Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strop zespolony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania polowe modelu stropu w skali naturalnej o wymiarach 6,30 × 6,30m, wykonanego z paneli Vector III tj. częściowo prefabrykowanych płyty betonowych z kratownicą oraz włóknami polimerowymi zamiast zbrojenia rozdzielczego. Cały strop zmonolityzowany został nadbetonem układanym na budowie. Model obciążano sekwencyjnie, prowadząc automatyczny i geodezyjny pomiar względnych przemieszczeń prefabrykatów oraz ugięcia. W trakcie ostatniego kroku obciążenie przyłożono nierównomiernie w celu uwypuklenia tzw. zjawiska klawiszowania. Obciążenie stropu na jednej połowie wynosiło 1,7 kN/m2, a na drugiej 7,7 kN/m2. Maksymalna różnica przemieszczeń między panelami to 0,3 mm, natomiast ugięcie krótkotrwałe 2,7 mm. Po zakończeniu badań polowych pozostawiono obciążenie w celu weryfikacji wpływów długotrwałych. Maksymalne ugięcie po 12 miesiącach wyniosło 19 mm.
EN
Field test of a full-scale model of slabs with dimensions of 6,30 x 6,30 m, built of Vector III panels were carried out. Vector panels are semi precast, concrete plates with lattice girders and polymer fibres instead of distribution reinforcement. The slab is monolithized with in-situ topping. Vector panels are used in one way spanning slabs. The load was applied sequentially, measurements were made by LVDT sensors and geodetic. In the last of the stages, the load was applied to one half of the slab to examine the possibility of faulting. The floor load was 1,7 kN/m2 in one half and 7,7 kN/m2 in the other. The values of vertical displacements at the panel joints (in the middle of the slab) were measured. The difference of displacements between panels was less than 0,3 mm and vertical displacements have reached a value of 2,7 mm. After the field test, the load was left to verify long-term effects. After 12 months, a maximum displacement of 19 mm was achieved.
PL
W artykule przedstawia się analizę wybranych rozwiązań technologicznych dotyczących wymiany i wzmocnienia stropów w ramach inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i rewaloryzacja zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Lastadia 2 w Gdańsku. Analizie poddaje się trzy alternatywne rozwiązania – wykonanie nowego stropu Kleina, nowej płyty żelbetowej oraz kompleksowe wzmocnienie istniejącego stropu. Wskazuje się zalety i wady każdego z proponowanych rozwiązań technologicznych oraz porównuje się je w aspekcie pracochłonności i kosztu. W podsumowaniu przedstawia się wnioski płynące z przeprowadzonej analizy.
EN
The article presents the analysis of three chosen methods of constructing and reinforcing ceiling structures as a part of: Reconstruction, expansion and revaluation of historic building at Lastadia 2 street in Gdańsk. The three analysed solutions are: new steel-ceramic ceiling, new monolith reinforced concrete ceiling and general reinforcement of existing steel-ceramic ceiling. Conducted technological analysis shows advantages, disadvantages, labour effort and costs of the proposed solutions. The last part of this article summarises and concludes the analysis.
PL
Przedstawiono zasady sprawdzenia nośności na ścinanie podłużne w stropach zespolonych z blachami fałdowymi według normy Eurokod 4-1. Omówiono założenia metody m-k i metody częściowego zespolenia. Zamieszczono przykład liczbowy.
EN
Presents the principles of checking the longitudinal shear capacity of composite slabs with profiled steel sheeting based on the Eurocode 4-1. The assumptions of the m-k method and the partial connection method are discussed.
PL
Przedstawiono wybrane problemy związane z projektowaniem stropów zespolonych z blachami fałdowymi według normy Eurokod 4-1. Zwrócono uwagę na pewne aspekty projektowe, które nie są jasno ujęte w normie, takie jak ograniczenie odkształceń w betonie i minimalne zbrojenie ze względu na nośność i zarysowanie.
EN
The article presents selected problems of designing composite slabs with profiled steel sheeting based on the Eurocode 4-1. The article draws attention to some aspects not quite clearly presented in the standard – concrete strain limitation and the minimum reinforcement.
PL
Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, laboratoryjnych i polowych w pełnej skali oraz nieliniowe analizy obliczeniowe (w tym MES) nowego systemu stropów typu "slim floor", utworzonych z połączonych prefabrykowanych belek zespolonych typu BH i płyt kanałowych sprężonych. Wyniki badań i obliczeń wykazały zadowalającą zgodność.
