Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centra logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie najczęściej spotykanych problemów przedsiębiorstw w kwestii organizacji procesu transportu wewnętrznego oraz wskazanie rozwiązania, za pomocą którego możliwa jest ich optymalizacja. W pracy zwrócono uwagę na korzyści płynące z implementacji wózków AGV oraz możliwości ich wdrożenia w oparciu o praktyczne przykłady. Przeanalizowano również różnice dostrzeżone w tradycyjnym procesie kompletacji oraz wspartym opisywaną technologią.
EN
The aim of the article is to present the most common problems faced by enterprises In terms of organizing their internal transport processes and to indicate a solution to make this optimization possible. The study highlights the benefits of implementing AGV trucks and the possibility of deploying such a solution based on practical examples. The differences apparent in the traditional picking process and process supported by the described technology were also discussed.
PL
O rozbudowanym Centrum Logistycznym Grupy Tubądzin w Cedrowicach rozmawiamy z Jolantą Gałązką, Dyrektor logistyki, Tubądzin Management Group Sp. z o.o.
PL
Pod koniec drugiego kwartału br. Amazon uruchomi centrum logistyczne w Gliwicach. Na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstał czterokondygnacyjny obiekt o powierzchni 210 tys. m2. Jest to nie tylko największa inwestycja amerykańskiego lidera na rynku sprzedaży internetowej w naszym kraju, ale również najbardziej znaczące przedsięwzięcie pod względem wykorzystania potencjału innowacji spod znaku Amazon. Dla logistyków to wyjątkowa okazja do wejścia w realny świat automatyzacji i postępu, jaki dokonuje się na naszych oczach w magazynach XXI wieku.
PL
W artykule autorzy przedstawiają znaczenie prawidłowo funkcjonującego systemu transportowego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym aglomeracji miejskich. W dobie coraz to bardziej rozbudowanych, a zarazem złożonych łańcuchów dostaw, istotną rolę odgrywa nowoczesna infrastruktura logistyczna, prawidłowo rozmieszczona i funkcjonująca w układzie sieciowym. Ważnym czynnikiem wyboru lokalizacji na etapie planowania tego typu obiektów jest określenie ich wielkości i przyszłych funkcji. W artykule przedstawiono funkcjonujące w naszym kraju centra logistyczne oraz klasyfikację tego typu obiektów.
EN
In the article, the authors discuss the importance of wellfunctioning system transport for the economic development of the region as well as urban agglomerations. In the era of more and more complex supply chains and its growing development an important role is played by modern logistics infrastructure correctly collocated and working in a network system. While planning development of logistics infrastructure it is important to determine its size and future functions. The article describes logistics centers in our country and their classification.
PL
Rozwój łańcuchów logistycznych poprzez tzw. autostrady morskie oraz lądowe korytarze transportowe, z udziałem transportu morskiego kolejowego oraz wodnego śródlądowego, są zaliczane do istotnych punktów polityki Unii Europejskiej. Te gałęzie transportowe należą do najbardziej ekologicznych środków transportowych, jak też do najbardziej efektywnych pod względem ilości przewożonych ładunków.
PL
Precyzyjna kontrola temperatury, efektywność energetyczna i niezawodność są kluczowymi elementami na każdym etapie chłodniczego łańcucha dostaw i logistyki. W świetle obecnych przepisów F-gazowych oraz rozwoju technologii właściciele tych instalacji coraz częściej szukają nowych niezawodnych rozwiązań.
EN
The article addresses the overall body of problems pertaining to economic factors conditioning the construction and operation of integrated logistics centres (ILCs). These problems are among the most fundamental decision-making dilemmas related to such investments. The authors of the article have discussed the methodology of assessment and selection of economic factors for the cost-effective construction and operation of ILCs by taking the perspective of entities involved in the construction and functioning of these centres into consideration. Model ILCs are understood as facilities of a specific spatial and functional nature, along with all the infrastructure and organization, where logistics services are rendered in the scope of receipt, storage, distribution and release of goods, supported by auxiliary services provided by businesses independent of forwarders or recipients [3]. From the perspective assumed in the article, logistics centres are considered as projects implemented by both privately owned and public entities, which are open to participation with different economic entities representing the ILC sector, as well as other industries performing their logistics operations on the centre’s premises and using its infrastructure. The article draws from the authors’ own experience, research and insights.
