Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbrojenie minimalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono problematykę zarysowania żelbetowych płyt dennych w wielkokondygnacyjnych garażach podziemnych. Określono stany i naprężenia termiczno-skurczowe we wczesnym okresie twardnienia betonu, oceniono występujące skrępowanie płyty dennej w postaci oporów podłużnych w fazie studzenia płyty, wykazano zasadnicze różnice w zakresie przyjmowania wartości dopuszczalnych rys, jak też w obliczeniach minimalnego zbrojenia według normy polskiej opartej na Eurokodzie 2 oraz modyfikowanym Eurokodzie 2 – w przepisach niemieckich i przepisach francuskich.
EN
The problem of cracking reinforced concrete foundation slabs in multi-storey underground car parks is discussed. The thermal-shrinkage states and stresses in the early age concrete were determined, the existing restraining of the bottom slab in the form of longitudinal resistances in the slab cooling phase was assessed, fundamental differences were found in the limit values of cracks wmax, as well as in the calculation of the minimum reinforcement As, min according to the Polish standard based on Eurocode 2 and modified Eurocode 2 – in German and French regulations.
PL
Przedstawiono i skomentowano metodę wyznaczania zbrojenia minimalnego z uwagi na późne odkształcenia wymuszone w ścianach skrępowanych w podstawie. W stosunku do wytycznych krajowych omawiana metoda stanowi alternatywne podejście polegające m.in. na projektowaniu, w którym uwzględnia się wpływ dodatkowych połączeń konstrukcyjnych oraz stosowanie cementu o niskim skurczu.
EN
The method of calculating the minimum reinforcement area due to long-time imposed deformations in walls restrained at the base, based on current German guidelines, was presented and commented on. Compared to the national guidelines, this method is an alternative approach, which inter alia based on taking into account in design, the influence of additional construction joints and the use of low shrinkage cement.
3
Content available Reliable crack width prediction in EN 13084 & CICIND
EN
Cracks in concrete are inevitable but fortunately cracking enables the structures to get rid of its bending moment peaks. The reduction is due to the redistribution of the load induced moments and cut of the temperature-imposed moments. However, cracking becomes completely harmless if the crack widths are controlled properly by reinforcement. In this regard a method for crack width prediction is presented in this paper which thanks its reliability is widely accepted in the standards EN 13084, CICIND and DIN 1056.
PL
Przedstawiono wybrane problemy związane z projektowaniem stropów zespolonych z blachami fałdowymi według normy Eurokod 4-1. Zwrócono uwagę na pewne aspekty projektowe, które nie są jasno ujęte w normie, takie jak ograniczenie odkształceń w betonie i minimalne zbrojenie ze względu na nośność i zarysowanie.
EN
The article presents selected problems of designing composite slabs with profiled steel sheeting based on the Eurocode 4-1. The article draws attention to some aspects not quite clearly presented in the standard – concrete strain limitation and the minimum reinforcement.
EN
New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from the thermal-shrinkage effects does not exceed the limit value. The Eurocode provisions were enriched with addendums derived from the German national annex. Three levels of accuracy of the analysis were defined - the higher the level applied, the more significant reduction in the amount of reinforcement required can be achieved. A methodology of determining the minimum reinforcement for crack width control on the example of a RC retaining wall is presented. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
PL
W żelbetowych elementach które nie mogą się swobodnie odkształcać, takich jak ściany na fundamentach i niektóre płyty, na skutek odpływu ciepła hydratacji i skurczu betonu mogą powstać poważne zarysowania. W artykule zwięźle omówiono związany z tymi zjawiskami mechanizm pojawiania się własnych i wymuszonych naprężeń rozciągających. Zdefiniowano dwa krytyczne terminy. W terminie 1, kilka dni po ułożeniu betonu, największe znaczenie mają naprężenia wywołane odpływem ciepła hydratacji. W drugim terminie, który może wystąpić po kilku miesiącach, a nawet latach, podstawową rolę odgrywają naprężenia wymuszone wywołane skurczem betonu. Do obliczenia zbrojenia potrzebnego ze względu na naprężenia Termiczno-Skurczowe (TS) stosuje się przepisy o minimalnym zbrojeniu ze względu na zarysowanie (mincr). W artykule zaproponowano ulepszoną metodę sprawdzania stanu granicznego zarysowania, polegającą na tym, że przepisy Eurokodu 2 wzbogaca się o uzupełnienia pochodzące z niemieckiego załącznika krajowego. Nie stosuje się uproszczeń (niezbyt zresztą trafnych), polegających na stosowaniu tablic zawartych w Eurokodzie. Projektowanie mincr polega na bezpośrednim obliczaniu szerokości rys powstałych pod wpływem obciążeń rysujących (lub na podstawie uzupełnienia niemieckiego, mniejszych od rysujących) i porównywanie ich z wartością dopuszczalną. Zbrojenie, dla którego szerokość rys jest równa granicznej jest z definicji minimalnym zbrojeniem ze względu na zarysowanie. Zdefiniowano trzy poziomy analizy. Poziom 0, w którym obliczenie polega na stosowaniu zgodnych z literą normy (ewentualnie z uzupełnieniami niemieckimi) bardzo prostych obliczeń. Na tym poziomie minimalne zbrojenie nie zależy od kształtu i schematu statycznego elementu i warunków cieplno-wilgotnościowych. Naprężeń TS nie oblicza się. Na poziomie 1 do wyznaczenia naprężeń TS stosuje się proste sposoby oraz MES przy założeniu liniowej sprężystości, co pozwala na zastosowanie powszechnie dostępnych programów komputerowych. Wyniki obliczeń zależą od licznych danych reprezentujących warunki dojrzewania elementu. Metody poziomu 3, które nie są przedmiotem tego artykułu, polegają na stosowaniu zaawansowanych modeli mechanicznych uwzględniających zagadnienia nieliniowe, w szczególności spadek sztywności betonu po zarysowaniu. W artykule umieszczono przykład obliczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w ścianie oporowej oraz przedyskutowano inne przypadki.
PL
Zaproponowana metoda obliczania minimalnego zbrojenia polega na bezpośrednim sprawdzaniu przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, czy założone zbrojenie zapewnia ograniczenie szerokości rys, które mogą powstać pod wpływem sił rysujących. Określono trzy poziomy dokładności analizy, a przepisy Eurokodu 2 wzbogacono o uzupełnienia z krajowego załącznika niemieckiego.
EN
New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from cracking forces does not exceed the limit value. Three levels of accuracy of the analysis were defined and the Eurocode 2 provisions were enriched with supplements derived from the German national annex.
PL
Przedstawiono przykład wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w żelbetowej ścianie oporowej połączonej ze sztywnym fundamentem. Wykonując obliczenia na różnych poziomach dokładności, można uzyskać znaczne zmniejszenie ilości potrzebnego zbrojenia. W analizie uwzględniono wpływ naprężeń własnych i wymuszonych powstałych od odpływu ciepła hydratacji oraz od skurczu betonu.
EN
A design example of determining the minimum reinforcement for crack width control in a RC retaining wall built on a rigid foundation is presented. Calculations based on three levels of accuracy allows for a significant reduction in the amount of reinforcement required. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
EN
Concrete mixtures reinforced with a combination of steel rebar and fibers, i.e., Hybrid Reinforced Concretes (HRC), are frequently used in segmental precast tunnel linings. As massive cross-sections are usually adopted in these structures, only the minimum reinforcement is necessary to prevent the brittle failure. To study the brittle/ductile behavior of HRC tunnel segments in bending, the flexural responses of Lightly Reinforced Concrete (LRC) and that of Fiber-Reinforced Concrete (FRC) elements are modelled and combined herein. By means of this combination, the minimum reinforcement of HRC segments can be determined with a new design-by-testing procedure, in which the ductility index DI should be equal to zero. As a result, the minimum hybrid reinforcement can be defined through a linear combination of the minimum area of rebar and the minimum fiber volume fraction of LRC and FRC segments, respectively.
PL
Beton o zbrojeniu hybrydowym (prętami stalowymi i włóknami rozproszonymi) znajduje szerokie zastosowanie w produkcji prefabrykowanych elementów segmentowych obudów tuneli. Ze względu na masywność przekroju poprzecznego konstrukcje tego typu wymagają jedynie minimalnej ilości zbrojenia, aby zapobiegać kruchemu zniszczeniu konstrukcji. Aby przeanalizować charakterystykę kruchej i ciągliwej pracy statycznej segmentów z betonu o zbrojeniu prętami i włóknami, opracowano i połączono ze sobą modele elementów wykonanych z betonu słabo zbrojonego oraz fibrobetonu. Takie połączenie modeli umożliwiło wyznaczenie minimalnej, wymaganej ilości zbrojenia segmentów z betonu o zbrojeniu prętami i włóknami przy wykorzystaniu metody projektowania empirycznego „design-by-testing", przy założeniu wskaźnika ciągliwości DI równego zero. Minimalną ilość zbrojenia prętami i włóknami można wówczas wyznaczyć przy wykorzystaniu liniowego powiązania minimalnej powierzchni przekroju prętów zbrojeniowych w segmentach z betonu słabo zbrojonego i minimalnego objętościowego udziału włókien w segmentach o zbrojeniu rozproszonym.
