Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akumulatory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Waste management in Poland and in other EU countries
EN
The subject of publication includes basic information on the waste management in Poland as compared to other EU countries and on the selected post-consumer waste, occurring in Poland. In the paper, the problems of the waste accumulation on the landfills in Poland and in the EU and the threats, connected with this problem, have been presented. The factors, enabling the effective recycling process have been indicated. Frequent technological changes of the manufactured products and the increasing demand on the mentioned products requires a special approach to the process of their recycling in accordance with the requirement of the natural environment.
PL
Tematyka publikacji obejmuje podstawowe informacje o gospodarce odpadami w Polsce w porównaniu z krajami UE oraz wybranych odpadach poużytkowych występujące w Polsce. W artykule przedstawiono problem gromadzenia odpadów na składowiskach w Polsce i UE oraz niebezpieczeństwa z tym związane. Wskazano czynniki umożliwiające prowadzenie efektywnego procesu recyklingu. Częste zmiany technologiczne wytwarzanych produktów oraz zwiększający się na nie popyt wymaga szczególnego podejścia do procesu ich recyklingu, zgodnie z wymogami środowiska naturalnego.
PL
Rozważono zastosowanie nowoczesnych zespołów trakcyjnych na liniach pasażerskich Trójmiasta. Zaproponowano budowę linii Gdańsk Śródmieście – Orunia Górna oraz odtworzenie komunikacji do północnych dzielnic Gdyni. Przeanalizowano trójmiejski układ komunikacyjny dla ruchu pociągów z zasobnikami energii. Zaproponowano trasę Orunia Górna – Wrzeszcz – Osowa – Chylonia – Port Oksywie z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi. Wykonano wstępne obliczenia.
EN
The application of modern EMUs in Trójmiasto has been discussed in the paper. A new line between Gdańsk Śródmieście and Orunia Górna has been proposed as well as the reconstruction of lines running to northern quarters of Gdynia. Trójmieście transport system has been analysed from the viewpoint of operation of energy storage trains. Moreover the route Orunia Górna – Wrzeszcz – Osowa – Chylonia – Port Oksywie has been proposed, with alternating electrified and non-electrified sections. The initial calculations have been conducted.
EN
The application of modern EMUs in Trójmiasto has been discussed in the paper. A new line between Gdańsk Śródmieście and Orunia Górna has been proposed as well as the reconstruction of lines running to northern quarters of Gdynia. Trójmieście transport system has been analysed from the viewpoint of operation of energy storage trains. Moreover the route Orunia Górna – Wrzeszcz – Osowa – Chylonia – Port Oksywie has been proposed, with alternating electrified and non-electrified sections. The initial calculations have been conducted.
PL
Rozważono zastosowanie nowoczesnych zespołów trakcyjnych na liniach pasażerskich Trójmiasta. Zaproponowano budowę linii Gdańsk Śródmieście – Orunia Górna oraz odtworzenie komunikacji do północnych dzielnic Gdyni. Przeanalizowano trójmiejski układ komunikacyjny dla ruchu pociągów z zasobnikami energii. Zaproponowano trasę Orunia Górna – Wrzeszcz – Osowa – Chylonia – Port Oksywie z naprzemiennie występującymi odcinkami zelektryfikowanymi i niezelektryfikowanymi. Wykonano wstępne obliczenia.
PL
W artykule przedstawiono problematykę odzysku surowców metalicznych z baterii i akumulatorów w Polsce. Na podstawie dostępnych danych o ilości wytwarzanych odpadów (GIOŚ, GUS), wielkości produkcji, a także przeglądu literatury w zakresie możliwości technologicznych odzysku oraz weryfikacji z recyklerami, dokonano oszacowania ilości możliwych do odzyskania różnych metali w chwili obecnej oraz w perspektywie kilkunastu lat. Przyjęto optymistyczne założenie, iż zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, działania w zakresie recyklingu i pozyskiwania metali z odpadów będą w Polsce wspierane. Jest to o tyle realistyczne, iż w styczniu 2019 r. utworzono nową Krajową Inteligentną Specjalizację Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady. Ponadto od kilku lat prowadzona jest szeroka dyskusja nad wdrożeniem Polityki Surowcowej Państwa, w której planowany jest również filar dotyczący pozyskiwania surowców z odpadów. Również dynamiczny rozwój wysokich technologii zwiększa zapotrzebowanie na różne surowce, w tym metale rzadkie, stąd można uznać, iż nie będzie dodatkowych ograniczeń prawnych, środowiskowych, społecznych dla pozyskiwania surowców z odpadów.
