Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca jednostkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The goal of this paper is to explore and to provide tools for the investigation of the problems of unit-length scheduling of incompatible jobs on uniform machines. We present two new algorithms that are a significant improvement over the known algorithms. The first one is Algorithm 2 which is 2-approximate for the problem Qm|pj = 1, G = bisubquartic|Cmax. The second one is Algorithm 3 which is 4-approximate for the problem Qm|pj = 1, G = bisubquartic|ΣCj, where m ϵ {2, 3, 4}. The theory behind the proposed algorithms is based on the properties of 2-coloring with maximal coloring width, and on the properties of ideal machine, an abstract machine that we introduce in this paper.
PL
Przedstawiono wpływ obudowy na kinematykę przepływu przez promieniową palisadę profili płaskich, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu obudowy na składową obwodową prędkości bezwzględnej. Składowa ta decyduje o stopniu konwersji energii ruchu obrotowego wieńca na ciśnienie, czyli ma bezpośredni wpływ na sprawność maszyny. Innym zjawiskiem przepływowym, mającym wpływ na osiągi wentylatora jest turbulencja przepływu, powodująca rozproszenie energii. W opracowaniu przedstawiono szereg wyników badań rozkładu prędkości bezwzględnej, jej składowych oraz turbulencji za pracującym wirnikiem promieniowym. Jako główne narzędzie pomiarowe posłużył termoanemometr trójkanałowy, umożliwiający pomiar wszystkich wspomnianych wcześniej wielkości.
EN
The influence of casing on the kinematics of a flow through the radial palisade of flat profiles is presented with particular emphasis on the impact of the casing on peripheral component of absolute velocity. The component determines the efficiency of flow machines showing conversion rate of the wheel rim rotation energy into pressure. Flow turbulence is another flow parameter affecting the performance of the fan and resulting in energy dissipation. The work presents a number of results concerning absolute velocity distribution, its components and the turbulence appearing behind operating radial rotor. The main tool used for presenting the flow is a three-fiber thermo-anemometer enabling the measurement of the absolute velocity of the air flow and its components in the spatial Cartesian coordinates system and its turbulence as well.
PL
W artykule zweryfikowano słuszność założeń czynionych podczas analitycznych metod wyznaczania charakterystyk przepływowych opartych na modelowym równaniu wirnika maszyny krętnej Eulera. Termoanemometr trójkanatowy, umożliwiający pomiar prędkości bezwzględnej i jej składowych w kartezjańskim układzie przestrzennym, pozwolił dokładnie zbadać mechanizm konwersji energii z ruchu obrotowego wirnika na przyrost ciśnienia w maszynie. Skutkiem zastosowania tego narzędzia pomiarowego jest opracowanie nowatorskiej metody obliczania pracy użytecznej przekazywanej do płynu w wirniku promieniowej maszyny krętnej. Stworzony algorytm został zamieszczony w niniejszym artykule.
EN
In the article verified the validity of the assumptions made in analytical methods for determining flow characteristics based on the model equation of the rotor winding machine called equation Eulera. Three-fiber thermoanemometer used to measure the absolute velocity and its components in Cartesian spatial will carefully examine the mechanism of energy conversion from the rotation of the rotor on the pressure increase in the machine. Effect of application of this measurement tool is the development of novel/innovation methods for calculating the useful work transferred to the fluid in the rotor radial winding machine. Developed an algorithm was given in the article.
4
Content available remote Jednostkowa praca rozdrabniania udarowego ziaren zbóż
PL
Podstawową wadą rozdrabniaczy udarowych jest ich duża energochłonność. Kompleksowa poprawa tego zjawiska wymaga dysponowania modelem matematycznym procesu. Wyznaczenie wartości modelowych pracy rozdrabniania i odniesienie ich do maszyn przemysłowych umożliwiło ocenę rezerw energetycznych oraz celowość prowadzenia prac optymalizacyjnych i modernizacyjnych w tym zakresie. Ten obszar wiedzy obejmuje niniejszy artykuł.
EN
The high energy consumption makes a basic disadvantage of hammer mills. Aformulation and use of the appropriate mathematical model is required to improve this phenomenon. A theoretical determination of the energy required for beat grinding and its subsequent comparison with industrial values made the modernization process possible. The paper covers this area of knowledge.
EN
Article consists of two parts. The first part depicts results of calculations useful for the rotor work determination on the basis of thermoanemometric measurements and measurements of total pressure impact in given sections of the arrangement. Both measurements were made for one point of characteristic in the vicinity of optimal point, but for five different velocities of the rotor. The aim of the article was to verify both measurement methods and adjust results to the same conditions of flow.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono wyniki obliczeń użytecznych prac wirnikowych wykonanych na podstawie wyników pomiarów termoanemometrycznych i pomiarów spiętrzenia całkowitego w odpowiednich przekrojach układu. Obydwa pomiary wykonano dla jednego punktu charakterystyki w okolicach punktu optymalnego, ale przy pięciu różnych prędkościach wirowania wirnika. Celem artykułu było zweryfikowanie obu metod pomiarowych i skorygowanie ich wyników do tych samych warunków przepływowych.
PL
W pracy podano wyniki modelowania numerycznego operacji wydłużania kuźniczego dużych wlewków w kowadłach płaskich przy założonych parametrach technologicznych. Dokonano oceny rozkładu intensywności odkształceń i wartości parametrów energetyczno - siłowych dla poszczególnych wartości współczynników przejścia. Stwierdzono istotny wpływ wartości współczynnika przejścia na analizowane parametry. Opracowano zależności matematyczne na określenie pracy wydłużania w funkcji współczynnika przejścia.
EN
In the paper numerical investigation results of the operation of stretch forging of big forging ingots in flat anvils for assumed values of pass coefficient have been presented. Distribution of strain intensity as well as values of load parameters for separate values of pass coefficients have been estimated. Considerable influence of pass coefficient on analysed parameters has been stated. Mathematical dependences for determining stretch forging work in pass coefficient function have been developed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.