PL
Metoda poszerzonego rdzenia przekroju służy do kontroli zarysowania w elementach żelbetowych poddanych ściskaniu z niewielkim mimośrodem. Wyprowadzono wzory dotyczące przekroju prostokątnego, sporządzono wykresy umożliwiające proste sprawdzanie stanu granicznego zarysowania przekrojów prostokątnych i kołowych oraz zamieszczono przykład obliczeń. Metodę tę można zastosować do sprawdzania szerokości rys niezależnie od ilości zbrojenia. Wynik obarczony jest niewielkim błędem na korzyść bezpieczeństwa konstrukcji.
EN
The extended core method is used for checking the crack width in reinforced concrete members subjected to eccentric compression. Formulas for rectangular cross section are derived. Design charts for both rectangular and circular cross sections as well as a design example are presented. This method can be applied to check the width of cracks with the conservative results regardless of the amount of reinforcement.
PL
Rozpatrzono zagadnienie minimum zbrojenia w rozciąganej płycie żelbetowej będącej częścią podatnego węzła stropu zespolonego stalowo-betonowego. Wymagania normowe odniesiono do wyników przeprowadzonych badań. Na ich podstawie można wysnuć wniosek, że minimum zbrojenia ze względu na nośność może być istotne tylko w niewielu przypadkach, natomiast przepisy normowe ze wzgłędu na zarysowanie wydają się dość konserwatywne.
EN
The requirements concerning minimum reinforcement areas in RC slabs in semi-rigid joints of steel-concrete composite structures are analyzed. The code requirements were referred to the results of the tests. It can be concluded that a minimum reinforcement ratio due to the load-bearing capacity can be relevant only in the special cases (thick slabs connected with small beams), whereas the minimum reinforcement regarding cracking seems to be quite conservative.
PL
W artykule przedstawiono i skomentowano postanowienia PN-EN 1992-3 [3] dotyczące kontroli zarysowania metodą uproszczoną elementów poddanych działaniu obciążeń wymuszonych. Podano możliwe do zastosowania (w zależności od przypadku) wartości składowych wzoru na As, min. Szczególną uwagę poświęcono wyznaczeniu minimalnego stopnia zbrojenia z uwagi na rodzaj skrępowania elementów konstrukcyjnych w okresie dojrzewania betonu, jak również przedyskutowano głębokość strefy rozciąganej w elementach o różnej masywności. Zaprezentowano pochodzenie zależności pomiędzy maksymalną średnicą zbrojenia i dopuszczalnym naprężeniem, a jednocześnie wskazano istotne parametry niepodane przez normę [3], takie jak wpływ c nom lub a ≥ 2h.
EN
This article presents and comments the provisions of PN-EN 1992-3 [3] in the field of cracks control according to simplified method for elements subjected to imposed deformations. Moreover, some useful (depending on the situation) values of the components of the formula for As,min were presented. Particular attention was paid to the determination of theminimum degree of the reinforcement depending on the type of restraint, during hardening of concrete. Also the depth of the tension zone in massive and semi-massive structure was discussed. The origin of the relationship between the maximum diameter of the reinforcement and acceptable stress level was presented.What is more, some significant issues omitted by the standard [3], such as the impact of c nom, or a case when a ≥ 2h, were presented.
PL
Przedstawiono opracowane przez autorów wykresy do wyznaczania minimalnego stopnia zbrojenia ze względu na zarysowanie przy założonych wartościach średnicy zbrojenia, grubości otulenia zbrojenia głównego i efektywnej wytrzymałość betonu na rozciąganie. Wyniki otrzymane na podstawie wykresów są bardzo zbliżone do tych, które można by uzyskać na podstawie metody ogólnej obliczania szerokości rys. Zamieszczono przykłady liczbowe.