EN
The article presents the issues connected with recovery of metals from batteries and accumulators in Poland. On the basis of available data about - the amount of generated waste (GIOŚ, GUS), volume of production, as well as literature review on possibilities of technological recovery and after verification with recyclers - the amount of metals to be recovered was estimated, at present and in the future. It was assumed that implementation of circular economy concept in Poland will support activities in the field of recycling and recovering metals from waste. Moreover a new National Smart Specialization was created in January 2019, entitled The circular economy - water, fossil, raw materials, waste. In addition, the proposal of the Mineral Policy of Poland implementation with the pillar on raw materials recovery from waste has been broadly discussed. Also the dynamic development of high technologies increases the demand for various raw materials, including rare metals. Therefore, it can be considered that it will be no additional legal, environmental or social barriers to recover metals from waste
EN
The paper assesses the possibilities of metallic raw materials recovery from batteries and accumulators in Poland. On the basis of available data on the amount of waste generated (CIEP, Statistics Poland), production volume as well as literature review in the field of technological recovery and verification with recyclers, an estimation of the amount of recoverable metals was calculated, at the present time and over a dozen or so years. Assumptions were adopted that in line with the concept of a circular economy, activities in the field of recycling and obtaining metals from waste will be supported in Poland. It is realistic because in January 2019 a new National Intelligent Specialization – The Circular Economy - water, fossil raw materials, waste was created. Moreover, for a few years there has been a broad discussion on the implementation of the State's Raw Materials Policy, in which obtaining raw materials from waste is also planned. In addition, within EU policy there has been already implemented a strong policy support in both batteries production and recovery, therefore the EU activities and policy have also presented.
PL
W pracy oceniono możliwości odzyskiwania surowców metalicznych z baterii i akumulatorów w Polsce. Na podstawie dostępnych danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów (GIOŚ, Statistics Poland), wielkości produkcji, a także przeglądu literatury w dziedzinie odzysku i weryfikacji z podmiotami zajmującymi się recyklingiem, obliczono oszacowane ilości metali odzyskiwalnych obecnie i w perspektywie kilkunastu lat. Przyjęto założenia, że zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce wspierane będą działania w zakresie recyklingu i pozyskiwania metali z odpadów. Jest to realistyczne, ponieważ w styczniu 2019 r. powstała nowa krajowa inteligentna specjalizacja - gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady. Ponadto od kilku lat toczy się szeroka dyskusja na temat wdrażania polityki państwa w zakresie surowców, w której planowane jest również pozyskiwanie surowców z odpadów. Ponadto w ramach polityki UE wdrożono już silne wsparcie polityczne zarówno w zakresie produkcji, jak i recyklingu baterii. Przedstawiono działania i politykę UE w tym zakresie.
PL
Przedstawiony artykuł dotyczy zasad doboru i badań temperaturowych akumulatorowych źródeł energii elektrycznej przeznaczonych do pracy w warunkach terenowych. Zaproponowano metodykę doboru rodzaju akumulatora i określania jego niezbędnej pojemności. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły prawidłowość przyjętych rozwiązań, zaś badania temperaturowe pozwoliły ograniczyć pierwotnie przewidywaną pojemność.
EN
The presented article concerns the principles of selection and temperature testing of battery-powered electric energy sources intended for work in field conditions. The methodology of choosing the type of battery and determining its necessary capacity has been proposed. The results of the conducted tests confirmed the correctness of the adopted solutions, while temperature tests allowed to limit the initially anticipated capacity.
7
Content available remote Alternatywne źródła zasilania układów mobilnych
PL
Artykuł przedstawia źródła zasilania stosowane obecnie w układach mobilnych, takich jak niewielkie urządzenia elektroniczne czy roboty mobilne. Omówiono alternatywne źródła zasilania oraz podano ogólne wytyczne ich doboru do tego typu układów.
EN
The paper presents the current power source in mobile systems such as small electronic devices and mobile robots. Alternative power sources are discussed. The general guidelines for the selection of power sources in this type of system are has been given.
