Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 436

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
1
Content available Energy policy of the EU in Central Asia
EN
Sufficient national fossil resources and an independent water supply system are indispensable elements of the security structure of any state. Energy independence, as a factor in determining self-sufficiency, is now a basic requirement for countries or regions wishing to develop independently and freely. The purpose of this research is to identify the specifics of the European energy strategy in the Central Asian region by considering the basic areas of cooperation between the parties in this sector of the economy. This research paper has been prepared primarily using the following methods: historical, statistical, prognostic, synthesis, comparison and system analysis methods. The research delves into the intricate dynamics of foreign policy activities of European Union mem bers concerning energy resources, particularly in a historical context. Analyzing the collaboration between Brussels and Central Asian nations, both positive and adverse facets of this alliance in the energy domain have been pinpointed. Special attention is paid to the relationship between the European Union and the Republic of Kazakhstan, emphasizing its role within the broader security framework of the region and the continent. The study offers practical recommendations for enhan cing state energy strategies and fostering productive bilateral and multilateral energy partnerships. The results and conclusions of the presented work can be used as a foundation for the development of practical recommendations to establish and improve the energy strategies of the states, and for planning bilateral and multilateral mutually beneficial cooperation in the energy sector.
PL
Wystarczające krajowe zasoby kopalne i niezależny system zaopatrzenia w wodę są niezbędnymi ele mentami struktury bezpieczeństwa każdego państwa. Niezależność energetyczna, jako czynnik determi nujący samowystarczalność, jest obecnie podstawową okolicznością dla krajów lub regionów pragnących rozwijać się niezależnie i swobodnie. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja specyfiki europejskiej strategii energetycznej w regionie Azji Centralnej poprzez uwzględnienie podstawowych obszarów współ pracy pomiędzy stronami w tym sektorze gospodarki. Niniejsza praca badawcza została przygotowana głównie przy użyciu następujących metod: historycznej, statystycznej, prognostycznej, syntezy, porówna nia i analizy systemowej. Badanie zagłębia się w zawiłą dynamikę działań polityki zagranicznej członków Unii Europejskiej w zakresie surowców energetycznych, szczególnie w kontekście historycznym. Anali zując współpracę między Brukselą a krajami Azji Środkowej, wskazano zarówno pozytywne, jak i nega tywne aspekty tego sojuszu w dziedzinie energii. Szczególną uwagę poświęcono relacjom między Unią a Republiką Kazachstanu, podkreślając ich rolę w szerszych ramach bezpieczeństwa regionu i kontynen tu. Studium oferuje praktyczne zalecenia dotyczące wzmocnienia państwowych strategii energetycznych i wspierania produktywnych dwustronnych i wielostronnych partnerstw energetycznych. Wyniki i wnioski z przedstawionej pracy mogą być wykorzystane jako podstawa do opracowania praktycznych zaleceń do tyczących ustanowienia i ulepszenia strategii energetycznych państw oraz planowania dwustronnej i wie lostronnej wzajemnie korzystnej współpracy w sektorze energetycznym.
EN
The article proposes a definition of the term „infrastructure supporting the process of internationalization of higher education” and examines its role in the development of higher education in the context of globalization and strengthening of international relations, focusing on the experience of Poland. The authors of the article highlight the importance and functions of the infrastructure supporting the process of internationalization of higher education at different levels - academic, institutional, and systemic. Support infrastructure is considered as a system of organizational, structural, human, financial and informational resources created and maintained by higher education institutions, government bodies, international organizations, and other stakeholders to promote the internationalization of higher education. Special attention is paid to the analysis of three infrastructure subsystems supporting the internationalization of higher education: international, state, and private. The example of Poland is given as an example of a successful country that is actively developing the internationalization of its higher education institutions, becoming attractive to foreign students, and the infrastructure supporting the internationalization of higher education plays a key role in creating favourable conditions for international cooperation and knowledge exchange.
