Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacje numeryczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Rail vehicle model motion analysis on curved track with vertical irregularity
EN
The properties of a classic railway track largely depend on the properties of the subgrade, which is most often a natural creation. Atmospheric phenomena (e.g. temperature changes, heavy rainfall) can locally reduce the elasticity of the subgrade and create conditions conducive to permanent track deformation. One of the most common forms of atrack fragment destruction is the loss of foundation support (one or several neighbouring sleepers) resulting from the indentation of the ballast material in the subgrade. The pressure ofavehicle passing through a damaged section of the track causes the so-called dynamic track irregularity. The impact of dynamic track vertical irregularity on the values of wheel-rail contact forces of a passing vehicle was investigated. The model of thepassenger wagon-track system was cre-ated using the VI-Rail tool. The vehicle motion on curves with different values of track radius and superelevations was investigated. Vertical track irregularities occur on the internal rail only. The lengths of the track irregularity correspond to one, two or three sleepers unsupported on one side. The test results are presented in the form of diagrams and referred to applicable standards and regulations.
PL
Przedstawiono wpływ planowanego stopnia Siarzewo na Wiśle na dynamikę lodu w obszarze powyżej i poniżej stopnia. Do tego celu zaimplementowano model matematyczny i przeprowadzono symulacje numeryczne dla różnych scenariuszy. Obliczenia służyły do wyznaczeniu trasy spływu lodu przez zbiornik i poniżej zbiornika oraz sił z jakimi lód będzie oddziaływał na brzegi i dno rzeki oraz projektowane na zbiorniku wyspy. Badaniami objęto odcinek Wisły pomiędzy istniejącym stopniem wodnym Włocławek (km 674,850) a km 715.
EN
The article presents the impact of the planned Siarzewo dam on the ice dynamics upstream and downstream of the barrage. Mathematical model was implemented to the study area and the results of numerical simulations for different scenarios were used to achieve the goal. The calculations were used to determine the ice flow through the reservoir and downstream of the dam. The forces caused by the dynamic ice impact on river banks, riverbed and the shore of islands planned on the reservoir were also calculated. The research covers the Vistula section between the Im 678,850 (the existing Włocławek dam) and km 715,000.
EN
Due to the longer distance of moving the crew to the workplace in hard coal mines, the possibility of increasing the maximum permissible speed of suspended monorails was considered. To ensure an adequate level of safety, decelerations affecting the crew in the case of emergency braking in various travelling conditions were analysed. The computational model was verified based on the results of the bench tests on a dedicated test track. The article presents a comparison of results of numerical calculations with measurements at the test stand, and results of numerical simulations in relation to the criterial states that could not be checked at the test stand as well as the analysis of overloads that affect the crew during the emergency braking. These overloads have a significant impact on safety of the operator and passengers, and their determination and analysis may be the basis for assessing the degree of safety as well as for the development of guidelines for designing the additional equipment for the operator's cabs and passenger cars, i.e. components increasing their safety.
PL
W związku z wydłużającym się czasem dojazdu załogi do miejsca pracy w kopalniach węgla kamiennego, rozważana jest możliwość zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości jazdy kolejek podwieszonych. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzono analizy opóźnień oddziałujących na załogę w sytuacji awaryjnego hamowania w odniesieniu do różnych stanów kryterialnych. Model obliczeniowy został zweryfikowany w oparciu o wyniki badań stanowiskowych, przeprowadzonych na dedykowanym torze testowym. W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń numerycznych oraz zmierzonych na stanowisku badawczym oraz wyniki symulacji numerycznych w odniesieniu do stanów kryterialnych, których nie można było sprawdzić na stanowisku badawczym, oraz przedstawiono analizę przeciążeń, jakie oddziałują na załogę w sytuacji awaryjnego hamowania. Wartości te mają duży wpływ na bezpieczeństwo operatora i pasażerów, a ich wyznaczenie i analiza może stanowić podstawę do oceny stopnia bezpieczeństwa oraz wytyczne do zaprojektowania dodatkowego wyposażenia kabin operatora i wozów pasażerskich, w postaci elementów zwiększających bezpieczeństwo ich użytkowania.
