Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PRINCE2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Projekty stanowią jeden z istotniejszych zakresów działalności wielu organizacji, szczególnie projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa, które są podstawowym źródłem rozwoju technologii mających wpływ na nasze bezpieczeństwo. Projekty wpływają na rozwój sektora bezpieczeństwa państwa oraz powiązanego z nim sektora prywatnego. Podnoszone bezpieczeństwo jest jedną z ważniejszych wartości dla każdego państwa, stąd środki finansowe przeznaczane na jego utrzymanie są znaczne. Przekłada się to na innowacje, rozwój, a także badania wykonywane w ramach omawianych projektów. Obecnie istnieje konieczność szerszego podejścia do realizacji projektów, szczególnie zarządzania nimi. Znaczenie stosowanych metodyk zarządzania projektami stale rośnie, gdyż bezpieczeństwo realizacji projektu, a także prawidłowość wydatkowania środków, ma istotne znaczenie dla instytucji finansujących oraz zamawiających. Wraz z finansowaniem projektów pojawiły się zagrożenia i nieprawidłowości w ich realizacji. Projekty dają wiele perspektyw, dzięki którym możliwe jest odmienne podejście do zarządzania działalnością danej organizacji. W wielu instytucjach sposób organizacji ich działań zaczyna się przekształcać w projektowy, ukierunkowany na złożone i szczególne przedsięwzięcia jakim są projekty. Zarządzanie projektami odgrywa ważną, a wręcz kluczową rolę w strategii działania współczesnych organizacji. Metodyki zarządzania projektami pozwalają zaś na usprawnienie realizacji projektów, w tym przedsięwzięć podejmowanych w ramach ich realizacji. W związku z dużą liczbą dostępnych metodyk zarządzania projektami, wybór odpowiedniej metodyki, uniwersalnego rozwiązania dostosowanego do danej instytucji, może być trudny. Zdarza się, że daną metodykę należy dostosować do indywidualnych potrzeb projektowych instytucji. W artykule podjęto charakterystykę najbardziej uniwersalnych metodyk zarządzania projektami, tych najczęściej wykorzystywanych. Uwagę skupiono na projektach z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, gdyż celem opracowania jest wskazanie najbardziej adekwatnej metodyki zarządzania w tak szczególnym obszarze, jakim jest bezpieczeństwo. Zatem podjęta w artykule analiza różnych metodyk zarządzania projektami dała podstawę do wskazanie jednej, zalecanej przez autorów metodyki zarządzania w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
EN
Projects are one of the most important areas of activity of many organizations, especially projects in the area of State security and defense, being the basic source of development of technologies affecting our security. Projects affect the development of the state security sector and the private sector associated with it. Security is one of the most important values for each country, hence the financial resources allocated for its maintenance are considerable. This means innovation, development, as well as research carried out under the aforementioned projects. Currently, there is a need for a wider approach to the implementation of projects, especially their management. The importance of applied project management methodologies is constantly growing, as the safety of project implementation, as well as the correctness of spending funds, is of great importance for financing institutions and contracting authorities. Along with the project financing, the risks and irregularities in their implementation have appeared. Projects offer many perspectives, thanks to which a different approach to the management of any organization’s activity is possible. In many institutions the way in which their activities are organized begins to be transformed into a project-oriented one, focused on complex and specific activities such as projects. Project management plays an important and even key role in the strategy of modern organizations. Project management methodologies allow for streamlining the implementation of the projects, including projects undertaken as part of their implementation. Due to the large number of available project man agement methodologies, the choice of a suitable methodology, a universal solution tailored to a given institution, can be difficult. It happens that a given methodology should be adapted to the individual needs of an institution. The article describes the most universal project management methodologies, the most commonly used ones. Attention was focused on the projects in the field of security and defense of the state, because the aim of the study is to indicate the most adequate management methodology in such a special area of security. Therefore, the analysis of various project management methodologies contained herein, gave the basis for indicating one, recommended by the authors, management methodology in projects in the area of security and defense of the state.
2
Content available remote Zarządzanie projektami w OBRUM sp. z o.o.
PL
W artykule przedstawiono wdrożoną do praktyki w OBRUM sp. z o.o. nową formę zarządzania - zarządzanie projektami. Omówiono przyjęte do stosowania metodyki PRINCE 2 oraz PMI z wprowadzonymi podległościami służbowymi. Opisano uzyskane korzyści i dalsze kierunki rozwoju zarządzaniem projektami, w tym wsparcie komputerowe.
EN
The paper presents a new form of management - project management - implemented at OBRUM. The adopted PRINCE2 and PMI methodologies are discussed along with the implemented reporting lines. The benefits obtained and future development trends in project management are described, including IT support.
PL
Artykuł ujmuje problematykę planowania dużych przedsięwzięć logistycznych. Jako dobrą praktykę, którą można wykorzystać do planowania przedstawiono metodyka PRINCE2, która umożliwia skuteczne zarządzanie projektami. Zastosowanie metodyki do zarządzania dużymi przedsięwzięciami logistycznymi niesie za sobą wiele korzyści zarówno w sferze organizacyjnej, jak również rozliczeniowej. Związane jest to z procesowym podejściem do zarządzania projektem, które ułatwia realizację procesów obejmujących organizację, planowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji przedsięwzięć logistycznych. Ponadto zaproponowano optymalną ścieżkę planowania dużych przedsięwzięć logistycznych opartą na metodyce PRINCE2, wzbogaconą o najlepsze techniki i narządzania zarządzania projektami. Dzięki, który można znaczącym stopniu zwiększyć skuteczność zarządzania dużymi przedsięwzięciami logistycznymi, w szczególności poprzez wyeliminowanie niekorzystnych zachowań pracowników realizujący tego typu projektu.