PL
W artykule zaproponowano definicję pojęcia „infrastruktura wspierająca proces umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego” oraz zbadano jej rolę w rozwoju szkolnictwa wyższego, w kontekście globalizacji i zacieśnienia stosunków międzynarodowych, skupiając się na doświadczeniach Polski. Autorzy artykułu podkreślają znaczenie i funkcje infrastruktury wspierającej proces internacjonalizacji szkolnictwa wyższego na różnych poziomach – akademickim, instytucjonalnym i systemowym. Infrastruktura wspierająca jest rozumiana jako system zasobów organizacyjnych, strukturalnych, ludzkich, finansowych i informacyjnych, tworzony i utrzymywany przez instytucje szkolnictwa wyższego, organy rządowe, organizacje międzynarodowe i innych interesariuszy w celu promowania umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę poświęcono analizie trzech podsystemów infrastruktury wspierających internacjonalizację szkolnictwa wyższego: międzynarodowego, państwowego i prywatnego. Podano przykład Polski jako kraju odnoszącego sukcesy, który aktywnie rozwija internacjonalizację swoich uczelni, stając się atrakcyjnym dla zagranicznych studentów, a infrastruktura wspierająca internacjonalizację szkolnictwa wyższego odgrywa kluczową rolę w tworzeniu sprzyjających warunków do międzynarodowej współpracy i wymiany wiedzy.
EN
Main requirements for rolling stock design and organization of the operating system are determined by membership in a certain transportation category for which such a transportation facility is designated. Thus, a specific feature of rolling stock operation is considered to the maximum extent, and functional correspondence with stated tasks is ensured. The significant disadvantage of the existing structure of rolling stock traffic is the necessity of time-space agreements of passenger traffic due to the necessity of shifting different transport types with the minimum time consumption. The solution to such an issue can be found in the development and use of a universal (multifunctional) integrated transport system. The list of issues arising during the creation of a multifunctional transport system can be funnelled into two groups: social and economic and organizational and technical. The first group is social and economic and shall conceptually solve issues of the multifunctional system feasibility for certain urban settlement conditions (conglomerate of urban settlements). The second group consists of organizational and technical issues. This study proposes to eliminate certain material issues in the sphere of suburban and urban traffic by the infrastructure improvement with the significant traffic increase and fluctuations.
EN
This article presents the results of transportation research conducted in the urban area of Koszalin, the region, and the West Pomeranian Voivodeship. The study’s purpose is to identify bicycle infrastructure’s role in promoting sustainable mobility in the West Pomeranian region. The paper provides an overview of the bicycle infrastructure in the West Pomeranian Voivodeship. The analysis is supplemented by a survey conducted among residents of the West Pomeranian region who use the aforementioned infrastructure. A diagnostic survey using a questionnaire was employed.
PL
Zarządcy infrastruktury kolejowej są zobowiązani do sprawdzania stanu technicznego infrastruktury w celu utrzymania bezpiecznego ruchu. Zwykle odbywa się to konwencjonalnymi metodami oraz narzędziami lub przez bezpośrednie kontrole przeprowadzane przez personel techniczny. Obserwowany obecnie rozwój technologiczny wskazuje na dostępność nowych metod pomiarowych, które mogą być wykorzystywane do monitorowania stanu infrastruktury kolejowej. Wprowadzenie nowych metod monitorowania infrastruktury jest jednak zmianą wpływającą na bezpieczeństwo, co wymaga oceny istotności tej zmiany do utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Autorzy dokonali oceny istotności zmiany sposobu monitorowania infrastruktury i związanej z tym oceny ryzyka w wyniku zastosowania bezdotykowej metody kontroli nawierzchni kolejowej, jako metody alternatywnej dla kontroli przeprowadzanej przez pracowników. Wskazano również dodatkowe środki kontrolne lub zapobiegawcze w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń.
6
Content available Tunel pod linią kolejową w Gałkowie
PL
1 września 2023 r. oddano do ruchu tunel drogowy, który umożliwia bezkolizyjny ruch samochodowy i pieszo-rowerowy pod torami linii kolejowych nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki (km 18 + 704) oraz nr 25 Łódź Kaliska – Dębica (km 23 + 714) w ciągu drogi powiatowej 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym, miejscowościami potocznie określanymi razem od nazwy stacji kolejowej Gałkówkiem. To fragment intensywnie eksploatowanych linii relacji Warszawa Zachodnia – Łódź Fabryczna oraz Łódź Fabryczna – Dębica. Wykonawcą w systemie projektuj i buduj był STRABAG.
PL
Budownictwo infrastrukturalne w ciągu ostatnich dziesięcioleci przeżywa w Polsce prawdziwy rozkwit. Według danych GDDKiA w 2002 r. na terenie naszego kraju do dyspozycji kierowców pozostawało 520 km dróg szybkiego ruchu. Aktualnie w użytku jest blisko 4887 km takich dróg, a w perspektywie kolejnych lat ta liczba będzie wzrastać.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię i podstawowe parametry najstarszego mostu betonowego na terenie współczesnej Polski. Znajduje się on koło Jeziora Szmaragdowego niedaleko Szczecina. Powstał w roku 1890 jako część infrastruktury ówczesnej kopalni i cementowni.
