Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public aid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Z każdej strony przemysł napotyka coraz bardziej rygorystyczne wymogi czy rosnące opłaty, np. za pobór wody, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów. Ponadto, cele klimatyczne Unii Europejskiej będą wymagały znaczących wysiłków ze strony przemysłu, szczególnie z uwagi na konieczność odejścia od wykorzystania węgla. Jakby tego było mało, już odczuwamy wpływ pandemii Covid-19 na gospodarkę, a pomimo wysiłków w zakresie szczepień trudno przewidzieć, kiedy wrócimy do normalnego życia. To wszystko sprawia, że znalezienie źródeł finansowania nowych inwestycji nie jest błahostką. Dla wielu przedsiębiorców chęć budowania i prowadzenia działalności nie wynika jedynie z pobudek finansowych. Wspieranie lokalnej społeczności czy możliwość tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze o niskim wskaźniku PKB na mieszkańca może stanowić istotną motywację w wyborze lokalizacji nowego zakładu, a nierzadko dbanie o poprawę stanu środowiska i rozwój regionu jest dla kierownictwa misją. W Unii Europejskiej od lat funkcjonują mechanizmy wsparcia, promujące działania, które mają na celu wzmocnienie gospodarki i poprawę poziomu życia na mniej zamożnych terytoriach, poprzez umożliwienie pomocy państwom członkowskim w finansowaniu niektórych inwestycji przedsiębiorstw. Nowa odsłona wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa dotyka również kwestii związanych z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej, dlatego warto zainteresować się tym dokumentem i jego znaczeniem dla pomocy publicznej w Polsce. Tym bardziej, że pomoc regionalna nie wyklucza korzystania z innych źródeł pomocy przy realizacji tego samego projektu inwestycyjnego.
2
Content available Zasady pomocy publicznej a inwestowanie w TPOK
PL
Gospodarka odpadowa jest jedną z podstawowych usług publicznych, które decydują o dobrostanie mieszkańców danych społeczności lokalnych. Jednocześnie dobrostan społeczny decyduje bardzo często o decyzjach inwestycyjnych i lokowaniu w danych regionach nierzadko inwestycji kluczowych dla danego regionu. W efekcie można wskazać, że zabezpieczenie dostępności do skutecznej i efektywnej gospodarki odpadowej pozwala na zapewnienie stabilnego rozwoju społeczności lokalnych.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń fi nansowania utrzymania dworców kolejowych ze środków publicznych. Wskazano, że jest to kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, co wynika z systemu opłat istniejących w całym sektorze transportu. Jest również istotna w kontekście rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do opłat pobieranych od przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. W artykule opisano istniejącą sytuację operatorów stacji kolejowych w odniesieniu do źródeł fi nansowania ich działalności, struktury właścicielskiej operatorów oraz kategorii pociągów zamawianych przez różnych organizatorów. Przedstawiono również kierunki unijnej polityki transportowej dotyczącej zasad kreowania systemu opłat wyrównujących warunki konkurencji międzygałęziowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania dotyczące fi nansowania utrzymania obiektów stacyjnych (w tym dworców) w państwach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) o najdłuższej sieci linii kolejowych (Niemcy, Włochy, Francja). W podsumowaniu zaprezentowano zaś propozycje kierunkowych rozwiązań tego problemu na gruncie polskim.
PL
Etap liberalizacji polskiej gospodarki spowodował, że ważnym zagadnieniem okazało się poszukiwanie sposobów wsparcia obszarów zagrożonych recesją gospodarczą. Za jeden z nich uznano powołanie specjalnych stref ekonomicznych, jako skutecznego narzędzia stymulacji rozwoju regionów. Celem artykułu jest empiryczna prezentacja wyników badania przeprowadzonego na próbie 63 przedsiębiorstw działających na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE S.A) w 2016 roku w aspekcie dotyczącym instrumentów dochodowych i wydatkowych wsparcia przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych. Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwach, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Zastosowaną metodą badawczą była metoda sondażowa. Narzędziem badawczym był standaryzowany kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia.
EN
The stage of liberalization of the Polish economy caused that searching for ways to support areas threatened by economic recession turned out to be an important issue. One of them was the establishment of special economic zones as an effective tool for stimulating the development of regions. The aim of the article is an empirical presentation of the results of a survey conducted on a sample of 63 enterprises operating in the Katowice Special Economic Zone (KSEZ SA) in 2016 in the aspect of income and expenditure instruments supporting entrepreneurship of business entities. The study was conducted in enterprises that conduct business activity in the Katowice Special Economic Zone on the basis of an appropriate permit. The research method used was the survey method. The research tool was a standardized questionnaire for self-fulfillment.
