Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewozy regionalne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wsparcie finansowe, udzielane podmiotom sektora transportu ze środków publicznych, stanowi istotny element realizacji polityki transportowej Unii Europejskiej. Na rynku kolejowych przewozów regionalnych umożliwia ono dostarczanie usług o pożądanej dostępności i jakości oraz akceptowalnej cenie. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących finansowania tych przewozów z budżetu samorządów wojewódzkich.
EN
Financial support, granted from public funds to entities of the transport sector is important element of implementation of EU transport policy. On regional raił transport market is allows to provide serwces of desired availability and quality with acceptable price. In the article has been presented result of financial research of financing the transport from budget of provincial governments.
PL
W artykule przedstawiono modele organizacji przewozów regionalnych w polskich województwach. Omówiono proces usamorządowienia kolei, przewoźników obsługujących kolejowe przewozy regionalne i normalnotorowe linie kolejowe przejęte przez samorządy w celu prowadzenia przewozów. Wskazano na rezultaty, jakie przyniosła reorganizacja kolejowych przewozów regionalnych. Szerzej omówiono funkcjonowanie przewozów regionalnych w województwie zachodniopomorskim. W 2018 roku na polskim rynku kolejowych przewozów regionalnych funkcjonowali przewoźnicy państwowo-samorządowi, samorządowi i prywatni. Dwóch przewoźników posiadało własne linie kolejowe. Pojedyncze linie lub ich odcinki należały do samorządów zarówno wojewódzkich, jak i lokalnych. Specyficzna sytuacja miała miejsce w województwie zachodniopomorskim, gdzie przewozy wykonywała państwowo-samorządowa spółka PR, ale cały tabor oraz część infrastruktury do jego utrzymania były własnością samorządu województwa zachodniopomorskiego.
EN
The article presents models of organization of regional transport in Polish voivodships. The process of railway management, of taking over the rail transport by the voivodeship self-governments, carriers servicing rail regional transport and standard gauge railway lines taken over by local governments to conduct transport are discussed. The results of the reorganization of rail regional transport were pointed out. The operation of regional transport in the West Pomeranian Voivodeship is discussed in more detail. On the Polish regional railway transport market functioned state-local, self-government and private carriers. Two carriers had their own railway lines. Individual lines or their sections belonged to both provincial and local self-governments. There are four models of regional transport organization in Polish voivodships. A specific situation took place in the West Pomeranian Voivodship, where transport was performed by a state-local PR company, but the entire rolling stock and part of the infrastructure for its maintenance were owned by the self-government of the West Pomeranian Voivodeship.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanu aktualnego pasażerskich przewozów kolejowych o charakterze regionalnym świadczonych na obszarze województwa podkarpackiego. Dokonano analizy obecnie świadczonych usług przewozowych, obecnego stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz charakterystyki eksploatowanego taboru.
EN
The article presents an analysis of the analysis of the current state of regional rail passenger transport services provided in the Podkarpackie voivodeship. An analysis was made of the transport services currently provided, the current technical condition of the railway infrastructure and the characteristics of the rolling stock in service.
PL
W artykule omówiono zmiany zachodzące w dostępie do regionalnego transportu kolejowego w woj. zachodniopomorskim. Przeanalizowano liczbę pociągów na dobę na poszczególnych odcinkach linii kolejowych, dostępność czasową pociągami regionalnymi ze Szczecina oraz wielkość przewozów pasażerskich w 2014 r. Dostępność transportowa pociągami regionalnymi w badanym okresie uległa znacznej poprawie pod względem czasu przejazdu, liczby połączeń oraz jakości taboru. Analizując dane wielkości potoków pasażerów, można zaobserwować, że regionalny ruch kolejowy koncentruje się wokół Szczecina oraz w mniejszym stopniu wokół Koszalina. Zmiany w regionalnym transporcie kolejowym w województwie były spójne, tj,: w taborze oraz modernizacji tras, co wpłynęło na pozytywną zmianę funkcjonowania transportu zbiorowego w regionie. W 2015 r. zachodniopomorski regionalny transport kolejowy był jednym z najlepiej funkcjonujących w Polsce.
EN
The analysis was concerning the number of trains per day on particular sections of railway lines, timing availability of regional trains departing from Szczecin and the quantity of passengers, whitch had been transported in the year of 2014. Transport accessibility by the regional trains during the period of study has significantly improved in terms of travel time, number of connections and quality of rolling stock. The analysis of passengers stream shows that regional rail traffic is concentrated around the city of Szczecin and in the minor amount around the city of Koszalin. Changes in regional railway transport in the voivodeship were consistent, that is: rolling stock and modernization of routes had influenced on the positive change in the functioning of public transport in the region. In the year of 2015, West Pomeranian regional rail transport was one of the best performing in Poland.
