Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dach płaski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zalety dachów wentylowanych
3
Content available remote Okna do dachów płaskich w różnych odsłonach
PL
Domy z dachami płaskimi coraz częściej pojawiają się w polskim krajobrazie, gdyż inwestorzy stawiają na nowoczesną, minimalistyczną architekturę. Ponadto pomieszczenia pod stropodachami łatwo można zaaranżować, ponieważ nie ograniczają ich skosy. Jednak, aby zapewnić komfort przebywania na poddaszu, musi być ono odpowiednio doświetlone światłem naturalnym, należy zagwarantować także dopływ świeżego powietrza.
PL
Przedmiotem artykułu są rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dachów oraz inne elementy fali renowacji budynków w świetle uwarunkowań wynikających z dokumentów Komisji Europejskiej. Autor przedstawia zasady renowacji budynków oraz charakteryzuje takie rozwiązania jak dach chłodny, dachy zielone i dach retencyjny.
EN
The subject of the article are construction and material solutions for roofs and other elements of buildings in the light of the requirements resulting from the documents of the European Commission within the Renovation Wave Strategy. The author presents the principles of building renovation and characterizes such solutions as a cool roof, green roofs and a retention roof.
5
Content available remote O czym decyduje kąt nachylenia dachu
6
Content available remote Renowacja dachów płaskich i pochylonych
PL
Przedmiotem artykułu jest renowacja dachów płaskich i pochylonych. Autor omawia wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej dachów i stropodachów, przepływ ciepła w przegrodach, wilgoć w przegrodach oraz szkody mrozowe i przybliża rolę pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach. Szczegółowo analizuje zagadnienia związane z ochroną cieplną dachów i stropodachów oraz wpływ takiej ochrony na korozję wbudowanych w nie materiałów.
EN
The subject of the article is the renovation of flat and sloping roofs. The author discusses the requirements for thermal insulation of roofs and flat roofs, heat flow in partitions, moisture in partitions as well as frost damage; he also introduces the role of snow cover retention on roofs. He analyses in detail the issues related to the thermal protection of roofs and flat roofs and the impact of such protection on the corrosion of the materials embedded in them.
PL
Dachy płaskie cechują się spadkiem wyraźnie mniejszym niż dachy skośne. Dlatego skuteczne odprowadzanie wód opadowych z dachu płaskiego – niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania – wymaga starannego dobrania systemu odwodnienia i jego parametrów.
PL
Celem pierwszego artykułu serii jest próba uporządkowania i nazwania zjawisk fizycznych oraz innych źródeł nieprawidłowości stanowiących powód opracowania wielu ekspertyz i opinii technicznych wad dachów. Efektem serii ma być pokazanie inwestorom, projektantom, wykonawcom i producentom materiałów pokrywczych, jak wiele zależy od ich działań i zaniechań. Przeprowadzone badania i analizy pokazują, z czym trzeba walczyć, co zmienić, aby można było użytkować papy asfaltowe termozgrzewalne na dachach płaskich bezpiecznie i znacznie dłużej.
EN
The purpose of the first article of the series is an attempt to organize and name physical phenomena and other sources of irregularities, that are the reason for the development of many expert opinions and technical opinions of roof defects. The effect of the series is to be shown to investors, designers, contractors and producers of roofing materials how much depends on their actions and omissions. The tests and analyzes carried out show what it takes to fight, what to change in order to use torch welding modified bitumen roll roofing on flat roofs, safely and for much longer.
9
Content available remote Wady przeszklonych przekryć dachowych
EN
This paper presents the results of preliminary assessment of radiative heat flux received by selected windows from tar paper coated flat roof of the adjacent building. This study was conducted on an actual object: building “P” at the University of Technology in Rzeszow. Windows located on south-western elevation of “P” building are subjected to thermal and diffused solar radiation, coming from a flat roof of a nearby gym. It was suspected, that this extra heat flux may have significant influence on compartment overheating, that is observed by occupants of “P” building. For the purpose of this study, various atmospheric data, such as temperatures, solar irradiance and wind speed were collected on site. In order to gain more detailed insight into investigated problem, Finite Elements model of occurring phenomenon was developed. FE modelling along with calculations of necessary view factors were performed in Matlab 2019a. Our study demonstrated, that analysed windows receive twice the heat gains from the flat roof, that they would have received from grass covered ground surface in absence of the gym. It has been concluded, that the proximity of the flat roof with bituminous cover considerably influences radiative heat gains of the windows, especially these located at lower floors and the phenomenon seriously contributes to overheating of the compartments in studied building.
11
Content available remote Styropian na dachu płaskim - wskazówki dla architekta
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wielokrotnie naprawianym, funkcjonującym w hali sportowej dachem łupinowym niewentylowanym. Podjęto też próbę znalezienia przyczyn wykraplania się pary wodnej w warstwach wiązara drewnianego. Przeanalizowano: proces wykonania dachu na postawie dokumentacji budowy, zbadano sposób realizacji detali budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem warstw przekroju dachu, wykonano analizę porównawczą badanej przegrody dachu. Na tej podstawie sformułowano klauzury dla dachów drewnianych realizowanych w obiektach sportowych.