EN
Experimental research; full-scale laboratory and field tests as well as non-linear computational analyzes (including FEM) of a new "slim floor" system made up of prefabricated BH type composite beams combined with pre-tensioned HC floor slabs are the subject of the present paper. Experimental and computational results showed satisfactory consistence.
6
Content available Stropy zespolone z desek strunobetonowych
PL
Producenci prefabrykatów betonowych oferują wiele rozwiązań częściowo lub w pełni prefabrykowanych stropów, z których każde lepiej spełnia swoje funkcje w jednych warunkach użytkowania obiektu, a gorzej pracuje w innych zastosowaniach. Zalety, jakie niesie ze sobą prefabrykacja, są coraz częściej dostrzegane przez wszystkich uszestników procesu budowlanego, w tym również przez producentów chcących zaspokoić nacisk ze strony rynku budowlanego na opracowanie nowszych, lepszych i bardziej hybrydowych rozwiązań, tak aby możliwa była konkurencja z technologią tradycyjną wznoszenia obiektów, czyli betonem monolitycznym. Na Politechnice Krakowskiej zaproponowano wykonanie stropu ze strunobetonowych elementów nieznacznej grubości do zastosowania jako szalunku traconego dla zbrojonego nadbetonu [9, 10] wykonanego z betonu lekkiego. Powstały strop zespolony byłby stosunkowo tani w transporcie i montażu, co czyni go konkurencyjnym dla popularnych w budownictwie mieszkaniowym stropów gęstożebrowych, jednocześnie posiadając zalety stropów pełnych – dobre właściwości mechaniczne i akustyczne. W pracy przedstawiono zmodyfikowaną koncepcję takiego stropu, wykorzystującą jako nadbeton lekki beton kruszywowy, wraz z wybranymi wynikami analizy obliczeniowej.
EN
Precast concrete manufacturers offer many solutions of partially or fully precast slabs, each of which performs better in one site usage conditions, and works worse in other situations. The advantages of precast structures are increasingly noticed by all participants of the construction process, including producers who want to satisfy the pressure from the construction market to develop newer, better and more hybrid solutions, so that competition with traditional concrete technology is possible. On Cracow University of Technology Scientists proposes making a slab made of pre-tensioned concrete elements of low thickness for use as shuttering for reinforced concrete made of lightweight concrete [9, 10], which is lighter than conventional traditional concrete by about 30%. The resulting composite slab of precast elements would be relatively cheap in transport and assembly, which makes them competitive for popular ribbed floor structures usually used in houses, at the same time having the advantages of solid slabs, such as good mechanical and acoustic properties. The work presents the modified concept of such slab and an example of analysis.
7
Content available remote Sposoby oparcia stropów Vector na belkach wewnętrznych
PL
W artykule opisano sposoby oparcia zespolonych stropów Vector na podporach wewnętrznych. Przeanalizowano oparcie stropu na wykonanych wcześniej belkach żelbetowych oraz na dwuteowych belkach stalowych. Zaprezentowano możliwości oparcia stropu na belkach ukrytych oraz na belkach betonowanych wraz ze stropem. Podano zasady koniecznego dozbrojenia oraz sposoby zapewnienia właściwego połączenia stropu z belkami.
EN
The paper describes methods of Vector ceilings supporting on internal beams. The ceilings supports on prefabricated reinforced concrete beams and steel I-beams were analysed. The possibilities support on hidden beams and beams concreted along with the ceiling have been described. The rules of additional reinforcement and methods of proper connection of the ceiling with beams are given.
8
Content available Wybrane rozwiązania przegród poziomych w budynkach
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z przegrodami poziomymi, czyli stropami, w budynkach mieszkalnych. Podjęto w nim próbę przedstawienia rozwiązań znajdujących najczęstsze zastosowanie: płytowy – monolityczny, gęstożebrowy – Teriva oraz zespolony – Filigran. Przeprowadzona analiza pozwoli zauważyć różnice pomiędzy sposobami ich realizacji oraz ewentualny wybór.
EN
The article addresses the issues connected with horizontal barriers, i.e. floors, in residential buildings. In the paper, an attempt has been made to present the solutions which are used most frequently: slab – monolithic floor, suspended beam and block floor – Teriva as well as composite slab floor – Filigran. The performed analysis will detail the differences in their construction methods and facilitate possible choice.
