Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 363

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stainless steel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
This work presents the possibility of the use of a deep eutectic solvents (DES) in the electropolishing process for 316 austenitic stainless steel, instead of highly aggressive conventional sulphate baths. The main emphasis was on finding some relationships between the anodic polarization parameters of the 316 steel, and its surface morphology, topography and corrosion resistance. It has been shown that an increase in the bath temperature from 25 to 65°C accelerates dissolution kinetics of 316 steel in a DES composed of choline chloride and ethylene glycol. The anodic polarization at a current density 15 mA cm–2 for 5 min resulted in removal of the scratches from previous mechanical polishing. By increasing the current density from 15 to 25 mA cm–2, some visual surface levelling was obtained – austenite grains became visible, and the selective etching of grain boundaries has not been observed. Although the samples after anodic polarization were characterized by Ra = 78 ±27 nm (at 15 mA cm–2) and Ra = 96 ±37 nm (at 25 mA cm–2), so a bit higher than Ra for as-supplied steel (43 ±11 nm), the anodic polarization has increased their corrosion resistance in 0.5 mol dm–3 NaCl corrosive environment. The highest polarization resistance (Rp = 2.1-2.4 MΩ cm2 after 22-24 hrs of exposure) was calculated for the steel polarized at 15 mA cm–2 for 5 min. Increasing the current density from 15 to 25 mA cm–2 did not impair the corrosion resistance and resulted in significant broadening of the passive region of this steel during registering the potentiodynamic polarization curves in 0.5 mol dm–3 NaCl.
PL
W pracy zaprezentowano możliwość użycia rozpuszczalników eutektycznych (deep eutectic solvents, DES) w procesie polerowania elektrochemicznego stali austenitycznej 316, w zastępstwie konwencjonalnych i agresywnych kąpieli siarczanowych. Uwagę skupiono na znalezieniu powiązań między parametrami procesu polaryzacji stali 316 a morfologią powierzchni, topografią i odpornością na korozję. Wykazano, że wzrost temperatury kąpieli z 25 do 65°C wpływa na wzrost szybkości roztwarzania stali 316 w rozpuszczalniku DES złożonym z chlorku choliny i glikolu etylenowego. Polaryzacja anodowa przy gęstości prądu 15 mA cm–2 w czasie 5 min spowodowała wyraźne usunięcie rys powstałych po mechanicznym szlifowaniu powierzchni. Poprzez zwiększenie gęstości prądu z 15 do 25 mA cm–2, uzyskano pewne wizualne wyrównanie powierzchni – ziarna austenitu zostały ujawnione, a jednocześnie nie zaobserwowano selektywnego roztwarzania w obrębie ich granic. Pomimo że po polaryzacji anodowej stal charakteryzowała się chropowatością Ra = 78 ±27 nm (przy 15 mA cm–2) i Ra = 96 ±37 nm (przy 25 mA cm–2), a więc nieco więcej niż wartość Ra w stanie dostarczenia (43 ±11nm), to polaryzacja w rozpuszczalniku DES zwiększyła jej odporność na korozję w 0,5 mol dm–3 roztworze NaCl. Najwyższą wartość rezystancji polaryzacji (Rp = 2.1-2.4 MΩ cm2 po 22-24 godzinach ekspozycji) obliczono dla stali polaryzowanej przy 15 mA cm–2 przez 5 min. Zwiększenie gęstości prądu z 15 do 25 mA cm–2 nie pogorszyło odporności na korozję, a skutkiem tego było poszerzenie zakresu pasywnego w trakcie rejestracji krzywych polaryzacyjnych w 0,5 mol dm–3 roztworze NaCl.