EN
Authors presented diagrams for determining minimum reinforcement area to control cracking, when the reinforcing bar diameter, cover to the longitudinal reinforcement and mean value of the tensile strength of concrete are given. Results received from diagrams are very close to the results from calculations when general method for checking crack width is used. Suitable examples for bending and tension elements are shown.
PL
Porównano wartości sił poprzecznych, jakie w świetle norm przenosi element żelbetowy bez zbrojenia na ścinanie oraz wynikające stąd minimalne stopnie zbrojenia poprzecznego. Przeanalizowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących nośności elementów bez zbrojenia poprzecznego. Stwierdzono, że na nośność tego rodzaju elementów duży wpływ ma także efekt skali, którego niedocenianie może doprowadzić do niebezpiecznego przecenienia nośności elementów.
EN
The paper deals with the issue of the values of experimental and theoretical results of the shear load carring capacity obtained from the author's testing. A particular consideration was given to the analysis of the results concerning the members without shear reinforcement. As the results of the analysis have been stated, that the load capacity of this kind of members is greatly influenced by the scale-effect, the underestimation of which may led to a dangerous overestimation of the load carring capacity.
14
Content available remote Minimal transverse reinforcement of reinforced concrete members
EN
The first part of this paper deals with the issue of minimal reinforcement against shearing of reinforced concrete members in the light of standard regulations and taking into account the recommendations from the European standard norm Eurocode 2 and from the Polish standard PN-B-03264:2002. These two standards have been compared to the German norm standard DIN 1045, the American standard ACI-318 and the Canadian standard CSA A233. A particular consideration was given to the comparison of the values of transverse forces that are carried by the reinforced concrete member with no reinforcement against shearing according to the above-mentioned standards well as to the resulting minimal level of transverse reinforcement. The analysis performed have showed a significant discrepancy of the results that had been obtained, which proves that a clear-cut solution to the problem in question has not been found yet. The second part of this paper consists of an analysis of the experimental study results concerning the load capacity of members with no transverse reinforcement, which give basis for verification of the recommendations related to the minimal reinforcement against shearing. As the results of the analysis have proven, the load capacity of this kind of members is greatly influenced by the scale-effect, the underestimation of which may lead to a dangerous overestimation of the load capacity of these members.
PL
W pierwszej części pracy omówiono zagadnienia dotyczące problematyki minimalnego zbrojenia na ścinanie elementów żelbetowych w aspekcie postanowień normowych, biorąc pod uwagę zalecenia zawarte w normie europejskiej Eurocode 2 oraz w normie polskiej PN-B-03264:2002, które skonfrontowano z normą niemiecką DIN 1045, amerykańską ACI-318 oraz kanadyjską CSA A233. Zajęto się przede wszystkim porównaniem wartości sił poprzecznych, jakie przenosi element żelbetowy bez zbrojenia na ścinanie w świetle w/w norm oraz wynikającymi z nich minimalnymi stopniami zbrojenia poprzecznego. Przeprowadzona analiza wykazała duże rozbieżności otrzymanych wyników, dowodzące, że problem ten nie jest do końca jednoznacznie rozwiązany. W drugiej części pracy przeprowadzono analizę wyników badań eksperymentalnych dotyczących nośności elementów bez zbrojenia poprzecznego, które stanowią podstawę do weryfikacji zaleceń dotyczących minimalnego zbrojenia na ścinanie. Wyniki analizy dowiodły, że na nośność tego typu elementów duży wpływ ma także efekt skali, którego niedocenianie może doprowadzić do niebezpiecznego przecenienia nośności elementów.
PL
Omówiono sposoby wyznaczania minimalnego stopnia zbrojenia zginanych elementów żelbetowych. Szczegółowo przedstawiono najnowszą, przyjętą w nowelizowanej normie dotyczącej konstrukcji żelbetowych, propozycję określania minimalnego przekroju zbrojenia ze względu na kruche zniszczenie.
EN
In the paper different methods of estimating minimum reinforcement ratio in bending reinforced concrete elements have been presented. The detail description of the final code proposal how to calculate minimum reinforcement has been given.
PL
Podano zależności umożliwiające wyznaczenie minimalnego przekroju zbrojenia stref przypowierzchniowych elementow żelbetowych z uwzględnieniem stanu granicznego rozwarcia rys.
EN
The dependancies facilitating estimation of minimal top reinforcement in RC solid slabs with making alowance for the state of limit stress in open cracks have been discussed.
17
Content available remote Trwałość konstrukcji żelbetowych
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.