Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biological corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Czynniki mikrobiologiczne a profilaktyka i rewaloryzacja budynków mieszkalnych
PL
Podatność obiektów budowlanych na czynniki mikrobiologiczne jest duża i dotyczy wszystkich konstrukcji, zarówno pracujących w warunkach podwyższonej wilgotności, jak i w temperaturze optymalnej dla egzystencji człowieka. Nadmierny rozwój tych czynników związany jest z błędami projektowania, wznoszenia i eksploatacji budynków. Analiza koincydencji trwałości obiektów i zdrowia mieszkańców z fizjologią i morfologią czynników pozwala na prowadzenie określonej profilaktyki i rewaloryzacji mikrobiologicznej w budynkach.
EN
Suppleness of building objects on microbiological agents is big and concerns all of constructions, which work in the high moisture and in the optimum temperature for the man. Excessive development of microbiological agents is connected the first of all with bad projecting, realization or exploitation of buildings. The analysis of the coincidence of the durability of objects and the health of tenants with physiology and morphology these agents permits on the conducting the prophylaxis and microbiological revalorization in buildings.
PL
W przedstawianym artykule opisano przypadek uszkodzeń betonu w nawodnych podporach mostu hydraulicznego odpopielania w jednej z elektrowni. Dokonanie oceny przyczyn zniszczenia betonu, jak i określenie możliwości wystąpienia w nim zjawisk korozyjnych, a więc w konsekwencji prognozowania trwałości obiektu budowlanego oraz wybór, na tej podstawie, właściwej procedury naprawczo-renowacyjnej wymagało przeprowadzenia szeregu niezbędnych badań i analiz. I tak, w omawianym przypadku, przeprowadzono kompleksowe badania na obiekcie i badania na próbkach betonu wyciętych, w postaci odwiertów rdzeniowych, z uszkodzonej konstrukcji (m.in. makroskopowe, mikroskopowe SEM, XRD, DTA, analizy chemiczne). W oparciu o te badania ustalono rodzaje korozji odpowiedzialne za analizowane zniszczenia.
EN
The article describes a case of concrete damage in waterway supports of a hydraulic bridge for ash removal in one of power plants. Assessment of concrete destruction causes, as well as determination of the possibility of corrosion occurring in the concrete, and therefore, as a consequence of forecasting the durability of the construction facility and selection of appropriate repair and renovation procedure, required a number of necessary tests and analyses. In the discussed case, comprehensive tests on the facility and on concrete samples, cut out of the damaged construction in the form of cored boreholes (including macroscopic, microscopic, SEM, XRD, DTA tests and chemical analyses) were carried out. Based on these tests, the types of corrosion responsible for the analysed damage were determined.
EN
A series of biocidal compounds were evaluated as antifungal and antialgal additives for building coatings. The study comprised testing the susceptibility of coatings to colonization by Alternaria alternata, Ulocladium atrum, Aspergillus niger and Penicillium purpurogenum fungi as well as Nostoc commune cyanobacteria and Klebsormidium flaccidum green algae. White cabbage juice-based concentrate, dendrimeric peptides, peptide hydrolyzates from milk thistle and chestnut seeds, as well as selected ionic liquids, were used as additives to acrylic and silicone-based coatings. Also, some of biocidal additives were previously intercalated in montmorillonite or hydrotalcite to increase their wash-out resistance. The best results were obtained for the coatings modified with prolinate and sorbate ionic liquids added in the amount of 2 wt %. They ensure protection against the algae and cyanobacteria also after aging in water for 72 h, which indicates a possibility of their application in facade paints. Some antifungal activity was observed for the coatings containing hydrotalcite intercalated with aminododecanoic acid, while inhibition of algal growth was achieved using hydrolyzate from milk thistle seeds. However, in both cases, the coatings lost the resistance to microbial colonization when aged in water.