EN
Tensile deformation behavior of nuclear grade Austenitic Stainless Steel (SS) and its welded joints fabricated by Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) and Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding (AGTAW) processes were studied and correlated with relevant microstructural morphologies using Infrared Thermography (IRT) technique. The microstructure of base metal showed a complete austenite phase. GTAW Fusion Zone (FZ) exhibited both primary ferrite and primary austenite mode of solidification. Meantime, AGTAW FZ exhibited only primary austenite mode of solidification. A strain rate of 4.4x10-4 s-1 was used during the tensile test of the base metal and welded joints. The failure locations of the base metal, GTAW and AGTAW samples were noticed at the center of the gauge portion, the base metal side away from Fusion Line (FL) and Heat Affected Zone (HAZ) respectively. The temperature variations of the base metal and weld zones were recorded in the form of thermograms using the IR camera at the different stages of the tensile deformation. During deformation study, peak temperature of 39.2 °C, 38.8 °C and 34 °C were observed at the base metal, GTAW and AGTAW samples respectively. The lesser peak temperature of the AGTAW sample compared to the base metal and GTAW samples indicated that the AGTAW sample undergone lesser deformation. Moreover, tensile deformation behaviours of the base metal and welded joints were correlated with their microstructural morphologies using corresponding temperature curves.
PL
W pracy zbadano zachowanie deformacji podczas rozciągania austenitycznej stali nierdzewnej i jej połączeń spawanych wykonanych metodą GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) oraz AGTAW (Activated Flux Gas Tungsten Arc Welding), a następnie skorelowano je z odpowiednimi morfologiami mikrostrukturalnymi za pomocą termografii w podczerwieni (ang. lnfrared Thermography). Mikrostruktura materiału bazowego wykazała całkowitą fazę austenitu. Spoina GTAW wykazywała zarówno ferryt, jak i austenit, podczas gdy spoina AGTAW wykazywała jedynie austenit. Podczas próby rozciągania materiału bazowego i złączy spawanych zastosowano prędkość odkształcania o wartości 4,4x10-4 s-1. Do zerwania poszczególnych próbek doszło odpowiednio na środku próbki materiału bazowego, w linii wtopienia złącza spawanego GTAW i w strefie wpływu ciepła (SWC) złącza spawanego AGTAW. Zmiany temperatury w materiale rodzimym i poszczególnych obszarach złączy spawanych rejestrowano w formie termogramów za pomocą kamery na podczerwień, przy różnych etapach deformacji podczas rozciągania. Podczas badań odkształceń zaobserwowano maksymalne wartości temperatury: 39,2 °C, 38,8 °C i 34 °C odpowiednio w próbkach z materiału bazowego, spawanych GTAW i spawanych AGTAW. Niższa maksymalna temperatura próbki spawanej metodą AGTAW w porównaniu z pozostałymi próbkami wskazała, że uległa ona mniejszemu odkształceniu. Ponadto zachowania deformacji przy rozciąganiu materiału rodzimego i złączy spawanych zostały skorelowane z obrazami ich mikrostruktur przy użyciu odpowiednich krzywych temperatur.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej (X20Cr13) za pomocą powłok silanowych. Powłoki składające się z winylotrójmetoksysilanu (WTMS), etanolu oraz kwasu octowego o różnym stężeniu WTMS w roztworze osadzano metodą zanurzeniową i poddano procesowi starzenia w powietrzu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych (pH=2) zawierających i nie zawierających jony chlorkowe. Wykazano, że badane powłoki skutecznie chronią stal przed korozją w obydwu środowiskach. Otrzymane powłoki scharakteryzowano pod kątem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża.
EN
The paper presents the results of research on the protection of stainless steel (X20Cr13) with silane coatings. Coatings consisting of vinyltrimethoxysilane (VTMS), ethanol and acetic acid with various concentrations of components were deposited by immersion and subjected to an aging process in air. The protective properties of the coatings were assessed in acidified sulphate environments (pH = 2) with and without chloride ions. It was proved that the tested coatings effectively protect steel against corrosion in both environments. The obtained coatings were characterized in terms of corrosion resistance, surface morphology and adhesion to the substrate.
PL
W referacie omówiono przypadek przedwczesnego wystąpienia pęknięcia zmęczeniowego wału wykonanego ze stali nierdzewnej gatunku X46Cr13. Przeprowadzone badania wizualne, metalograficzne i pomiary twardości, wykazały występowanie błędów w obróbce termicznej elementu, które nie zostały stwierdzone poprzez wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych wału.
EN
The paper discusses the case of premature fatigue crack occurrence of a shaft made of stainless steel grade X46Cr13. Visual, metallographic and hardness tests carried out showed the occurrence of errors in the heat treatment of the element, which were not found by performing appropriate shaft diagnostic tests.