PL
Uruchomienie w Polsce w grudniu 2014 r. połączeń międzyaglomeracyjnych pociągami ED250 (Pendolino), osiągającymi prędkość 200 km/h na zmodernizowanej linii CMK stanowi, zgodnie z dyrektywą 2008/57 o interoperacyjności kolei, uruchomienie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP). Jednocześnie po raz pierwszy zastosowano urządzenia ETCS poziomu 1 do prowadzenia ruchu pociągów. Wydarzenia te stanowią przesłankę do podjęcia szeregu prac badawczo-technicznych, które byłyby podstawą do zdobywania krajowych doświadczeń w zakresie przedmiotowym. Przygotowana z inicjatywy Instytutu Kolejnictwa monografia na temat KDP potwierdza [9], że już obecnie wielu polskich specjalistów dysponuje obszerną wiedzą teoretyczną na temat najnowszych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Specyfika polskich uwarunkowań wymaga jednocześnie, aby zostały one odpowiednio zaadaptowane.
PL
W opracowaniu przedstawione zostały koncepcje wykorzystania planowanych do budowy w Polsce linii dużych prędkości, w celu stworzenia sieci szybkich połączeń regionalnych w rejonach największych polskich aglomeracji. Przedstawione propozycje nie wyczerpują możliwości tworzenia nowych lub modyfikacji proponowanych relacji. Przygotowanie koncepcji obsługi regionów wymaga pogłębienia przedstawionych prac badawczych Instytutu Kolejnictwa, zwłaszcza w aspekcie zapewnienia optimum multimodalności z istniejącymi lub planowanymi systemami transportowymi.
PL
Koleje dużych prędkości (KDP) tworzone są jako szkieletowy element sieci kolejowej łączący największe miasta i aglomeracje. Budowa linii dużych prędkości (LDP) podyktowana jest z reguły ograniczeniem przepustowości sieci istniejącej i chęcią zaoferowania konkurencyjnego wobec transportu drogowego czasu przejazdu pomiędzy głównymi ośrodkami miejskimi. Sieć osadnicza dużych miast determinuje więc układ linii dużych prędkości. Nie oznacza to jednak, że sieć szybkich połączeń jest dla mniejszych miejscowości niedostępna czy niepotrzebna. Włączanie w obsługę przez sieć KDP miast średnich i małych jest rutynową praktyką. Wynika ona zarówno z chęci zmniejszenia tzw. „efektu tunelowego”, jak i potrzeby optymalizacji wykorzystania, drogiej przecież, infrastruktury. Podejmowanie działań na rzecz rozszerzenia kręgu użytkowników i beneficjentów linii KDP można zatem postrzegać zarówno jako działanie z dziedziny rozwoju regionalnego, jak i ekonomizacji eksploatacji infrastruktury. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu.
PL
W artykule omówiono efekty ekonomiczne pomocy publicznej na restrukturyzację PKS w Staszowie Sp. z o.o., udzielonej przez państwo polskie w 2011 r. Omówiono również sytuację finansową PKS w latach 2007-2009, tj. w okresie przed złożeniem wniosku o pomoc. W syntetycznym ujęciu przestawiono działania restrukturyzacyjne oraz efekty pomocy publicznej, osiągnięte w wyniku realizacji planu restrukturyzacji na lata 2010-2014 z wykorzystaniem środków pomocowych. Dokonano oceny efektów i wskazano czynniki, które osłabiają skuteczność pomocy publicznej.
EN
In the article economic effects of the state aid for restructuring in Polish Long-Distance Bus Service in Staszów Sp. z o.o. granted by the Polish state in 2011 were discussed. Financial situation of PKS Staszów Sp. z o.o. from 2007-2009 that is in the period before submission of an area aid application was also discussed. Restructuring measures and effects of the state aid achieved as a result of the Restructuring Plan implementation for years 2010-2014 with use of the foreign aid budget were presented in the synthetic depiction. Appraisal of achieved effects and factors which undermine the state aid effectiveness were shown.
PL
Celem regionalizacji pasażerskich przewozów kolejowych jest zapewnienie świadczenia kolejowych usług publicznych o pożądanej dostępności, jakości i przystępności cenowej. W artykule przedstawiono rozwiązania przyjęte w tym obszarze w wybranych państwach Unii Europejskiej, tj. w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Niemczech oraz w Polsce. W szczególności zwrócono uwagę na konkurencję o rynek jako mechanizm stymulowania wzrostu efektywności operatorów, na zasady finansowania przewozów kolejowych oraz na uzyskane w wyniku tych działań zmiany wielkości przewozów kolejowych.