5
Content available remote Dotacje formą wsparcia i rozwoju sfery gospodarczej
PL
Dotacje rządowe i unijne należą do jednych z podstawowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Mając na uwadze, że Polska jest głównym beneficjentem środków unijnych oraz obserwowaną w 2016 roku ujemną dynamikę krajowych inwestycji ciekawym wydawało się przedstawienie danych dotyczących tej formy finansowania przedsiębiorstw. Celem niniejszego opracowania było zatem zestawienie informacji merytorycznych i ilościowych dotyczących dotacji oraz ukazanie kierunków wykorzystania tejże pomocy. W referacie przedstawione zostały formy pomocy publicznej, wartość pomocy de minimis, udział dotacji w środkach oferowanej pomocy oraz przedstawione zostały założenia perspektywy na lata 2014-2020 - informacje na temat funduszy przekazanych przez Unię Europejską na rozwój polskiej gospodarki oraz zasady ich działania.
EN
Government subsidies and unions are one of the main sources of business financing. Bearing in mind that Poland is the main beneficiary of EU funds and the negative dynamics of domestic investments observed in 2016, it seemed that the data on this form of enterprise financing appeared to be interesting. The aim of this study was to compile substantive and quantitative information on grants and to show the directions for using the aid. The paper presents the forms of state aid, the de minimis aid value, the share of grants in aid measures and the outlook for 2014-2020 - information on funds transferred by the European Union to the development of the Polish economy and the principles of their operation.
PL
W artykule – na bazie krótkiego zarysu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wybranych aspektów funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych – podjęto problematykę społecznego zaangażowania przez funkcjonujące w Polsce strefy uprzywilejowane. Jak wynika z przytoczonych w opracowaniu treści, badane podmioty – pomimo rosnącego zainteresowania koncepcją wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce – stosunkowo rzadko podejmują działania prospołeczne, czy prośrodowiskowe, a także niemal jednostkowo informują o zaangażowaniu w tego typu projekty.
EN
The article – based on the short outline of the conception of corporate social responsibility and some aspects of special economic zones – raises the issue of social engagement of privileged zones functioning in Poland. As it is results from the study, the subjects in question, in spite of increasing interest in the conception among enterprises functioning in Poland, relatively seldom undertake prosocial or proenvironmental measures, and what is more, hardly ever inform about being involved in such projects.
PL
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o dopuszczalny zakres zaangażowania środków publicznych w rozwój małych portów morskich, która została dokonana na przykładzie portu w Darłowie. W artykule wykorzystano wtórne oraz pierwotne źródła informacji. W tym celu zapoznano się z literaturą przedmiotu, licznymi dokumentami oraz przeprowadzono badania w formie wywiadu pogłębionego. Porty morskie w ustawodawstwie krajowym uznawane są za obiekty użyteczności publicznej. Poddawane są silnej presji konkurencyjnej oraz są w znacznym stopniu niedoinwestowane. Powyższe okoliczności w połączeniu z perspektywą wzrostu przeładunków, niechęcią sektora prywatnego do angażowania się w proces inwestycyjny oraz ograniczeniami budżetowymi zarządów portów, uzasadniały potrzebę dofinansowania portów ze środków publicznych. Wspieranie rozwoju małych portów morskich nie powinno być uznane za pomoc publiczną. Choć w przypadku infrastruktury wykorzystywanej do celów gospodarczych, zachodzi taka możliwość. W przyszłości należy się spodziewać większego zaangażowania w proces inwestycyjny sektora prywatnego, a następnie zwiększenia atrakcyjności portów oraz ograniczenia publicznych źródeł finansowania infrastruktury.
EN
The aim of the article is to answer the question about the acceptable scope of involvement public funds in the development of small seaports, which was made for example the Darłowo port. Both primary and secondary sources were used. The article is based on the analysis of subject literature and numerous documents, as well as research in the form of in-depth interview. Seaports in national legislation are regarded as public utilities. There are under strong competitive pressure and largely underinvested. These circumstances combined with the perspective of increased transshipments, the reluctance of the private sector to engage in the investment process, and the seaport management’s budget limitations, justified using public funding to support the seaport. The support of development of smalls seaports shouldn’t be considered as public aid. Even, in case of infrastructure used to economic purpose – possibility exists. In the future is expected an increased engagement of the private sector in the investment process, and consequently an increase in the attractiveness of the port and a limitation of the public sources of financing the infrastructure.