EN
The paper discusses the case of premature failure of an industrial twinscrew extruder for plastics made of chromium-molybdenum stainless steel grade 1.4122 (3H17M). The diagnostic tests carried out, which included the performance of: non-destructive, metallographic, thermovision and hardness tests, gave the basis to indicate the causes of extruder damage associated with the entry of impurities in the input material.
PL
W referacie omówiono przypadek przedwczesnego uszkodzenia wytłaczarki przemysłowej dwuślimakowej do tworzyw sztucznych wykonanej ze stali nierdzewnej chromowo-molibdenowej gatunku 1.4122 (3H17M). Przeprowadzone badania diagnostyczne, w których skład wchodziło wykonanie: badań nieniszczących, metalograficznych, termowizyjnych i pomiarów twardości, dały podstawę do wskazania przyczyn wystąpienia uszkodzeń wytłaczarki, związanych z przedostawaniem się zanieczyszczeń w materiale wsadowym.
EN
Electro-conductive (EC) yarns can be woven into a hybrid fabric to enable electrical current to flow through the fabric from one component A to another component B. These hybrid fabrics form the bases of woven e-textiles. However, at the crossing point of an EC yarn in warp and in weft direction, there is a contact resistance and thus generation of heat may occur in this area. Both phenomena are inseparable: if the contact resistance in the EC contact increases, the generated heat will increase as well. Predicting this electrical and thermal behavior of EC contacts in hybrid woven fabrics with stainless steel yarns is possible with a mathematical model based on the behavior of a metal oxide varistor (MOV). This paper will discuss in detail how this can be achieved.
EN
In the present paper, elemental Fe, Cr and Ni powders were used to fabricate nano-structured duplex and ferritic stainless steel powders by using high energy planetary ball milling. We have studied the effect of milling atmosphere like wet (toluene) and dry (argon) milling of elemental Fe-18Cr-13Ni (duplex) and Fe-17Cr-1Ni (ferritic) powders for 10 h in a dual drive planetary mill. Stearic acid of 1wt.% was added during milling to avoid agglomeration. The dry and wet milled duplex and ferritic stainless steel powders were characterized by XRD, SEM and particle size analysis techniques. We have found that both the milling atmospheres have great influence in controlling the final particle morphology, size and phase evolution during milling. It was reported that dry milling is more effective in reducing particle size than the wet milling. The Nelson-Riley method of extrapolation was used to calculate the precise lattice parameter and Williamson-Hall method was used to calculate the crystallite size and lattice strain of both the stainless steel milled in argon atmosphere. Dry milled duplex and ferritic stainless steel were then consolidated by conventional sintering method at 1100, 1200 and 1300°C temperatures under argon atmosphere for 1 hour.
EN
The article presents a computational model build with the use of artificial neural networks optimized by genetic algorithm. This model was used to research and prediction of the impact of chemical elements and heat treatment conditions on the mechanical properties of ferrite stainless steel. Optimization has allowed the development of artificial neural networks, which showed a better or comparable prediction result in comparison to un-optimized networks has reduced the number of input variables and has accelerated the calculation speed. The introduced computational model can be applied in industry to reduce the manufacturing costs of materials. It can also simplify material selection when an engineer must properly choose the chemical elements and adequate plastic and/or heat treatment of stainless steels with required mechanical properties.
EN
Crystal structure and phase composition of stainless steel substrates (AISI 304 type) was studied and it was found that they adopted the cubic symmetry. The calculated elementary cell parameter for the mayor Fe-Ni phase (weight fraction 99%) was a = 3.593 Å, whereas the mean grain size was = 2932 Å. Morphology of the stainless steel substrate surface was studied with profilometry. Mechanical properties of the stainless steel substrates and stainless steel substrates coated with ceramic layer of barium strontium titanate were studied with microhardness tester. For measurements performed according to the Vickers method the average microhardness was found HV = 189 or HV = 186 for the “in-line” and “mapping” measurement pattern, respectively. The sol-gel method was used to coat the surface of the stainless steel substrate with a thin ceramic layer of the chemical composition Ba0.6 Sr0.4 TiO3 . It was found that the stainless steel substrate covered with sol-gel deposited ceramic coating exhibited the average hardness within the range HV = 217 up to HV = 235 for loading force F = 98 mN and F = 0.98 N, respectively. The Knopp method was also used and it was found that the stainless steel substrate with Ba0.6 Sr0.4 TiO3 coating exhibited hardness HK = 386.
