Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tkanina bawełniana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study discusses the effect of corona pretreatment and subsequent loading of titanium dioxide nanoparticles on self-cleaning and antibacterial properties of cellulosic fabric. The corona-pretreated cellulosic fabrics were characterized by fi eld emission scanning electron microscopy, and X-ray mapping techniques revealed that layers of the titania deposited on cellulose fi bers were more uniform than the sample without pre-corona treatment. The self-cleaning property of treated fabrics was evaluated through discoloring dye stain under sunlight irradiation. The antibacterial activities of the samples against two common pathogenic bacteria including Escherichia coli and Staphylococcus aureus were also assessed. The results indicated that self-cleaning and antibacterial properties of the corona-pretreated fabrics were superior compared to the sample treated with TiO2 alone. Moreover, using corona pretreatment leads to samples with good washing fastness.
EN
In order to endow cotton fabric with the electromagnetic shielding property while preserving comfort and softness, carbon nanotubes (CNTs) were coated onto NaOH pretreated fabrics via a binder-free dip-coating approach. Scanning electron microscopy (SEM) and Infrared spectroscopy were utilised to investigate the surface morphology and modification of the CNT functionalised fabrics. The effects of the number of dip-coatings, the concentration of carbon nanotubes, and the impregnation temperature on electrical conductivity, electromagnetic (EM) shielding effectiveness (SE), and wave absorbing efficiency of cotton fabrics were evaluated, respectively. The SE value of the CNT functionalised cotton fabrics increased with the dip-coating time and reached 16.5 dB after CNT dip-coating ten times, which indicates that 97.76% of the electromagnetic wave was shielded. Meanwhile, by adding layers of stacking fabrics, the SE of CNT coated fabrics was further improved to 26.4 dB. The shielding mechanism was also studied by comparing its reflection and absorption behaviour, which demonstrates that 65.7% of the electromagnetic wave was absorbed.
PL
Aby nadać tkaninie bawełnianej właściwości ekranowania elektromagnetycznego przy jednoczesnym zachowaniu komfortu i miękkości, najpierw zastosowano obróbkę tkaniny z zastosowaniem NaOH, a następnie nałożono na nią powłokę z nanorurek węglowych (CNT). Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i spektroskopii w podczerwieni zbadano morfologię powierzchni tkanin funkcjonalizowanych CNT. Oceniono wpływ liczby powłok zanurzeniowych, stężenia nanorurek węglowych i temperatury impregnacji na przewodność elektryczną, skuteczność ekranowania elektromagnetycznego (EM) (SE) oraz efektywność pochłaniania fal przez tkaniny bawełniane. Stwierdzono, że wartość SE funkcjonalizowanych tkanin bawełnianych CNT wzrastała wraz z czasem powlekania zanurzeniowego i osiągnęła 16.5 dB po dziesięciokrotnym powlekaniu zanurzeniowym CNT, co wskazało, że 97.76% fali elektromagnetycznej było ekranowane. Poprzez dodanie warstw tkanin, współczynnik SE tkanin powlekanych CNT został dodatkowo poprawiony do 26,4 dB. Zbadano również mechanizm ekranowania, porównując jego właściwości odbijania oraz pochłaniania i stwierdzono, że 65.7% fali elektromagnetycznej zostało zaabsorbowane.
EN
Nowadays, antimicrobial finishing is a primary requirement for cotton apparel products. Many synthetic antimicrobial agents were used previously, but due to the non-ecofriendly nature of synthetic antimicrobial agents, natural herbal based antimicrobial agents are used these days. The various herbs used in Indian ayurveda medicines, which possess antimicrobial properties, are often applied to textile materials to impart functional properties required for microbicidal effects. In this work, Gloriosa superba, Cyperus rotundus and Pithecellobium dulce were used as antimicrobial agents. The herbs were extracted with different solvent sincluding methanol, ethanol, benzene and water to analyse the influence of these solvents on the efficacy of antimicrobial activity. These extracts were applied on cotton fabrics by the exhaust method and the degree of antimicrobial activity analysed by the zone inhibition method. All the herbs listed in this paper showed good antimicrobial properties against various microbes. However, not all the solvents used in the extraction showed good results in antimicrobial activity against all the microbes. Methanol extracts showed better antimicrobial activity in all three herbs due to their inherent antimicrobial properties. Thus, it is proposed to use methanol as a solvent for the extraction of these herbs to obtain concentrates suitabe for antimicrobial activity in cotton fabrics.