PL
Rynek systemowych produktów stropowych stanowi tematykę o charakterze techniczno-ekonomicznym, praktycznie nie podejmowaną przez ekonomistów. O ile publikuje się na tematy związane z kierunkami i trendami we współczesnym budownictwie, to dla menedżerów działających w tym segmencie rynku znana autorowi literatura nie dostarcza wielu danych. W części I artykułu przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące popularności poszczególnych systemów stropowych oferowanych na rynku polskim.
EN
The market of systemic ceiling products constitutes a technical as well as economic subject, which is virtually ignored by economists. There are publications devoted to issues regarding directions and trends in modern building industry, for managers working in this market segment. Part I of the article presents selected test results regarding popularity of particular ceiling systems offered on the Polish market.
PL
Rozpatrując naprężenia w zbrojeniu należy rozróżnić obszary w bezpośrednim sąsiedztwie węzła i obszary w pewnym oddaleniu od węzła. Przedstawiono sposób obliczania naprężeń w rozciąganym zbrojeniu podłużnym w podatnym węźle stropu zespolonego oparty na metodzie składnikowej i normowym modelu węzła w bezpośrednim otoczeniu węzła.
EN
Analyzing the stresses in the reinforcement it is necessary to distinguish between the areas in the vicinity of joint and the areas at a distance from the joint. In this paper method of the stress calculations in reinforcement in semi-rigid joints of steel-concrete composite slabs are reported. The method based on component method and Eurocode standard joint model in the direct vicinity of the joint.
EN
The aim of the work was to perform numerical analysis of a steel-concrete composite floor located in a LIPSK type building. A numerical model of the analytically designed floor was performed. The floor was in a six-storey, retail and service building. The thickness of a prefabricated slab was 100 mm. The two-row, crisscrossed reinforcement of the slab was made from φ16 mm rods with a spacing of 150 x 200 mm. The span of the beams made of steel IPE 160 profiles was 6.00 m and they were spaced every 1.20 m. The steel-concrete composite was obtained using 80x16 Nelson fasteners. The numerical analysis was carried out using the ADINA System based on the Finite Element Method. The stresses and strains in the steel and concrete elements, the distribution of the forces in the reinforcement bars and cracking in concrete were evaluated. The FEM model was made from 3D-solid finite elements (IPE profile and concrete slab) and truss elements (reinforcement bars). The adopted steel material model takes into consideration the plastic state, while the adopted concrete material model takes into account material cracks.
PL
Celem pracy była analiza numeryczna zespolonego stropu znajdującego się w budynku typu LIPSK. Wykonano numeryczny model stropu zaprojektowanego analitycznie. Strop znajdował się w sześciokondygnacyjnym budynku handlowo-usługowym. Grubość płyty prefabrykowanej wynosiła 100 mm. Dwurzędowe, krzyżowe zbrojenie płyty wykonano z prętów φ16 mm, w rozstawie 150 x 200 mm. Rozpiętość belek wykonanych ze stalowego profilu IPE 160 wynosiła 6,00 m. Belki rozstawiono co 1,20 m. Zespolenie stalowo-betonowe uzyskano za pomocą łączników firmy Nelson 80x16. Analizę numeryczną przeprowadzono za pomocą programu ADINA System opartego na Metodzie Elementów Skończonych. Dokonano oceny naprężeń i odkształceń w elemencie stalowym i betonowym, rozkładu sił w prętach zbrojenia oraz zarysowania betonu. Model MES zbudowano w oparciu o elementy 3D Solid (profil IPE i płyta żelbetowa) oraz prętowe typu truss (zbrojenie). Dla stali przyjęto właściwości i model materiału uwzględniający stan plastyczny, dla betonu przyjęto model materiału uwzględniający powstawanie rys.
PL
W publikacji zaprezentowano autorski raport z doświadczeń przy projektowaniu konstrukcji zespolonych stropów żelbetowych, który uwzględnia metody wytwarzania wiotkich płyt w zakładach prefabrykacji.
EN
The publication presents the original report from the experience in the design of composite slabs of reinforced concrete, which takes into account the method of manufacturing slender plate in the precast.