PL
Wydobywany w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. urobek o średniej zawartości metalu użytecznego równej 1,50% poddany jest w Oddziale Zakłady Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź S.A. (O/ZWR) procesowi przeróbki, którego główną operację stanowi wzbogacanie flotacyjne. Jego efektem jest produkcja koncentratu miedzi oraz powstawanie odpadu flotacyjnego, transportowanego do Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most (OUOW Żelazny Most) zarządzanego przez Oddział Zakład Hydrotechniczny KGHM Polska Miedź S.A. (O/ZH). Prowadzenie procesów produkcji koncentratów miedzi oraz składowania odpadów odbywa się w środowisku wodnym, które cechuje się wysoką agresywnością korozyjną, głównie za sprawą obecności substancji rozpuszczonych, w szczególności chlorku sodu (NaCl), jak i erozyjnym charakterem. Realizacja tych zadań wymaga prowadzenia procesów wzbogacania w sposób bezpieczny dla pracowników, możliwie bezawaryjny oraz efektywny. Dlatego nie bez znaczenia pozostaje utrzymanie maszyn, urządzeń i instalacji technicznych w dobrym stanie technicznym. Należy przez to rozumieć prowadzenie planowanych konserwacji i remontów oraz stosowanie nowoczesnych i skutecznych metod ich zabezpieczania przed korozją. Podjęte przez pracowników O/ZWR i O/ZH działania w ramach Programu Doktoratów Wdrożeniowych realizowanych na Politechnice Gdańskiej mają na celu ograniczenie wpływu środowiska korozyjnego w poszczególnych operacjach procesu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. Wśród prowadzonych w O/ZWR badań należy wymienić: opracowanie technologii ochrony przeciwkorozyjnej klasyfikatorów dwuzwojowych, określenie odporności korozyjnej stali nierdzewnych oraz selekcję systemów powłokowych do ochrony przed korozją urządzeń w warunkach występowania zagrożeń mechanicznych i wibracji. Z kolei w obszarze O/ZH prowadzone będą badania pod kątem monitorowania procesu korozji oraz budowy systemu monitorowania korozji w wodnych instalacjach technologicznych.
EN
The spoil with an average useful metal content of 1.50% extracted in KGHM Polska Miedź S.A. mining plants is subjected to a processing in the Department of KGHM Polska Miedź S.A. Ore Enrichment Plants (O/ZWR) whose main operation is flotation enrichment. Its effect is the production of copper concentrate and the formation of flotation waste, which is transported to the Mining Waste Treatment Facility (OUOW Żelazny Most) managed by the Department of KGHM Polska Miedź S.A. Hydrotechnical Plant (O/ZH). The processes of copper concentrate production and waste storage take place in an aqueous environment, which is characterized by high corrosive aggressiveness, mainly due to the presence of solutes, in particular sodium chloride (NaCl), as well as an erosive character. The implementation of the above tasks requires conducting enrichment processes in a manner that is safe for employees and as trouble-free and effective as possible. That is why, maintaining machinery, equipment and technical installations in good technical condition is not without significance. This should be understood as conducting planned maintenance and renovations as well as using modern and effective methods of their protection against corrosion. The activities undertaken by the employees of O/ZWR and O/ZH as part of the Program of Implementation Doctorates carried out at Gdańsk University of Technology are aimed at limiting the impact of the corrosive environment in individual operations of the technological process of KGHM Polska Miedź S.A. The research conducted at O/ZWR includes the development of corrosion protection technology for double spiral classifiers, determination of corrosion resistance of stainless steels and selection of coating systems for equipment protection against corrosion in conditions of mechanical hazards and vibrations. On the other hand, in the area of O/ZH, research will be conducted in terms of monitoring the corrosion process and constructing a corrosion monitoring system in water technological installations.