EN
The article presents a short history and basic parameters of the oldest concrete bridge in Poland. It is located near Szmaragdowe Lake near Szczecin. It was built in 1890 as part of the infrastructure of a mine and cement plant.
9
Content available remote Cyfrowe drogi i mosty
EN
Recent years have witnessed increased attention towards vehicular communications as a part of an overall modernization trend towards the emergence of a reliable, less human-dependent, and more efficient Intelligent Transportation System (ITS) conjugated with the rapid growth of smart cities. ITS imposes better safety and security through the employment of Autonomous Vehicles (AV) to reduce the possibility of accidents caused due to human intervention. The application of autonomous vehicles to the traditional Vehicular Ad-hoc Networks (VANET) has paved the way for the development of a newer networking paradigm called the Internet of Autonomous Vehicles (IoAV). IoAV enjoys several advantages over VANET in terms of robustness, security, and scalability. However, due to the gradual transition from existing vehicles to autonomous ones, both types may be going to coexist together in the same environment. Therefore, a reliable, fast responsive, and flexible infrastructure is necessary to serve both kinds in such a hybrid setting until the transition to all AV is completed. In this context, this paper represents a concise review of the architecture of IoAV infrastructure, its communication modules, message dissemination, protocols and services that comprise the main body of the IoAV framework, in addition to further remarks and research challenges.
PL
Budynki szpitalne zwyczajowo projektowane są z uwzględnieniem standardowego obłożenia usługami medycznymi. Wystąpienie zdarzenia masowego, takiego jak katastrofa naturalna, konflikt militarny czy epidemia sprawia, że liczba osób wymagających hospitalizacji gwałtownie wzrasta, przekraczając możliwości działania szpitali w sposób prawidłowy. Analiza historii pandemii SARS-CoV-2 wykazuje, że większość systemów ochrony zdrowia nie była przygotowana na nadprogramowe obciążenie, stąd wprowadzane rozwiązania poszerzenia struktury szpitalnej miały często charakter eksperymentalny. W artykule przedstawiono awaryjne realizacje architektoniczne obiektów tymczasowych w warunkach pandemii, jakie miały miejsce w Polsce i na świecie. Jako uszczegółowienie tematu przedstawiono problematykę polskiego kontekstu prawnego dostosowania istniejących oddziałów szpitalnych do sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Celem artykułu jest potwierdzenie tezy o konieczności analizy pod względem architektonicznym i inżynierskim rozwiązań budowlanych zastosowanych w walce z pandemią SARS-CoV-2, aby zebrane dane umożliwiły opracowanie wytycznych przydatnych w planowaniu awaryjnej zabudowy medycznej w przypadku wystąpienia kolejnego kryzysu epidemiologicznego.
EN
Hospital buildings are customarily planned with standard occupancy of medical services in mind. The occurrence of a mass event, such as a natural disaster, military conflict or an epidemic, causes the number of people requiring hospitalisation to increase exponentially, exceeding the capacity of hospitals to operate properly. An analysis of the history of the SARS-CoV-2 pandemic shows that most health systems were not prepared for the excess burden, hence the solutions introduced to expand hospital structures were often experimental. This article presents emergency architectural realisations of temporary buildings under pandemic conditions that have taken place in Poland and around the world. As a further elaboration on the topic, the issue of the Polish legal context for the adaptation of existing hospital wards operating in an epidemiological emergency is presented. The aim of this article is to confirm the thesis of the need for an architectural and engineering analysis of the building solutions used in the fight against the SARS-CoV-2 pandemic, so that the data collected will enable the development of guidelines useful for the planning of emergency medical buildings in the event of another epidemiological crisis.
EN
Purpose: the main purpose of this paper is to analyse the new infrastructure project in western Ukraine, show its main characteristics and to forecast how it will improve the socio-economic life of this region and how it will rise tourist flows in cross-border territories. Design/methodology/approach: The Small Carpathian Circle was chosen as it is the biggest infrastructure project in western Ukraine that covers three oblast (regions) of Ukraine and will have a cross-border impact. Literature sources, statistical information and estimates data used in this paper were gathered from various international and Ukrainian official sources and websites. Personal knowledge about Carpathian region was also used as the author comes from Lviv oblast of Ukraine. Findings: the outcome of this paper is that the Small Carpathian Circle has to be implemented in the nearest future in order to provide the efficient mobility in Carpathian region of Ukraine on the basis of sustainable development. The main reasons for its slow implementation in 2022 were highlighted. Originality/value: it is the first research paper about the Small Carpathian Circle, as it wasn’t analysed properly by scientists yet. It is addressed to a scientific circle, politicians, investors, international organisations and all people interested in Carpathian region development.