4
Content available Analizy epidemiologiczne w środowisku MATLAB/Octave
PL
W artykule skonstruowano proste modele matematyczne rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych oparte na równaniach różniczkowych oraz automatach komórkowych. Na przykładzie modeli SIS i SIR zilustrowano praktyczne zastosowanie pojęć matematycznych nauczanych w toku studiów. Za pomocą symulacji komputerowych, do których użyto pakietów matematycznych MATLAB i Octave, uzyskano wizualizacje tempa rozwoju danej choroby oraz zasięgu epidemii. Ponadto przedstawiono informacje o zastosowaniu e-technologii w kształceniu studentów.
EN
Epidemiology is a branch of medicine that studies the causes, development and spread of infectious diseases, as well as other large-scale diseases in human societies. Information about infectious diseases helps to control the health problem of the society and enables research of the outbreak of an epidemic. In our article, we construct simple mathematical models of the spread of infections: the model of a disease with no immunity against re-infection (SIS model) and the model including such an effect (SIR model). Moreover, we present numerical simulations in MATLAB and Octave, which illustrate the rate and extent of disease epidemics. In addition, information on the use of e-technologies in the education of students is presented.
5
Content available remote Badania własności dynamicznych maszyn
PL
Każda maszyna ma swój unikalny charakter, który może być opisany np. przez jej własności dynamiczne charakteryzowane przez częstotliwości i postacie drgań własnych. Własności dynamiczne maszyny decydują o jej zachowaniu się przy określonych przez użytkownika warunkach i parametrach eksploatacyjnych. Mowa tutaj np. o emitowanym przez maszynę poziomie drgań i hałasu przy określonej prędkości obrotowej.
EN
The laser welding process of test pipe stubs which were made from Super 304 stainless steel is usually used to produce components of a power infrastructure. It was numerically simulated and the obtained results are presented in this paper. For the laser welding method, the weldability of this steel is presented, as well as the results of strength and microstructure tests of a joint welded at the parameter settings selected from a numerical simulation. The chemical composition, including the increased content of alloying elements such as chromium and nickel, improves the strength characteristics of the welded steel, allowing for the production of components of superheaters and partition walls of boilers operating in supercritical parameters.
PL
Artykuł przedstawia wyniki symulacji numerycznej procesu spawania laserowego króćców próbnych z nierdzewnej stali kotłowej Super 304 przeznaczonej do wykonywanie komponentów instalacji energetycznych. Przedstawiono spawalność stali z zastosowaniem metody spawanie laserowego, a także wyniki badań wytrzymałościowych oraz mikrostruktury złącza spawanego wykonanego na podstawie parametrów dobranych w symulacji numerycznej. Skład chemiczny, a w tym zwiększona zawartość pierwiastków stopowych, takich jak chrom i nikiel poprawia charakterystyki wytrzymałościowe spawanej stali, umożliwiając wykonywanie z niej komponentów przegrzewaczy oraz ścian działowych kotłów pracujących w parametrach nadkrytycznych.
EN
The paper considers the use of the bootstrap method to improve the determination of confidence intervals identified by the DOE (design of experiment) procedure. Two different approaches have been used: one that is appropriate for factorial designs and the other one relevant to the methodology of the response surface. Both approaches were tested on the real experiment datasets and compared with the results obtained from the classical statistical expressions based on well known asymptotic formulas derived from the distribution.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję możliwości zwiększenia zdolności penetracji pocisku podkalibrowego z penetratorem wykonanym ze spieku na osnowie wolframowej poprzez zastosowanie materiałów o zmiennych właściwościach mechanicznych penetratora w poszczególnych jego segmentach. Na podstawie przeglądu literatury problemu określono wpływ dodatków stopowych w spiekach na osnowie wolframowej na wybrane parametry wytrzymałościowe, następnie wykonano analizy numeryczne procesu penetracji płyty stalowej przez penetrator segmentowy dla wybranych konfiguracji materiałów konstrukcyjnych segmentów penetratora. W podsumowaniu przedstawiono możliwości modyfikacji struktury spieków na osnowie wolframowej, które mogą mieć decydujący wpływ na zwiększenie zdolności penetracji.