PL
Badano skuteczność szeregu związków o właściwościach biobójczych, dodawanych do powłok polimerowych stosowanych w budownictwie, w zabezpieczaniu przed porastaniem grzybami i glonami. Wykorzystano mieszaninę grzybów testowych Alternaria alternata, Ulocladium atrum, Aspergillus niger i Penicillium purpurogenum, a także cyjanobakterie Nostoc commune oraz glony Klebsormidium flaccidum. Jako biocydy dodawane do powłokowych kompozycji akrylowych i silikonowych zastosowano: koncentrat na bazie soku z białej kapusty, dendrymeryczne peptydy, hydrolizaty peptydowe z ostropestu plamistego i nasion kasztanowca, a także ciecze jonowe. Wybrane dodatki immobilizowano na drodze interkalacji w montmorylonicie lub hydrotalkicie w celu zwiększenia ich odporności na wymywanie. Najlepszą odporność na porastanie glonami wykazywały powłoki modyfikowane dodatkiem 2% mas. cieczy jonowych z anionami prolinianowym i sorbinianowym. Ochronne działanie cieczy jonowych zachowało się również po teście wymywania wodą przez 72 h, co wskazuje na możliwość ich zastosowania w farbach elewacyjnych. Powłoki zawierające hydrotalkit interkalowany kwasem aminododekanowym wykazywały odporność na porastanie grzybami, a dodatek hydrolizatu nasion kasztanowca hamował rozwój glonów, jednak w obydwu wypadkach działanie ochronne biocydu zanikało po teście wymywania wodą.
4
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
PL
Artykuł omawia zjawisko biokorozji materiałów budowlanych oraz sposoby jej przeciwdziałania. Polegają one na dodawaniu środków biobójczych (biocydów), chroniących powierzchnie materiałów przed zasiedleniem jej przez mikroorganizmy. Autorzy analizują trwałość takich zabezpieczeń, biorąc pod uwagę czas, starzenie się biocydów oraz niekorzystny wpływ warunków środowiska.
EN
The article presents the problem of biocorrosion of building materials and the methods of counteracting it. Those methods consist in adding biocides which protect the surface of the materials against being inhabited by microorganisms. The authors analyse the durability of such protection in terms of time, ageing of biocides and the adverse impact of environmental conditions.
7
Content available O celowości rewitalizacji konstrukcji szachulcowych
PL
W artykule przeanalizowano kilka obiektów o konstrukcji szachulcowej w wieku ponad 100 lat znajdujących się na terenie Wielkopolski. Omówiono ich aktualny stan techniczny, występujące destrukcje elementów drewnianego szkieletu nośnego i stropów drewnianych ze ślepym pułapem, podając główne przyczyny ich złego stanu technicznego: niewłaściwe zabezpieczenie drewna od wpływów zawilgocenia, wywołujące korozję biologiczną, szkodniki drewna, niewłaściwie przeprowadzone remonty i przebudowy wnętrz, wpływ drgań wywołanych zwiększonym ruchem pojazdów, niewłaściwe izolacje lub ich brak na elementach wystających z lica budynku (gzymsy, balkony).
EN
The constructions of several objects with half-timbered structures over 100 years old located in Wielkopolska were analysed in the article. The current technical condition, the occurring destruction of wooden frame elements and wooden ceilings with a blind ceiling, giving as a main reason for their poor technical condition were taken into consideration, it means: improper protection of wood against the influence of moisture, causing biological corrosion, wood pests, improper repairs and interior conversions, impact of vibrations caused by increased vehicle traffic, improper insulation or lack of insulation on elements protruding from the face of the building (e.g. cornices, balconies).
PL
W artykule poruszono temat błędów popełnianych w trakcie wykonywania systemu wentylacji grawitacyjnej, a czasem także w trakcie projektowania, zastępując pionowe przewody wentylacyjne odcinkami położonymi poziomo. Na etapie eksploatacji wentylacja bywa popsuta przez blokowanie napływu świeżego powietrza przez zaklejanie szpar w oknach, zaklejanie kratek wentylacyjnych, zamykanie listew wentylacyjnych. Wprowadzane systemy wentylacji mechanicznej niskociśnieniowej zwanej hybrydową rokują nadzieję na sprawniejsze funkcjonowanie wymiany powietrza z otoczeniem, jeśli skomplikowana automatyzacja wykaże wysoką trwałość, a potrzeba dobrego nadzoru nad sprawnością systemu nie będzie zaniedbywana.
PL
Austenityczne stale chromowo-niklowe 304 (1.4301) i 304L (1.4306 oraz 1.4307) od wielu lat są wykorzystywane do budowy urządzeń technologicznych instalowanych na oczyszczalniach ścieków, przepompowniach i zakładach uzdatniania wody. Stale te mogą ulegać korozji w środowisku wodnym z dużą zawartością siarkowodoru oraz okresowo podwyższoną zawartością chlorków. Przykładem szybko postępujących zniszczeń jest opisana w pracy korozja sitopiaskownika, który po 2 latach eksploatacji odznaczał się perforacjami na pokrywach oraz w górnej części ponad poziomem ścieków. Przeprowadzone badania mikroskopowe potwierdziły obecność żywych komórek bakterii i grzybów na ściankach sitopiaskownika. Metoda fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) wykazała obecność bakterii z klasy γ- i δ-proteobacteria oraz bakterii siarkowych (Acidithiobacillus thiooxidans) należących do klasy γ-proteobacteria. Badania wskazały, że największa intensywność korozji miała miejsce w częściach sitopiaskownika narażonych na działanie wilgotnego powietrza zanieczyszczonego siarkowodorem.