EN
Purpose: The main aim of this paper is to show how the new, especially the current development in infrastructure in the urban setup, in this case, the capital city of Kenya, Nairobi, improves the movement within the city. Furthermore, it also examines the various ways in which these new infrastructures have improved or improved the quality of life of the city residents. Design/methodology/approach: Nairobi city was chosen as it is the biggest and largest city in east and central Africa. The literature theories used in this paper were gathered from various internet sources such as the website of Nairobi city authority and also from the website of different media companies. In addition to these, some literature sources and books were also used to gather information for the paper as well as audio-visual sources like YouTube. Personal experience about the country and the city was also used as the author comes from the country and the city being talked about in this paper. Findings: The outcome of this theoretical paper was that indeed the efficient mobility within a city depends on how well the infrastructures are efficient. These include transport, technology, environmental and social infrastructures. These infrastructures help to improve mobility to a higher level as compared to the previous ones. The new ones being implemented by the city authorities and the central government play a crucial role in improving the living standard of the city residents by easy and efficient movement within the city. The new infrastructures range from physical infrastructures, technologies, the organization to the management of the whole city as all must be combined for efficient mobility. Originality/value: This article deals with how the new infrastructures help in improving mobility within urban settings especially in a developing world like Kenya. It also looks at the past, current, and future plans for the city's infrastructural development to enhance mobility. These also include the political, social, and economic will of the authorities concerned.
EN
The article presents aspects connected with the identification of the main problems of the deaf and the hard of hearing when they use public transport and the related infrastructure in Poland. For the purpose of the analysis, a survey was conducted among 71 deaf and hard of hearing persons who live in large conurbations and use public transport daily. The survey included questions concerning to what extent the public transport and infrastructure are adapted to the needs of the hard of hearing. The participants evaluated the system of passenger information and indicated problems they come across most frequently in public transport vehicles and at stops. The problems were related to two primary issues: difficulties communicating directly with the drivers or when paying the fare in the ticket window and problems hearing and understanding voice messages played in vehicles and at train/bus stations.
15
Content available remote Ewolucja prawnych uwarunkowań planowania i rozwoju infrastruktury transportu
PL
Autor przedstawił zmiany polskiego prawa inwestycyjnego w odniesieniu do infrastruktury transportu. Budowle wykorzystywane do transportu – drogi, lotniska, linie kolejowe – tradycyjnie podlegają szczególnym przepisom. Istnienie wielu regulacji odnoszących się do obiektów określanych ze zróżnicowaną precyzją stanowi utrudnienie dla adresatów prawa. Stanowienie specustaw jest słusznie krytykowane, jako dezintegrujące system prawa administracyjnego ograniczające uprawnienia podmiotów administrowanych a nawet – może i naruszające konstytucję.
EN
The author presents changes to the Polish investment law with regard to transport infrastructure. Structures used for transport roads, airports, railways - have traditionally been subject to specific regulations The existence of many regulations relating to objects defined with varying precision is an obstacle for the addressees of the law. The enactment of special acts is rightly criticized as disintegrating the system of administrative law, limiting the rights of administered entities and even - perhaps even violating the constitution.
16
Content available remote Korzystna inflacja danych na budowie
PL
Artykuł omawia podjęte w ostatnich latach działania mające na celu wdrożenie metodyki BIM w branży drogowo-mostowej w kontekście cyfryzacji całego budownictwa oraz tworzonych obecnie nowych wymagań technicznych dotyczących dróg i mostów. Prace te prowadzone są w różnych gremiach tworzonych na poziomie rządowym i pozarządowym. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność integracji tych działań, aby nie ograniczać się tylko do samej implementacji metodyki BIM. W docelowej perspektywie chodzi bowiem o cyfryzację wszystkich procesów budowlanych i to w całym cyklu życia obiektu drogowego lub mostowego.
EN
The article discusses the activities undertaken in recent years to implement the BIM methodology in the road and bridge industry in the context of digitization of the entire construction industry and the currently created new technical requirements for roads and bridges. These works are carried out in various bodies established at the governmental and non-governmental level. At the same time, attention was paid to the need to integrate these activities so as not to be limited only to the implementation of the BIM methodology. In the target perspective, it is about the digitization of all construction processes, and this throughout the life cycle of a road or bridge structure.