PL
Obecnie wykończenie przeciwdrobnoustrojowe jest podstawowym wymogiem dla produktów z bawełny. Wcześniej stosowano wiele syntetycznych środków przeciwdrobnoustrojowych, ale ze względu na ich nieekologiczny charakter, obecnie stosuje się naturalne środki przeciwdrobnoustrojowe na bazie ziół. Różne zioła stosowane w indyjskich lekach ajurwedyjskich, które mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe, są często nakładane na materiały tekstylne, aby nadać im właściwości funkcjonalne wymagane do działania bakteriobójczego. W pracy jako środki przeciwdrobnoustrojowe zastosowano Gloriosa superba, Cyperus rotundus i Pithecellobium dulce. Zioła ekstrahowano różnymi rozpuszczalnikami, w tym metanolem, etanolem, benzenem i wodą, aby przeanalizować wpływ tych rozpuszczalników na skuteczność działania przeciwdrobnoustrojowego. Ekstrakty te nałożono na tkaniny bawełniane metodą czerpaną, a stopień aktywności przeciwdrobnoustrojowej analizowano metodą hamowania strefowego. Wszystkie zioła wymienione w artykule wykazały dobre właściwości przeciwdrobnoustrojowe przeciwko różnym drobnoustrojom. Jednak nie wszystkie rozpuszczalniki użyte do ekstrakcji wykazały dobre wyniki w działaniu przeciwdrobnoustrojowym przeciwko wszystkim drobnoustrojom. Ekstrakty metanolowe wykazywały lepszą aktywność przeciwdrobnoustrojową we wszystkich trzech ziołach ze względu na ich nieodłączne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Dlatego zaproponowano stosowanie metanolu jako rozpuszczalnika do ekstrakcji ziół w celu uzyskania koncentratów odpowiednich do działania przeciwdrobnoustrojowego w tkaninach bawełnianych.
EN
In this study, an attempt was made to investigate the flame retardancy of cotton fabrics coated with a high nano-ZnO content. Via a simply method in situ, a novel ZnO/cotton composite can be fabricated with a high proportion of nano-ZnO assembled on cotton fabric, where the finished cotton fabric has a certain property of flame retardancy. Discussed herein is the effect of the processed liquid concentration, ammonia-smoking time, and curing temperature on fabric properties such as flame retardancy and hand feeling. Performed were also tests of doping boric acid using the vertical burning method. The finished cotton fabrics were analysed using X-Ray Diffrcation (XRD) and a field emission scanning electron microscope(FESEM), which indicated that between the fibres, and inside the lumen and mesopores of the cotton fibres are assembled with nano-ZnO. The results show that the nano-ZnO content on cotton fabrics can reach up to 15.63 wt%, with the finished cotton fabric having excellent flame retardancy, despite the long after-glow time; however, doping with 0.8 wt% boric acid on the cotton fabric can markedly reduce this. Therefore, a high amount of nano-ZnO doped with boric acid assembled on cotton fabric has great potential in the future.
PL
W pracy podjęto próbę zbadania ognioodporności tkanin bawełnianych pokrytych nano-ZnO. Omówiono wpływ przetworzonej cieczy, stężenie, czas palenia amoniaku i temperaturę utwardzania (wulkanizacji) na właściwości tkaniny bawełnianej, takie jak: ognioodporność i chwyt. Wykonano również analizę kwasu borowego metodą pionowego spalania. Gotowe tkaniny bawełniane analizowano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) i skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową (FESEM), które wskazywały, że między włóknami oraz w lumenach i mezoporach włókien bawełnianych zgromadził się nano-ZnO. Wyniki pokazują, że zawartość nano-ZnO na tkaninach bawełnianych może dochodzić do 15,63% wag., Przy czym gotowa tkanina bawełniana ma doskonałą ognioodporność, pomimo długiego czasu po żarzeniu, jednak dodanie 0,8% wag. kwasu borowego może to znacznie zmniejszyć. Stwierdzono, że zastosowanie nano-ZnO z kwasem borowym na tkaninie bawełnianej ma ogromny potencjał do zastosowania w przyszłości.