PL
Ostatnie lata po okresie kryzysu gospodarczego przyniosły szereg zmian w funkcjonowaniu gospodarki poszczególnych państw Unii Europejskiej. Duże przemiany w gospodarce, które nastąpiły również w naszym kraju powodują, iż nastąpiła zmiana preferencji rynkowej w usługach transportowych. Przedsiębiorstwa logistyczne, które chcą się na nim utrzymać a nawet rozwijać powinny świadczyć usługi o jak największym poziomie jakości.
PL
Rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej wymaga szerokiego zakresu współpracy międzygałęziowej pomiędzy firmami świadczącymi rożnego rodzaje usługi logistyczne oraz instytucjonalnej administracji różnego szczebla. Działania koordynacyjne takiej współpracy mogą wynikać z polityki transportowej państwa, ale także z inicjatyw samych firm zaangażowanych w procesach logistycznych, które mają zbieżne cele działań. W łańcuchach transportowych, tam gdzie jest to możliwe, wskazane byłoby wykorzystywanie potencjału przedsiębiorstw w sposób umożliwiający uzyskanie jak najlepszych wyników, przy jednoczesnym posłużeniu się różnymi gałęziami transportu. Transport wodny i kolejowy zaliczany jest do gałęzi, które w najmniejszym stopniu oddziaływają na środowisko naturalne. W dobie globalizacji jednym z podstawowych dylematów, przed jakim stoi sektor transportowo – spedycyjno – logistyczny (TSL) w Polsce, jest właściwe określenie kierunków rozwoju, które będą nie tylko zgodne z oczekiwaniem pojedynczego klienta, ale i oczekiwaniami całego społeczeństwa.
PL
Rozmowa z dr. Mirosławem Antonowiczem – członkiem Zarządu PKP SA i pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego oraz Henrykiem Zielaskiewiczem – Dyrektorem Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych PKP SA, członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego.
EN
Introduction: The article presents the thesis that the selection of the optimal site for the location of a logistics centre requires the selection of a number of criteria that determine the success of the investment. In addition to the points of space where different types of transport, more complex traits should also be considered. These include the availability of markets, economic zones and the potential of the area in terms of by social and economic factors. Methods and Results: The paper adopted the method of multi-criteria comparative analysis, which can be used in a simple and clear way to establish a hierarchy of the most favourable locations of logistics centres. In this method, the final set of criteria is not strictly defined and can be supplemented by criteria that are relevant to a particular investor and the investment. When deciding on financial investments, it is advisable to consider a number of criteria, (including all kinds of indicators simple and discounted stimulators and development), which were chosen on the basis of knowledge and literature, and tested on the example of the Lubuskie Province. This approach allows the use of the proposed method regardless of legal conditions and geographical location. Conclusions: The problem of the choice of location, as well as connecting logistics centres within them, should be one of the most important tasks of planned developments in the field of spatial policy. The economic development of the region may depend on a logistics centre, which plans streamlined freight transport, reduces the cost of its operation and shortens delivery times. The applied optimization method allows to clearly determine the location of the logistics center together with the possibility of its use in various European and world countries.
PL
Wstęp: Artykuł przedstawia tezę, że wybór optymalnego obszaru dla lokalizacji centrum logistycznego wymaga doboru wielu kryteriów, które warunkują powodzenie inwestycji. Oprócz punktów przestrzennych, gdzie krzyżują się różne rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, morski i lotniczy oraz bardziej złożonych wyróżników, jak dostępność rynków zbytu, stref ekonomicznych, na potencjał miejsca mają wpływ czynniki społeczne w postaci: wykwalifikowanych pracowników, umiejętność współpracy z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, objęcie programami wspierającymi rozwój oraz ekonomiczne, jak cena gruntu, wysokość podatków, niskie koszty pracy, niskie koszty ekologiczne i środowiskowe. Metody i rezultaty: W artykule przedstawiono podstawowe założenia poszukiwania optymalnej lokalizacji centrum logistycznego w województwie lubuskim. Wykorzystując przy podejmowaniu ww. decyzji metodę wielokryterialnej analizy porównawczej można w prosty i czytelny sposób ustalić hierarchię najbardziej korzystnych miejsc lokalizacji centrów logistycznych. W metodzie tej istotną zaletą jest to, że ostateczny zbiór kryteriów nie jest ściśle zdefiniowany i może zostać uzupełniony o kryteria, które są istotne z punktu widzenia konkretnego inwestora. Takie podejście pozwala na wykorzystanie zaproponowanej metody bez względu na uwarunkowania prawne oraz położenie geograficzne. Wnioski: Problem wyboru lokalizacji, a także łączenia centrów logistycznych w sieć, powinien wynikać z najważniejszych zadań planowanych kierunków rozwoju w zakresie polityki przestrzennej. W wielu krajach europejskich planowanie regionalne wspiera rozwój zrównoważonej logistyki, które obsługuje rynek. Krajowe systemy logistyczne mogą tworzyć jednolity organizm zintegrowanych gospodarek, mogą one wywierać znaczący wpływ na rynek pracy, wielkość i rodzaj nowych inwestycji gospodarczych oraz na środowisko naturalne. Rozwój gospodarczy regionu może zależeć od centrum logistycznego, które w zamierzeniach usprawnia transport towarowy, obniża koszty jego funkcjonowania i skraca czas dostaw. Zastosowana metoda optymalizacji pozwala w jasny sposób na określenie lokalizacji centrum logistycznego wraz z jednoczesną możliwością jej zastosowania w różnych krajach Europy i świata.