EN
The article describes the effect of alloyed additives in base material and filler metal on intergranular corrosion. Steel 1.2 mm thick, titanium-stabilized ferritic stainless steel and titanium and niobium-stabilized ferritic stainless steel have been surfacing method MAG (135). The specimens received was subjected to macro and microscopic tests, hardness tests and the intergranular corrosion resistance test. The study showed a higher corrosion resistance of niobium and titanium stabilized steel from titanium-stabilized steel. In addition, a ferritic fine-grain structure was found in the padding axis made with the use of filler metal with titanium and niobium microadditives.
PL
W artykule opisano wpływ dodatków stopowych w materiale rodzimym i spoiwie na korozje międzykrystaliczną. Blachy o grubości 1,2 mm ze stali nierdzewnej ferrytycznej stabilizowanej tytanem oraz stali nierdzewnej ferrytycznej stabilizowanej tytanem i niobem zostały napawane metodą MAG (135). Otrzymane próbki poddano badaniom makro i mikroskopowym, zmierzono twardość oraz przeprowadzono badania odporności na korozje międzykrystaliczną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono wyższą odporność korozyjną stali stabilizowanej niobem i tytanem od stali stabilizowanej tylko tytanem. Ponadto, wykazano występowanie struktury drobnoziarnistej ferrytycznej w osi napoiny wykonanej przy użyciu materiału dodatkowego z mikrododatkami tytanu i niobu.
EN
The article presents the procedure for qualifying brazing technology in a vacuum furnace on the example of stainless steel elements joined with copper filler material from the F-No group. 105, in accordance with the ASME Sec. IX, part QB (ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Qualification Standard for Welding, Brazing and Fusing; Procedures; Welders; Brazers; and Welding, Brazing and Fusing Operators). The essential variables of the furnace brazing process are discussed in relation to the requirements of the protocol of qualified PQR (Procedure Qualification Record) and BPS (Brazing Procedure Specification) in accordance with the ASME Sec. IX. The requirements for joints by the calculation code ASME Sec. VIII div.1 (Rules of Construction of Pressure Vessels), related to the working temperature of the designed device have also been taken into account. The paper presents examples of brazed joints made and their properties (strength, fill level of the clearance) obtained on the basis of the carried out tests. Attention was paid to the technological aspects during the performance of brazed joints using vacuum furnaces.
PL
W artykule przedstawiono procedurę kwalifikowania technologii lutowania twardego w piecu próżniowym na przykładzie elementów ze stali wysokostopowej nierdzewnej austenitycznej łączonych lutem miedzianym z grupy F-No. 105, zgodnie z przepisami ASME Sec. IX, part QB (ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Qualification Standard for Welding, Brazing and Fusing; Procedures; Welders; Brazers; and Welding, Brazing and Fusing Operators). Omówiono zmienne zasadnicze procesu lutowania próżniowego w odniesieniu do wymagań stawianych dokumentacji tj.: protokołowi z kwalifikowanej technologii lutowania PQR (ang. Procedure Qualification Record) oraz Instrukcji technologicznej lutowania BPS (ang. Brazing Procedure Specification) zgodnie z przepisami ASME Sec. IX. Uwzględniono również wymagania stawiane połączeniom przez kod obliczeniowy ASME Sec. VIII div.1 (ang. Rules of Construction of Pressure Vessels), a związane z temperaturą pracy projektowanego urządzenia. Przedstawiono przykłady wykonanych połączeń lutowanych oraz ich właściwości (wytrzymałościowe, stopień wypełnienia szczeliny lutowniczej) uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań. Zwrócono uwagę na aspekty technologiczne podczas wykonywania złączy lutowanych przy zastosowaniu pieców próżniowych.