8
Content available remote Zasady i formy gospodarowania zasobami rzeczowymi w polskich portach morskich
PL
Przedmiotem badań jest analiza procesów gospodarowania zasobami rzeczowymi w polskich portach morskich. Uwaga autora koncentruje się głównie na takich aspektach jak: zasady wyceny wartości terenów portowych, podstawy prawne płatności podatku od nieruchomości, finansowanie infrastruktury ogólnodostępnej oraz pomocy publicznej. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwiązań ekonomicznych i prawnych stosowanych w tym zakresie w Polsce. Wnioski wynikające z badań wskazują, iż polski model gospodarowania zasobami rzeczowymi w portach morskich jest zgodny ze standardami UE i efektywny dla zarządców ogólnodostępnej infrastruktury portowej.
EN
The research subject is to analyze the processes of real estate properties management in the Polish sea ports. The main objective of the paper is to analyze and evaluate economic and legal solutions already used in the Polish sea ports. The research results point out unambiguously that the Polish model of real estate’s management in the sea ports is fully in line with the set UE standards as well as it is efficient and effective enough for the port authorities.
PL
W artykule w syntetycznym ujęciu przedstawiono sytuację finansową i ekonomiczną PKS w Busku Zdroju w latach 2007-2011, która spowodowała podjęcie w dniu 21 czerwca 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Wspólników decyzji o likwidacji spółki. Ponadto przedstawiono przyczyny nieudanej restrukturyzacji spółki przy użyciu środków pomocy publicznej państwa, udzielonej w 2010 r.
EN
The paper presents the economic and financial situation of the Motor Transport Company in Busko Zdrój S./A. in 2007-2011 which has stimulated the decision by the General Meeting of Shareholder on the liquidation of the company on 21 June 2013. Moreover reasons for the unsuccessful restructuring of the Company with the use of public aid measures granted in 2010 were presented.
PL
Stale pogarszająca się sytuacja finansowa Kompanii Węglowej zmusiła stronę rządową do opracowania planu ratowania spółki. Jego głównym założeniem było utworzenie nowego podmiotu z najbardziej rentownych kopalń. Nowa Kompania Węglowa miała być dofinansowania ze środków publicznych. Udzielanie pomocy publicznej w ustawodawstwie unijnym jest co do zasady zakazane. Jednakże występuje w tym względzie wiele wyjątków. Dlatego głównym celem artykułu było wskazanie dopuszczalnych przez prawo unijne form pomocy publicznej dla sektora węglowego na przykładzie Kompanii Węglowej. Pierwotny plan ratowania spółki nie został zrealizowany ze względu na wysokie ryzyko uznania wsparcia za niedozwoloną pomoc publiczną. Opracowano więc alternatywny wariant ratowania Kompanii Węglowej. Spółkę miało przejąć i dofinansować Towarzystwo Finansowe Silesia. Zaangażowanie spółek publicznych sektora energetycznego miało zwiększyć wiarygodność planu ratunkowego. Przedstawione rozwiązanie zmniejszało ryzyko uznania wsparcia za niedozwoloną pomoc publiczną, lecz go nie eliminowało. Jednak i ono nie zostało zrealizowane. Opracowano więc kolejny plan ratowania Kompanii Węglowej. Kopalnie weszły w skład nowej spółki - Polskiej Grupy Górniczej. Spółka została dokapitalizowana przez podmioty z sektora publicznego oraz prywatnego. Bardziej restrykcyjne założenia planu ratunkowego mają przekonać Komisję Europejską do wyrażenia zgody na pomoc publiczną. W przypadku braku akceptacji planu ratunkowego spółkę może czekać upadłość.
EN
The steadily deteriorating financial situation of Kompania Węglowa S.A. forced the government to elaborate a plan for saving the company. Its main premise was to create a new body from the most profitable coal mines. The new entity was to be financed from public entity funds. In principle, providing public aid in the EU legislation is prohibited. However, there are many exceptions. Therefore, the main aim of the paper was to identify the, permitted by EU law, forms of public aid for the coal sector on the example of Kompania Węglowa S.A.. The original plan was not realized due to the high risk of the support being perceived as unlawful public assistance. Thus, an alternative option for saving Kompania Węglowa was prepared. The company was to be taken over and subsidized by Towarzystwo Finansowe Silesia (Silesia Financial Company). The engagement of public companies from the energy sector was supposed to increase the credibility of the rescue plan. The presented solution reduced the risk of the support being perceived as unlawful public aid, but it did not eliminate that risk entirely. However, it has not been realized. So another plan to save Kompania Węglowa S.A. has been developed. Mines were supposed to become part of the new company – Polska Grupa Górnicza. The company was supposed to be capitalized by the entities from the private and public sectors. Stricter assumptions of the rescue plan were supposed to convince the European Commission to agree on the public aid. In the absence of approval of the rescue plan by the European Commission, the company may bankrupt.