13
Content available remote Badania zespolenia między prefabrykowaną płytą kanałową a nadbetonem
PL
W stropach zespolonych, wykonywanych z płyt kanałowych z nadbetonem konstrukcyjnym, nie stosuje się zbrojenia zszywającego w złączu. W takich konstrukcjach przygotowanie powierzchni górnej prefabrykatu ma zasadniczy wpływ na nośność styku na ścinanie. W normach nie ma zgodności co do zasad przyjmowania parametrów obliczeniowych zespolenia. W artykule przedstawiono własne badania doświadczalne określające współczynnik adhezji c oraz współczynnik tarcia μ strunobetonowych płyt kanałowych powszechnie stosowanych w Polsce. Wykazały one, że stosowany przy produkcji prefabrykatów proces podłużnego, maszynowego rowkowania ich powierzchni górnej, z uwagi na dość płytki profil bruzd, pozwala na zakwalifikowanie powierzchni styku wg EC2 jedynie jako „gładkiej”. Przyjęcie lepszych parametrów zespolenia powinno być każdorazowo poprzedzone analizą szorstkości powierzchni styku w danym typie elementu.
EN
In the composite floors, made of hollow core elements with structural topping, interface reinforcement is not applied. In these structures preparation of the top surface of precast element has a significant impact on longitudinal shear strength. In the standards there is no consensus about the assumptions for parameters related to composite action calculations. Own experimental studies for determination of adhesion factor c and friction coefficient μ for prestressed hollow core elements commonly used in Poland are presented in the paper. Conducted tests showed that the process of longitudinal machine grooving the upper surface prefab slabs used during manufacturing, due to the relatively low profile of grooves, allows only for the classification of the contact surface, according to EC2, as a "smooth". Adoption of better parameters for longitudinal shear strength calculations should always be preceded by an analysis of surface roughness for a given type of item.
EN
In this paper results of the experimental tests of four full-scale composite steel-concrete elements are reported. In the steel-concrete composite elements, a steel beam was connected with a slab cast on profiled sheeting, by shear studs. The end-plates were (the thickness of 8 mm, 10 mm and 12 mm) thinner than in ordinary design. Joints between the column and the beams have been designed as semi-rigid, i.e. the deformations of end-plates affect the distribution of forces in the adjacent parts of the slab. The paper presents the theory of cracking in reinforced concrete and steel-concrete composite members (according to the codes), view of crack pattern on the surface of the slabs and a comparison of the tests results and the code calculations. It was observed, that some factors influencing on crack widths are not taken in Eurocode 4 (which is based on Eurocode 2 with taking into account the phenomenon called „tension stiffening”).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czterech elementów zespolonych. Kształtownik stalowy połączony był z betonowym stropem wykonanym na blasze fałdowej. W modelu zastosowano cienkie blachy czołowe (o grubości 8 mm, 10 mm i 12 mm), cieńsze niż zwykle przyjmowane w praktyce projektowej. Połączenie to zaprojektowano jako podatne tzn. takie, w którym odkształcenia blach czołowych mają istotny wpływ na rozkład sił w połączeniu. Przedstawiono normową teorię dotyczącą zarysowania elementów żelbetowych i zespolonych, obraz zarysowania stropu oraz porównano otrzymane wyniki z obliczeniami wykonanymi wg aktualnych norm. Zauważono, iż nie wszystkie czynniki obliczania szerokości rys w konstrukcjach zespolonych są zdefiniowane w normie projektowania konstrukcji zespolonych (która w tej kwestii odwołuje się do normy projektowania konstrukcji żelbetowych z uwzględnieniem zjawiska „tension stiffening”).
16
Content available remote Minimum weight design of composite floors under human induced vibrations
EN
The paper is concerned with a minimum weight design of composite floors subjected to dynamic loading, deriving from the rhythmic activity of a group of people. The floor structure consists of concrete slab cast, on thick trapezoidal deck, which is supported by a grid of steel beams. The structure is vibration-prone and exhibits a number of natural frequencies, which are within a range of loading function. Minimum weight design consists in assigning, from catalogues of prefabricated plates and beams appropriate elements assuring fulfillment of imposed constraints on displacements and accelerations. Applied, practical discrete optimization method is based on graph theory and finite element analysis. Efficiency of the proposed design is demonstrated in an example of real-world engineering structure.