EN
In this study, a novel fibre-reactive nanoparticle was synthesised in three steps. First awater-soluble chitosan derivative, N-[(2-hydroxy-3-trimethylammonium)propyl] chitosanchloride (short for HTCC), was prepared by reacting chitosan with 2,3-poxypropyltrimethylammonium chloride. Second the HTCC was further modified by reacting it with N-(hydroxymethyl)-acrylamide to prepare a fibre-reactive chitosan derivative, O-methyl acrylamide quaternary ammonium salt of chitosan (short for NMA-HTCC), which can form covalent bonds with cellulose fibre under alkaline conditions. Thirdly NMA-HTCC nanoparticles were prepared by the ionotropic gelation reaction method. The particle size and TEM researches indicated that the globular NMA-HTCC nanoparticle with a size distribution of 15 - 50 nm was successfully prepared and presented good dispersity and stability. Then the NMA-HTCC nanoparticle was used for the textile finishing of cotton fabric. The modified cotton fabric demonstrated excellent durable wrinkle-resistance and antibacterial activity against Staphylococcus aureus and Escherichia coli, even after 50 repeated launderings. Moreover the shrinkage-resistance of the modified cotton fabric was distinctly improved, and the contact angle was slightly larger, while the whiteness and mechanical properties had not changed in an obvious way.
PL
W pracy syntetyzowano nanocząsteczkę reaktywną wobec włókien w trzech etapach. Najpierw przez poddanie reakcji chitozanu z chlorkiem 2,3-epoksypropylotrimetyloamoniowym otrzymano rozpuszczalną w wodzie pochodną chitozanu, chlorek N-[(2-hydroksy-3-trimetyloamino) propylo] chitozanu (HTCC). Następnie HTCC modyfikowano przez poddanie reakcji z N-(hydroksymetylo)-akryloamidem w celu wytworzenia reaktywnej wobec włókna pochodnej chitozanu, czwartorzędowej soli amonowej O-metyloakryloamidowej chitozanu (NMA-HTCC), która może tworzyć wiązania kowalencyjne z włóknami celulozowymi w warunkach alkalicznych. W kolejnym etapie przygotowano nanocząstki NMA-HTCC metodą jonotropowej reakcji żelowania. Badania rozmiarów cząstek i TEM wykazały, że kuliste nanocząstki NMA-HTCC o rozkładzie wielkości 15-50 nm miały dobrą dyspersyjność i stabilność. Następnie nanocząstki NMA-HTCC zostały użyte do wykańczania tkanin bawełnianych. Zmodyfikowana tkanina bawełniana wykazała się trwałą odpornością na gniecenie i działaniem przeciwbakteryjnym na bakterie Staphylococcus aureus i Escherichia coli, nawet po 50 powtarzanych praniach. Ponadto znacznie poprawiona została odporność na kurczenie się zmodyfikowanej tkaniny bawełnianej, a kąt zwilżania był nieco większy, natomiast biel i właściwości mechaniczne nie uległy zmianie w znaczący sposób.
6
Content available Study on the Wicking Property of Cotton Fabric
EN
In order to study the heat and moisture comfort, the wicking property of textiles has been used as an important and effective index. In this paper, the wicking behaviour of cotton fabric in the warp and weft directions was investigated in terms of the wicking height, rate of wicking, mass increment distribution per centimetre of the wicking height, and the durative wicking height after removal of the wicking liquid reservoir. The results showed that the wicking height square had a good correlation with the time in both the warp and weft directions. The wicking rate was higher in the weft direction than that in the warp, especially at the beginning of the wicking process. The mass increment of fabric per centimetre of the wicking height was inversely proportional to the wicking height; the mass of water absorbed in the fabric did not have a significant difference in the weft and warp directions.
PL
Badanie właściwości zasysania wody jest ważnym wskaźnikiem wykorzystywanym podczas oceny komfortu cieplnego tkanin. W pracy badano właściwości zasysania wody (efekt knota) tkanin bawełnianych w kierunku wątku i osnowy ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zasysania, szybkości zasysania, rozkładu przyrostu masy cieczy na centymetr wysokości zasysania oraz czasu utrzymania się wysokości zasysania po usunięciu tkaniny ze zbiornika z cieczą. Wyniki pokazały, że kwadrat wysokości zasysania jest zależny od czasu, zarówno w przypadku osnowy jak i wątku. Szybkość zasysania jest wyższa w kierunku wątku, w szczególności na początku procesu zasysania. Rozkład przyrostu masy cieczy na centymetr wysokości zasysania był odwrotnie proporcjonalny do wysokości zasysania; nie odnotowano znaczącej różnicy w ilości zaabsorbowanej wody w tkaninie w kierunku wątku i osnowy.