EN
The paper describes a concept of increasing the penetration capacities of kinetic antitank projectiles, having a penetrator made of a tungsten based sinter, through the application of materials with variable mechanical characteristics for penetrator’s particular segments. The influence of alloy additions on some strength parameters for the tungsten based sinters were assessed by using the literature data, and in the next step by numerical analyses of steel plate penetration process calculated for selected configurations of structural materials of penetrator segments. The summary describes some possibilities for modification of the structure of tungsten based sinters which may decisively improve the penetrating capacities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezołowiowych stopów miedzi”, których celem jest opracowanie nowej technologii kucia bezwypływkowego. Opracowano nową technologię kucia bezwypływkowego dla korpusu wodomierza oraz dla korka/zaślepki w trzech rozmiarach. Przeprowadzono badania dla nowo opracowanych stopów miedzi z ograniczoną zawartością ołowiu, badania spęczania na gorąco, dylatometryczne, mikrotwardości oraz obserwacje metalograficzne. Wynik badań materiałowych posłużył do uzupełnienia baz materiałowych programów symulacyjnych, w których zweryfikowana została technologia kucia bezwypływkowego różnych materiałów wsadowych. Następnie wykonano symulacje numeryczne, których celem było sprawdzenie poprawności opracowanej technologii. Do bazy materiałowej komercyjnego programu symulacyjnego wprowadzono dane z przeprowadzonych badań materiałowych dla trzech stopów miedzi. Uzyskany w sposób numeryczny obraz materiału posłużył do symulacji kucia. W ramach weryfikacji nowych materiałów przeprowadzono badania kucia bezwypływkowego, które weryfikowano na zmodernizowanym stanowisku badawczo-kuźniczym, znajdującym się w Fabryce Armatur Swarzędz Sp. z o.o. Wyniki tych badań porównano z wynikami badań symulacyjnych. W celu udoskonalenia procesu cięcia wsadu w ramach weryfikacji technologii kucia bezwypływkowego, przeprowadzono porównanie wpływu objętości materiału wsadowego na uzyskany kształt gotowej okuwki. Porównanie wykonano dla odkuwki Korek 1”, przy użyciu skanera optycznego ATOS COMPACT SCAN 5M w dedykowanym oprogramowaniu GOM Inspect Professional 8.
EN
This article presents the results of studies conducted as part of the research project entitled “Waste-free technology of forming drinking water pipe fittings from lead-free copper alloys”, the goal of which is to develop new flashless forging technology. New flashless forging technology was developed for the body of a water meter and for a plug/stopper in three sizes. Tests of the newly developed copper alloys with limited lead content were performed, including hot upset forging tests, dilatometric tests, microhardness measurements and metallographic investigations. The results of material tests served to supplement the material databases of simulation software, in which the flashless forging technology was verified for various stock materials. Next, numerical simulations were conducted with the goal of verifying the correctness of the developed technology. Data from material tests conducted for three copper alloys was entered into the material database of a commercial simulation program. The numerical picture of the material that was obtained served for simulation of forging. Flashless forging tests were performed to verify the new materials, and verification was done on a modernized testing-forging stand found at Fabryka Armatur Swarzędz Sp. z o.o. The results of these tests were compared with the results of simula-tions. To improve the stock cutting process, as part of the verification of the flashless forging technology, the influence of the stock material’s volume on the obtained shape of the ready forging was compared. The comparison was conducted for the “Plug 1” forging user an ATOS COMPACT SCAN 5M optical scanner in dedicated GOM Inspect Professional 8 software.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej plastycznego płynięcia metalu podczas odkształcania w ławie przepychowej sześciowalcowej. Dane do symulacji numerycznych przyjęto na przykładzie jednego z zakładów produkujących rury bez szwu. Analizę przeprowadzono dla walcowania rury surowej D=115 mm o grubości ścianki 5 mm. Badania przeprowadzono przy użyciu programu Forge 2011®. Uzyskane wyniki pozwoliły na opracowanie numerycznego modelu płynięcia metalu podczas odkształcania w ławie przepychowej sześciowalcowej.
EN
The article presents the results of the numerical analysis of the plastic flow of metal during deformation in a pivotal plural pivot. Data for numerical simulations was adopted on the example of one of the plants producing seamless tubes. The analysis was carried out for rolling the crude tube D=115 mm with a wall thickness of 5 mm. The research was carried out using the Forge 2011® program. The results allowed us to develop a numerical model of metal flow during deformation in a six-high bench pusher.
