Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  screw joint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The stabilization of screw joint and influence of factors protecting against loosening of the joint have been discussed in the present article. The results of experimental examinations associated with the impact of the type of protective coat on threaded section and lubrication on the value of tightening torque have been also presented.
PL
Połączenia gwintowe w rzeczywistych warunkach eksploatacji poddawane są naprężeniom zmiennym. Kryterium zdolności do pracy połączeń obciążonych cyklicznie jest wytrzymałość zmęczeniowa scharakteryzowana przez wartości naprężeń amplitudowych i średnich. Kolejnym wyznacznikiem trwałości jest technologia wykonania łącznika gwintowego. Błędy wykonania oraz warunki eksploatacji powodują spiętrzenie naprężeń, powstawanie ognisk zmęczeniowych i w rezultacie pęknięcie śruby. Przedstawiono model urządzenia przeznaczonego do badań wytrzymałościowych przy zmiennych obciążeniach, scharakteryzowano jego parametry użytkowe. Zaprezentowano wyniki modelowania MES wybranych elementów stanowiska.
EN
Screw joints in the real level of service are being surrendered to changeable stresses. Cyclically a fatigue strength is a criterion of the capacity to work of burdened connections. It is marked by values of amplitude stresses and of averages. A technology of making the thread elevated walkway is a next indicator of the permanence. Run-time errors and the level of service cause piling stresses up, coming into existence of endurance bonfires and as a result crack of the screw. A model of the appliance was described intended endurance examinations at changeable burdens, his functional parameters were characterized. Results of the modelling of Messes of chosen elements of the position were presented.
PL
W referacie zaprezentowano rozwiązanie zadania analizy statycznej połączenia śrubowego z nakrętką klatkowa o specjalnej konstrukcji stosowana w przemyśle samochodowym do łączenia elementów układu kierowniczego. Zasadniczym celem analiz było sprawdzenie nośności połączenia. Obliczenia wykonano metoda elementów skończonych (pakiet ANSYS). Opracowano dyskretne modele obliczeniowe połączeń śrubowych, które uwzględniały zjawiska kontaktowe z tarciem na styku poszczególnych części, a także nieliniowa, wyznaczona eksperymentalnie, charakterystykę materiału złącza. Stwierdzono występowanie w elementach połączenia naprężeni przekraczających granice plastyczności. Wskazano że zmiany w technologii wykonania nakrętek korzystnie wpływające na nośność połączenia.
EN
The paper presents the solution of a static analysis of a screw joint with a cage nut used in car manufacturing industry for joining steering system elements. The essential aim of the analyses was to determine load capacity. Calculations were performed with the use of the Finite Element Method (ANSYS package). Discrete calculation models of screw joints were developed. The models took into account the contact phenomena with fiction on the point of contact of particular parts as well as nonlinear characteristic of the joint material, which was determined experimentally. Stresses exceeding the yield point of the joint material were noticed in joint elements. The authors pointed out changes in nut manufacturing technology which have beneficial influence on the load capacity of the joint.
4
Content available Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych zmiennych charakteryzujących jakość połączeń śrubowych. Rejestracji podlegał moment skręcający w rdzeniu śruby, moment tarcia pod łbem oraz siła osiowa w śrubie. Przeprowadzono analizę matematyczną i statystyczną uzyskanych wyników. Kolejny etap badań wynikał ze zjawisk tribologicznych, które powodują, że wartość momentu, którym należy dokręcić łącznik gwintowy w celu uzyskania żądanej siły osiowej, nie jest stała. Przeanalizowano więc wpływ obecności czynnika smarującego, rodzaju powłoki ochronnej oraz liczby cykli dokręcania i odkręcania.
EN
In the article findings of workplace variables being characteristic of a quality of screw connections were described. A moment screwing screws together in the core, a moment of friction under the head and axial power were subject to a registration in the screw. An analysis was conducted and statistical of achieved results. The consecutive research stage resulted from tribology effect which cause, the value of the moment, with which one should screw the thread elevated walkway in properly with a view to getting demanded axial power, isn't permanent. So an influence of the presence of the greasing factor, the kind of a protective layer and the number of cycles of screwing in properly and twisting off was analysed.
5
Content available remote Analiza nośności połączenia śrubowego z podatną nakrętką
PL
W referacie opisano wyniki analizy strukturalnej złącza śrubowego z podatną nakrętką o specjalnej konstrukcji. Zasadniczym celem obliczeń było określenie nośności rozpatrywanego połączenia. Przedstawiono dyskretny model obliczeniowy połączenia uwzględniający zjawiska kontaktowe na styku poszczególnych części oraz nieliniowy model materiałowy.
EN
The paper describes the structural analysis results of a special construction screw joint with a flexible nut. The main aim of the calculations was to determine the load capacity of the analyzed joint. The discrete calculation model of the joint, taking into account the contact, and the non-linear material model have been presented.
EN
This paper presents method of internal thread production during frame turbine regeneration. There are shown all stages of process realisation and characterised particular technological tasks. Present essential technological bound results from used methods and ways of solving described problem.
PL
Przedstawiono problematykę związaną z projektowaniem cylindrycznych silosów zbożowych z cienkich blach płaskich łączonych na śruby. Zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami, sztywność i wytrzymałość połączeń elementów cienkościennych należy wyznaczać doświadczalnie. Podano przykłady obliczeń i rozwiązań konstrukcyjnych niewielkich silosów i wyniki badań doświadczalnych połączeń śrubowych cienkich blach. Zbadanie nośności, sztywności i odkształcalności typowych konfiguracji połączeń pozwoliło na ich zoptymalizowanie pod względem liczby i rozmieszczenia łączników.
