Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-biznes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article analyzes trends of electronic business in the context of rural development. To highlight the theoretical insights of the topic, the concept of e-business is discussed. This includes analyzing e-business concepts and models, exploring how e-business functions, establishing what factors are important for the development of e-business in rural regions and analyzing statistical data and studies. To understand the aforementioned, a survey was conducted. It was designed to find out whether consumers in rural areas are buying online, whether they are doing business in the region, and whether they are going to start e-businesses. The survey confirmed the hypothesis that consumers have a need to buy rustic or bio goods and services, and business transfer to e-space encourages business development in rural areas.
2
Content available remote Ewolucja łańcuchów dostaw w dobie e-biznesu
PL
W artykule dokonano analizy literaturowej, której celem było przedstawienie zasad funkcjonowania i zmian zachodzących w łańcuchach dostaw w związku ze wzrostem znaczenia e-biznesu. Rozważono historię rozwoju łańcuchów dostaw oraz ich obecny kształt.
EN
In the article, a literature analysis aimed at presenting the functioning scheme and changes of the supply chains connected to the growth of e-business' importance has been conducted, taking into account the former functioning of supply chains as well as their contemporary shape.
EN
Current possibilities of wireless technologies for informing users (visually impaired) should be explored and defined according to the models of assistive technologies and e-business systems. The goal of this research is to choose a wireless technology whose characteristics can raise the level of the life quality for target user group, and propose guidelines for the development of informing services. Characteristics of wireless technologies will be explored according to user requirements, with the purpose of providing accurate and real-time information to the end user. User requirements are defined on the basis of the research results conducted among the target group of users moving through traffic network on a daily basis. Based on the results the architecture of the system for informing users and service delivery model whose main task is the fulfillment of customers’ requirements was presented. The proposed solution represents a concept with all elements of assistive technologies and possible can be applied in the Internet of Things environment.
PL
Aktualne możliwości technologii bezprzewodowych dla informowania użytkowników (niedowidzących) należy zbadać i zdefiniować zgodnie z modelami technologii wspomagających i systemami e-biznesu. Celem tych badań jest wybór technologii bezprzewodowej, której cechy mogą poprawić poziom jakości życia dla docelowej grupy użytkowników oraz zaproponowanie wskazówek do opracowania usług informacyjnych. Cechy technologii bezprzewodowych zostaną zbadane wg wymagań użytkowników, w celu dostarczania użytkownikowi końcowemu dokładnych informacji w czasie rzeczywistym. Wymagania użytkownika są definiowane na podstawie wyników badań prowadzonych wśród docelowej grupy użytkowników poruszających się codziennie w sieci ruchu. Na podstawie tych wyników przedstawiono architekturę systemu informowania użytkowników oraz model świadczenia usługi, których głównym celem jest spełnianie wymagań użytkowników. Proponowane rozwiązanie prezentuje koncepcję ze wszystkimi elementami technologii wspomagających i przypuszczalnie może być zastosowane w środowisku Internetu Rzeczy.
EN
The article deals with specific aspects of the issue of e-commerce and reputation management. The main aim of the article is to identify factors determining the success of the e-commerce process with a focus on reputation management variables. Based on this, our aim was to identify the importance of selected factors of e-commerce and their impact on the reputation of e-commerce subjects under the model B2C business with a primary focus on the actual point of sale - e-shop. The studied variables included the selected features of the website such as clarity and intuitive design, contact details, methods of communication, easy and well-functioning search, responsive design for mobile devices, or well-written Terms and Conditions. Primary data collection was conducted on a random basis in early 2015 in the region of Eastern Slovakia. A total of 226 respondents were surveyed, after the quality control of data the analysis featured 201 respondents. From the analysis results it is clear that the features subjected to the correlation analysis influence respondents’ Internet shopping behavior only marginally. The aim of the article is to also evaluate the possibilities this issue brings for marketing managers as well as owners of e-commerce subjects.