EN
The purpose of the regionalization of rail passenger services is to ensure the provision of public transport services with the desired availability, quality and affordability. The article presents the solutions adopted in this area in selected countries of the European Union, ie., Sweden, the UK and Germany and in Poland. Particular attention is paid to the implementation of competition for the market as a mechanism leading to higher operator’ effectiveness, to principles of rail financing and resulting changes in rail services volume.
PL
Zmiany w systemie funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce w latach 2000-2013 wynikały z szeregu planów i strategii rządowych dotyczących restrukturyzacji sektora kolejowego w Polsce, a także z realizowanego od 2004 roku procesu dostosowywania polskiego systemu prawnego do regulacji Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych obszarów tych działań były i są reformy kolejowych pasażerskich przewozów regionalnych i restrukturyzacja spółki PKP Przewozy Regionalne.
PL
Kolejowe przewozy aglomeracyjne i regionalne (nazywane łącznie lokalnymi) stanowią bardzo ważny element systemu transportu publicznego. Realizowana w Polsce polityka transportowa na szczeblu centralnym i samorządowym wpisuje się w strategię Wspólnoty Europejskiej. W referacie przedstawiono podstawowe elementy systemu kolejowych przewozów pasażerskich oraz roli odgrywanej przez przewozy lokalne. Opisano podstawowe wymagania organizacyjne. Dokonano przeglądu preferencji w celu wskazania najważniejszych, które decydują o wyborze przez podróżnego kolei jako środka transportu.
EN
Railway agglomeration and regional transport (called together local) makes up very important element of the system of public transportation. The realized in Poland forwarding politics on the central and council rung enrolls in the strategy of the European Commonwealth. The basic elements of the system of railway passenger transports and part played by local transports have been introduced in the report. Basic organizational requirements have been described. The review of the preferences has been executed in order to indicate the most important ones that decided whether railway transport would be chosen by travelers as a mean of transport.
PL
Mimo że proces regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce trwa już ponad 10 lat, to nadal nie można mówić o jego zakończeniu. W tym okresie nastąpiły fundamentalne zmiany w strukturze podmiotowej i własnościowej na rynku kolejowych operatorów regionalnych przewozów pasażerskich. Wiele problemów nie zostało jednak jeszcze rozwiązanych. Celem artykułu jest przedstawienie chronologii tego procesu oraz przeprowadzenie rozważań na temat podstawowych, zdaniem autora, problemów związanych z dalszymi przemianami podmiotowymi i własnościowymi na rynku operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce.
EN
The process of regionalization of rail passenger transport in Poland is already more than 10 years, but still can not talk about its end. During this period, fundamental changes in the entity structure and ownership in the rail operators of regional passenger transport have occurred. Many problems are not solved yet. This article presents the chronology of this process and carry on basic considerations, the author’s opinion, the problems associated with further entity structure and ownership changes in the market operators, regional passenger rail transport in Poland.
PL
W niniejszym artykule opisany został potencjał polskiego rynku regionalnych przewozów lotniczych. Wykonano analizy możliwości, jakie ma przed sobą pasażerski krajowy transport lotniczy. Zwrócono uwagę na zmiany, jakie może przynieść pojawienie się nowego przewoźnika, a także reakcje firm konkurencyjnych. Autorzy wykonali analizę obecnie funkcjonujących przewoźników, czyli LOT-u i EuroLOT-u, jak również nieistniejącego już przewoźnika OLT Express. Przedstawiono ryzyko, jakie niesie za sobą wprowadzenie dumpingo-wych cen przewozów, a z drugiej strony szansę generowane przez wzrost liczby pasażerów korzystających z regionalnych podróży lotniczych przy niskich cenach. Zauważono, że potencjał w przewozach krajowych drogą powietrzną jest ogromny. Autorzy zwrócili uwagę na rozwój infrastruktury lotniczej. Porty lotnicze, chcąc sprostać potrzebom pasażerów, a także zwiększyć komfort podróży, kładą nacisk na rozbudowę i modernizację. Nie bez znaczenia pozostaje również systemowe podejście do transportu lotniczego. Dostępność portów jest obecnie stale rozwijana. Z uwagi na czas, koszt podróży, a także komfort pasażerów najkorzystniejsze jest łączenie portów lotniczych z centrami miast za pomocą kolei. Takie rozwiązania zostały już wdrożone w Krakowie i Warszawie, a w planach jest stworzenie takich połączeń również dla kolejnych obiektów, między innymi w budowanym porcie w Lublinie. Zwrócono również uwagę na potrzebę konkurencyjności regionalnego transportu lotniczego z innymi gałęziami transportu. W podróżach na większe odległości, gdzie czas i wygoda podróży są istotne, a przy zwiększającej się cenie paliwa, koszty podobne, lot samolotem staje się konkurencyjny w stosunku dopodróży samochodem lub pociągiem.