EN
The study presents the results of an analysis of the manufacturing process of a yoke-type forging for automotive industry with the use of numerical modelling and 3D scanning techniques, taking into account the gradual wear of both forging tools and trimming to determine the mutual impact of their operation on the dimensional accuracy of the forgings. The performed analysis included the 4 variants which are that have the most common place in the industrial process that is, for a combination of new and partly worn out die inserts (used during hot forging) and new and partly used cutting tools used for cold trimming. The first stage involved modelling of a hot die forging process. Next, the obtained results were implemented into second modelling stage, which involved a simulation of a cold trimming process of a flash, with the use of the normalized Cockcroft-Latham fracture criterion, with the consideration of eliminating the removed elements, for which the cracking value has been exceeded. The obtained results was verified by means of a case study under industrial conditions for the least favourable operating conditions of both types of tools and their impact on the dimension-shape precision of the forgings. These results allowed for a more complete analysis of the trimming process for a variety of operating conditions and the confirmation of the correctness of carried out numerical modelling, and thus the possibility of its use in combination with scanning technique to computer-aided manufacturing processes. The proposed solution allows the selection of optimum conditions for implementation of the processes of forging and trimming because of their use to provide the required net shape forgings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy procesu wytwarzania odkuwki typu rozwidlonego dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem modelowania numerycznego oraz technik skanowania 3D przy uwzględnieniu sukcesywnego zużywania się zarówno narzędzi do kucia, jak i do okrawania w celu określenia wzajemnego wpływu ich eksploatacji na dokładność wymiarową odkuwek. Przeprowadzona analiza obejmowała 4 warianty najczęściej występujące w procesie przemysłowym, czyli dla kombinacji nowych i częściowo wyeksploatowanych wkładek matrycowych (stosowanych podczas kucia na gorąco) oraz nowych i częściowo zużytych narzędzi okrojczych wykorzystywanych do okrawania na zimno. W pierwszym etapie zamodelowano proces kucia matrycowego na gorąco. Następnie uzyskane wyniki zaimplementowano do drugiego etapu modelowania, w którym zasymulowano proces okrawania na zimno wypływki przy zastosowaniu znormalizowanego kryterium pękania Cockcrofta-Lathama z uwzględnieniem eliminacji elementów, dla których została przekroczona wartość pękania. Uzyskane wyniki zostały zweryfikowane za pomocą studium przypadku w warunkach przemysłowych dla najmniej korzystnych warunków eksploatacji obu rodzajów narzędzi oraz ich wpływu na dokładność wymiarowo-kształtową odkuwki. Uzyskane wyniki pozwoliły na pełniejszą analizę procesu okrawania dla różnych warunków eksploatacyjnych oraz potwierdzenie poprawności przeprowadzonego modelowania numerycznego, a tym samym możliwości jego wykorzystania do komputerowego wspomagania procesów wytwarzania. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na wybór optymalnych warunków realizacji procesów kucia i okrawania ze względu na ich eksploatację w celu zapewnienia wymaganej dokładności wymiarowo-kształtowej odkuwek.
EN
The paper presents the problems in selecting the fiber shape in numerical strength analysis for wood-polymer composites. For this purpose numerical analysis of the uniaxial tensile test for the wood-polymer composite sample was performed. Variable geometry of the fiber model was used. The fiber orientation data were obtained using Autodesk Moldflow Insight 2016 software. Micromechanical calculations based on homogenization methods were performed using Digimat FE commercial code. The results of the numerical simulations were compared with the experiment ones. To manufacture the WP composite, Moplen HP 648T polypropylene (PP) from Basell Orlen Polyolefins was used as the polymer matrix. As the filler 10 vol.% Lignocel C120 wood fiber manufactured by JRS - J. RETTENMAIER & Söhne Company was used. Adhesion promoter P613 by Dupont was used as well. A Dr Boy 55E injection molding machine was used to produce the test specimens. It was noted that the selection of the fiber shape has a significant impact on the consistency of the obtained results and consequently on compliance with the experiment ones. Fiber location calculations were performed for each geometry type available in the Digimat software. The most consistent results for numerical homogenization (Digimat FE) are associated with the choice of a curved cylinder shape of fiber. This may be due to the greatest convergence of the orientation tensor value received from the numerical simulation of the injection molding process during its transformations to the representative volume element model. In addition, this result may be due to the fact that the curved cylinder type of geometry is characterized by the most variable shape due to the degree of curvature. This reflects the real, non-standard problems to determine the shape of the wood fiber in the polymer matrix.