PL
Artykuł dotyczy konkretnych aspektów e-commerce i zarządzania reputacją. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników decydujących o sukcesie handlu elektronicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych zarządzania reputacją. Naszym celem było określenie znaczenia wybranych czynników handlu elektronicznego i ich wpływu na reputację przedmiotów handlu elektronicznego w ramach modelu biznesowego B2C, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistego punktu sprzedaży - e-sklepu. Badane zmienne obejmowały wybrane cechy witryny, takie jak przejrzystość i intuicyjny wygląd, dane kontaktowe, sposoby komunikacji, łatwe i dobrze funkcjonujące wyszukiwanie, responsywny projekt dla urządzeń mobilnych lub dobrze napisane Warunki Umowy. Podstawowe zbieranie danych przeprowadzono w sposób losowy na początku 2015 roku, w regionie Słowacji Wschodniej. Łącznie przebadano 226 respondentów, po kontroli jakości danych wyróżniono 201 respondentów. Z wyników analizy jasno wynika, że cechy poddane analizie korelacyjnej jedynie nieznacznie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów. Celem artykułu jest także ocena możliwości, jakie ta kwestia daje menedżerom marketingu, a także właścicielom podmiotów związanych z handlem elektronicznym.
PL
W artykule omówiono zasady działania e-biznesu jako rodzaju rozwijającej się działalności gospodarczej, która w swoim zasięgu i istnieniu posługuje się Internetem. Czynnikiem, który sprzyja powstawaniu takich przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych jest bardzo szybki rozwój technologii informatycznych, sieci komórkowych, w tym również sieci internetowych, w wyniku czego takie podmioty stają się ważną częścią gospodarki narodowej. Powoduje to bardzo wyraźny wpływ na tworzenie nowoczesnych technologii systemów transportowych oraz zintegrowanych systemów transportowych. Wspólnie z rozwojem technologii informatycznej i jej zastosowań biznesowych wyraźnie zmienił się sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Zmniejszyła się ilość dokumentacji i polepszyła się jakość komunikacji zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, co spowodowało powstanie nowego rodzaju działalności przedsiębiorstw, jakim jest elektroniczny biznes, określany także skrótem e-biznes. Rynek elektroniczny wspomaga i automatyzuje działalność przedsiębiorstwa transportowego poprzez wykorzystanie systemów informatyczno-telekomunikacyjnych w planowaniu m.in. przebiegu operacji transportowych, znajdowaniem zleceń, monitorowania pojazdu i jakości przewożonego ładunku, zabezpieczenia fizycznego naczepy ciężarowej przed kradzieżą, zabezpieczenia przewożonego towaru, przesyłanie do rozliczania dokumentacji przewozowej oraz całościowe monitorowanie przewozu. Celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego narzędzia informatycznego, jego możliwości technicznych i sposobu wykorzystania giełdy transportowej WTRANSNET jako podstawowego narzędzia pracy spedytora drogowego.
EN
Together with the development of information technology and its business applications clearly has changed the way of doing business. Decreased amount of documentation and improved quality of communication both in business and in private life, which has resulted in the emergence of a new kind of business, which is an electronic business, also called an abbreviation for e-business. This article describes the principles of e-business as a kind of growing a business, which in scope and existence is the Internet. A factor that favors the formation of such transport companies is very rapid development of information technology, including Internet network, with the result that such entities have become an important part of the economy. This causes a very clear impact on creating a modern transport technologies and integrated transport systems. The market for electronic supports and automates the activities of the transport undertaking through the use of information systems-telecommunications planning min. transport operations, finding jobs, and monitoring.
6
Content available Źródła podejmowania decyzji w e-usługach
PL
Społeczeństwo informacyjne, które ukształtowało się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, spowodowało, że Internet stał się nieograniczoną siecią dostępu do rozrywki i wiedzy. Otworzył również drzwi do rozwoju nowego typu biznesu i świadczonych usług. Zaawansowane technologie informatyczne coraz bardziej wspomagają wykonywanie e-usług, umożliwiając ich zdalną personalizację, czyli dostosowanie do wymagań każdego e-konsumenta w każdym zakątku świata. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modeli stosowanych w e-usługach oraz źródeł podejmowania decyzji w tej branży.