EN
Results of study on the laser welding process of pillow plates heat exchangers are presented in the article. The influence of basic parameters of CO2 laser welding on the quality of overlap joints of AISI 304 stainless steel plates 2.0 and 4.0 mm thick was determined. The range of optimal parameters of welding, providing the highest quality and high mechanical performance of the test joints was determined. The technological conditions elaborated during the study were applied for manufacturing of the real pillow plates heat exchangers with dimensions of 1.5x1.5 m.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spawania laserowego złączy panelowych wymienników ciepła. Określono wpływ podstawowych parametrów spawania laserem gazowym CO2 na jakość złączy zakładkowych blach ze stali austenitycznej AISI 304 o grubości 2,0 i 4,0 mm. Określono zakres optymalnych parametrów spawania zapewniających najwyższą jakość i wysoką wytrzymałość złączy. Opracowane warunki technologiczne spawania laserowego zastosowano do wytwarzania partii panelowych wymienników ciepła o wymiarach 1,5x1,5 m.
EN
Austenitic stainless steels are often used for a materials in the construction of machines and equipment for agricultural and for industrial construction. One of the most important factors constructional material is corrosion resistance. Equipment with austenitic stainless steel can be easy join by quickly welding at a not to high construction price, but one with the serious problem in aggressive environment is their corrosion resistance. A few corrosion processes in crevices and awkward corners can be avoided at the design stage (low roughness parameters, round-section and other). But still the construction material is exposed to corrosion. These steels often come into contact with an aggressive environment based on nitric acid. The main aim of this research is to investigate corrosion resistance in different time (48, 96, 144, 192, 240, 288, 336 hours). For this used weight loss of test samples and its profile roughness. The research was conducted on austenitic stainless steel in grade in Nitrate acid at 333 K. Corrosion tests confirmed that the research this steel in 65% nitrate acid as a corrosive environments is characterized through proportionate to time corrosion process whose measure may be surface roughness. In industrial practice roughness parameters for all the research times can be used for determine the stage and size of steel corrosion.
PL
Stale nierdzewne są odporne na korozję dzięki zdolności do pasywacji, czyli wytwarzania na powierzchni cienkiej warstewki posiadającej grubość tysięcznych części mikrometra. W porównaniu do zawartości w stali warstewka posiada zwiększoną zawartość chromu, molibdenu i niklu w postaci tlenków. Wytworzona w warunkach naturalnych warstewka pasywna ulega lokalnym uszkodzeniom i zanieczyszczeniom podczas etapów formowania konstrukcji, takich jak spawanie, szlifowanie, lub obróbka termiczna. W miejscach uszkodzonych lub pokrytych zanieczyszczeniami lub rdzą warstewka tlenków metali jest niekompletna, niejednorodna, lub niezdolna do regeneracji. Wytworzenie prawidłowej warstewki tlenków prowadzące do odporności korozyjnej zapewnia proces trawienia i pasywacji. Dobór technologii trawienia i pasywacji zależy przede wszystkim od rodzaju konstrukcji, oraz gatunku stali nierdzewnej. Specjalistyczne przedsiębiorstwa wykonują pasywację w swoich zakładach oraz w terenie. W obu przypadkach stosuje się te same preparaty, przy czym aktualne technologie umożliwiają przeprowadzenie podstawowego procesu trawienia i pasywacji jednocześnie, w postaci jednego etapu. Po procesie wymagane jest dokładne usunięcie chemikaliów oraz bardzo często osuszenie elementów lub konstrukcji. Kontrola powierzchni stali po pasywacji polega na oznaczaniu potencjałów elektrochemicznych oraz sprawdzeniu nieobecności zanieczyszczeń na powierzchni stali nierdzewnej. Dla utrzymania odporności korozyjnej proces trawienia i pasywacji należy powtórzyć w przypadku trwałego skażenia powierzchni stali podczas eksploatacji.
EN
Stainless steels are corrosion resistant due to their ability to passivation which means formation of a thin film, containing increased concentration of chromium, molybdenum and nickel oxides, having thickness of thousands of a micrometer. Naturally occurring passive film is sensitive to local contaminations and defects during construction processes, like welding, grinding and other mechanical treatments. The film of metal oxides is uncompleted, no uniform and unable to be regenerated at the places of damages, or is covered with contaminations or rust. Formation of a proper oxide film that guarantees corrosion resistance can be obtained after pickling and passivation process. The technology applied depends mainly on the type of construction and properties of the stainless steel. Specializing companies perform passivation at their premises or/and in the field. At both cases the same chemicals are applied and presently used technologies allow to perform pickling and passivation process as one step. After the process the chemicals must be precisely removed from the metal surface and elements or constructions might be blown dried. Passivation effects are confirmed by electrochemical potential measurements and by testing of absence of contaminations at the stainless steel surface. The pickling/passivation process should be conducted always in any serious case of stainless steel contamination during exploitation.