EN
Cellulase has the ability to remove fuzz-fibres from cellulosic textiles, which endows fabric with a glabrous appearance and soft handle. In this paper, the combined uses of bio-polishing and reactive dyeing in one bath were carried out, aiming at shortening the treatment time and reducing the overall consumption of water and energy as well. The properties of cotton fabrics before and after the combined treatments were investigated, including the colour strength, colour fastnesses and tearing strength. The results indicated that the colour fixing agent of soda had noticeable inhibiting effects on cellulase activity. Meanwhile reactive dyes might react with cellulase proteins under alkaline conditions, resulting in decelerating influences on the dye-fibre covalent reactions. The acceptable one-bath process consisted of bio-polishing and dyeing of cotton in neutral solution, followed by dye fixation under alkaline conditions. Compared to polishing and dyeing in two baths, the one-bath method endowed fabric with a bit lower colour strength.
PL
Celulaza ma zdolność do usuwania włosków zmechacenia z tekstyliów celulozowych, co pozwala na osiągnięcie gładkiej powierzchni o delikatnym chwycie. W pracy badano sumaryczny efekt biopolerowania i reaktywnego barwienia przeprowadzanych w jednej kąpieli. Metoda ta ma na celu skrócenie czasu obróbki i zredukowanie ogólnego zapotrzebowania na wodę i energię. Badano właściwości tkanin bawełnianych przed i po obróbce. Między innymi badano nasycenie kolorem, trwałość koloru i wytrzymałość na rozrywanie. Wyniki wskazują, że soda jako środek utrwalający kolor ma zauważalny wpływ na hamowanie działania celulazy. Porównując metodę równoczesnego polerowania i barwienia z metodą, gdzie obydwie obróbki stosowane są indywidualnie stwierdzono, że w metodzie równoczesnej obróbki uzyskuje się nieco niższe nasycenie koloru.
EN
Using biotechnology during textile processing has been known for years due to its environmental benefits and special performance of enzymes in comparison with the conventional processing of textiles. This paper deals with the bioscouring of cotton fabric with acid and neutral pectinases in comparison with alkali scouring. Variations in technological procedures, as expressed through pad-roll and exhaustion, were also identified for the bioscouring of cotton fabrics. The varied impacts of alkali, acid, and neutral pectinases on the properties of cotton fabrics throughout the processing technology were evaluated for electrokinetic phenomena, hydrophilicity, mechanical and chemical degradation, inorganic residues, and whiteness.
PL
Biotechnologie dla obróbki tekstyliów stosowane są z powodzeniem od lat ze względu na brak negatywnego oddziaływania na środowisko oraz korzystne oddziaływanie enzymów na właściwości obrabianych tekstyliów w stosunku do technologii konwencjonalnych. Praca dotyczy odtłuszczania bawełnianej tkaniny za pomocą kwasowej i neutralnej pektynazy w porównaniu z odtłuszczaniem zasadowym. Badano również szereg modyfikacji tej technologii. Wpływ zasadowej, kwasowej i neutralnej obróbki tych tkanin badano poprzez zjawiska elektrokinetyczne, hydrofilowość, mechaniczną i chemiczną degradację oraz biel obrobionych tkanin.
9
Content available remote Zastosowanie nanocząstek srebra w funkcjonalnym wykończeniu tekstyliów
PL
Celem podjętych w pracy badań było opracowanie nowej, oryginalnej metody otrzymywania wykończeń antymikrobowych poprzez tworzenie nanocząstek srebra „ in-situ ", na i w tkaninach bawełnianych. Wybór tkanin bawełnianych był podyktowany ich dużą hydrofilowością oraz tym, iż zawierają w swojej strukturze tzw. puste przestrzenie (zarówno we włóknie, w przędzy jak i w płaskim wyrobie włókienniczym), umożliwiając w ten sposób wykończenie antybakteryjne tekstyliów z medium wodnego oraz wprowadzenie biocydu nie tylko na powierzchnię włókien, ale również do ich wnętrza. Unikalne właściwości, jakie wykazuje srebro w skali nano pozwoliły na uzyskanie wykończeń wykazujących właściwości biobójcze w stosunku do szczepów bakterii Escherichia Coli, Bacillus Subtilis i Staphylococ-cus aureus. Opracowanie sposobu nanoszenia biocydu za pomocą technik drukarskich umożliwiło miejscową aplikację nanocząstek srebra oraz produkcję różnych partii materiału w zależności od potrzeb. W pracy zastosowano szeroki wachlarz najnowocześniejszych technik badawczych, które potwierdziły, iż wykończenia te charakteryzują się nieznaczną migracją biocydu z wykończonego wyrobu tekstylnego podczas procesu konserwacji oraz długotrwałą odpornością na procesy prania, nieopisaną do tej pory w literaturze.