13
Content available remote Uszkodzenia izolacji przeciwwodnej stropodachu z miejscami parkingowymi
PL
W artykule przedstawiono wady stropodachu nad garażem wielopoziomowym, na którym przewidziano miejsca parkingowe. Występujące uszkodzenia wymusiły na właścicielu konieczność naprawy m.in. nawierzchni stanowiącej jednocześnie warstwę hydroizolacyjną. Niezbędne było więc wykonanie badań podłoża w celu stwierdzenia, czy nowa nawierzchnia może być na nim układana. Po gruntownym przeanalizowaniu wyników przeprowadzonych badań zaproponowano sposób naprawy.
EN
The paper shows a defective flat roof over a multistorey garage on which parking places were designed. Due to the damage which occurred there, the owner was forced to repair, among others, the roof surface,which simultaneously functioned as a waterproofing layer. It was necessary to carry out subfloor testing in order to decide whether the new roof surface could be placed there. After a thorough analysis of the test results, a way of carrying out the repair works was recommended.
EN
The following article presents an analysis of the influence of the irradiance and ambient temperature on the roof coating temperature. The roof coating temperature depends mainly on the optical properties of the coating material. Those properties are the reflectivity and emissivity. The roof surface temperature determines the heat flux through the roof into the interior of the building. Proper material selection for the coating of the roof can significantly decrease the surface temperature, and as a result, decrease the heat flux into the space just below the roof. During the calculations, the model of the heat exchange derived by the author for the flat roof was used. The paper includes results of heat calculations for two coating materials with different reflectivity coefficients. The calculations were made for the specific weather conditions.
15
Content available remote Obciążenia dachu wiatrem w praktyce
PL
W artykule przedstawiono wpływ działania wiatru na dach. Opisuje, jak siły ssące i napierające wpływają na różne rodzaje pokryć dachowych oraz kontrukcję dachu. Autor na przykładach przedstawia sposoby zapobiegania destrukcyjnemu działaniu wiatru oraz prezentuje błędy wykonawcze.
EN
The article presents the effects of wind load on roofs. It gives a description of suction and impact forces affecting the different types of roofing and roof structure. The author gives examples to illustrate the methods of preventing destructive impact of wind, as well as execution errors.
16
Content available remote Naprawa dachów i stropodachów
PL
W artykule przedstawiono błędy wykonawcze i projektowe pokryć dachowych. Przedstawiono propozycję metod naprawczych i zaleceń wykonawczych w renowacji i naprawie pokryć dachowych.
EN
The article presents certain fabrication and design errors applicable to roofing. A proposal for repair methods and fabrication recommendations is presented for renovation and repairs of roofing.
17
PL
W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających za zadanie usunięcie występujących usterek.
EN
The article contains a description of damage of a flat roof which is a result of design and work-performance-related errors. The work features an analysis concerning the impact the utilized solutions have on the scope of the problems emerging in relation to use of the roof. Moreover, concept works were proposed, pertaining to potential getting rid of the emerging issues.
PL
W pracy zawarto rozważania dotyczące stosowania przypadków normowych obciążenia śniegiem dachów płaskich z attykami według normy Eurokod 1. Przedstawiono sposób wyznaczania obciążeń śniegiem zgodny z normą PN-EN 1991–1-3:2005 wraz z późniejszymi zmianami. Przeprowadzono analizę porównawczą wytężenia stropodachów dla trzech przypadków obciążenia. Analizę porównawczą przeprowadzono numerycznie z wykorzystaniem oprogramowania systemowego ABC 6.15. Analizie poddano płaski stropodach, monolityczny, żelbetowy, krzyżowo-zbrojony. Przedstawiono wyniki momentów zginających dla trzech przypadków obciążenia śniegiem. W pracy odniesiono się również do typowych stosowanych w Polsce stropodachów prefabrykowanych typu TERIVA.
EN
The present work contains considerations related to application of norm cases, related to snow-load on flat roofs with attics, according to the provisions of the Eurocode 1 norm. The snow-load determination method has been presented. The method has been developed in line with the PN-EN 1991-1-3:2005 norm, along with the further amendments. In the further part of the article, the summarizes the comparative stress analysis for flat roofs, for three load cases. The analysis contained in the article has been carried out numerically, with the use of the ABC 6.15 software. A flat monolithic, ferro-concrete crossreinforced roof is the subject of that analysis. The work also presents the results for the bending momentum values, for three snow-load cases. The work also makes a reference to the typical TERIVA flat roofs that are widely and commonly applied in Poland.
19
Content available remote Zastosowanie płyt poliuretanowych do izolowania dachów płaskich
PL
W artykule omówiono właściwości płyt poliuretanowych oraz pokazano przykładowe schematy rozwiązań dachów płaskich z wykorzystaniem tych materiałów. Wymieniono kolejność warstw w płaskich stropodachach izolowanych płytami poliuretanowymi.
EN
The article discusses the properties of PU panels, with demonstration of example flat roof solutions involving these materials. The sequence of layers in flat roofs insulated with PU panels is presented.
20
Content available remote Wybrane zagadnienia projektowania dachów płaskich
PL
W artykule przedstawiono przegląd podstawowych informacji odnośnie projektowania dachów płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem obliczania wartości charakterystycznych oddziaływań w świetle obowiązujących norm (systemu eurokodów). Poruszono również kwestię zdefiniowania odpowiednich kombinacji obciążeń dla tego typu konstrukcji.
EN
The article presents an overview of key information concerning flat roof design engineering, with special consideration of calculation of characteristic action values in light of the applicable standards (Eurocodes). In addition, the issue of defining adequate combinations of loads for these structures is mentioned.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.