EN
This article presents issues relating to the design of cylindrical grain silos made of thin flat metal sheets connected with screws. According to current standards and recommendations, the rigidity and strength of the connections between thin-walled elements must be determined experimentally. This article gives examples of calculations and design solutions for small silos, and the results of experimental tests on screw connections of thin sheets. Testing of the load capacity, rigidity and deformability of typical configurations of connections has made it possible to optimize them in terms of the number and positioning of joints.
PL
Materiałem do badań był pręt ze stali St1. Gwinty wykonano z wykorzystaniem technologii obróbki ubytkowej oraz przeróbki plastycznej. W próbie jednoosiowego rozciągania określono wpływ metody wykonania poszczególnych elementów gwintowanych i sposobu ich zestawienia na przebieg zniszczenia połączeń. Wyznaczono mikrotwardość próbek w zależności od miejsca pomiaru i odległości od powierzchni zewnętrznej. Przeprowadzono też obserwacje mikrostruktur wyrobów gwintowanych na ich przekrojach wzdłużnych.
EN
An axial tension test was used to determine consequence of production process for performance of particular threaded parts either machined or rolled from steel bar grade St1 and of their assembly method on progress of destruction in the joint.
PL
Działania na rzecz zapewnienia wysokiej jakości montażu pojazdów dostawczych można rozpatrywać jako pewien zmienny w czasie proces podlegający ogólnym zasadom regulacji. Konieczne jest jednak uwzględnienie, iż w procesie tym obok maszyn i urządzeń uczestniczą też zespoły ludzkie. Wynikające stąd problemy stały się przedmiotem niniejszej pracy, w której szczegółowej analizie poddano operacje montażu złączy śrubowych za pomocą wkrętarek.
EN
Activities on the field to ensure a good quality of the delivery track assembly may be considered as a time variable process which is a subject of general control principle. On the other side taking into account machine and workers team contribution to a common enterprise seems to be necessary. In this paper questions resulted from this conditions has been discussed based on the screw joint assembly when using torque screwdrivers and wrenches.
10
Content available remote Wieloaspektowe zagadnienia wytrzymałości łączników gwintowych
EN
This paper presents influence of connector's screwed construction on resistance in case of dynamic load. There are determined cracking places of connector depend diameter, material composition and production technology.
11
Content available remote Mechanizm uszkodzenia połączeń gwintowych kolektorów wytwornicy pary
EN
Examination results and their interpretation is presented for the explanation of the mechanism of cracks occurring in the threaded holes and bolts of the cover - flange connections of the nuclear power plant steam generator collector. The factors that initiate the failures have been established, while considering the influence of both the components of water penetrating from the primary circulation to the secondary circulation, as well as the grease used in bolt - flange threaded connections during assembly.
EN
The paper presents the problem of structural friction appearing in a screw joint with frictional and elastic-frictional effects between its elements. Two mathematical models of the screw joint taking into acount Lame’s problem are analysed.
PL
W artykule przedstawiono problem tarcia konstrukcyjnego w aspekcie rozpraszania energii w połączeniu gwintowym. Rozpatrzono dwa modele matematyczne połączeń gwintowych: czysto- i sprężysto-tarciowy z uwzględnieniem twierdzenia Lame'go.
PL
Złączki szynowe są stosowane głównie do łączenia pod względem elektrycznym i mechanicznym żył przewodów elektroenergetycznych miedzianych i aluminiowych w urządzeniach użytkowanych we wnętrzach obiektów. Stosuje się je do łączenia przewodów zarówno drutowych, jak i linkowych dla niskich i średnich napięć.
EN
The article presents the problem of structural friction appearing in a screw joint with frictional effects between its elements. In the article, two mathematical models of screw joint are analysed. In the first model, high stiffness of a nut is assumed. In the second model, the influence of both cooperating elements (the screw and nut) is assumed.
PL
W artykule przedstawiono problem tarcia konstrukcyjnego w aspekcie rozpraszania energii w połączeniu gwintowym. Rozpatrzono dwa modele matematyczne połączeń gwintowych: model czysto- tarciowy z założeniem dużej sztywności nakrętki oraz model czysto- tarciowy z uwzględnieniem oddziaływania obu współpracujących elementów (śruby i nakrętki).
EN
The article presents the problem of structural friction appearing in a screw joint with frictional effects between its elements. In the article are analysed two mathematical models of screw joint. In the first model is assumed the influence of screw with foundation of large stiffness the nut. In the second model is assumed influence both of cooperating elements (the screw and nut).
17
Content available remote Effect of tightening method on tension in bolts
EN
The stabilization of screw joint and influence of factors protecting against loosening of the joint have been discussed in the present article. The results of experimental examinations associated with the effect of the type of protective coat on threaded section and lubrication on the value of tightening torque have been also presented.
PL
W połączeniu gwintowym zabezpieczeniem przed spadkiem siły zacisku są siły tarcia występujące na powierzchniach oporowych oraz powierzchni nagwintowanej. Wartość tych sił uzależniona jest od wartości momentu dokręcającego. Jego wartość nie jest stała, zależy w głównej mierze od: obecności powłoki smarującej, rodzaju powłoki ochronnej, liczby dokręceń. W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych, mających na celu ilościowe określenie wpływu wyżej wymienionych czynników na wartość momentu dokręcającego. Obiektem badań były śruby M6 bez powłoki ochronnej oraz z powłokami: tlenkową, cynkowo-chromianową, cynkową, miedziowo-niklową, niklową, miedziowo-niklowo-chromianową oraz kadmowo-chromianową. Dodatkowo przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych śrub i wpływu technologii wykonania powierzchni gwintowej (gwint nacinany lub walcowany) oraz obróbki cieplnej na wartość naprężeń średnich oraz amplitudy naprężeń.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.