EN
This paper describes the capabilities of the Polish market of regional air transport. The stress was put on the changes brought about by a new carrier, and the reactions of competitors. The authors performed an analysis of current operating carriers, as well as now defunct carrier - OLT Express. The paper presents the risk posed by the introduetion of dumping prices, and on the other hand the chances generated by the increase of the number of passengers. It was noted that the potential for domestic air route is enormous. The authors drew attention to the development of aviation infrastructure. Not without significance is also a systematic approach to air transport. Airportss availability is currently being developed. The best in terms of time, cost and comfort is to connect airports and city centers via raił. These solutions have already been implemented in Kraków and Warsaw, and there are plans to create such conneetions also for other facilities. The need for the regional competitiveness of air transport with other modes of transport was noted. For journeys over longer distances, where the travel time and comfort are important, and with the inereasing price of fuel, the cost of flight becomes competitive to travel by car or train.
PL
W artykule przedstawione zostały analizy wielkości przewozów na międzynarodowym i krajowym rynku lotniczym. Główny nacisk położony został na przewoźników lotniczych, oferujących swoje usługi na polskim rynku. Autorzy skupili się na możliwościach, jakie otwiera dla nich rynek krajowy. Omówiona została również struktura przewozów pasażerskich w Polsce. Pokazuje ona, iż w ostatnich latach udział przewoźników tradycyjnych w rynku waha się w okolicach 50%. Przeanalizowana została także struktura przewozów międzynarodowych, zarówno regularnych, jak i czarterowych w naszym kraju. Te drugie są bardzo ciekawe ze względu na bardzo dużą dynamikę zmian wśród firm oferujących swoje usługi. Ostatnia omówiona w artykule analiza dotyczy przewozów regionalnych w Polsce, które, dzięki pojawieniu się nowego taniego przewoźnika, mogą znacznie ożywić regionalny ruch lotniczy, a także przynieść spore zyski. Przedstawione w artykule analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych udostępnianych zarówno przez przewoźników, jak i porty lotnicze oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Z analiz tych wynika, iż pomimo dużych obaw o wielkość przewozów lotniczych w związku z kryzysem w ostatnich latach, rynek lotniczy w Polsce stale się rozwija. Coraz szerzej promowane przewozy lotnicze stały się konkurencyjne dla innych środków transportu, nie tylko na trasach międzynarodowych, ale i krajowych. Jest to bardzo dobra wiadomość zarówno dla pasażerów, jak i dla regionalnych portów lotniczych, które wraz z dynamicznym wzrostem ilości oferowanych usług, również mogą się rozwijać.
EN
In this paper the analysis of the volume of the international and domestic aviation market have been presented. The main emphasis has been put on the air carriers that offer their services on the Polish market. The authors focused on the possibilities offered by this market to the carriers. The structure of passenger transport in Poland has also been discussed. It shows that in recent years the share of traditional and Iow cost operators in the market varies around 50%. The structure of international carriers - scheduled and charter - were also analyzed. The analysis of regional seryices in Poland has been discussed at the end of the article. Analysis performed in the article were based on data provided by the carriers and the airports authorities as well as the Civil Aviation Authority. Analysis shows that despite the strong concerns about the volume of air traffic caused by the crisis in recent years, the aviation market in Poland is constantly evolving. More widely promoted air services become competitive to other modes of transport, not only on the international routes, but on national as well. This is a very good news both for passengers and to regional airports, which together with the dynamic increase in the number of services can also develop.
PL
Agregacja danych w modelach ruchu. Charakterystyka transportochłonności powiatów województwa lubelskiego jako rejonów komunikacyjnych. Analiza punktów charakterystycznych powiatów z punktu widzenia obsługi transportowej mieszkańców.
EN
Data aggregation in the traffic models. Characteristics of the potential demand for transport in poviats of the Lubelskie Voivodship recognized as transport districts. Analysis of the distinctive points in the poviats with regard to transport services for their inhabitants.
