Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo wielkopłytowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available 60 lat poznańskiej wielkiej płyty
PL
Budynki mieszkalne wykonane w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej stanowią zasadniczą część krajobrazu miasta Poznania. Najstarsze z nich istnieją już prawie 60 lat. Po tak długim okresie eksploatacji budynki wykazują oznaki zużycia technicznego i funkcjonalnego. Prawidłowo prowadzone remonty i modernizacje są w stanie poprawić warunki mieszkaniowe oraz wydłużyć życie obiektów. W artykule przedstawiono historię poznańskiego budownictwa wielkopłytowego, problemy zużycia oraz problemy eksploatacyjne. Przedstawiono kierunki i możliwości modernizacji, a także poruszono kwestię przyszłości tego typu budynków.
EN
Residential buildings made in the prefabricated large-panel technology constitute an essential part of the landscape of the city of Poznań. The oldest of them are almost 60 years old. After such a long period of use, the buildings are showing signs of technical and functional wear. Properly conducted renovations and modernizations can improve the housing conditions and extend the life of the buildings. The article presents the history of Poznań large-panel construction, problems of wear and in-use performance. It also outlines the directions and possibilities of modernization, as well as the issue of the future of this type of buildings.
EN
The work touches on the national security issues of large-panel buildings from the point of view of settlement of the building on the ground. Displacements of the structure in the level of foundation of the building structure cause the secondary distribution of stresses, thus the possibility of structural scratches of internal prefabricated plate elements. The original model FEM of the construction of the large-panel building system Wk-70, which was built for research purposes, allowed the approximation of the phenomenon contained in the title of this work. Awareness of the safety of the construction of buildings implemented in large-panel technology is very important and constitutes a significant overtone, not only structural, but also general social.
PL
W pracy poruszono ogólnokrajową problematykę bezpieczeństwa budynków wielkopłytowych z punktu widzenia osiadania budynku na podłożu gruntowym. Przemieszczenia w poziomie posadowienia konstrukcji budynku powodują wtórną dystrybucję naprężeń, co za tym idzie możliwość powstania zarysowania strukturalnego wewnętrznych prefabrykowanych elementów płytowych. Autorski model MES konstrukcji budynku wielkopłytowego systemu Wk-70, który został zbudowany do celów badawczych pozwolił na przybliżenie zjawisk zawartych w tytule niniejszej pracy. Świadomość bezpieczeństwa konstrukcji budynków zrealizowanych w technologii wielkopłytowej jest bardzo ważna i stanowi istotny wydźwięk, nie tylko konstrukcyjny, ale również ogólnospołeczny.
PL
Prefabrykacja budownictwa mieszkalnego w Polsce stanowiła bardzo ważny etap rozwoju budownictwa mieszkalnego w ubiegłym wieku. Z racji zastosowania technologii prefabrykacji uprzemysłowionej została nazwana „wielką płytą”. Pomimo upływu czasu i wygaśnięcia okresu przewidywanej trwałości budynków wielkopłytowych (50 lat) obiekty w dużej większości są w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym. Niewątpliwie zasługą tego stanu jest odpowiedni nadzór techniczny i zabiegi modernizacyjne i rewitalizacyjne. Zasadniczo na taki stan rzeczy miała wpływ termomodernizacja, która zapewniła większe oszczędności energii cieplnej w budynkach, jak i samo wykończenie powierzchni elewacji – nowe powłoki i często ciekawa kolorystyka.
EN
Prefabrication of residential construction industry in Poland constituted a very important stage in development of residential construction industry in the last century. Due to the use of technology of industrialized prefabrication, it has been called „large panel”. Despite the passage of time and the expiry of the period of expected durability of large panel buildings (50 years), the facilities in the vast majority are in good or very good technical condition. Undoubtedly, the merit of this condition has been appropriate technical supervision as well as modernization and revitalization practices. Basically, this state of affairs was influenced by thermo-modernization, which provided greater savings of thermal energy in buildings together with the finish of elevation surfaces, which were given a new coating and often interesting colours.
