Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  safety case
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł prezentuje nowoczesne rozwiązanie transportu publicznego na przykładzie systemu INNOVIA Monorail 300. W artykule przedstawiono produkt firmy Bombardier, cechy charakterystyczne systemu, aspekty istotne z punktu widzenia projektowania oraz jego komponenty. Omówiono pokrótce stan prawny przedmiotowej formy transportu oraz wskazano sposób weryfikacji bezpieczeństwa systemu.
EN
This article presents a state-of-the-art public transport solution on the basis of the INNOVIA Monorail 300 system. The Bombardier's product, system characteristics, aspects important from the design point of view and its components have been described. The legal status of this type of transport and the way how to verify the safety of the system have been discussed in brief.
2
Content available remote Infrastruktura krytyczna portu lotniczego zdeterminowana implementacją PBN ICAO
PL
Lotnicza transformacja implikuje zmiany zdeterminowane rezolucją A-37 ICAO, nakazującą globalne i krajowe wprowadzenie PBN (Performance Based Navigation). Konsolidując wysiłki ekonomiczno - finansowe kraje europejskie realizują program SESAR (Single European Sky ATM Research) stanowiący techniczne i technologiczne wsparcie systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) wdrażanego w ramach Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. W 2020 roku w wyniku realizacji tego programu, powinno nastąpić trzykrotne zwiększenia przepustowość ATM przy jednoczesnej poprawie wskaźników bezpieczeństwa, 10% redukcja negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne, 50% redukcja kosztów ATM. Realizowana ostatnia faza programu SESAR jest zdefiniowana w przepisach rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) Nr 409/2013. Podkreślić należy, że transformacja lotnicza determinuje działania w infrastrukturze krytycznej portu lotniczego, w celu osiągnięcia wymaganego w programie SESAR poziomu. Podczas implementacji nowych technik i technologii, wprowadzania zmian organizacyjnych, strukturalnych wymagane jest identyfikowanie i szacowania możliwości wystąpienia ryzyka, w celu wyeliminowania lub złagodzenia skutków jego zagrożenia. Toteż w celu zapewnienia odpowiedniego poziom bezpieczeństwa wykonuje się „Safety case”.
EN
The aviation transformation is entailing determined changes with resolution A-37 ICAO, ordering the global and domestic PBN introduction (Performance Based navigation). Consolidating efforts ekonomiczno financial European countries are carrying - out SESAR program (European Sky Singles Research ATM) constituting technical and technological backing up of the system the management with the air traffic (ATM) implemented in frames of the Uniform European airspace. In 2020 as a result of the completion of this program, should take place triple of increasing bandwidth ATM at the simultaneous improvement in indicators of the safety, 10% reduction in the negative influence of aviation on the natural environment, 50% reduction in costs Atm. the last phase carried out of the SESAR program is defined in provisions of the executive regulation of the Committee (EU) No. 409 / 2013. To underline he belongs, that the air transformation is determining action in the critical infrastructure of the airport, in order to reach the level required in the SESAR program. During the implementation of new techniques and the technology, of implementing organizational, structural changes identifying is required and of estimating the possibility of the appearance of the risk, in the destination of eliminating or cushioning effects of his threat. Hence to the purpose of the right assurance the level of the safety is being carried out “Safety case”.
PL
Lotniczy „Safety case” stanowi element Systemu Zrządzania Bezpieczeństwem (SMS). Zawiera kompleksowe analizy bezpieczeństwa i opracowywany jest podczas implementacji nowych technik i technologii, wprowadzania zmian organizacyjnych, strukturalnych. Wymaga identyfikowania i szacowania możliwości wystąpienia ryzyka, w celu wyeliminowania lub złagodzenia skutków jego zagrożenia. Poczynione już działania wskazują, że przyjęte rozwiązania mogą być implementowane też w komunikacji powszechnej, gdyż stanowią one niezbędny element SMS.
EN
The aviation „safety case” is an element of the Safety Management System (SMS). This document contains comprehensive analyses of safety and is drawn up during the implementation of new techniques and technologies, during the introduction of organisational and structural changes. This document requires identifying and estimating possibilities of risks occurrence to eliminate or mitigate effects of their threat. The operations already carried out show that the accepted solutions can be implemented also in the common transport, because they constitute a necessary SMS element.
4
Content available remote Safety case jako niezbędny aspekt lotniczej implementacji systemu GNSS
PL
Artykuł przedstawia analizę ryzyka na potrzeby wdrożenia procedur podejścia precyzyjnego (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV) z użyciem sensora GNSS dla lotnisk w Warszawie i Katowicach. Szczegóły zostały zawarte w opracowywanym w ramach międzynarodowego projektu SHERPA. Do analizy wykorzystano techniki identyfikacji zagrożeń (zderzenie z powierzchnią ziemi w locie sterowanym - CFIT, wypadek podczas lądowania - LA, kolizja w powietrzu - MAC, procedura po nieudanym podejściu - MA, bezpieczne lądowanie) i oceny ich następstw oparte o metody analiz: Event Tree Analysis, zestawienie prawdopodobieństwa ryzyka bezpieczeństwa, macierz oceny ryzyka bezpieczeństwa oraz Functional Hazard Assesment. Następnie określono cele bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie prawdopodobieństw występowania zagrożeń i celów bezpieczeństwa, a także porównanie ich względem wymagań systemu ILS.
EN
The article describes analysis of the risk for the implementation of precise approach procedures (Localizer Performance and Vertical Guidance - LPV) with GNSS sensor at airports in Warsaw and Katowice. There were used some techniques of the identification of threats (including controlled flight into terrain, landing accident, mid-air collision, missed approach, safe landing) and evaluations methods based on: Event Tree Analysis, probability of the risk, safety risk evaluation matrix and Functional Hazard Assesment. Also safety goals were determined. Research led to determine probabilities of appearing of threats, as well as allow compare them with regard to the ILS. As a result of conducting the Preliminary System Safety Assessment (PSSA), there were defined requirements essential to reach the required level of the safety. Research led to determine probabilities of appearing of threats and safety goals, as well as compare them with regard to the ILS requirements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.