PL
Przedstawiono problematykę wyboru geometrii włókna w numerycznej analizie wytrzymałościowej kompozytu typu drewno-polimer. W tym celu przeprowadzono symulację próby jednoosiowego rozciągania dla próbek wykonanych z kompozytu polimerowo-drzewnego. Badano zmienną geometrię włókna, gdzie dane dotyczące orientacji włókien otrzymano z użyciem programu Autodesk Moldflow Insight 2016. Obliczenia mikromechaniczne opierające się na metodach homogenizacji przeprowadzono z użyciem programu Digimat FE. Wyniki otrzymane w symulacjach numerycznych porównano z eksperymentem. Stwierdzono, że dobór geometrii włókna w analizach numerycznych ma istotny wpływ na otrzymane wyniki, a w konsekwencji zgodność z eksperymentem.
PL
W pracy zaprezentowano rozpływ pary w wymienniku ciepłowniczym. Analizę oparto na wynikach z symulacji numerycznej przeprowadzonej dla wymiennika o mocy cieplnej 167 MW, 134,4 MW i 66 MW. Wykorzystano model dwuwymiarowy oparty na założeniu pojedynczego kontinuum w ustalonych warunkach procesu. Wewnątrz wymiennika przepływa idealna para wodna nasycona. Pęk rur traktowany jest jako złoże porowate. Przeanalizowano wyniki rozpływu pary w wymienniku i zaproponowano rozmieszczenie rur o zwiększonej grubości ścianek.
EN
The work presents the steam distribution in the heat exchanger. The analysis was based on the results of numerical simulation carried out for the heat exchanger with 167 MW, 134.4 MW and 66 MW thermal capacity. A two-dimensional model based on the assumption of a single continuum under fixed process conditions was used. The inside of the heat exchanger is saturated water vapor. The pipe bend is treated as a porous deposit. The results of the steam distribution in the exchanger were analyzed and the distribution of pipes with increased wall thickness was proposed.
PL
Modelowano skutki termiczne oddziaływania pola elektromagnetycznego (współczynnik SAR w modelu numerycznym człowieka) emitowanego przez czytniki RFID z zakresu HF o różnych zasięgach odczytu. Stwierdzono możliwość występowania wartości SAR przekraczających limity narażenia ludności przy czytnikach o zasięgach odczytu przekraczających 100 cm. Wyniki badań mogą być pomocne w minimalizacji zagrożeń elektromagnetycznych podczas użytkowania czytników RFID z zakresu HF.
EN
Thermal effects of exposure to electromagnetic field (SAR values inside numerical model) emitted by RFID HF desktop readers of various reading ranges were modelled. SAR values exceeding general public limits were found near readers with reading ranges exceeding 100 cm. Investigation results may be helpful in minimizing electromagnetic hazards while use of RFID HF readers.
PL
W czasie wieloletniej eksploatacji toru kolejowego mogą pojawić się zmiany warunków terenowych, skutkujące utratą właściwości systemów odwadniających. Brak dostatecznego odwodnienia podtorza prowadzi do utraty jego spoistości nadanej przez zagęszczenie na etapie budowy toru. Taki stan sprzyja zagłębianiu się w podtorzu, podczas przejazdu pojazdów, podsypki tłuczniowej znajdującej się bezpośrednio pod podkładami. W efekcie podkłady tracą podparcie na podsypce. W zależności od wielkości strefy obejmującej niedostateczne odwodnienie, zjawisko utraty podparcia może obejmować jeden lub kilka sąsiadujących podkładów. Przejazd pojazdów przez taką strefę generuje nierówność pionową toru. Niniejszy artykuł jest poświęcony zbadaniu wpływu takich nierówności na dynamikę ruchu pojazdu. Utworzono model układu wagon pasażerski – tor na podsypce z wykorzystaniem narzędzia VI-Rail. Symulowano ruch wagonu w zakresie prędkości eksploatacyjnych, skupiając uwagę na obserwacji sił kontaktowych koło – szyna podczas przejazdu przez nierówności pionowe o różnych długościach. Uzyskane wyniki odniesiono do obowiązujących obecnie kryteriów i przepisów.