EN
The aim of this study was to develop a new, original method for obtaining the anti-microbial finishes through the creation of silver nanoparticles "in-situ", on and in cotton fabrics. The choice of cotton fabrics was dictated by the fact that fibers are hydrophilic and containe in their structure empty spaces (both in the fiber, in the yarn as well as in flat textile product), thus enabling the antibacterial finishing of textiles from the aqueous medium and the introduction of a biocide not only on the fiber surface but also inside them. The unique properties, which displays the nano silver particles allowed to obtain finishes exhibiting biocidal properties against strains of Escherichia coli, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus. Development of biocide application method using printing techniques enabled the local application of silver nanoparticles and the production of different batches of material, depending on customer needs. In this study a wide range of modern research techniques, which confirmed that these finishes is characterized by the slight migration of the biocide from the finished fabric during the textile conservation, and long-lasting durability of the washing processes, indescribable until now in literature, were used.
10
Content available remote Wettability of Easy-Care Finished Cotton
EN
The easy-care finishing of cotton cross-links adjacent molecular chains in a cellulose structure, whereby the wettability of finished cotton fabric is significantly reduced or becomes unwettable. The pigment printing of easy-care finished cotton fabric was investigated. The residual catalyst content on the fibre surface and the cross-linked molecular structure both influence fabric wettability. The finished cotton fabric would become unwettable following after-wash treatment, resulting in the reduced absorption of the pigment paste in fibres. The type of catalyst used in easy-care finishing has a direct influence on pigment printing; generally, it enhances the fabric wettability of finished fabric that has received wash-off treatment. The catalyst content on the surface of fibres also affects the colour strength (K/S value) and lateral spreading of aqueous print paste on the finished fabric.
PL
Zwilżalność tkanin impregnowanych w celu ułatwienia użytkowania znacznie się zmniejsza lub całkowicie zanika. Badano druk pigmentowy na tak przygotowanych materiałach włókienniczych. Na zwilżalność tkanin wpływają zarówno szczatkowa zawartość katalizatora znajdującego się na powierzchni włókien jak i usieciowanie struktury cząsteczkowej. Rodzaj i zawartość katalizatora na powierzchni włókien wpływa na jakość druku pigmentowego a zwłaszcza na intensywność jego koloru.
EN
A commercial lipase preparation (Lipolase) was examined as a scouring agent for cotton fabrics. Application of the enzyme enabled the creation of wax-free textiles where considerable amounts of pectin and protein were removed. Compositional changes were associated with the modification of the crystallinity index and degree of polymerisation as well as improved hydrophilicity and whiteness of fabrics. Assessment of micromechanical properties by the Kawabata Evaluation System showed that lipase-mediated scouring could be as effective as conventional alkali treatment. Combining lipase with pectinase in a one-step process enabled to reduce the time required for bioscouring and forming fabrics with superior properties and excellent dyeing performance. The features desired were achieved by applying an appropriate mixture of scouring agents for suitable treatment times. The crystallinity index of fabrics could be used as a single variable for predicting their mechanical behaviour.
PL
Przeprowadzono badania nad otrzymywaniem lipazy o handlowej nazwie lipolazy, stosowanej jako środek odtłuszczający dla tkanin bawełnianych. Zastosowanie tego enzymu umożliwiło stworzenie pozbawionych wosku tkanin, z których znaczne ilości pektyny i białka zostały usunięte. Zmiany składu powiązano z modyfikacją indeks krystaliczności, stopnia polimeryzacji, jak również zwiększoną hydrofilowością i stopniem bieli tkanin. Ocena właściwości mikromechanicznych przy pomocy systemu Kawabaty wykazała porównywalną efektywność odtłuszczania modyfikowanego lipazą i tradycyjnej obróbki alkalicznej. Połączenie lipazy z pektynazą w jednostopniowym procesie umożliwiło skrócenie czasu czyszczenia biologicznego i tworzenia tkanin o wyróżniających się właściwościach i dużej wydajności barwienia. Pożądane cechy osiągnięto stosując odpowiednią mieszaninę środków odtłuszczających. Wskaźnik krystaliczności tkanin może posłużyć jako czynnik umożliwiający przewidywanie mechanicznych właściwości tkanin.