PL
Austenityczne stale chromowo-niklowe 304 (1.4301) i 304L (1.4306 oraz 1.4307) od wielu lat są wykorzystywane do budowy urządzeń technologicznych instalowanych na oczyszczalniach ścieków, przepompowniach i zakładach uzdatniania wody. Stale te mogą ulegać korozji w środowisku wodnym z dużą zawartością siarkowodoru oraz okresowo podwyższoną zawartością chlorków. Przykładem szybko postępujących zniszczeń jest opisana w pracy korozja sitopiaskownika, który po 2 latach eksploatacji odznaczał się perforacjami na pokrywach oraz w górnej części ponad poziomem ścieków. Przeprowadzone badania mikroskopowe potwierdziły obecność żywych komórek bakterii i grzybów na ściankach sitopiaskownika. Metoda fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) wykazała obecność bakterii z klasy γ- i δ-proteobacteria oraz bakterii siarkowych (Acidithiobacillus thiooxidans) należących do klasy γ-proteobacteria. Badania wskazały, że największa intensywność korozji miała miejsce w częściach sitopiaskownika narażonych na działanie wilgotnego powietrza zanieczyszczonego siarkowodorem.
EN
Austenitic chromium-nickel steels 304 (1.4301) and 304L (1.4306 and 1.4307) have been used for many years to build technological devices in water and sewage treatment plants or pumping stations. These steels can be corrosive in aqueous environments with a high content of hydrogen sulphide and periodically increased chloride concentrations. The paper describes an example of fast-progressing corrosive damage of a screenings and grit separator, which after 2 years of operation perforations on the covers and in the part of wall above the sewage level. Microscopic observations confirmed the presence of living cells of bacteria and fungi on the walls of the screenings and grit separator. The fluorescent in situ hybridization (FISH) method showed the presence of sulfur bacteria (Acidithiobacillus thiooxidans) and bacteriafrom the γ- and δ-proteobacteria class. Studies have shown that the highest intensity of corrosion occurred in the parts of the screenings and grit separator exposed to humid air contaminated with hydrogen sulphide.
PL
W artykule przedstawiono zakres prac prowadzonych w Zakładzie Tłoczenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej na przełomie ostatnich lat. Zamieszczono wyniki badań, m.in. prac statutowych, związanych z wyoblaniem wyrobów osiowo niesymetrycznych na specjalnej do tego celu zaprojektowanej przez Zakład Tłoczenia wyoblarce MWS-200. W trakcie badań statutowych wspomagano się oprogramowaniem do badań numerycznych, umożliwiającym przeprowadzenie prób wyoblania. Przedstawiono wyniki prac prowadzonych dla przemysłu, m.in. oświetleniowego, wentylacyjnego, motoryzacyjnego, lotniczego i spożywczego. Pokazano przykładowe wyroby wykonane metodą wyoblania, w tym wyroby wykonane z blachy perforowanej, stali nierdzewnej i aluminium. Ponadto zaprojektowano, wykonano i wdrożono maszynę przeznaczoną do łączenia ze sobą elementów wentylacji. W omawianym okresie Zakład Tłoczenia uczestniczył w realizacji 8 projektów unijnych i krajowych, z czego trzy z nich są nadal realizowane. Zakres prowadzonych prac dotyczył m.in.: walcowania płaskowników o zmiennym przekroju; walcowania pierścieni na gorąco wraz z analizą rozkładu temperatury podczas trwania procesu; gięcia wyciskanych profili aluminiowych o długości do 13 metrów, wykonanych ze stopów serii 5xxx i 6xxx; walcowania na zimno z zastosowaniem układu grzewczo-chłodzącego pomiędzy klatkami linii walcowniczej; modernizacji specjalnej prasy do zgrzewania pasów z włókna szklanego o szerokości do 2,5 m; gięcia profili cienkościennych o zmiennym przekroju z zastosowaniem miejscowego podgrzewania laserem diodowym.