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań własnych, przeprowadzonych w latach 2009-2014, dotyczących analizy struktury zasobów mieszkaniowych z budynkami wznoszonymi w technologii prefabrykowanej. Analizę szczegółową wykonano na podstawie odtworzonej lokalizacji budynków prefabrykowanych i udziału poszczególnych systemów w skali kraju, w odniesieniu do 49 województw. Wyniki każdego z analizowanych systemów przedstawiono na mapie Polski, a następnie nałożono je na mapę zbiorczą, aby uzyskać obszary o największym zróżnicowaniu eksploatowanych systemów, co może implikować powtarzalne problemy techniczne. Taka analiza stanowi uaktualnienie wiedzy o strukturze zasobów mieszkaniowych zrealizowanych w technologiach uprzemysłowionych, a w przyszłości może być pomocna w opracowaniu wzorcowych projektów modernizacji, poprzedzonych badaniami diagnostycznymi.
EN
The paper presents the analyses of research carried out during the years 2009-2014, concerning the structure of polish housing estates with prefabricated buildings. Detailed analysis was prepared on the basis of reconstruction of the prefabricated buildings’ location in 49 voivodeships. The results for each systems were presented in the map of Poland and in the joint map, showing the concentration and diversification of systems, implying repeating technical problems. Such analyses update the knowledge about prefabricated systems and may be useful in preparing the modernization projects, preceded by diagnostic research.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki oceny bezpieczeństwa i trwałości budynków wielkopłytowych w Polsce, zwracając szczególną uwagę na nieprawidłowości konstrukcyjne i materiałowe zewnętrznych ścian trójwarstwowych. Ze względu na niepewność oceny połączenia warstw fakturowych i nośnych tych elementów przedstawiono rekomendację ITB stosowania wzmocnienia połączenia za pomocą dodatkowych kotew systemowych. W artykule wskazano współczesne rozwiązania techniczne pozwalające na osiągnięcie wymaganej niezawodności budynków wielkopłytowych i zwiększające bezpieczeństwo i trwałość ścian trójwarstwowych.
EN
The article presents selected results of the safety and durability assessment of large-panel buildings in Poland, focusing on structural and material irregularities of external three-layer walls. Due to the uncertainty of the connection assessment of texture and load-bearing layers of these elements, the ITB recommendation for the application of connection reinforcement bymeans of additional system anchors was presented. The article identifies modern technical solutions allowing to achieve the required reliability of large-panel buildings and strengthening the safety and durability of three-layer walls.
PL
Zrealizowane w naszym kraju w latach 1960 – 1990 wielorodzinne budynki wielkopłytowe wykazują duże jak na obecne standardy, zapotrzebowanie na ciepło (200 – 300 kWh/m2r). W artykule przedstawiono rozwiązania znacząco zmniejszające energochłonność tego typu budynków. Wskazano przykłady popełnianych błędów zarówno w doborze materiału izolacyjnego, jak i podczas wykonywania prac modernizacyjnych. O skuteczności zastosowanych rozwiązań decyduje w dużej mierze ich zakres, który nie powinien ograniczać się do poprawy parametrów cieplnych przegród o największej powierzchni oraz wymiany stolarki okiennej. Równie ważne są prace polegające na wydzieleniu stref ogrzewanych i nieogrzewanych, eliminacji mostków termicznych, zastosowaniu odzysku ciepła w systemie wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej, a także wsparcie ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
EN
The multi-family large-panel buildings constructed in our country in the years 1960-1990 show a high demand for heat of 200-300 kWh/m2 per year. The article presents solutions significantly reducing the energy consumption of multi-occupied buildings, with a focus on large-panel buildings. Examples of mistakes made both in the selection of insulation material and during modernization works are indicated. The effectiveness of the applied solutions is largely determined by their scope, which should not be limited to improving the thermal parameters of partitions with the largest surfaces and replacement of window frames. Work involving the separation of heated and unheated zones, the elimination of thermal bridges, the use of heat recovery in the ventilation system or sanitary sewage system, as well as the heating of the building and hot utility water through solar collectors or heat pumps are equally important.
PL
Według GUS, w 2017 r. w technologii wielkopłytowej i wielkoblokowej wybudowano w całym kraju zaledwie dwa budynki ze 188 mieszkaniami. Czy tzw. wielka płyta może jeszcze powrócić?
EN
The paper presents an outline of the concept of Ambient Assisted Living that facilitates the daily functioning of elderly people living in panel buildings erected in the years 1970–1985. It describes the main assumptions of the concept and existing programs to support its implementation. The paper also contains characteristics and percentage share of the most popular building panel systems used in the construction process of residential buildings in Poland. Additionally, selected facilities for the elderly people in flats as well as the possibility of remodelling them for the installation of proposed bathroom environment, are presented.