12
Content available remote Modelowanie statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych
PL
Właściwości wytrzymałościowe tkanin determinują ich przydatność do określonego obszaru zastosowania. W pracy przedstawiono analizę zjawiska statycznego rozdzierania tkanin bawełnianych. Celem rozprawy doktorskiej było opracowanie teoretycznego modelu rozdzierania tkanin bawełnianych, który jednocześnie wiąże parametry struktury przędzy i tkaniny ze zjawiskami zachodzącymi w strefie rozdzierania tkanin oraz uwzględnia parametry geometrii tej strefy.
EN
The aim of Ph.D doctor's thesis was checking a possibility to predict a resistance to static tearing for a wing shape sample of cotton woven fabrics -using the derived model based on the analysis of force distribution in the woven fabric tearing zone, parameters of zone geometry and parameters of yarn and woven fabric structure. The research study presents problems relating to the modelling the resistance to static tearing of cotton woven fabrics for wing shape samples. Theoretical model of tearing wing shape samples of cotton woven fabrics was derived on the basis of: an occurrence of force distribution in the woven fabric tearing zone, parameters of this zone geometry and parameters of yarn and woven fabric structure. Literature survey revealed a need to develop such a model. Tests on tearing strength play an essential role in a complex evaluation of properties of woven fabrics for different applications. Proposed model of tearing allows describing all phenomena occurring in the woven fabric tearing zone and determining any relations between parameters, which are defined and described in the model. While developing the model of woven fabric tearing process its practical application in a fabric design was considered. Expecting that calculation process would be automated it was assumed that parameters, including model coefficients, should be derived from the data on yarn and woven fabric structure, which are easily available during designing, while the experimental determination of the other model parameters should refer to commonly used methods. To obtain specified research aims it was necessary to produce model woven fabrics of defined structural parameters and to carry out experiments presented in the research work plan. To analyze the geometry of woven fabric tearing zone and to define its parameters a computerized stand was designed and built. It allows analyzing the image and visualizing the tearing zone. The main parts of this stand are: tensile tester cooperating with a computer software test-Xpert, a digital camera and the software MicroStudio Video programme. The stand is universal as its elements can be adjusted, while analyzing the sample and registering the changes occurring in the woven fabric structure during tearing force propagation.
EN
Cotton fabrics were dyed with natural colouring matter extracted from Crocus sativus (saffron) using a traditional heating method and a power ultrasonic method. Factors affecting the dyeing properties such as pH values, salt concentration, temperature, duration of dyeing bath, and ultrasonic power were studied. Environmentally friendly mordants were used in pre-mordanting, post-mordanting, and simultaneous-mordanting methods. The fastness properties including light, washing, and perspiration of dyed and mordanted fabrics were assessed. Colour strength (K/S) was measured for dyed and dyed mordanted cotton fabrics.
EN
Static tear strength is one of the most important criteria of strength property assessment of many textile groups. Taking into account the significance of this criterion, research on possibilities of theoretical prediction of fabric tear strength is carried out. Problem of tearing strength is very complex, because according to the literature and research done so far, the tear force depends on many factors, i.e., parameters of threads, fabric structure, as well as force distribution and geometrical relationships taking place in so called tearing zone. In presented paper a trial of detailed description of events in cotton fabric tearing zone with taking into consideration the geometry of tearing zone was undertaken. Firstly, research on designing and building of stand for registration and computer image analysis was undertaken, moreover the methodology of a proper registration and analysis of obtained tearing images, and then quality and quantity assessment of events is the tearing zone was establish. Experiment was carried out for model cotton fabrics of such a structure, which enables observations of changes during tearing one set of threads at the assumption than the parametrers of another set of threads are unchangeable. There are presented results concering the effectiveness of image analysis system for assessment of static tearing in fabrics, description of static phases, characteristic parameters of tearing zone and analysis of geometry of tearing zone, as well as influence of parameters of cotton fabric structure, and parameters of tearing zone.