EN
Austenitic chromium-nickel steels 304 (1.4301) and 304L (1.4306 and 1.4307) have been used for many years to build technological devices in water and sewage treatment plants or pumping stations. These steels can be corrosive in aqueous environments with a high content of hydrogen sulphide and periodically increased chloride concentrations. The paper describes an example of fast-progressing corrosive damage of a screenings and grit separator, which after 2 years of operation perforations on the covers and in the part of wall above the sewage level. Microscopic observations confirmed the presence of living cells of bacteria and fungi on the walls of the screenings and grit separator. The fluorescent in situ hybridization (FISH) method showed the presence of sulfur bacteria (Acidithiobacillus thiooxidans) and bacteriafrom the γ- and δ-proteobacteria class. Studies have shown that the highest intensity of corrosion occurred in the parts of the screenings and grit separator exposed to humid air contaminated with hydrogen sulphide.
PL
Obecnie w Polsce budowane są systemy kanalizacji grupowej o coraz dłuższych przewodach ciśnieniowych, co powoduje długie czasy przetrzymywania ścieków w warunkach beztlenowych, bez możliwości ich odświeżania. Z kolei na terenie oczyszczalni ścieków przykrywa się obiekty, aby ograniczyć ich uciążliwość zapachową. Konsekwencją tych działań jest przyśpieszona korozja betonu. W artykule omówiono w sposób syntetyczny: czynniki powodujące korozję betonu, przewidywanie możliwości jej wystąpienia oraz metody przeciwdziałania.
11
Content available remote Nowoczesne rozwiązania w naprawach dociepleń
EN
The article discusses selected delects and damages of thermal insulation of walls in the ETICS technology and indicates modern material solutions (biocides, aerogels, vacuum insulation) and structural solutions (balcony connectors) eliminating the above-mentioned delects and damages.
PL
Niejednokrotnie drewno uznawane jest za jeden z najmniej trwałych materiałów budowlanych, nie wykazuje na zewnątrz symptomów degradacji biologicznej, niezależnie od wieku, który nie jest tu wykładnią jego zużycia technicznego. Wbrew pozorom, problem okazuje się bardzo szeroki i istotny, a jego wagę podkreśla nieświadomość społeczna istnienia takich zagrożeń w obiektach wyglądających na masywne i bezpieczne. W naszym otoczeniu znajduje się wiele takich konstrukcji, które są eksploatowane w warunkach nieświadomości o występujących zagrożeniach, jakie stwarza niewidoczne i zużyte technicznie drewno. Zły stan techniczny drewna niejednokrotnie bywa przyczyną katastrof budowlanych, szczególnie gdy dotyczy to belek stropowych, które utraciły swoje oparcie na murach wskutek korozji końcówek. W tych miejscach elementy te nie są praktycznie badane, a są to lokalizacje największych dla nich zagrożeń, natomiast zakres uszkodzeń drewna ujawnia się zazwyczaj w momencie katastrofy budowlanej lub wymiany stropu. Dlatego, problem ten należy uznać za badawczy, wymagający pilnego i kompleksowego rozwiązania nie tylko ze względu na ratowanie wartości historycznej (zabytkowej) niektórych budynków i budowli, ale przede wszystkim ze względu na ich bezpieczeństwo użytkowe. Zarówno w na etapie projektowania, wykonawstwa, jak i eksploatacji zapomina się o procesach fizykalnych zachodzących we wnętrzu przegród, od których w bardzo wysokim stopniu zależy rodzaj, intensywność i zasięg korozji biologicznej. W artykule zaprezentowany zostanie przykład wpływu korozji biologicznej drewna na bezpieczeństwo użytkowania magazynu pasz objętościowych. Wykonane „in situ” pomiary ubytków w przekrojach belek drewnianych, spowodowanych korozją biologiczną, zweryfikowane zostaną obliczeniami sprawdzającymi pod kątem ich nośności w stosunku do zakładanych dla nich wielkości obciążeń. Obliczenia zostaną przeprowadzone tu zarówno dla belek uszkodzonych, o zmniejszonych przekrojach poprzecznych, jak i dla elementów pełnowartościowych.