PL
W artykule przedstawiono zarys koncepcji „życia wspieranego przez otoczenie” ułatwiającej codzienne funkcjonowanie osobom starszym w obiektach wzniesionych w technologii budownictwa wielkopłytowego zrealizowanego w latach 1970–1985. Opisane zostały główne założenia koncepcji, dotychczasowe oraz programy wspierające jej wdrożenie. Artkuł zawiera także charakterystykę i procentowy udział w budownictwie najbardziej popularnych systemów wielkopłytowych, w jakich wznoszone były budynki mieszkalne w Polsce. Dodatkowo przedstawione zostały wybrane udogodnienia dla osób starszych w mieszkaniach, polegające na zastosowaniu innowacyjnego kompleksowego panelu łazienkowego i możliwości przebudowy mieszkania w tym celu.
PL
Na podstawie literatury dostępnej przede wszystkim w zbiorach Biblioteki ITB przedstawiono analizę piśmiennictwa z zakresu budownictwa wielkopłytowego. Przeprowadzono dyskusję tej problematyki na tle danych statystycznych, dotychczasowych doświadczeń oraz obecnych i przyszłych wyzwań, posługując się analizą SWOT.
10
Content available remote Szwedzkie doświadczenia ze stosowania „wielkiej płyty”
PL
Praca dotyczy stosunkowo nowego zagadnienia, dotychczas nie definiowanego, jakim jest logistyka obiektu. Podano definicje logistyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a także przedstawiono podział tej logistyki na wewnętrzną i zewnętrzną. Logistyka wewnętrzna obejmuje wszystkie działania, które służą optymalizacji przepływu ludzi, materiałów i informacji wewnątrz mieszkania. Przestrzeń funkcjonalno-przestrzenna podsystemu logistyki zewnętrznej budynku zawiera się pomiędzy podejściem do obiektu (bezpośrednim otoczeniem budynku) a wejściem do poszczególnych mieszkań. Określono wpływ logistyki obiektu na bezpieczeństwo i komfort użytkowania budynku. W końcowej części artykułu dokonano analizy funkcjonowania logistyki w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i wskazano kierunki dalszych badań.
EN
The article presents issues connected with renovating multi-storey precast concrete buildings, resulting from the consequences of construction defects occurring over the course of the building process and use of the buildings, as well as design flaws and construction defects when insulating external partitions. Analyses and conclusions which stem from them cover issues of renovation in the light of: damage in the vertical and horizontal joints, damage to the connection of layers in three-layer load-bearing and curtain walls, the effect of the damage on the possibilities of carrying out functional modernization of residential units, the effect of the damage on the effectiveness of thermo-modernization - new problems related to faulty insulation.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia remontowe w budynkach wielkopłytowych wynikające ze skutków wad budowlanych powstałych w czasie budowy i eksploatacji oraz wad projektowych i wykonawczych przy realizacji docieplenia przegród zewnętrznych. Analizy i wynikające z nich wnioski obejmują zagadnienia remontowe w świetle: uszkodzeń w złączach pionowych i poziomych, uszkodzeń połączenia warstw w ścianach trójwarstwowych nośnych i osłonowych, wpływu uszkodzeń na możliwości modernizacji funkcjonalnej lokali mieszkalnych, wpływu uszkodzeń na skuteczność termomodernizacji - nowe problemy w aspekcie źle wykonanego ocieplenia.
13
Content available remote Warszawska uniwersalna forma
14
Content available remote System WWP
15
Content available remote System Szczeciński
16
Content available remote System OWT. Cz.2
17
Content available remote System OWT. Cz.1
18
Content available remote Słabe ogniwa W-70 czyli co remontować w wielkiej płycie
EN
Currently, especially thanks to the financial support of EU's development funds and programmes, a major need to start a complex system of modernization of pre-fabricated housing is widely observed.
19
Content available remote Słabe ogniwa W-70. Cz.2 Zakres koniecznych prac remontowych i modernizacyjnych
EN
Currently, especially thanks to the financial support of EU's development funds and programmes, a major need to start a complex system of modernization of pre-fabricated housing is widely observed.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.