PL
Przez obszar wielu gmin w Polsce przebiegają linie komunikacyjne, które wykraczają poza obszar jednej gminy, a nawet poza obszar jednego powiatu lub jednego województwa. W związku z wejściem w życie w dniu 1 marca 2011 roku Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku, przewozy te stanowią odpowiednio powiatowe i wojewódzkie przewozy pasażerskie. Organizatorem tych przewozów, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 5 PTZ jest co do zasady powiat lub województwo, a zadanie to jest ich zadaniem własnym. Tymczasem w wielu gminach przewozy powiatowe i wojewódzkie, a nawet międzywojewódzkie (na przykład do sąsiedniej gminy w innym województwie) są nadal wykonywane i finansowane z budżetu gminy, co budzi wątpliwości co do zgodności z przepisami prawa. Z budżetu nie można bowiem finansować zadań własnych innych jednostek samorządu terytorialnego.
EN
In many municipalities in Poland the public transport lines which cross them reach outside the boundary of municipality (commune), or even extend beyond the area of one county of province. Because of the fact that on March 1, 2011 the Collective public transport Act (Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – PTZ) of December 16, 2010 came into force, such transport of passengers is labelled county and provincial transport. Such transport services – in line with art. 7, item 1, points 3 and 5 of PTZ – in principle is organized by the county or province, and is one of the own objectives of the county or province. However, in numerous municipalities the county or provincial transport services, or even trans-provincial ones (for example to adjacent municipality located in another province) are still provided and financed from the budget of municipality, which raises doubts as to whether this is in line with legal rules. The fact is that it is not allowed to finance the objectives of other units of local government using the budget of a given unit.
PL
[...]Rozwój transportu regionalnego jest ważnym celem polityki transportowej każdego państwa. W Polsce nie udało się dotychczas stworzyć systemu pasażerskich przewozów regionalnych. Komunalizacja kolei jest rozwiązaniem idącym w tym kierunku. Trudno dzisiaj określić, jakie skutki wywoła ta reforma, zwłaszcza dla społeczeństwa, które stając się coraz bardziej mobilne, napotyka bariery dostępności usług o charakterze użyteczności publicznej. Jest nadzieja, że przyjęcie rozporządzenia WE nr 1370/2007*’ w sprawie usług publicznych kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego stworzy ramy systemowe dla pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce.[...]
EN
Railway transport is a very important element of transport system and nowadays its firnctions are still valid, both for society and economy. This paper describes regional railway passenger transport in Poland, its organizational and legal aspects and presents statistical data on transport and subsidies for railways operators. The main attention is given to reform on regional railway system in Poland done in December 2008. The problem is completely new.
PL
Działania mające na celu liberalizacją w sektorze kolejowym są stosunkowo nowym procesem. Ich celem jest zmniejszenie istniejących dotąd barier uniemożliwiających lub utrudniających wejście na rynek nowym przewoźnikom. To z kolei przyczynić się może do pobudzenia konkurencji, a tym samym poprawy jakości świadczonych usług i obniżenia kosztów zarówno przewozu towarów przez przedsiębiorstwa korzystające z transportu rzeczy, jak i władze samorządowe organizujące transport pasażerski. Chociaż Unia Europejska od kilkunastu lat wytycza wspólną polityką dotyczącą liberalizacji kolei, sam proces w poszczególnych krajach Wspólnoty wdrażany jest w różnym zakresie i tempie.
PL
Przyjęte w 2000 r regulacje ustawowe, tworzące przestanki do regionalizacji kolejowych przewozów pasażerskich, zostały entuzjastycznie przyjęte przez wielu menedżerów ówczesnego przedsiębiorstwa PKP1 Wskazywali oni na nowatorskie rozwiązania zawarte w ustawie o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, zwłaszcza na powierzenie odpowiedzialności za organizację przewozów regionalnych samorządom województw oraz zagwarantowanie w budżecie państwa środków na ich realizację. Wkrótce okazało się jednak, że entuzjazm był nieuzasadniony. Przyjęte rozwiązania nie rozwiązały praktycznie żadnych problemów. Zaczęto więc przyjmować kolejne regulacje prawne oraz wdrażać kolejne koncepcje organizacji i finansowania kolejowych przewozów regionalnych.
20
Content available remote Rekompensata za kolejowe usługi publiczne w latach ubiegłych
PL
Omówienie prac Komisji Nadzwyczajnej nad projektem ustawy regulującej zasady przekazania spółce PKP Przewozy Regionalne rekompensat z tytułu niepokrytych strat, poniesionych w związku ze świadczeniem pasażerskich usług publicznych w okresie 2001-2004.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.