PL
Celem artykułu jest analiza założeń polityki państwa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Niniejszy artykuł jest kontynuacją tematyki podjętej w czasopiśmie „Budownictwo i Prawo” nr 2/2022. W artykule zastosowana została metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych, pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). W niniejszym artykule przeprowadzono analizę wybranych proponowanych przez rząd założeń usprawnienia działań w obszarze PPP w Polsce.
EN
The aim of the article is to analyze the assumptions of the State Policy in the field of public-private partnership in Poland. This article is a continuation of the topics discussed in the journal „Budownictwo i Prawo” No. 2/2022. The article uses the desk research method, which includes the analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). In this article, an analysis of selected assumptions proposed by the government for the improvement of activities in PPP in Poland was carried out.
PL
Celem artykułu jest analiza założeń polityki państwa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. W cz. 1 artykułu została zastosowana metoda desk research, obejmująca analizę danych zastanych pochodzących ze źródeł publicznych (literatura branżowa oraz internet-web research). W artykule zaprezentowano wybrane aspekty zagadnień teoretycznych odnoszących się do partnerstwa publiczno-prywatnego versus polityka państwa w tym obszarze. Przywołano podstawowe definicje PPP, opisano istotę tego mechanizmu oraz poddano analizie wybrany model PPP - hybrydowy. Wybrane proponowane przez rząd założenia usprawnień działań w obszarze PPP w Polsce zostaną zaprezentowane w kolejnym artykule.
EN
The aim of the article is to analyze selected examples of public-private partnership on national roads in Poland. In the article the desk research method was used, which included analysis of existing data from public sources (industry literature and internet-web research). Own (primary) research was also used, which was obtained using a questionnaire survey addressed to the Ministry of Infrastructure. In the first part of the series of articles in the above-mentioned the subject was attempted to review the theoretical selected issues related to public-private partnership. Selected basic PPP definitions were recalled, the essence of this mechanism was described, and the selected PPP hybrid model was analyzed. An analysis of selected empirical examples of PPP will be presented in the next article.
EN
Idea to travel faster and faster is as old as human civilization. Different ways were used to move from point to point over centuries. The railways, cars, air-plains and rockets were invented. Each of them have limitations and advantages. Therefore, people always look for other, better solutions. One of them is “vacuum rail” moving inside a tube, known also as a Hyperloop. The number of problems to be solved is extremely high. This paper is devoted to civil engineering problems only e.g. viaducts, tunnels, stations. It is necessary to consider the kind of sub- and superstructure supporting the tube, influence of changes of ambient temperature and solar radiation, the way to ensure safety and structural integrity of the structures in case of fire, decompression of a structural tube and air-tightening, occurrence of accidents etc. Taking into account the fact that bridge and tunnel standards do not include information relating to above mentioned problems it is interesting to determine rules for design, construction and maintenance of such structures.
PL
Człowiek od zawsze przemieszczał się z miejsca na miejsce. Zawsze chciał robić to jak najszybciej. Dlatego wymyślił koło. Potem zastosował je w wozach, pociągach i samochodach. W miedzyczasie rozwinął konstrukcje pływające, a od przeszło stu lat unosi się w powietrzu i ostatnio w przestrzeni kosmicznej. Ale ciągle poszukuje nowych sposobów przemieszczania się. Takim pomysłem jest budowa „kolei próżniowej”. Pojazd ma poruszać się w rurze, w której panuje bardzo niskie ciśnienie, z predkością zbliżoną do prędkości dźwięku. Liczba problemów do rozwiązania jest bardzo duża. W niniejszym artykule przedstawiono tylko te, które dotyczą szeroko rozumianego budownictwa, a przede wszystkim infrastruktury, tj. wiaduktów, mostów i tuneli, stacji po których lub na których ma zostać ułożona rura, a w niej poruszać się tzw. hiper-pojazd. Podstawowym problemem jest zapewnienie szczelności takiej rurze, bowiem dekompresja może zniszczyć całą infrastrukturę i doprowadzić do śmierci pasażerów podróżujących hiper-pojazdami. Jest wiele czynników, które mogą doprowadzić do takiej sytuacji. Obecnie nie istnieją przepisy techniczne, na podstawie których można by projektować i budować konstrukcje dla infrastruktury Hyperloop i dlatego niniejszy artykuł jest próbą określenia stosownych założen i wskazania sposobów ich realizacji.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.