EN
The Information society that has been shaped over the last ten years or so caused that the Internet has become an unlimited network of access to entertainment and knowledge. It has also opened the possibility of development of new types of business and services provided. The more and more advanced information technologies support providing e-services, enabling their remote personalization, that is adjustment to the requirements of each e-customer in every place in the world. The aim of this article is to present the models applied in e-services and the sources of decision-making in this area of business.
PL
W artykule omówiono zasady działania E-biznesu jako rodzaju rozwijającej się działalności gospodarczej, która w swoim zasięgu i istnieniu posługuje się Internetem. Czynnikiem, który sprzyja powstawaniu takich przedsiębiorstw transportowych jest bardzo szybki rozwój technologii informatycznych, w tym również sieci internetowych, w wyniku czego takie podmioty stają się ważną częścią gospodarki. Powoduje to bardzo wyraźny wpływ na tworzenie nowoczesnych technologii transportowych oraz zintegrowanych systemów transportowych. Wspólnie z rozwojem technologii informatycznej i jej zastosowań biznesowych wyraźnie zmienił się sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Zmniejszyła się ilość dokumentacji i polepszyła się jakość komunikacja zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, co spowodowało powstanie nowego rodzaju działalności przedsiębiorstw, jakim jest elektroniczny biznes, określany także skrótem e-biznes. Rynek elektroniczny wspomaga i automatyzuje działalność przedsiębiorstwa transportowego poprzez wykorzystanie systemów informatyczno-telekomunikacyjne w planowaniu min. operacji transportowych, znajdowaniem zleceń oraz monitorowanie przewozu.
EN
Together with the development of information technology and its business applications clearly has changed the way of doing business. Decreased amount of documentation and improved quality of communication both in business and in private life, which has resulted in the emergence of a new kind of business, which is an electronic business, also called an abbreviation for e-business. This article describes the principles of E-business as a kind of growing a business, which in sco-pe and existence is the Internet. A factor that favors the formation of such transport companies is very rapid development of information technology, including Internet network, with the result that such entities have become an important part of the economy. This causes a very clear impact on creating a modern transport technologies and integrated transport systems. The market for electronic supports and automates the activities of the transport undertaking through the use of information systems-telecommunications planning min. transport operations, finding jobs, and monitoring.
PL
Artykuł prezentuje analizę występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa danych przedsiębiorstw wykorzystujących w działalności narzędzia informatyczne, co w erze globalnego społeczeństwa informacyjnego wydaje się nieuniknione. Przedstawiono znaczenie i wpływ korzystania z usług na zasadzie przetwarzania w chmurze na bezpieczeństwo danych i procesów w działalności e-biznesowej.
EN
The article presents an analysis of existing threats to the security of enterprise data, which using the ICT tools, what in the era of global information society seems inevitable. The paper presents the significance and impact of the use of services on the basis of cloud computing for data security and business processes in e-business.
PL
Opracowanie stanowi syntezę fundamentalnych problemów społeczeństwa informacyjnego, którego rozwój jest uzależniony od zastosowań e-biznesu w gospodarce. Niestety skala wykorzystywania ICT w polskich przedsiębiorstwach jest symboliczna i nie ma obiecujących perspektyw. Wiele jest uwarunkowań małej skali zastosowań e-biznesu, a więc można konstruować wiele recept. W kontekście propozycji prezesa PAN wyeksponowana jest bariera, jaką stanowi brak zaufania w polskiej gospodarce. Zasygnalizowane także zostało znaczenie, jakie ma deficyt cnót moralnych i intelektualnych, a przede wszystkim brak równowagi pomiędzy sprawnościami teoretycznymi (wiedza i mądrość) oraz praktycznymi (roztropność i sztuka).