15
Content available remote An Approach towards a Single Pretreatment Recipe for Different Types of Cotton
EN
Pre-treatment (preparation) of cotton fabrics constructed from different grade cotton fibres with variable physicochemical properties using a single recipe to yield single results was investigated. The differences in fabric whiteness index and the reactive colour strength arising from these different grade cotton fibres were also examined. Thus, five cotton substrates with different characteristic properties were individually subjected to various pre-treatments processes followed by H2O2 bleaching. These pre-treatments include conventional scouring, reductive scouring (using D-glucose in a scouring bath), oxidative scouring, acidic pectinase scouring, alkaline pectinase scouring, and acidic demineralisation after scouring, or in combination with desizing (using D-gluconic acid) and grey mercerisation. For the other set of samples, mercerisation and cationisation were carried out after peroxide bleaching. The latter was conducted using the pad-steam technique. The fabrics were monitored for W.I after bleaching, K/S after dyeing, the degree of polymerisation, Eisenhute’s tendering factor, the residual wax content as well as the tensile strength and elongation at break. The results obtained show that the most effective pre-treatment processes which reduce the differences in both the whiteness index and the depth of colour (upon reactive dyeing) among bleached and dyed cotton are the following: reductive scouring of cotton fabric using D-glucose along with sodium hydroxide, acidic demineralisation with D-gluconic acid and acidic pectinase scouring. It was also found that pre-treating the cotton fabrics with reductive scouring largely reduces the oxidation of cotton cellulose when boiling off the alkalis.
PL
Badano proces obróbki wstępnej tkanin bawełnianych, wykonanych z różnej klasy włókien bawełnianych o zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych przy użyciu jednej receptury w celu uzyskania powtarzalnych jednakowych rezultatów. Oceniano różnice w stopniu bieli oraz intensywności wybarwienia, powstające z powodu rróżnic w stosowanej bawełnie. Pięć próbek bawełny o różnych właściwościach było indywidualnie poddane różnym procesom obróbki wstępnej, a następnie bieleniu przy użyciu H2O2. Obróbki te obejmowały pranie konwencjonalne i redukujące (przy użyciu D-glukozy), pranie utleniające, kwaśnej i alkalicznej kąpieli przy zastosowaniu pektynazy oraz kwaśną demineralizację po procesie prania, lub w połączeniu z odklejaniem (przy użyciu kwasu D-glukonowego) oraz merceryzacją surową. Dla innego zestawu próbek, merceryzację i kationizację przeprowadzono po procesie bielenia tlenowego. Ten ostatni przeprowadzono za pomocą techniki napawania parą. Tkaniny były badane pod względem stopnia bieli (W.I.) po bieleniu, K/S po barwieniu, stopnia polimeryzacji, współczynnika Eisenhute’a, zawartości pozostałego wosku, jak również wytrzymałości na zerwanie oraz wydłużenia przy zerwaniu. Uzyskane wyniki wskazują, że najbardziej efektywnymi procesami obróbki wstępnej są pranie redukcyjne tkanin bawełnianych z użyciem D-glukozy wspólnie z wodorotlenkiem sodu, kwasowa demineralizacja za pomocą kwasu D-glukonowego i kwasowe pranie z pektynazą. Stwierdzono również, że wstępna obróbka tkanin bawełnianych poprzez pranie redukcyjne zmniejsza w duzym stopniu oksydację celulozy z bawełny podczas wygotowywania alkaliów.
17
Content available remote Antibacterial Finishing of Cotton Fabrics
EN
Antibacterial properties have been given to the surface of a cotton fabric by a two-stage process of chemical modification. First, the fabric was treated with chloroacetyl chloride in THF using pyridine as a catalyst to incorporate chloroacetate groups. During the second stage, the chloroacetylated cotton was reacted with a potassium salt of a bioactive 1-naphthylacetic acid to prepare a cellulose-1-naphthylacetic acid adduct. The results of the FTIR ATR spectra confirmed the existence of a chemical linkage between 1-naphtylacetic acid and the cellulose chains. As a result of this modification, the cotton fabric surface becomes hydrophobic, and the fabric thermal stability is decreased. The hydrolysis in the heterogenous phase of adducts showed that the release of the bioactive compound is dependent on the pH values of the medium. An analysis of the antibacterial activity of one of the obtained adducts towards Escherichia coli was also performed.