12
Content available remote Terminal kontenerowy DCT Gdańsk jako element bezpieczeństwa gospodarczego
PL
Podstawą funkcjonowania gospodarki jest transport morski. Związana z nim jest działalność terminali kontenerowych, których nieprawidłowości w funkcjonowaniu mogą powodować zagrożenia dla wielu podmiotów. Jednakże odpowiednio zarządzane przynoszą wiele korzyści dla państw. W artykule przedstawiona została działalność terminalu kontenerowego DCT Gdańsk oraz jego wpływ na bezpieczeństwo gospodarcze państwa.
EN
Maritime transport is essential for well-functioning economy. It is connected with the activity of containers' terminals which malfunctioning can cause multipile threats for many subjects. However, they can bring a lot of profits for states, if well-managed. In this article is presented, as well as activity of Deepwater Container Terminal Gdańsk including its role in econimic security of Poland.
PL
XXI wiek stawia przed przedsiębiorstwami duże wyzwania które są spowodowane wysokimi wymaganiami klientów dotyczącymi jakości usług. Centra logistyczne są tylko częściowym spełnieniem oczekiwań klienta. Kluczowe hasło które jest realizowane to zasada „7W”. W artykule przedstawiono ponadto podstawowe zagadnienia dotyczące rozwoju centrów na przykładzie miasta Radom.
EN
The 21st century presents big challenges for enterprises that are caused by high customer requirements regarding the quality of services. Logistics centers are only a partial fulfillment of the client's expectations. The key password that is implemented is the "7W" principle. The article also presents the basic issues concerning the development of centers on the example of the city of Radom.
PL
Rozmowa z Dyrektorem ILiM, dr. inż. Grzegorzem Szyszką na temat działalności Centralnego Ośrodka Gospodarki Magazynowej.
EN
Background: The development of international freight corridors, as the Trans European Network and new rail and inland shipping corridors in Asia and Africa, require efficient logistics centres along these corridors which serve as intermodal interfaces and provide a variety of different logistics service functions. The definition of the term logistics centre differs between countries and implies different functionalities. Locations are often selected randomly and business models are opportunity driven, especially in highly dynamic and less regulated new emerging economies. In particular Freight Villages as a special form of logistics centres have a high impact on regional development and serve as cargo generator for freight corridors. Consideration of general principles how to establish Freight Villages could improve the effectiveness of these logistics centres along freight corridors. Methods: Based on a literature review a comprehensive and hierarchical definition of logistics centres will be discussed and applied. From experiences in the development of logistics centres in several countries, especially in Germany and Lithuania, challenges and concepts concerning regulatory framework, determination of location and business and financing models are discussed. Results: Concerning the definition of logistics centres a hierarchical definition is applied which comprises different levels of logistics centres depending on the scope of the value adding and the functionality. As general principles for the development of Freight Villages the active role of the state, master planning, objective location finding, participation and co-operation of different stakeholders in the business model and a stepwise scheme for financing are introduced. Major trends for the future development of Freight Villages are the digitalization of supply chains, the application of new intermodal technologies and of innovative telematics systems, solutions for low emission and electro mobility, especially in connection with city logistics, and the collaboration of Freight Villages.
