzystywane przez rosnące w siłę i znaczenie instytucje związane z kulturą, a projekty adaptacji stają się ważnymi dla rozwoju architektury i sztuki, a zarazem praktyki konserwatorskiej. Współczesna adaptacja zabytkowych budowli do nowych funkcji nie jest procesem łatwym. Najważniejszymi z punktu widzenia konieczności zachowania autentycznej struktury architektonicznej, a także rozróżnienia jej od części współczesnych, wydaje się być zagadnienie formy przebudowywanego obiektu. Jest ono ściśle związane zarówno z aspektami architektoniczno-konserwatorskimi, jak i twórczą postawą współczesnego architekta-artysty, zgodnie z maksymą: Conservatio est continua creatio. Szczególne miejsce w historii architektury ostatnich kilku dekad zajmują muzea – także powstałe w wyniku adaptacji zastanych budowli. Artykuł przedstawia kilka realizacji powstałych w początkach XXI wieku w Madrycie.
EN
During the last decades we could observe a growing role of objects and complexes serving functions related to culture that also takes over symbolic meanings which, previously in the European urban space, were fulfilled solely by edifices associated with authority and religion. As a result of civilisation transformations and globalisation processes, many objects of artistic value have remained in central districts of European metropolises. For various reasons they can no longer serve their previous functions. Some are used by culture-related institutions growing in power and significance, and adaptation projects become important for the development of art and architecture, as well as conservation practice. Contemporary adaptation of historic buildings for new functions is not an easy process. The most important, taking into account the need to preserve the authentic architectonic structure and to distinguish it from modern sections, seems to be the issue of form of the adapted objects. It is closely connected to both architectonic-conservation aspects and the creative attitude of the modern-day architect-artist, according to the maxim: Conservatio est continua creatio. A particular place in the history of architecture of the last several decades has been held by museums – also those created as a result of adaptations of existing buildings. The article presents several realisations created at the beginning of the 21st century in Madrid.
EN
The performance of hybrid power system used for supplying power to the autonomous road light system is analyzed in this paper. The calculations were based on data describing the typical climatic conditions in the selected location on Polish territory. The power flow simulation results were presented. The results show that the efficiency of micro-wind turbine is low. This leads to the conclusion that there is no economic justification to use it in such systems.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki analizy wydajności hybrydowego układu zasilania autonomicznego systemu oświetlenia drogowego. Obliczenia przeprowadzone zostały metodą symulacji komputerowej na podstawie danych opisujących typowe lata meteorologiczne w miejscowości Szczecinek. Ponadto przedstawiony został przewidywany poziom naładowania zasobnika energii systemu. Otrzymane wyniki świadczą o niskiej przewidywanej wydajności mikro-turbiny wiatrowej. Prowadzi to do wniosku, iż jej zastosowanie w analizowanym układzie nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
PL
Program prognozujący optymalne rozmieszczenie nowych łączników sterowanych radiowo w sieciach SN, ma w zamierzeniu przynieść wymierne korzyści materialne. Pomoże dobrze wykorzystać nakłady inwestycyjne. Powinien pomóc poprawić szybkość usuwania awarii. Problemy tego typu rozwiązywane są przez grupę ekspertów opierających się na swojej wiedzy i intuicji. Zaimplementowanie tego procesu w komputerze prowadzi do skorzystania z systemu eksperckiego ,algorytmu genetycznego oraz sieci neuronowych, czyli rozwiązania hybrydowego.
EN
Program in networks forecasting optimal accommodation new adaptor steered broadcasting SN, has to bring measurable material benefit in intention. It will help to take advantage investment edition well, should help correct speed of deletion of failure. Software uses with hesitant data, really, problem solves group of expert on knowledge basing and intuition, that leads in software of expert system uses, genetic algorithm and neuron networks, or hybrid solutions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.