EN
In spite of appearances, the problem is very complex and significant, and its gravity is stressed by the lack of social awareness about the existence of such hazards in buildings which look massive and safe. There are a number of such facilities in our surroundings which are unconsciously used without proper knowledge of hazards posed by invisible and technically worn wood. The condition of wood is a cause of many construction disasters which may progress in the foreseeable future due to damaged ceilings in which beams had lost their support on walls through biological corrosion of the beam ends. There are a few reasons for such effects. Although these are points where the most serious hazards occur, such elements are practically not checked within the said areas. In contrast, the scope of wood damage becomes apparent usually at the moment of a construction disaster or demolition. Therefore, this problem should be deemed a research one which requires an urgent and effective solution not only in order to preserve the historical (heritage) value of such buildings and facilities but also to protect human health and life. This would entail determination of the most common reasons of degradation of wood and its durability over time. Physical processes occurring inside barriers, on whose the type, intensity and range of biological corrosion depend to a great extent, are ignored. This article presents an example of the influence of wood biological corrosion on operational safety of a roughage storehouse. In situ measurements of defects caused by wood biological corrosion were carried out and followed by static and strength calculations considering biological corrosion or without taking it into account.
13
Content available remote Uszkodzenia izolacji termicznej w ścianie wentylowanej
PL
W artykule opisano stan zachowania elewacji systemowej, wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Wykonano analizę ocieplenia w odkrywkach, przeprowadzono badania współczynnika przenikania ciepła oraz badania termowizyjne. Ustalono przyczyny powstania uszkodzeń.
EN
The article describes the condition of the ventilated system façade, with gres tiles. An analysis of the thermal insulation in the pits was carried out, heat transfer coefficient and thermovision studies were carried out. The causes of damage were established.
14
Content available remote Przyczyny korozji stali nierdzewnej w obiektach kanalizacyjnych
PL
Korozja stali znacznie podnosi koszty eksploatacyjne urządzeń narażonych na kontakt z agresywnym środowiskiem w obiektach kanalizacyjnych. Z tego powodu urządzenia technologiczne wykonuje się z materiałów o podwyższonej odporności na korozję, w tym ze stali nierdzewnych. W artykule przedstawiono najczęściej stosowane typy stali nierdzewnej oraz przyczyny powstawania korozji elektrochemicznej i biologicznej pod wpływem ścieków i powietrza o zwiększonej zawartości siarkowodoru. Przedstawiono oryginalne wyniki badań obrazujące zmiany stali chromowo-niklowej wywołane korozją fizykochemiczną i biochemiczną. W badaniach produktów korozji wykorzystano metody SEM/EDS oraz XRD (X-ray Diffraction), a do identyfikacji mikroorganizmów biorących udział w korozji biologicznej zastosowano metody fluoroscencyjne: DAPI, Live/DEAD i FISH (fluorescence in situ hybridization). Analizy wykazały, że zawartość m.in. siarki, siarczków żelaza oraz niklu w produktach korozji stali wskazuje na obecność silnego oddziaływania gazowego siarkowodoru. Badania potwierdziły obecność bakterii siarkowych z gatunku Acidithiobacillus thiooxidans.
EN
Steel corrosion significantly increases the operating costs of equipment that is exposed to the aggressive environment in sewerage objects. Due to that, technological equipment is produced from materials with improved corrosion resistance, including stainless steel. The paper presents the most commonly used types of stainless steel and the reasons for electrochemical and biological corrosion resulting from exposure to air with increased content of hydrogen sulphide. The authors presented the original test results that illustrate the changes in chromium-nickel steel caused by physical, chemical and biochemical corrosion. The corrosion products were analysed with use of the SEM/EDS and XRD (X-ray Diffraction) methods, while microorganisms participating in biological corrosion were identified with use of the following fluorescence methods: DAPI, Live/DEAD and FISH (fluorescence in situ hybridization). The analyses have demonstrated that the content of sulphur, iron sulphide and nickel in the steel corrosion products proves the existence of a strong influence of gaseous hydrogen sulphide. The tests confirmed the presence of sulphur bacteria Acidithiobacillus thiooxidans.