EN
This article presents the scope of works performed at the Press Forming Department of the Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute in recent years. It includes the results of tests, including statutory works, associated with spinning of axially asymmetrical products on the MWS-200 spinning lathe designed especially for this purpose by the Press Forming Department. Over the course of statutory works, numerical simulation software was used to assist and enable the performance of spinning tests. The results of works performed for industry, including: lighting, ventilation, automotive, aviation and food, are presented. Examples of products made using the spinning method are shown, including products made of perforated sheet, stainless steel and aluminum. Moreover, a machine intended for joining of ventilation elements was designed, made and implemented. During the period under discussion, the Press Forming Department participated in the realization of 8 EU and domestic projects, three of which are still underway. The scope of performed works concerned, among other things: rolling of flat bars with variable cross-section; hot-rolling of rings along with analysis of temperature distribution over the duration of the process; bending of extruded aluminum profiles with length up to 13 meters, made from 5xxx and 6xxx series alloys; cold rolling with the application of a heating and cooling system between cages of the rolling line; modernization of a special press for bonding of glass fiber belts with a width up to 2.5 m; bending of thin-walled profiles of variable cross-section with the application of local heating using a diode laser.
18
EN
The paper presents the analysis of the influence of laser assisted machining (LAM) on various parameters of surface roughness of stainless steel. The tests were carried out for cemented carbide inserts with varying cutting parameters. In most cases, a significant reduction in the roughness parameters was observed using LAM.
PL
Przedstawiono analizę wpływu laserowego wspomagania skrawania (LAM) na różne parametry chropowatości powierzchni stali nierdzewnej. Badaniom przy zmiennych parametrach skrawania poddano płytki wykonane z węglika spiekanego. W większości przypadków zauważono wyraźne zmniejszenie wartości parametrów chropowatości po zastosowaniu LAM.
EN
Resistance spot welding (RSW) is a fabrication process that is being used in the automobile and aerospace industry since many years for joining low carbon or “mild” steel. Quality and strength of the welds depend upon the process parameters of RSW. The most effective parameters in this process are: current intensity, welding time, sheet thickness and material, geometry of electrodes, electrode force, and current shunting. This paper presents the experimental investigations for the optimization of tensile shear stress of RSW for stainless steel grade 316L sheets by using Taguchi method. The experiments were conducted using Taguchi’s L27 orthogonal array under varying proces parameters, namely electrode diameter, welding current, and heating time. The experimental data were analyzed using signal-to-noise ratio (S/N ratio) to find the optimal process parameters. Analysis of variance (ANOVA) and F test were used to find the most significant parameters affecting the spot weld quality characteristics. Confirmation tests with optimal process parameters were conducted to validate the test results. From the results, itwas found that it is possible to increase tensile shear stress significantly.
EN
One of the greatest problems of modern production techniques is the achievement of an appropriate quality at minimal costs and accompanied by the production efficiency increase. Therefore, while designing the production process. The technology used should have a considerable influence on the durability and reliability of machine parts to be produced. During finish treatment, the final dimensions as well as functional properties are imparted to a given element by application of proper treatment type. The engineer has a range of production techniques to choose for the proper surface layer formation. Conventional turning machines belong to the basic equipment of ships, because in sea conditions, they enable the execution of a spare part or carrying out the necessary operations in the process of their regeneration. The use of modern cutting tools makes it possible to obtain a surface with low values of surface roughness parameters. The use of new generation cutting inserts on conventional lathes can cause problems for operators. The lack of the ability to ensure proper of treatment condition and setting errors of cutting tools contribute to the damage of the cutting insert or the surface of the workpiece. The article presents the results of influence of different cutting parameters on surface topography during turning process of stainless steel. A shaft made of 304L stainless steel was used for the research. The cutting process was carried out on a universal TUM 25B x 500 centre lathes. During the turning the following machining parameters were used: cutting speed Vc [m/min], feed f [mm/rev] and depth of cut ap [mm].The turning process was conducted by a cutting tool with CCGT 09T302 UM, CCGT 09T304 UM and CCGT 09T308 UM inserts. Measurement of surface topography was carried out by T8000 profilometer.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.