PL
W artykule przedstawiono dwuetapową chemiczną metodę modyfikacji tkaniny bawełnianej w celu nadania jej właściwości antybakteryjnych. W pierwszym etapie, funkcjonalizowaną grupami chlorooctanowymi powierzchnię tkaniny bawełnianej, otrzymano w wyniku jej reakcji z chlorkiem chloroacetylu używając pirydyny jako katalizatora i tetrahydrofuranu. W drugim etapie przyłączenie bioaktywnego kwasu naftylooctowego do grup chlorooctanowych przeprowadzono w wyniku ich reakcji z solą potasową tego kwasu. Widma FTIR ATR, potwierdzają istnienie chemicznego wiązania pomiędzy łańcuchem celulozy i bioaktywnym kwasem 1-naftylooctowym. Na podstawie wyników heterogenicznej alkalicznej hydrolizy wytworzonego na powierzchni tkaniny adduktu celuloza-1-naftylooctowy kwas stwierdzono, że szybkość uwalniania biocydu zależy od pH środowiska reakcji. Ilościowe testy aktywności bakteriologicznej modyfikowanej adduktem tkaniny, wykazały zarówno bakteriostatyczną jak i bakteriobójczą aktywność do Escherichia coli.
PL
W artykule przedstawiono badania zgodności kontaktowej pomiędzy trzema rodzajami prochów nitrocelulozowych, a farbą epoksydową oraz prochem czarnym, a tkaniną bawełnianą. Badany na zgodność kontaktową układ materiałowy – proch bezdymny/farba oraz proch czarny/tkanina występuje w opakowaniach stosowanych podczas transportu i przechowywania materiałów miotających. Badania dotyczące zgodności prochów bezdymnych z farbą wykonywano za pomocą różnicowej analizy termograwimetrycznej (TGA) i mikrokalorymetrii skaningowej (DSC) w opcji dynamicznej według STANAG-u 4147 oraz za pomocą metody ONZ polegającej na określeniu ubytku masy badanych próbek po ich termostatowaniu w 75°C przez 48h. Zgodność prochu czarnego z tkaniną bawełnianą badano za pomocą ww. metody ONZ.
EN
The research on contact compatibility for three types of nitre-celluloid powders and epoxy paint as for black powder and cotton fabric is presented in the paper. Research on smokeless powder compatibility against paint were carried out by differential thermogravimetric analysis (TGA) and micro-calorimetric scanning (DSC) method in dynamic option according to STANAG 4147 and by ONZ method.
PL
Wymieniono podstawowe zastosowania techniki odsysania próżniowego w wykończalnictwie. Przedstawiono uwarunkowania skłonności tkanin bawełnianych do mięcia, omawiając jednocześnie możliwości przeciwdziałania temu zjawisku. Opisano przebieg i wyniki badań polegających na poddaniu tkaniny bawełnianej i poliestrowo-bawełnianej wykończeniu przeciwmnącemu, z użyciem dimetylolodihydroksyetylenomocznika (DMDHEM), metodą tradycyjną i metodą z wykorzystaniem odsysania próżniowego. Następnie wykończone tkaniny poddano badaniom pod kątem odporności na mięcie i ścieranie, wytrzymałości na rozciąganie oraz zawartości formaldehydu. Wykonane badania wykazały jednoznacznie, że odsysanie próżniowe wprowadzone do procesu przeciwmnącego wykończenia tkanin bawełnianych i poliestrowo-bawełnianych może stanowić ważny czynnik poprawy ich właściwości użytkowych.
EN
Basic applications of the vacuum extraction in the textile finishing has been shortly presented. The reason of poor wrinkle resistance of cotton fabrics as well as the general methods to improve wash-wear properties of these fabrics have been discussed. Experiments are described in which cotton and polyester/cotton fabrics are crease-resistant finished with dimethyloldihydroxyethyleneurea (DMDHEU). This woven fabrics were finished according to conventional pad method and according to pad/vacuum technique. The materials were tested for their resistance to crease, tensile strength, abrasion resistance and formaldehyde release. It has been clearly stated that using vacuum extraction during finishing process would be an important step toward improving the performance of cotton and polyester/cotton fabrics treated with DMDHEU.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.