PL
Przedstawiono koncepcję narzędzia do wspomagania symulacji numerycznych wypadków przy pracy. Narzędzie jest nakładką na darmowy program graficzny Blender, w której do wykonywania symulacji numerycznych wykorzystano pakiet MADYMO. Jego zastosowanie znacząco przyspiesza proces modelowania sceny, a w przyszłości planowane jest również zautomatyzowanie procesu poszukiwania najbardziej prawdopodobnego przebiegu wypadku. Dostarczy to wielu informacji o potencjalnych zagrożeniach i – z dużym prawdopodobieństwem – przyczyni się do powstania nowych środków bezpieczeństwa. W artykule opisano narzędzie i zaprezentowano jegowstępne możliwości.
EN
Proposed is a concept of a new tool for supporting numerical simulations of occupational accidents. Such tool, in form of add-on for graphics software called Blender, uses MADYMO package to execute simulations. It provides fast and intuitive way of modeling accidents scenes without a need of particular knowledge in simulation physics. In the future, it will also implement an auto-search algorithm for the most possible course of event throughout any given state space. Hopefully, it will allow to recognize potential risks and create new ways of preventing injuries. This paper describes the tool, and presents early results of its possibilities.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zmiany temperatury podczas wytwarzania rury surowej w ławie przepychowej. Analizę teoretyczną przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego Forge opartego na metodzie elementów skończonych. Na podstawie danych technologicznych przeprowadzono symulację walcowania rury surowej D=115 mm dla rzeczywistych warunków panujących w jednym z przedsiębiorstw produkujących rury bez szwu. Uzyskane wyniki wykazały nierównomierność temperatury na powierzchni pasma oraz szybki chłodzenie rury surowej po wyjściu z ostatniej klatki ławy przepychowej. W celu weryfikacji uzyskanych danych numerycznych zmian temperatury przeprowadzono pomiary przy użyciu kamery termowizyjnej. Uzyskane termogramy potwierdziły prawidłowość opracowanego modelu numerycznego.
EN
The article presents the results of temperature change tests during the production of a raw pipe in a pusher bench. The theoretical analysis was carried out using the Forge computer program based on the finite element method. On the basis of technological data, a simulation of rolling of raw pipe D = 115 mm was carried out for the actual conditions prevailing in one of the companies producing seamless tubes. Obtained results showed unevenness of temperature on the surface of the strand and quick cooling of the raw pipe after leaving the last cave of pusher. In order to verify the obtained numerical data of temperature changes, measurements were made using a thermal imaging camera. The obtained thermograms confirmed the correctness of the developed numerical model.
PL
W pracy przedstawiono modelowanie procesów chłodzenia poubojowego półtusz wieprzowych za pomocą programu Ansys Workbench, pokazano sposób rozwiązania i przedstawiono wyniki. Obliczenia były robione w dwóch punktach pomiarowych – szynce oraz schabie. Następnie zmieniając współczynniki wnikania ciepła od powietrza w komorze chłodniczej do powierzchni półtuszy wykonano symulacje. Czas chłodzenia półtuszy wieprzowej wynosił 60 000 s (około 17 godzin), a wyniki zmiany temperatury w całym obszarze zaprezentowane co 10 000 s w sposób graficzny. Aby porównać zmiany temperatury od czasu otrzymanych w wyniku obliczeń w programie Ansys Workbench, z danymi eksperymentalnymi, otrzymanych podczas chłodzenia półtusz wieprzowych w komorze chłodniczej, były zrobione wykresy, które pokazują różnice między metodą numeryczną a eksperymentalną. Dla różnych współczynników wnikania ciepła od powietrza 5, 5,5 i 6 W/m2K dla szynki i schabu były zrobione obliczenia i zaprezentowane wyniki w postaci rysunków i wykresów. Po wykonaniu weryfikacji wyników wniosek można wyciągnąć taki, że najlepsza zbieżność modelu numerycznego i eksperymentalnego, jak dla szynki tak i dla schabu, jest dla współczynnika wnikania ciepła od powietrza 5,5 W/m2K.
