Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  single-family house
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Wybrane aspekty techniczne termomodernizacji elewacji budynków jednorodzinnych
PL
Celem artykułu jest omówienie właściwości techniczno-użytkowych (innych niż właściwości termoizolacyjne oraz bezpieczeństwo ogniowe) systemów stosowanych w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych mających wpływ na ich przydatność użytkową oraz bezpieczeństwo użytkowania.
EN
The aim of the article is to discuss the technical and operational properties (other than thermal insulation properties and fire safety) of the systems used in thermal modernization projects that affect their usability and safety of use.
2
Content available remote Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym
PL
W artykule przedstawiona została analiza sposobu połączenia ściany zewnętrznej ze ścianą fundamentową i podłogą na gruncie pod kątem minimalizacji strat ciepła dla wybranych detali architektonicznych połączeń elementów. Analiza uwzględniać będzie ścianę zewnętrzną ocieploną systemem ETICS i ścianę przyziemia wykonaną z betonu komórkowego w trzech wariantach bez ocieplenia, z ociepleniem oraz z pustakiem cokołowym.Uzyskane wyniki otrzymano na podstawie obliczeń w programie numerycznym Therm. Dokonano analizy uzyskanych wyników w aspekcie wartości liniowych współczynników przenikania ciepła oraz temperatur na wewnętrznych powierzchniach przegrody.
EN
The article presents the analysis of the method of connecting the external wall with the foundation wall and the floor on the ground in terms of minimizing heat loss for selected architectural details of element connections. The analysis will take into account the external wall insulated with the use of ETICS system and the basement wall made of cellular concrete in three variants: without insulation, with insulation and with a hollow blocks.The results were obtained on the basis of calculations in the Therm numerical program. The obtained results were analysed in terms of the linear heat transfer coefficients values and temperatures on the internal surfaces of the partition.
PL
Dachy pokryte roślinnością, zwana najcześciej dachami zielonymi, to prężnie rozwijająca się gałąź ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Poza budynkami wielorodzinnymi oraz buirowcami coraz częściej widujemy je również na dachach domów jednorodzinnych. Tym, kórzy zamierzaja wdrożyć to rozwiązanie sami lub są częścią instytucji inwestującej w ekologiczne budownictwo, prezentujemy krótki poradnik, na co zwrócic uwagę i o czym pamiętać, aby inwestycja w zielony dach przysporzyła samych korzyści.
PL
Budownictwo willowe po roku 1914 stanowi różnorodną i rozległą grupę obiektów. Brak systemu ich wartościowania powoduje, że ich analizy stanowią żmudny i złożony proces. Ich zasadność odnieść się może głównie do tendencji architektoniczno-urbanistycznych, w tym: ich wpływu na przestrzeń wcześniej powstałych osiedli, oceny jakości architektury w kontekście krajobrazowym i ciągłości tradycji projektowych, oraz jakości współczesnych ingerencji związanych z pracami renowacyjnymi. Szczególna ważna wydaje się ochrona objętych rejestrem willi z okresu dwudziestolecia międzywojennego, gdyż ich wartość kulturowa oraz jakość krajobrazu, które współtworzą razem z towarzyszącymi ogrodami, jest niezwykle znacząca dla tożsamości miasta.
EN
Villa architecture after 1914 comprises a diverse and extensive group of buildings. The lack of a system of valuating them leads to their analyses being a time-consuming and complex process. Their justification can refer primarily to architectural and urban planning tendencies, including: the impact on the space of previously built estates, the assessment of the quality of their architecture in the landscape context and the continuity of design traditions, contemporary interventions associated with renovation work. The protection of villas from the interwar period, appears to be particularly important. Their cultural value and the quality of the landscape, that they co-create with their accompanying gardens is highly significant to the identity of the city.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w ITB model do oceny jakości środowiska wewnętrznego budynków (IEQ) oraz jego modele cząstkowe obejmujące komfort cieplny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny i komfort wizualny. Model wykorzystano do oceny przykładowego budynku wzniesionego w standardzie niemal zeroenergetycznym (NZEB) w oparciu o pomiary fizyczne w środowisku wewnętrznym. Wyniki wartości indeksów modeli cząstkowych można agregować do odsetka przewidywanych zadowolonych użytkowników na bazie publikowanych wyników badań sensorycznych.