EN
The study presents synthesis of fundamental problems of information society, whose development is dependent on e-business application in economy. Unfortunately, the scale of using ICT in Polish enterprises is only symbolic and is not promising. There are many conditions of such a small scale of e-business application, so it is possible to construct many solutions. In the context of PAN chairman proposal, there has been exposed the barrier of lack of confidence in Polish economy. There has been also indicated the meaning of moral and intellectual deficiency, and mainly the lack of balance between theoretical (knowledge and wisdom) and practical (prudence and art) abilities.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję crowdfundingu. Na podstawie zaproponowanej metody i typologii modeli na zbiorze aktywnych platform elektronicznych dokonano wydzielenia segmentu rynkowego crowdfundingu. Określono rozmiary tego segmentu według zagregowanych wartości realizowanych transakcji. Wskazano na jego strukturę i podstawowe tendencje rozwoju, w tym w warunkach globalnej gospodarki elektronicznej.
EN
The article presents the concept of internet crowdfunding. Based on proposed method, and typology of models, we distinguish the crowdfunding market segment, using the set of active electronic platforms. We indicate its aggregate value, its structure, and basic tendencies of development, especially in the context of the global e-economy.
11
Content available remote Wyzwania współczesnych menedżerów w handlu internetowym
PL
Rozwój handlu internetowego w ostatnich latach nie zwalnia swojej dynamiki, coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza na rynek platformy sklepowe. Duża konkurencyjność sektora e-commerce wymusza na menedżerach podążanie za trendami, ale i stawia nowe wyzwania wyróżnienia się wśród tysięcy egzystujących podmiotów handlu internetowego. Wydaje się, iż kluczowym zagadnieniem najbliższych lat jest znalezienie właściwej i skutecznej formy promocji pozwalającej przyciągnąć nowych klientów.
EN
The dynamic development of e-commerce in the last years causing more and more companies trading on the Internet. The high competitiveness of the ecommerce means that managers get the new challenges associated with the eshop distinction among the thousands of coexisting companies. It seems that the key issue in the coming years is to find an appropriate and effective form of promotion that allows to find new customers. Important factors in the development are correct customer service, efficient cooperation with suppliers and attention to innovative e-store functionality. Perhaps in the near future managers will have to manage e-shop adapted to mobile devices.
PL
Artykuł został poświęcony wykazaniu możliwości podniesienia poziomu konkurencyjności MSP, poprzez wykorzystanie Public Relations w Internecie. Przedstawiono PR jako jeden z elementów e-biznesu MSP. W pierwszej części opisano zagadnienie PR w ujęciu teoretycznym. W części drugiej zaprezentowano możliwości jakie płyną z Internetu dla komunikacji społecznej, poprzez prezentację dostępnych metod, które mogą być wykorzystywane do owej komunikacji w sieci.
EN
This article is devoted to prove the possibility of increase of the small and medium company’s rival level by using Public Relations in Internet. It also presents PR as one of the components of Small and Medium Company e-business. In first part it describes the issue of PR in theoretical depiction. Second part presents possibility which gives the Internet for the social communication, by presenting available methods which can be use for social communication in net.
EN
The article presents results of the Net Readiness research of SME enterprises from West Pomeranian voivodeship as the preparation level to e-business. There is described Net Readiness method (invented by CISCO). The main part presents general Internet readiness card and indexes for micro, small and medium enterprises. The final part contains conclusions and the direction of further research.
PL
E-biznes wkracza do działalności polskich przedsiębiorstw w bardzo szerokim zakresie. Wg powszechnych trendów i dostępnych danych nowopowstające firmy uwzględniają go w swojej strategii jako jeden z ważniejszych elementów. Pytanie, które jest stawiane w artykule dotyczy sytuacji rzeczywistej. Stosując metodykę Net Readiness (stworzoną i stosowaną przez firmę CISCO) zbadano ponad 100 przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa Zachodniopomorskiego w zakresie poziomu "świadomości sieciowej" i zagadnień e-biznesu. Artykuł prezentuje wyniki tych badań.