EN
In master thesis presents the modeling of cooling the post-mortem of half-carcasses of pork using programs Ansys Workbench, as shown solutions and the results. Calculations were made at two measurement points – ham and loin. Then, by changing the coefficients of heat transfer from the air in the cooling chamber to the surface of the half-carcasse performed simulations. The cooling time was of the pig half-carcasses 60000s, (about 17 hours), and the results of temperature changes in the entire area of 10 000s presented graphically. Order to compare changes in temperature from time received as a result of the calculation in the program Ansys Workbench, the experimental data obtained at the time of cooling pig carcasses in the cooling chamber, were made graphs. That show the differences between the experimental and numerical method. For different coefficients of heat transfer from the air 5, 5,5, 6 W/m2K for ham and pork, they were made calculations and present results in the form of drawings and diagrams. After the verification of the results, the application can do so that the best convergence of the numerical model and the experimental, as for ham so the loin, is the coefficient of heat transfer from the air 5.5 W/m2K.
PL
W artykule zaprezentowano modelowanie wpływu drgań drogowych na przemieszczenia w strefie poślizgu przy uwzględnieniu fal impulsowych. Analizie poddano obszar, w którym w 2010 r. wystąpiły ruchy osuwiskowe. Przeprowadzono symulacje wpływu prędkości poruszania się źródła drgań na wielkości generowanych w strefie poślizgu przemieszczeń pionowych. Obciążenia od przejeżdżających samochodów ciężarowych, zostały uwzględnione w postaci impulsowego wymuszenia kinematycznego. Symulacje numeryczne przeprowadzono w programie opartym na metodzie elementów skończonych.
EN
In the paper, modeling of the effect of road vibrations on displacements in the slide zone, taking into account impulse waves is presented. The analysis was carried out for an area in which landslide movements occurred in 2010. The analysis concerning the influence of the vibration source’s speed was carried out. The influence of the generated load on the values of vertical displacements created in the slide zone was analyzed. Loads from moving trucks have been included in the form of kinematic impact. Numerical simulations were carried out using a program based on the Finite Element Method.
EN
The article presents the concept of a new friction surface of the brake disc with holes made along the Archimedes spiral. In the brake technology we can meet brake discs with a friction surface that is perforated in a different way. It can be a perforation on the friction surface using holes, cuts, holes and combinations thereof. Despite the many advantages of such disks, the modification of the friction surface increases the wear of the friction material. In the newly designed shield, only one cut was made on the disc radius, which was converted into a series of holes arranged in the Archimedes spiral line beginning at the inner radius of the target and ending on the outer radius of the target forming only one scroll. For such a developed concept of friction surface, numerical simulations were carried out referring to a smooth disc without perforation in the scope of determining the temperature rise characteristics as a function of braking time, distribution of reduced stresses and disc deformation. Then, after carrying out a prototype disc with Archimedes spiral drillings there was carried out bench testing of it and of a perforated disk. On this basis, the type of braking at which the drilled disc was characterized by better frictional characteristics against the smooth disc without perforation was determined.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję nowej powierzchni ciernej tarczy hamulcowej z otworami wykonanymi wzdłuż spiralni Archimeresa. W technice hamulcowej spotyka się tarcze hamulcowe z perforowaną w różny sposób powierzchnią cierną. Może być to perforacją na powierzchni ciernej za pomocą otworów, nacięć, nawierceń oraz ich kombinacji. Mimo wielu zalet takich tarcz, modyfikacja powierzchni ciernej wpływa na wzrost zużycia materiału ciernego. W nowo projektowanej tarczy założono tylko jedno nacięcie wykonane na promieniu tarczy, które zostało zamienione na ciąg otworów ułożonych w linii spirali Archimedesa rozpoczynającej się przy promieniu wewnętrznym tarczy i kończącym się na promieniu zewnętrznym tarczy tworząc tylko jeden zwój. Dla tak opracowanej koncepcji powierzchni ciernej przeprowadzono symulacje numeryczne odniesione do tarczy gładkiej bez perforacji w zakresie wyznaczenia charakterystyki przyrostu temperatury w funkcji czasu hamowania, rozkładu naprężeń zredukowanych oraz odkształceń tarczy. Następnie po wykonaniu prototypowej tarczy z nawierceniami po spirali Archimedesa oraz dla tarczy bez perforacji przeprowadzono porównawcze badania stanowiskowe. Na tej podstawie określono typ hamowań przy których tarcza wiercona charakteryzowała się lepszymi charakterystykami cierno-termicznymi względem tarczy gładkiej bez perforacji.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.