PL
W pracy przedstawiono optymalizację ze względu na minimum ciężaru stropów zespolonych poddanych dynamicznym obciążeniom wywoływanym przez rytmicznie poruszającą się grupę ludzi (np. podczas ćwiczeń). Rozpatrywana konstrukcja stropu składa się z płyty żelbetowej wylewanej na szalunku traconym w postaci blachy trapezowej, która z kolei oparta jest na kształtownikach stalowych. Taka konstrukcja stropu jest podatna na drgania i posiada wiele częstotliwości własnych znajdujących się w zakresie wymuszeń dynamicznych. Proponowana w pracy minimalizacja ciężaru polega na doborze grubości płyty żelbetowej z określonego zestawu grubości oraz doborze belek stalowych z katalogu profili walcowanych, całość przy spełnieniu nałożonych ograniczeń na naprężenia, przemieszczenia i przyspieszenia. Efektywność metody została zaprezentowana na przykładzie rzeczywistej konstrukcji inżynierskiej tego typu.
17
Content available remote Konstrukcje zespolone w praktyce. Cz.1
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zarysowania rozciąganej płyty żelbetowej w węzłach stropów zespolonych stalowo – betonowych. Według normy projektowania konstrukcji zespolonych [1] do obliczania szerokości rys wykorzystuje się zasady normy konstrukcji żelbetowych [2]. Z zaczerpniętego z [2] wzoru, w którym wzięto pod uwagę zjawisko „tension stiffening”, według [1] otrzymuje się zaskakująco duże naprężenia w zbrojeniu płyty, zwłaszcza dla niewielkiego stopnia zbrojenia. W związku z tym w artykule zamieszczono i skomentowano wyprowadzenie tego zaskakującego wzoru – rozpatrzono także przypadek nie uwzględniony w normie. W [1] nie rozróżnia się zjawisk zachodzących w bezpośrednim sąsiedztwie słupa od zjawisk zachodzących w pewnym oddaleniu od słupa. W związku z tym, proponuje się stosowanie w analizach, podobnie jak w [2], obszarów typu D (D od słowa „discontinuity”) w bezpośrednim sąsiedztwie węzła oraz obszarów typu B (od Bernoulli) w pewnym oddaleniu od węzła. Wywody teoretyczne rozpatrzono na tle wyników badań eksperymentalnych.
EN
In this paper some aspects of the calculation of the width of cracks in joints of steel-concrete composite slabs are reported. The code concerning design of composite steel and concrete structures for the calculation of crack widths refers to the code of reinforced concrete structures. The application of the formula, which takes into account „tension stiffening”, seems to lead to surprising results - for the elements with small reinforcement ratio, the obtained stress is much greater than the stress calculated in classical way i.e. without tension stiffening. The authors present the derivation of this formula - the result corresponds to the formula in the code but in the paper an additional case is taken into account. Furthermore, the authors suggest to consider two types of areas as in the RC code. Type D (D from "discontinuity") should be analyzed in the close surrounding of the column and type B (B from Bernoulli) areas at some distance from the column.
20
Content available remote Dissipative forces in joint surface of composite reinforced concrete floors
EN
It is assumed that longitudinal shearing in joint surface (interface) of composite floors is balanced by: elastic forces, force of cohesion and kinetic friction. Moreover, internal friction occurs in the interface. Due to their nature, not all the above mentioned phenomena occur at the same time; however they are together responsible for deformation of interface. The paper discusses dissipative forces (non elastic). An interface model is built and test results of six floors are presented. All slabs are the same size – 3 m span and 0.6 m width and 0.18 m high. All slabs have the same longitudinal reinforcement. There are four types of join surface tested: smooth, very smooth, with eliminated adhesion and indented.
PL
Przyjęto, że siły podłużnego ścinania w płaszczyźnie zespolenia żelbetowych stropów warstwowych są równoważone przez: siły sprężyste, kohezję oraz tarcie kinetyczne. Ponadto w zespoleniu pojawia się tarcie wewnętrzne. Ze względu na swoją naturę nie wszystkie siły wywoływane są równocześnie, jednakże wspólnie odpowiadają za obserwowane odkształcenia w zespoleniu. W artykule zrelacjonowano badania sześciu płyt, które cechowały się takimi samymi wymiarami – rozpiętość 3 m, szerokość 0,6 m, wysokość 0,18 m i taką samą ilością zbrojenia przęsłowego. W płytach zastosowano cztery rodzaje powierzchni zespolenia: gładką, bardzo gładką, z usuniętą przyczepnością oraz z wrębami.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.