PL
W artykule przedstawiłem wyniki badań kilkuset wykonanych świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektowanych charakterystyk energetycznych dla budynków mieszkalnych. Celem przeprowadzonych badań była próba określenia wpływu zmian w Prawie budowlanym polegających na stopniowym zaostrzaniu wymagań dotyczących energooszczędności projektowanych budynków, a także wprowadzenia Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, której celem było wykonanie prawa Unii Europejskiej, w tym m.in. uporządkowanie wymagań dotyczących zakresu, metod oraz kontroli certyfikacji energetycznej w Polsce. Przeprowadzone przeze mnie badania poddają analizie szereg parametrów projektowanych oraz wznoszonych budynków na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Ich wyniki wskazują, że wprowadzone przepisy mogą wywierać niekorzystny wpływ na proces dążenia do standardu nZEB w Polsce.
EN
The article presents the results of research on several hundred energy performance certificates prepared by the author and designed energy characteristics for residential buildings. The purpose of the conducted research was an attempt to determine the impact of changes in the Building law, consisting in gradual tightening of the energy efficiency requirements of the proposed buildings and the introduction of the Act on the energy performance of buildings, the purpose of which was to implement European Union law, including ordering the requirements regarding the scope, methods and control of energy certification in Poland. The research conducted by the author analyzes a number of the parameters of the designed and erected buildings during the last 5 years. Their results indicate that the introduced regulations may have an adverse effect on the process of striving for the nZEB standard in Poland.
PL
W artykule przedstawiono ocenę wybranych parametrów jakości energetycznej budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować rzeczywisty standard ochrony cieplnej analizowanych budynków oraz odnieść się do obiegowych opinii o systemie drewnianego budownictwa szkieletowego.
EN
The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinions about the system of wooden frame construction.
PL
Artykuł omawia zagadnienia dotyczące szczelności budynku. W części teoretycznej przytoczono m.in. najważniejsze informacje dotyczące parametrów określających szczelność. Omówiono również badanie pomiaru szczelności budynku metodą ciśnieniową z wykorzystaniem drzwi nawiewnych. W części praktycznej zaprezentowano badanie wykonane zgodnie z PN-EN 13829:2002. Zaprezentowano wynik testu przeprowadzonego w budynku jednorodzinnym wzniesionym w technologii murowanej przed i po poprawie błędów wykonawczych.
EN
The paper explains airtightness of the buildings. Theoretical part of paper brings legal aspects of building airtightness tests and requirements. The rules of performing the tests have been explained. Practical part of article presents case study performed according to PN-EN 13829. The results of airtightness test of the single family brick building are presented before and after proposed modifications of the building partitions and installations.
PL
Przeszklenia w budownictwie jednorodzinnym energooszczędnym pełnią istotną funkcję w kształtowaniu bilansu energetycznego budynku. Przez przeszklenia zachodzi strata ciepła przez przenikanie. Dzięki przeszkleniom zachodzi również uzysk energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Nadmierny uzysk energii cieplnej w okresie letnim może doprowadzać do przegrzewania się pomieszczeń i jest zjawiskiem niepożądanym. Ściany budynków energooszczędnych charakteryzują się dodatkowo dość niskim współczynnikiem przenikania ciepła, co utrudnia odprowadzanie nadmiaru zysków słonecznych z pomieszczeń. Ekspozycja warstw akumulacyjnych na promieniowanie słoneczne w okresie letnim jest również zjawiskiem niekorzystnym. Warstwy akumulacyjne oddają uzyskane ciepło z parogodzinnym przesunięciem w czasie i ich niekorzystne usytuowanie może doprowadzić do przegrzewania się pomieszczeń. Niezbędny staje się system wentylacji pomieszczeń, który usuwa nadmiar ciepła. Nadmierne zyski słoneczne powodują konieczność intensywniejszej pracy instalacji wentylacji sprzyjając zwiększeniu energochłonności budynku. Z tego powodu odpowiednie umieszczenie przeszkleń w bryle budynku, ich wielkość, orientacja względem stron świata oraz parametry stosowanego szkła są niezwykle istotne w kształtowaniu struktury budynku energooszczędnego. Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego „g” określa, w jakim stopniu energia promieniowania słonecznego przenika przez szybę do wnętrza. Większa wartość współczynnika oznacza, że zyski energetyczne są wyższe. Zyski z promieniowania słonecznego w okresie zimowym są korzystne i przyczyniają się do poprawy bilansu energetycznego budynku. Ukształtowanie struktury budynku jednorodzinnego energooszczędnego powinno umożliwiać zatem zyski z promieniowania słonecznego w okresie zimowym oraz w okresach przejściowych, a zapobiegać ich powstawaniu w okresie letnim.