PL
Mikroorganizmy wywołują biodeteriorację zarówno organicznych, jak i nieorganicznych materiałów technicznych. Z analizy literatury wynika, że czynniki biologiczne (w tym głównie bakterie, sinice, zarodniki grzybów pleśniowych oraz glony) osadzają się na powierzchni szkła, inicjując z czasem procesy jego niszczenia. W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, przeprowadzono analizę nalotu biologicznego z 5 próbek szkła. Badania mikologiczne fragmentów szkła wykazały obecność zarodników grzybów pleśniowych z rodzajów: Aspergillus, Cladosporium, Chaetomium, Fusarium, Monocillium, Mucor, Penicillium, Trichoderma i Ulocladium.
EN
Microorganisms induce biodeterioration of both organic and inorganic building materials. From scientific literature it is clear that biological agents (mainly bacteria, cyanobacteria, mould spores and algae) settle on the surface of the glass, initiating in time the processes of its destruction. Biological corrosion is a consequence, among others. In the Institute of Environmental Engineering University of Zielona Góra , 5 samples of glass with visible bio-rays were analyzed. Microscopic examination of the glass fragments showed the presence of mould spores of the genus: Aspergillus, Cladosporium, Chaetomium, Fusarium, Monocillium, Mucor, Penicillium, Trichoderma and Ulocladium.
PL
Drewno zaatakowane przez owady szkodniki traci część swojej wytrzymałości mechanicznej. Celem pracy było zbadanie wpływu korozji biologicznej na zmniejszenie się wytrzymałości na zginanie i ściskanie wzdłuż włókien drewna jaworowego, stosowanego w budownictwie do elementów wykończeniowych, w tym do produkcji posadzek. Do pomiarów porównawczych użyto próbek o wilgotności równowagowej i normowych wymiarach, wykonanych ze zdrowego drewna tego gatunku oraz uszkodzonego poprzez owady. Zniszczenie tkanki drzewnej osłabiające strukturę materiału przyczyniło się do prawie czterokrotnego zmniejszenia się wytrzymałości drewna jaworowego na zginanie. Spadek jego wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien w wyniku wydrążenia chodników przez szkodniki techniczne był niemalże dwukrotny.
EN
Introduction and purpose: For many years dental fillings have been made of an amalgam of silver and mercury. In the oral cavity of patients with amalgam fillings, discoloration of the oral mucosa may be observed as a result of the penetration of the released silver and mercury particles into tissues. The research shows that mercury is constantly released in small amounts from amalgam fillings and can penetrate also into the jaw bone. In the moist environment of the oral cavity amalgams are subject to corrosion and in the presence of other metals may also cause the formation of a galvanic cell. The aim of this work was to determine silver concentration in the area of tissues discoloration (also known as amalgam tattoos), in the human skulls from the Second World War period. Material and methods: The research was conducted on 86 skulls from the Second World War period. Discoloration was observed in 8 skulls with preserved amalgam-filled teeth. Bone samples were scraped and also taken with a trephine at a depth of 6 mm. Results: We observed a similar penetration of silver into the bones of mandibles and maxillae, with no statistically significant differences. Conclusions: Amalgams are not the sole source of mercury (Hg) and silver (Ag), however further studies and thorough analysis of their influence are required. The observed penetration of silver ions into bone suggests that the amount of metals in the oral cavity, both as amalgams and dentures, should be as low as possible.
PL
Wstęp i cel pracy: Przez lata wypełnienia stomatologiczne były wykonywane z amalgamatu srebra i rtęci. W jamie ustnej pacjentów z wypełnieniami amalgamatowymi można zaobserwować przebarwienia śluzówki jamy ustnej, jako efekt penetracji uwalnianych do tkanek cząstek srebra i rtęci. Badania wykazują, że rtęć - w małych ilościach - jest stale uwalniana z wypełnień stomatologicznych. W wilgotnym środowisku jamy ustnej amalgamat ulega korozji biologicznej i w obecności innych metali może tworzyć ogniwo galwaniczne. Celem pracy było oznaczenie zawartości srebra w obszarze przebarwień tkanek, zwanych tatuażem amalgamatowym, w czaszkach ludzkich pochodzących z okresu II Wojny Światowej. Materiał i metody: Badaniu poddano 86 czaszek pochodzących z okresu II Wojny Światowej. W ośmiu z nich zaobserwowano przebarwienia pochodzące od zachowanych wypełnień amalgamatowych. Próbki kości szczęki i żuchwy zostały pobrane przy użyciu trepana z głębokości 6 mm. Wyniki: Zaobserwowano podobną penetrację srebra do kości szczęki i żuchwy-bez różnic istotnych statystycznie. Wnioski: Amalgamaty nie są jedynym źródłem rtęci i srebra, jednakże potrzebne są dalsze badania nad ich wpływem na organizm. Obserwowana penetracja jonów srebra do kości sugeruje, że ilość metali w jamie ustnej, zarówno w amalgamatach, jak i protezach dentystycznych, powinna być jak najmniejsza.