PL
Zdzisław Stanecki może być uważany za pierwszego lwowskiego przedsiębiorcę, który, w odróżnieniu od innych praktykujących w mieście nie tylko zajmował się instalowaniem elektrycznego oświetlenia w pomieszczeniach mieszkaniowych i zakładach przemysłowych, lecz również sam produkował wyroby elektrotechniczne. Przed rozpoczęciem działalności jako samodzielny inżynier i właściciel przedsiębiorstwa elektrycznego Zdzisław Stanecki był nauczycielem akademickim, dzięki czemu otrzymał gruntowne podstawy naukowe do dalszej działalności.
EN
Zdzislaw Stanecki may be considered the first Lviv businessman who, unlike other practitioners in the city, not only dealt with the installation of electric lighting in residential rooms and industrial plants, but also himself produced electrotechnical products. Before starting his activity as an independent engineer and owner of an electric company, Zdzislaw Stanecki was an academic teacher, thanks to which he received a thorough scientific basis for further activities.
9
Content available Elektryczne pojazdy transportowe
PL
W artykule przedstawiono przegląd modeli samochodów ciężarowych o napędzie elektrycznym. Głównymi zaletami tych pojazdów jest niski poziom emitowanego hałasu, brak emisji gazów spalinowych oraz mniejsza awaryjność zespołów napędowych. Ograniczenie stanowi krótki dystans przejazdu na jednym ładowaniu baterii oraz długi czas ładowania akumulatorów.
EN
The article presents an overview of truck models with electric drive. The main advantages of these vehicles are the low level of noise emitted and the lack of exhaust gas emissions as well as less failure of the drive units. The limitation is a short travel distance on one battery charge and a long battery charging time.
PL
Na co wskazują dane zawarte w rocznym raporcie o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami za 2016 r.? Czy system gospodarki odpadami wymaga przemodelowania?
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu funkcjonalizowanych klatkowych oligosilseskwioksanów (POSS) jako dodatków do matryc polimerowych na właściwości fizykochemiczne i elektrochemiczne hybrydowych żelowych elektrolitów polimerowych do akumulatorów litowo-polimerowych. Funkcjonalizacji POSS dokonano, stosując katalizowaną reakcję hydrosililowania. Badania wykazały, że otrzymane żelowe elektrolity z dodatkiem funkcjonalizowanych POSS cechuje wysoka zdolność do absorpcji fazy ciekłej przez membrany zawierające dodatek POSS w stosunku do membran z czystego kopolimeru poli(fluorek winylidenu)/heksafluoropropylen (PVdF/HFP), co przekłada się na zwiększenie przewodnictwa właściwego i stabilność elektrochemiczną badanych układów.
EN
A cage polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) was functionalized in reaction with limonene or pinene and used as an additive to poly(vinylidene fluoride)/hexafluoropropylene copolymer matrix and studied for physicochem. and electrochem. parameters as hybrid gel electrolytes to Li-polymer batteries. The hybrid gel electrolytes showed an improved solvent uptake and significantly higher cond. as compared to membranes without POSS.
PL
Przedstawiono analizę wpływu dodatku cieczy jonowej do elektrolitu akumulatora kwasowo- ołowiowego na właściwości korozyjne kolektora prądowego wykonanego ze stopu PbCaSn. Wykorzystano wodorosiarczanową( VI) polimerową ciecz jonową oraz ciecze zawierające aniony diwodoroboranowe i diwodorofosforanowe( V). Wykazano pozytywny wpływ wybranych związków na potencjały wydzielania tlenu oraz wodoru, co wskazuje na zwiększoną stabilność elektrochemiczną badanych układów. Ciecze jonowe wpłynęłypozytywnie również na właściwości korozyjne badanych układów, powodując zmniejszenie prądów korozji oraz przesunięcie potencjałów korozji w stronę wartości bardziej dodatnich. Szczególnie widoczne było to dla cieczy zawierającej w swojej strukturze aniony diwodoroboranowe. Związek ten spowodował powstanie warstewki na powierzchni elektrody, która w znacznym stopniu zahamowała proces korozji badanego stopu ołowiu.