EN
Glazing in energy-efficient single-family housing play a significant role in shaping the energy balance of a building. Heat loss through windows occurs due to transmission. There also occurs heat gain from solar radiation through glazing. Excessive heat gain in the summer can lead to overheating of rooms and is undesirable. The walls of energy-efficient buildings are additionally characterised by a fairly low heat transfer coefficient, making it difficult to discharge excess solar heat from the rooms. The exposure of accumulation layers to solar radiation in the summer is another negative phenomenon. Accumulation layers release the gained heat with a few hours’ time lag and their unfavourable position may result in overheating of rooms. Ventilation system which removes excess heat becomes necessary. Excessive solar gains necessitate a more intensive work of the ventilation system, which is conducive to increasing the energy consumption of the building. For this reason, proper placement of glazing in the body of a building, their size, orientation towards cardinal points and parameters of the used glass are extremely important in shaping the structure of an energy-efficient building. The total solar energy transmittance factor (g-value) determines the extent to which solar radiation enters the interior through the glass. A higher value of the coefficient means that energy gains are higher. Solar heat gains in the winter are beneficial and contribute to improving the energy balance of a building. Therefore, shaping the structure of an energy-efficient single-family house should allow for the solar gains in the winter and during the transitional periods, but prevent their occurrence in the summer.
PL
Przedstawiono zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach. Scharakteryzowano współczynniki wydajności pomp ciepła. Przeanalizowano aspekty energetyczno-ekologiczne systemów ogrzewania w domach jednorodzinnych. Zaproponowano rozwiązanie multiwalentnego systemu ogrzewania z pompą ciepła jako głównym źródłem ciepła.
EN
The use of renewable energy sources in buildings has been presented. The coefficients of heat pumps’ performance have been characterized. The energy and ecological aspects of operating of heating systems in a single-family houses have been analysed. The solution of multivalent heating systems with a heat pump as a primary source of heat was proposed.
13
Content available Wewnątrz - zewnątrz domu
PL
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z rekreacją, występującą w przestrzeniach architektonicznych jednorodzinnych domów zlokalizowanych w krajobrazie w terenach poza miastem. Funkcja wypoczynku odgrywa w przestrzeni domu wolno stojącego bardzo ważną rolę, ponieważ związana jest na co dzień z życiem rodziny. Artykuł prezentuje trzynaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów drugiego roku wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pokazują, zdaniem autora, tęsknotę do zamieszkania w naturalnym środowisku, w otoczeniu łąk, lasów, jezior, gór, mórz etc. w odosobnieniu, ciszy i spokoju. Dążenia i marzenia mieszkańców do bycia na co dzień z naturą znajdują swoje odbicie w projektowaniu oraz realizacji miejsc zamieszkania w środowisku mieszkaniowym wzajemnie ściśle powiązanym ze środowiskiem przyrodniczym.
EN
The paper discusses the issues tied with recreation in the architectural spaces of single-family detached houses located within the landscape outside of cities. Recreation plays a very important role in the space of a single-family detached house, as it is tied with the everyday life of a family. The paper presents thirteen award-winning architectural and urban designs developed by second year students during the 2015/2016 academic year, developed at the Chair of the Housing Environment of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. According to the author’s opinion, they illustrate the yearning for a life in a natural environment, surrounded by meadows, forests, lakes, mountains and seas, in isolation, peace and quiet. The efforts and dreams of inhabitants who want to be surrounded by nature every day have been reflected in the design and construction of residential areas in a housing environment that is strictly and mutually tied with the natural environment.
PL
W artykule przedstawiono metodę prognozowania wpływu drgań na budynki mieszkalne z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Drgania komunikacyjne mogą doprowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, a nawet do awarii budynku. Najczęstszym efektem są jednak rysy, pękanie tynku i wypraw. Metody oparte na sztucznej inteligencji są przybliżone, ale stanowią wystarczająco dokładną i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych pomiarów.
EN
The article presents the method of forecasting the impact of vibrations on residential buildings using the artificial neural networks. Traffic – induced vibrations may damage to structural elements or even lead to structural collapse. However the most common effect is cracking of plaster. Methods based on artificial intelligence are approximate, but they are enough reliable and economical alternative way to traditional measurements.