EN
According to research online sales of food enjoy bigger and bigger Internet users interest. However, selling online such products isn't free from logistic costs connected with the necessity of the geographically-spread client on the one hand and an indispensably fast delivery of food on the other hand. This article aims at presenting an innovative Freshbox project that may solve the last mile issue in online grocery. The Freshbox project is about installing a vending machine – refrigerator in an office building giving out previously ordered food products via the Internet. The author presented an analysis of online grocery, characteristics of the Freshbox project, as well as results of research conducted among potential clients referring to the following points: market chances for Freshbox project and the conditions of success in the eyes of potential customers.
PL
Dostępne badania wskazują na rosnące zainteresowanie zakupami produktów spożywczych w Internecie. Jednakże specyfika produktów spożywczych generuje koszty logistyczne wiążące się z koniecznością obsługi rozproszonego geograficznie klienta indywidualnego w maksymalnie szybklim czasie. Celem artykułu jest zaprezentowanie innowacyjnego projektu, który mógłby przyczynić się do rozwiązania problemu ostatniej mili. Freshbox jest urządzeniem, które pełni rolę automatu sprzedającego, a przy tym posiada funkcje chłodzącą. Umożliwia odbiór w miejscu publicznym wcześniej zamówionych przez Internet produktów spożywczych. W artykule przeanalizowano wady i zalety kupowania produktów spożywczych w Interencie, jak również wyniki badań dotyczące rynkowych szans oraz przesłanek sukcesu projektu Freshbox.
EN
Every large organization has problems coordinating the activities of all the employees. We study the practical aspects of using a main Management Information System , called MIS, to enable management by objectives. This method called MBO can be applied for a large audience, including the widely understood management of a company and consultants (sellers) whose job involves direct contact with customers. This paper presents a study of the phases of determining the specific sets of tasks for the financial year and the principles of their normalization (standardization).We discuss the necessary functionality of the MIS (or precisely - the applications which support the MBO process), which enables participants of the MBO process to create and maintain a list of task definitions at every level of the organization structure of a company.
16
Content available remote E-Business applications in Polish SME sector – condition and development
EN
An active sector of small and medium enterprises (SME) in Poland is a prerequisite of a properly functioning market economy. This sector encompasses various companies. The ICT (Information and Communication Technology) can help even the odds. We have conducted a questionnaire-based survey to identify how polish SMEs perceive this phenomenon of eBusiness systems.
PL
Prężnie działający sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce jest podstawą właściwie funkcjonującej gospodarki rynkowej. Sektor ten obejmuje różnorodne przedsiębiorstwa. Technologie ICT (Information and Communication Technology) mogą pomóc to funkcjonowanie zdecydowanie usprawnić. W artykule omówiono istotę, uwarunkowania i perspektywy rozwoju zastosowań systemów e-biznesu w polskim sektorze MSP.
17
Content available Analysis of preferences of e-shops customers
EN
The article deals with basic online trade-relating questions. The chosen theoretical basis connects to the research task itself, which was to gain elementary knowledge about preferences of customers shopping on the internet. For the purpose of drafting this article, the authors focused on the research part, which discusses attitudes of online customers' towards prices of goods and services offered through this modern medium. Thanks to data collection techniques, such as CAWI and thanks to the results of an identical research carried out in 2010 we were able to gather information on the development in 2010 and 2011, which were than compared on the year-on-year basis. A favourable development of e-commerce reveals a great potential of online business.