18
Content available remote Wybrane zagadnienia termomodernizacji budynków
PL
W artykule poruszono powszechnie znany problem termomodernizacji budynków i jego wpływ na dalszą ich eksploatację. Nie istnieją uniwersalne metody poprawy izolacyjności cieplnej przegród, które można stosować w każdych warunkach i na każdych powierzchniach. Wprowadzenie nowych warstw ocieplenia ma wpływ na procesy zachodzące wewnątrz przegród budowlanych, dlatego też należy go indywidualnie dobierać do wymagań stawianych przez przepisy [4] z uwzględnieniem rodzaju obiektu i jego elementów składowych oraz warunków eksploatacji. O tym zbyt często zapominają projektanci, wykonawcy i właściciele obiektów. Dowolność w stosowaniu metod dociepleń niejednokrotnie daje efekty odwrotne do oczekiwanych. W artykule omówiono kilka przypadków nietypowego zastosowania warstw izolacyjnych w budynkach wykonanych w technologiach tradycyjnych.
EN
The article deals with a commonly known problem of a thermal efficiency improvement of buildings and its influence on their further operation. There are no universal methods for the improvement of thermal insulation of barriers that could be applied under all conditions and on all surfaces. Introduction of new thermal insulation layers is not neutral for physical processes inside wall barriers, thus it should be selected individually for requirements resulting from regulations [4], taking into account the type of a building, the design of barriers as well as external and internal operating conditions. This is too often neglected by designers, contractors and owners of buildings. When insulation methods are not specifically selected, in many cases the effects are quite opposite to expectations. The paper describes a few instances of untypical use of insulation layers in buildings designed in modern and older technologies.
PL
W artykule, na podstawie studium pojedynczego przypadku, tj. pomennonickiej chaty w Chrystkowie, przedstawiono problem dotyczący wielu obiektów historycznych, w przypadku których zadecydowano o naprawie (wymianie) tylko tych elementów, których zewnętrzny wygląd świadczy o ich uszkodzeniu lub znacznym zużyciu technicznym. Podstawą takich działań jest ograniczenie do minimum ingerencji w „atrakcyjność” historyczną obiektów, które niekoniecznie muszą być zabytkami. Problemem natomiast zbyt często bywa powierzchowna ocena stanu faktycznego obiektu jako całości i ograniczenie do minimum zakresu naprawy, bez uwzględnienia wpływu takich działań na jego trwałość i dalszą eksploatację.
EN
The paper presents problem of many historical buildings for accepting the principle of repair (replacement) only those elements which are outward damage or technical considerable, based on a case study cottage located in the Chrystkowo. The basis for such activities is minimize interference for "attractiveness" of such historical objects that do not necessarily have to be monuments. However, this problem is often too superficial examination of the technical condition as a whole and minimalizing the range of repairs, excluding the impact of this actions on its durability and further lifetime.
PL
Zabytkowe kościoły znajdujące się na polskiej wsi lub w małych miejscowościach najczęściej są murowane z cegły. Jednak dość często można również spotkać interesujące architektonicznie i konstrukcyjnie obiekty, w których głównym materiałem budowlanym jest drewno. Występują dwa główne typy stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych: budowle szachulcowe z drewnianym szkieletem ścian i budowle wykonane w całości z drewna. Większość z nich powstała kilkaset lat temu. Często są zarejestrowane w krajowym rejestrze zabytków, a w każdym z nich przeprowadzono już różne naprawy lub przebudowy. W artykule przedstawiono wybrane, typowe budynki małych kościołów o konstrukcji drewnianej, a także przykład oceny stanu technicznego z analizą statyczną i wytrzymałościową wiejskiego kościółka o konstrukcji zrębowej.
EN
The most common structures of historic churches located in Polish countryside or in small towns are the brick masonry buildings. However, one can also find architecturally and structurally interesting objects in which the basic constructional material is wood. There are two main types of structural solutions applied: half-timbered buildings and buildings made completely of wood. Many of these buildings were created even several hundred years ago. Most of them are registered in the national monuments registry and each of them has undergone various repairs or refurbishments. The paper presents selected typical small timber churches and also an example of evaluation of the technical condition with static and strength analysis of a small countryside log wooden church.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.