EN
A poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) bisulfate ionic liq. and 2 its modifications with dihydroborate and dihydrophosphate anions were added to the Pb-acid battery electrolyte to study their effect on H2 and O2 evolution potentials and corrosion current and potential. The ionic liq. with bisulfate and dihydroborate anions significantly reduced corrosion current and increased the corrosion potential after 5 h. A passive layer was formed on the working electrode and stopped the corrosion.
13
Content available remote Wpływ dodatków węglowych na pojemność elektrod typu AB₅
PL
Omówiono wpływ dodatków węglowych na właściwości pojemnościowe i żywotność ujemnych elektrod systemów Ni-MH. Głównym składnikiem badanych elektrod był wieloskładnikowy stop typu AB₅ odwracalnie absorbujący wodór, który wytworzono metodą topnienia łukowego. Jako dodatki do masy elektrodowej zastosowano komercyjne nanorurki węglowe oraz grafit łuskowy. W celu przygotowania kompozytu węgiel/stop w różnych proporcjach składników zastosowano proces wysokoenergetycznego mielenia. Właściwości elektrochemiczne materiałów elektrodowych z domieszką węgli, takie jak pojemność i odporność cykliczna, wyznaczono różnymi technikami elektrochemicznymi. Wyniki pokazują, że dodatek niewielkiej ilości nanorurek węglowych, a nawet grafitu, poprawia wydajność elektrochemiczną w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla nie domieszkowanej węglem elektrody ujemnej.
EN
An alloy of stoichiometric formula MmNi3.55Al0.3Mn0.4Co0.75, where Mm was a metal mixt. (29.7% La, 49.9% Ce, 15.4% Nd and 5.0% Pr by mass) was made by arc melting and milled with C nanotubes or graphite for different mass proportions of ingredients to produce electrode materials. The addn. of 2.5% C resulted in increasing the electrochem. efficiency of the tested electrodes.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad syntezą i właściwościami nanokompozytów tlenków żelaza, tytanu i cyny z grafenem płatkowym pod kątem ich zastosowania jako materiałów anodowych w ogniwach litowo-jonowych. Kompozyty tlenek metalu/grafen wytwarzano metodą solwotermalną z jednoczesną syntezą tlenków i osadzaniem ich na płatkach grafenowych. Otrzymano 3 materiały z dobrze zdyspergowaną fazą tlenkową w postaci nanocząstek pokrywających równomiernie płatki zredukowanego tlenku grafenu. Przeprowadzono proces odwracalnej insercji kationów litu w otrzymane materiały, wyznaczając podstawowe parametry elektrochemiczne, takie jak pojemność odwracalna, pojemność nieodwracalna i wydajność ładowania. Stwierdzono, że największą pojemność początkową wykazują kompozyty z tlenkami żelaza i cyny, a kompozyt z tlenkiem tytanu, pomimo relatywnie małej pojemności odwracalnej, cechuje się najlepszą stabilnością cykliczną. Materiały tego typu mogą być wykorzystane w technologiach ogniw litowo-jonowych przeznaczonych do różnych zastosowań.
EN
TiO₂, SnO₂ and Fe₃O₄ nanoparticles were deposited on the graphene oxide flakes, mixed with C nanotubes and poly(vinylidene fluoride)/hexafluoropropylene copolymer and studied for reversible and irreversible capacity and charging efficiency in Li-ion battery. The Fe and Sn oxide-based composites exhibited the highest initial capacities, whereas the TiO₂-based composite showed the best cyclic stability, in spite of a relatively low capacity.
15
Content available remote Ciecze jonowe jako dodatek do masy elektrodowej akumulatorów kwasowo-ołowiowych
PL
Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych właściwości akumulatorów kwasowo-ołowiowych z cieczami jonowymi zastosowanymi jako dodatek do materiału elektrodowego płyt dodatnich w porównaniu z eksploatacyjnymi właściwościami ogniw o standardowym składzie. Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować różnice w osiąganych wartościach pojemności rozładowania oraz samowyładowania po postoju w warunkach obwodu otwartego w zależności od składu materiału elektroaktywnego. Stwierdzono, że dodatek cieczy jonowej oznaczonej roboczo RG22 poprawia właściwości eksploatacyjne akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
EN
Polydiallyldimethylammonium, hexadecyltrimethylammonium and dimethylhexadecylammonium (I) bisulfates were synthesized and added to positive electrode materials used in Pb-acid battery cells to det. the effect of ionic liqs. on the operational characteristics of the cells (discharge capacity). Only the addn. of I bisulfate resulted in an increase in the cell capacity.