PL
W artykule omówiono podstawowe zagadnienia związane z handlem online. Wybrane podstawy teoretyczne łączą się z zadaniami badawczymi, co umożliwiło zdobycie elementarnej wiedzy na temat preferencji klientów kupujących w internecie. Przyczyną sporządzania niniejszego artykułu, autorzy koncentrują się na części badawczej, która omawia postawy konsumentów online względem ceny towarów i usług oferowanych za pośrednictwem tego nowoczesnego medium. Dzięki technikom gromadzenia danych, takich jak CAWI oraz dzięki identycznym wynikom badań przeprowadzonych w 2010 roku udało nam się zebrać informacje na temat rozwoju w 2010 i 2011, które następnie zostały porównane rok po roku. Korzystny rozwój handlu elektronicznego ukazuje ogromny potencjał działalności biznesowych on-line.
18
Content available Quality assessment of selected bookselling websites
EN
The purpose of this article is to evaluate and select websites in Polish book sector with regard to quality measured by their usefulness for an individual client. First, the author has presented characteristics of the sector and basic methodological assumptions of the study. Next, he has conducted evaluations by means of a simple scoring method, a scoring method with preferences and relational research using T. Saaty's AHP (Analytic Hierarchy Process) method. The findings have been analysed and the author has compared the results of the study. (JEL: L15, VL81, C88).
PL
Celem artykułu jest ocena i wybór stron internetowych polskiego sektora książkowego w odniesieniu do jakości otrzymanej pod względem przydatności tych stron dla klienta indywidualnego. W pierwszej części autor przedstawił charakterystykę sektora oraz podstawowe założenia metodologiczne dotyczące badania. Następnie przeprowadzono ocenę za pomocą prostej metody punktowej, metody punktowej z preferencjami oraz badanie relacyjne z wykorzystaniem metody AHP Saaty'ego (Analytic Hierarchy Process). Na końcu Autor przeanalizował wyniki badań oraz porównał ich rezultaty.
19
Content available remote Determinants of e-business using in small and medium enterprises
EN
Intensive process of globalization, as well as the changes in customer behavior influences on the adoption of enterprise to the present trends, for example to put an order in electronic way. Use of electronic business (e-business) models gives companies possibility to survive under the conditions of competition or to reach greater markets. However, e-business models have changed usual conception of business. The article aims to present the constraints of e-business using in sector of small and medium enterprises. In this paper was also considered the stages of adoption e-business in aspect of SMEs.
PL
Coraz większy stopień globalizacji, jak również zmiany zachowań konsumentów wymuszają na przedsiębiorstwach przystosowanie się do współczesnych trendów, do których można zaliczyć upowszechnienie się zawierania transakcji z wykorzystaniem drogi elektronicznej. Uczestnictwo w rynku elektronicznym jest szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, lecz z drugiej strony wiąże się z wprowadzeniem pewnych zmian w sposobie jego funkcjonowania. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ograniczeń wykorzystania modelu e-biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). W artykule przedstawiono również fazy transformacji tradycyjnego przedsiębiorstwa do elektronicznego w aspekcie sektora MSP.
20
Content available remote New challenges for logistics providers in the e-business era
EN
Companies that operate nowadays and provide logistics services are changing their own business attitudes while searching for new ways of development. They focus their searches on qualifications and common usage of information and communication technologies. Presentation of changes that might occur in the supply chain through introduction of e-business solutions for logistics providers is the main goal of this paper. E-business, as a commonly used term, on one hand causes many misunderstandings related to defining and on the other hand gives new possibilities of development and emergences of new services based on the Internet
PL
Obecnie funkcjonujące przedsiębiorstwa świadczące usługi logistyczne poszukując nowych dróg rozwoju, zmieniają własną orientację na biznes. Swoje poszukiwania koncentrują na kompetencjach i powszechnym stosowaniu technologii teleinformatycznych. Celem artykułu jest przedstawienie zmian jakie mogą wystąpić w łańcuchu dostaw dzięki wdrożeniom rozwiązań e-biznesowych u usługodawcy logistycznego. E-biznes jako pojęcie powszechnie stosowane z jednej strony wywołuje dużo nieporozumień związanych z definiowaniem, z drugiej daje nowe możliwości rozwoju i szanse na powstawanie nowych usług opartych o Internet
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.