PL
Wstęp: Rozwój międzynarodowych korytarzy transportowych, typu Trans European Network oraz nowych korytarzy kolejowych i wewnątrzkrajowych w Azji i Afryce, wymaga istnienia efektywnych centrów logistycznych wzdłuż tych korytarzy, służących jako intermodalne interfejsy, dostarczające całej palety usług logistycznych. Definicja pojęcia centrum logistycznego jest różna w różnych krajach i obejmuje różne funkcjonalności. Lokalizacje są wybierane często przypadkowo i kształtowane przez działalność gospodarczą, szczególnie w dynamicznie i mniej uregulowanych dopiero powstających gospodarkach. Szczególnie koncepcja wioski transportowej jako typu centrum logistycznego ma duży wpływ na regionalny rozwój i służy jako generator ładunków dla korytarzy transportowych. Poznanie głównych zasad tworzenie i funkcjonowanie wiosek transportowych wpływa na efektywność centrów logistycznych zlokalizowanych wzdłuż korytarzy transportowych. Metody: W oparciu o przegląd literatury, poddano dyskusji ogólną i hierarchiczną definicję centrów logistycznych. Przedyskutowano wybór lokalizacji, wyzwania i koncepcje zasad prawnych oraz biznesowy i finansowy model w oparciu o doświadczenia w rozwoju centrów logistycznych w kilku krajach, szczególnie w Niemczech oraz Litwie. Wyniki i wnioski: Odnośnie definicji centrum logistycznego zastosowano hierarchiczną definicję, która obejmuje różnie poziomy centrum logistycznego w zależności o zakresu wartości dodanej oraz funkcjonalności. Ogólnymi zasadami rozwoju wiosek transportowych są: aktywna rola państwa, planowanie odgórne, obiektowe szukani lokalizacji, uczestnictwo i współpraca różnych współudziałowców w modelu biznesowym oraz schemat stopniowy finansowania. Podstawowymi trendami przyszłości rozwoju wiosek transportowych jest digitalizacja łańcuchów dostaw, zastosowanie nowych intermodalnych technologii oraz innowacyjnych telepatycznych systemów, rozwiązań o niskiej emisji oraz elektro-mobilnych, w szczególności w połączeniu z logistyką miejską oraz we współpracy z wioskami transportowymi.
16
Content available remote Źródła finansowania budowy centrów logistycznych w Polsce
PL
Funkcjonowanie centrów logistycznych w Polsce przyczynia się do zmniejszenia bezrobocie na terenie miast i gmin w obrębie których one powstają, poprzez pobudzenie sfery usługowej i pomocniczo-produkcyjnej, spodziewany jest wzrost efektywności transportu, następuje wzrost korzyści z udziału we wpływach z podatków do budżetu gminy oraz zwiększenie ochrony środowiska naturalnego. Dlatego tak wskazane jest finansowanie budowy centrów logistycznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie źródeł finansowania budowy i rozwoju centrów logistycznych w Polsce.
EN
The functioning of logistic centers in Poland contributes to the reduction of unemployment in the cities and municipalities in which they arise, by stimulating service and auxiliary and production spheres, the efficiency of transport is expected to increase. And increase the protection of the environment. It is therefore advisable to finance the construction of logistics centers. The aim of this article is to present the sources of funding for the construction and development of logistic centers in Poland.
17
Content available remote Matematyczna analiza wojskowej koncepcji centrów logistycznych. Cz. 2
PL
W opracowaniu autorzy dokonali matematycznej analizy wojskowej koncepcji centrów logistycznych. Badanie przeprowadzono wykorzystując metodę wyważonego środka ciężkości (metodę siatki), służącą do określenia strategicznej lokalizacji obiektu logistycznego, którą rozszerzono na potrzeby przyjętych w artykule celów wykorzystując dodatek Solver programu Excel.
EN
In the description was conducted the mathematical analysis of the concept of military logistics centres. The study was carried with using apparatus of optimizing adapted to the needs of the work with the centre of gravity method and the Microsoft Excel’s Solver.
18
Content available remote Matematyczna analiza wojskowej koncepcji centrów logistycznych. Cz. 1
PL
W opracowaniu autorzy dokonali teoretycznej analizy wojskowej koncepcji centrów logistycznych. Przedstawiono ich charakterystykę, zadania i pełnione funkcje a także określono wpływ ich lokalizacji na realizację zadań w łańcuchu dostaw.
EN
In the study were carried a theoretical analysis of the military concept of logistic centres. Their characteristics, tasks and functions were presented and their impact on the supply chain was determined.
PL
W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych.
EN
The paper pointed out periodic spot checks in the diagnosis of the building . They determined their role in maintaining the security of buildings located in logistic centers.
PL
W artykule wskazano miejsce okresowych kontroli w diagnostyce budowlanej. Określono ich rolę w procesie utrzymania bezpieczeństwa obiektów budowlanych zlokalizowanych w centrach logistycznych.
EN
The paper pointed out periodic spot checks in the diagnosis of the building . They determined their role in maintaining the security of buildings located in logistic centers.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.