16
Content available remote Modelowanie strefy buforowej w domu jednorodzinnym
PL
Strefy buforowe, ze względu na zmniejszenie różnic temperatury po obu stronach przegród, powinny ograniczać straty ciepła w sezonie grzewczym oraz lepiej zabezpieczać budynek przed przegrzewaniem w lecie. Ich funkcjonowanie zależy jednak od wielu czynników, zarówno pogodowych, jak i właściwości samej strefy buforowej: jej wielkości i lokalizacji, szczelności przegród i wielkości przeszkleń. Opisane w artykule badania nad zasadnością stosowania stref buforowych polegały na kalibrowaniu modelu komputerowego, tak aby w wyniku symulacji otrzymać wartości temperatury w pomieszczeniach, zbliżone do zmierzonych. Pomiary prowadzone były w budynku jednorodzinnym, wykonanym w technologii szkieletu drewnianego, posiadającym kilka stref buforowych, takich jak oranżeria czy poddasze nieużytkowe. Wyniki badań wskazują na rzeczywiste zyski cieplne uzyskane dzięki strefie buforowej. Pomiary temperatury na zewnątrz i wewnątrz budynku pozwoliły również określić kierunki przepływu ciepła przez oranżerię. Docelowym efektem badań, których fragment opisuje artykuł, jest sprawdzenie, jak zmienia się zapotrzebowanie na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji istniejącego budynku jednorodzinnego w zależności od zmiany parametrów jego stref buforowych. Badania te są kontynuacją analiz koncepcji „Domu w Domu”, będącego przykładem wykorzystania podwójnej fasady jako strefy buforowej.
EN
Buffer zones, due to reduced temperature fluctuations on both sides of partitions, should reduce heat loss during the heating season and provide better protection against overheating in summer. However, their operation depends on many factors – weather, size and location of the zone, partition airtightness and glazing proportions. The research on buffer zones and justness of their use in Polish climate, presented in this article, consists of the computer model calibration, which aimed to achieve similar simulated temperatures to the measured values in particular zones. The existing building, in which measurements were conducted, is a single-family house with a wooden frame construction. It has several buffer zones: sunspace, unheated attic and garage. The results show the actual heat gains obtained through the buffer zone. Temperature measurements inside and outside the building also enabled determining the direction of heat flow through the sunspace. The long-range scope of the research, which fragment is described in this article, is to check the relationship between parameters of the buffer zone and energy demand of a single family house. These studies are a continuation of analyses of the Double Skin House concept, which is an example of the use of the double façade as a buffer zone.
PL
Trudności prognozowania, zwłaszcza w przypadku relatywnie długiego cyklu życia obiektów budowlanych, nastręczają wielu problemów. W związku z tym w projektowaniu należy uwzględniać rozwiązania elastyczne, pozwalające na dostosowanie się do zmieniających się w czasie potrzeb i wymagań w celu redukcji kosztów, zmniejszenia zużycia energii, a także podniesienia komfortu użytkowania. W artykule przedstawiono analizę elastycznego doboru różnych systemów ogrzewania domu jednorodzinnego, działających w układach biwalentnych, wspomaganych odnawialnymi źródłami energii. Za pomocą analizy cyklu życia obiektu (LCC) oraz metody Monte Carlo oceniono różne scenariusze zmian cen energii. We wnioskach wykazano zasadność stosowania elastycznych rozwiązań w budownictwie.
EN
The difficulty in forecasting the future causes many problems, because of that, the design of objects should be based on flexible solutions that allow adjusting to needs during the time and requirements in order to reduce costs, energy consumption and improve user comfort. The paper presents the analysis of a flexible selection of different heating systems for single - family home, operating as bivalent systems, supported by renewable energy sources. The analysis refers to the life cycle (LCC) and uses a Monte Carlo method for different scenarios of changes in energy prices. Article demonstrates the legitimacy of the application of flexibility in civil engineering.
PL
W artykule zaprezentowany został uproszczony projekt układ napędu bramy skrzydłowej do zastosowań w budynkach jednorodzinnych.
PL
Instalacja elektryczna stanowi układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii ­ zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.
PL
Od lat propagujemy budowę domów energooszczędnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że to wiaśnie energia zużywana przez budownictwo mieszkaniowe ma ogromny wpływ na środowisko. W kolejnym odcinku naszego cyklu przedstawiamy zagadnienie konstrukcji i technologii.
EN
We've been popularizing the idea of building energy-efficient houses for years. Because, without a doubt, it is precisely the energy consumed by residential housing which has an enormous impact on the environment. In the next part of our series we present the subject of construction and technology.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.