EN
Article recognizes the problems of logistics planning large projects. As a good practice, which can be used to plan shows the PRINCE2 methodology, which enables the effective management of projects. The application of the methodology to manage large projects logistics brings many benefits both in terms of organization, as well as settlement. This is due to the process approach to project management, which facilitates the implementation of processes including organization, planning, monitoring and control of the implementation of projects. In addition proposed the optimal path planning of large projects logistics based on PRINCE2 methodology, enriched with the best techniques and preparing project management.
4
Content available Risk management in e-learning projects
EN
The paper describes risk management process on the basis of one of leading methodologies Prince2 in e-learning project management. There have been defined basic ideas connected with project risk and Prince2 methodology. The main aim is to show practical side of risk management, techniques used for risk identification and assessment, common mistakes of project leaders and managers as well as necessary document templates. The work contains numerous tables and schemes which are aimed at better presentation of the discussed problem.
PL
Zarządzanie ryzykiem jest procedurą stosunkowo trudną do wdrożenia w budownictwie. Jednakże losowy charakter zjawisk mających wpływ na produkcję budowlaną zachęca do głębszych analiz nad tym zagadnieniem. Zakres referatu obejmuje krótką charakterystykę jednej z powszechnie wykorzystywanych metodyk – PRINCE2 z jednoczesnym uwypukleniem zarządzania ryzykiem na tle procesów stanowiących filary owej metodyki. Uwaga została skupiona na możliwości wykorzystania tzw. Rejestru Ryzyka w ramach przedsięwzięć budowlanych do utworzenia listy ryzyk, ich charakterystyki, określenia potencjalnej straty oraz zaproponowania odpowiedniej reakcji (planów rezerwowych).
EN
Risk management is a procedure that is relatively difficult to implement in construction industry. However, the random nature of phenomena influencing construction production encourages one to carry out more insightful analyses of this issue. The scope of the paper covers a brief description of one of the most widely used methodologies: PRINCE2. Risk management is emphasised against the processes constituting the pillars of that methodology. Attention is focused on the possibility to use the so-called Risk Register within construction projects to produce lists of risk and their description, to determine potential loss and to put forward proper responses (strategies of risk).
PL
Artykuł dotyczy problematyki metodyk prowadzenia projektów systemów pomiarowo-sterujących. W artykule przedstawiono koncepcję autorskiej metodyki opracowanej na podstawie metodyk już istniejących. Zaprezentowano założenia organizacji zespołu, cyklu życia i zarządzania czasem, procesy oraz eksperyment przeprowadzony z wykorzystaniem metodyki.
EN
Project management as well as control and measuring systems are the issues that the paper is focused on. It is the first time the correlation between them is discussed. The conception of the project management methodology developed on the basis of several existing methodologies is presented in the paper (Section 2). Key issues of team organization, life cycle, time management and processes (Fig. 1) are shown and described in order to fully understand the assumptions of the methodology (Section 3). To analyse correctness of the methodology, the experiment was conducted (Section 4) during which participants wrote programs for two distributed control and measuring systems with use of the software engineering technic - Test-Driven Development methodology with dedicated LabVIEW tools (NI Unit Test Framework Toolkit and JKI VI Tester). The positive result of the experiment as well as reception of the developed approach proved methodology to be highly usable for the environment of control and measuring systems.
7
Content available Zarządzanie projektem według PRINCE2. Cz.2
PL
PMBoK (Project Management Body of Knowledge - Kanon wiedzy o zarządzaniu projektami) i PRINCE2 (Projects in Controlled Environments - Projekty w Sterowalnych Środowiskach) należą do najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami. Metodyki te odmiennie identyfikują zagadnienia o najistotniejszym znaczeniu dla dobrego zarządzania projektem. W opracowaniu przedstawiono genezę, istotę i charakterystykę metodyk PMBoK i PRINCE2. Ponadto, wskazano podstawowe podobieństwa i różnice tych metodyk, konieczne do uwzględnienia przy wyborze wzorca systemu zarządzania projektami.
EN
PMBoK (Project Management Body of Knowledge) and PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) are among the most popular methodologies for project management. These methodologies identify different issues as the most important for good management of a project. This paper describes the origins, essence and characteristics of the PMBoK and PRINCE2 methodologies. It also indicates the basic similarities and differences between the methodologies which must be borne in mind when choosing a model for a project management system.
8
Content available Zarządzanie projektem według PMBoK. Cz.1
PL
PMBoK (Project Management Body of Knowledge - Kanon wiedzy o zarzadzaniu projektami i PRINCE2 (Projects in Controlled Environments - Projekty w Sterowalnych Środowiskach) należą do najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami. Metodyki te odmiennie identyfikują zagadnienia o najistotniejszym znaczeniu dla dobrego zarządzania projektem. Przedstawiono genezę, istotę i charakterystykę metodyk PMBoK i PRINCE2. Ponadto, wskazano podstawowe podobieństwa i różnice tych metodyk, konieczne do uwzględnienia przy wyborze wzorca systemu zarządzania projektami.
EN
PMBoK (Project Management Body of Knowledge) and PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) are among the most popular methodologies for project management. These methodologies identify different issues as the most important for good management of a project. This paper describes the origins, essence and characteristics of the PMBoK and PRINCE2 methodologies. It also indicates the basic similarities and differences between the methodologies which must be borne in mind when choosing a model for a project management system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.