16
Content available Koncepcja pojazdu napędzanego energią słoneczną
PL
W pracy dokonano przeglądu samochodów zasilanych energią słoneczną. Opisano stosowane ogniwa fotowoltaiczne i akumulatory oraz omówiono ich najważniejsze parametry. Zaprezentowano zależności umożliwiające wyznaczenie energochłonności pojazdów samochodowych. Główną część pracy stanowi projekt układu zasilania samochodu napędzanego energią słoneczną. Przedstawiona została problematyka eksploatacji poszczególnych elementów układu napędowego oraz analiza podstawowych parametrów pojazdu. Praca stanowi opis części projektu budowy samochodu solarnego realizowanego przez studentów Politechniki Poznańskiej zrzeszonych w zespole "PUT Solar Dynamics".
EN
The presented thesis provides an overview of solutions used in vehicles powered by solar energy. It describes types of used solar cells and rechargeable batteries and their major parameters. It presents depending describing the energy consumption of the vehicle. The main part of the thesis is the power system project of a vehicle powered by solar energy. It presents exploitation problems of various system components and the analyze of basic parameters reached by that car. This thesis is a part of building a solar car project, implemented by Poznan University of Technology students, affiliated to the team “PUT Solar Dynamics”.
EN
The article discusses the current technologies and methods of fast, safe, and efficient charging of modern high-capacity batteries. The aim of the research is to determine which of the currently used technological solutions are most suitable for use in charging of supercapacitor energy storage devices. Modern solutions applicable to battery technologies which due to the operating characteristics and working parameters of supercapacitors are not suitable to use for their charging have been listed and the potential problems and risks related to using them for supercapacitor and battery hybrid charging have been outlined. The aim is to seek methods of optimizing supercapacitor charging to maximize the safety and speed of the process, in the perspective of using them alongside batteries for automotive applications.
PL
W artykule omówiono aktualnie istniejące technologie szybkiego i bezpiecznego ładowania wysokowydajnych akumulatorów do zastosowań motoryzacyjnych. Celem artykułu jest określenie, które z obecnie dostępnych technologii są najbardziej odpowiednie do ładowania superkondensatorów. Określono i opisano obecnie wykorzystywane technologie, które z różnych przyczyn mogą okazać się niekompatybilne z nowymi rozwiązaniami motoryzacyjnymi łączącymi akumulatory z superkondensatorami, zarówno dla pojazdów elektrycznych, jak i hybrydowych. Omówienie to wykonano celem nakreślenia najbardziej prawdopodobnych metod ładowania zasobników energii w przyszłych rozwiązaniach motoryzacyjnych. Kładziono przy tym nacisk na bezpieczeństwo, niezawodność oraz szybkość ładowania, po czym oceniono w perspektywie zastosowań dla pojazdów elektrycznych, hybrydowych i typu plug-in, zakładając, że będą one wykorzystywały hybrydowe układy zasobników energii elektrycznej.
PL
W artykule omówiono temat pojazdów z napędem elektrycznym w aspekcie eksploatacyjno-ekonomicznym. Przedstawiono skutki określania zasięgu poprzez zużycie energii elektrycznej za pomocą przeznaczonego dla pojazdów z silnikami spalinowymi testu NEDC. Oceniono rzeczywiste zużycie energii i zasięg samochodów elektrycznych. Przeanalizowano koszty produkcji akumulatorów i oceniono ich udział w cenie pojazdu. Obliczono koszt energii niezbędnej do przejazdu 100 km odcinka trasy. Podano przykłady cen pojazdów z napędem elektrycznym.
EN
Paper discussed the subject of electric vehicles in the exploitation and economical aspect. The results of the determination of the range of electric drive cars using prepared for combustion engine vehicle the NEDC test are presented. Real energy consumption and range of electric cars were evaluated. The costs of battery production were analyzed and their share in the price of the vehicle was assessed. The cost of energy needed to travel 100 km of the route was calculated. Examples of prices of electric vehicles are given.
PL
Długo oczekiwany "Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2015" został opublikowany na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod koniec sierpnia. Niestety, przedstawione w nim dane oraz wnioski nie nastrajają optymistycznie.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.