PL
Coraz częściej jednostki samorządu terytorialnego przekazują realizację zadań własnych podmiotom trzecim czy też rezygnują z uzyskiwanych przez siebie dochodów na rzecz umorzonych należności budżetowych. Często jednak zapominają, iż udzielenie ulg czy umorzenie należności budżetowych należy rozumieć jako jedną z form udzielanej pomocy publicznej. W samym 2012 r. w ramach pomocy de minimis udzielono ponad 239 mln zł subsydiów podatkowych oraz zapewniono „miękkie kredytowanie” w zakresie zobowiązań wobec budżetu państwa w wysokości ponad 65 mln zł. Jednak nierzadko zapominamy, iż przyznawanie ulg oraz dotacji regulowane jest nie tylko prawem unijnym, lecz także krajowym, a tym samym nie każde wsparcie okazuje się pomocą.
PL
W referacie przedstawiono pomoc publiczną udzieloną podmiotom sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce od momentu akcesji do Unii Europejskiej. Przeglądu dokonano w oparciu o sektorowe uwarunkowania prawne udzielania pomocy państwa dla górnictwa węgla kamiennego w krajach członkowskich UE w ujęciu historycznym i wskazano aktualne możliwości korzystania z pomocy. Dokonano również oceny wpływu pomocy udzielonej branży węglowej na sytuację ekonomiczno-finansową spółek węglowych.
EN
This paper presents the issue of public aid granted to hard coal enterprises in Poland since the European Union accession. The overview has been carried out on the basis of the sector regulations in terms of public aid for coal sector in the EU member states in the past as well as the currently available options of aid. The assessment of impact of the granted aid on the economic-financial situation of coal companies has been presented as well.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz unijne i krajowe regulacje dotyczące pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw. Omówiono przebieg procesu pozyskiwania pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstwa PKS w Staszowie, założenia programu restrukturyzacyjnego tej firmy oraz efekty udzielonej pomocy publicznej.
EN
In the article there are presented theoretical foundations of restructuring program for the companies, and EU/Polish regulations of public aid for rescue and restructuring programs for the companies. There are shown the aid obtaining process for the restructuring program of "PKS – Staszów" company, the foundations of restructuring of the company, and the results of received public aid.
PL
W artykule zarysowano kwestię pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego w świetle przepisów Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 1407/2002 państwa członkowskie mogą wspierać finansowo górnictwo węgla kamiennego do końca 2010 roku.
EN
The issue of public aid to the hard coal mining in the World in the light of European Union regulations is outlined. According to Council Decree No 1407/2002 the member countries can financially support hard coal mining up to the year 2010.
PL
W artykule Pomoc państwa dla przedsiębiorstw kolejowych [1] przedstawiono uwarunkowania pomocy publicznej dla sektora kolejowego, wynikające z projektu dokumentu przygotowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu [2]. W artykule tym podjęto także próbę oceny wpływu prezentowanych zasad pomocy na funkcjonowanie rynku przewozów kolejowych w Unii Europejskiej. W przywoływanym artykule zawarto zastrze.żenie, że analiza odnosi się do projektu dokumentu, stwierdzając jednocześnie, że po zakończeniu konsultacji wiele z proponowanych rozwiązań stać się może obowią.zującymi. Ostateczną wersję dokumentu opublikowano w lipcu 2008 r [3]. Wersja ta, jak przewidywano, w nie.wielkim stopniu różni się od prezentowanego dokumentu roboczego.
EN
I the article there was presented one of financing forms of enterprises activity, pointing at the same time the peculiarity of shipyard production, which requires both a well-known source of foreign capital and means coming from public aid. Legal conditions imposed by the European Union restrict possibilities of the State to grant the aid for enterprises for tear of an unequal competition on the market. They allow, however, in case of enterprises having a strategic meaning for the economy, including production shipyards, making use of subject aid form. There was presented a scale of public aid granted in the past years and planned for the nearest years, but stipulating that in subject issue the European Commission must express the opinion, which confirms Tightness of specific means granted.
PL
W artykule przedstawiono pomoc publiczną w UE w szerszym kontekście, tj. jako element polityki konkurencji realizowanej przez to ugrupowanie. Omówiono regulacje przyjęte przez władze unijne, dotyczące dopuszczalności stosowania pomocy państwa. Wskazano podjęte w ostatnich latach działania zmierzające do racjonalizacji wydatków na pomoc publiczną w celu zwiększenia ich efektywności i wzrostu konkurencyjności gospodarki europejskiej.
EN
Public aid in the European Union in broaden context, i.e. as an element of competition policy realized by this group were discussed in the article. Regulations accepted by EU authorities concerning admissibility of state aid application have been discussed. Undertaken last years activities tending to rationalization of expenses for public aid for enlarging of their effectiveness and rise of European economics competitiveness purposes have been pointed out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.