Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 285

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolektor słoneczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano ocenę oddziaływania na środowisko, w całym cyklu życia, rozwiązania polegającego na integracji materiału zmiennofazowego z kolektorem rurowo – próżniowym. Porównano dwa rozwiązania: tradycyjny kolektor rurowo – próżniowy oraz analogiczny kolektor, wypełniony parafiną. Ekologiczną ocenę cyklu życia przeprowadzono z wykorzystaniem metody Ekowskaźnik’99. Końcowy wynik LCA zaprezentowano z uwzględnieniem trzech kategorii szkód: zdrowia ludzkiego, jakości ekosystemu i zasobów naturalnych. Wykazano wpływ wszystkich etapów cyklu życia analizowanej technologii na środowisko. Największe wpływy na środowisko uzyskano w kategorii zdrowia ludzkiego, które stanowiły średnio 64% ogólnie wyrządzonych szkód, z największym oddziaływaniem w kategorii rakotwórczość. Mniejsze obciążenie środowiskowe uzyskano dla kolektora zintegrowanego z parafiną.
EN
The article presents an assessment of the environmental impact throughout the life cycle of a solution based on the integration of phase-change material with a vacuum tube collector. Two solutions were compared: a traditional tube-vacuum collector and an analogue collector filled with paraffin. The ecological assessment of the life cycle was carried out using the Eko-indicator'99 method. The final LCA result was presented taking into account three categories of damage: human health, ecosystem quality and natural resources. The impact of all stages of the life cycle of the analysed technology on the environment has been demonstrated. The largest environmental impacts were obtained in the category of human health, which constituted on average 64% of the total damage caused, with the highest impact in the category of carcinogenicity. A lower environmental load was obtained for the collector integrated with paraffin.
EN
The paper analyses the efficiency of three types of collectors: flat plate collectors and vacuum tube collectors (flow and heat pipe). Based on measured and calculated values, the influence of ambient temperature and solar radiation intensity on the change in efficiency was presented in the form of graphic dependencies. Using the recommendations of the standard for testing collectors, the values of the parameters of the quadratic polynomial as well as the change in efficiency as a function of the reduced temperature were found.
PL
W artykule przeanalizowano efektywność trzech rodzajów kolektorów: płaskich kolektorów i próżniowych kolektorów rurowych (rura przepływowa i ciepła). Na podstawie zmierzonych i obliczonych wartości przedstawiono wpływ temperatury otoczenia i natężenia promieniowania słonecznego na zmianę wydajności w postaci zależności graficznych. Korzystając z zaleceń normy dotyczącej testowania kolektorów, znaleziono wartości parametrów wielomianu kwadratowego oraz zmianę wydajności w funkcji obniżonej temperatur.
3
Content available Solar collectors integrated into transparent facades
EN
Due to the fact that the number of natural disasters in the world has increased in recent years, experts note that climate change is the cause. As a consequence of the nature of the needs to improve the fuel and energy complex in the countries in world. This solution could be solar energy and similar energy sources. The paper presents the classification of energy-efficient houses proposed by international standards and its critical analysis. Emphasis is placed on the problem of improving solar collectors integrated into the construction of buildings. The paper presents the temperature characteristics of an experimental solar collector. For the experimental solar collector combined with the translucent facade of the building, thermal characteristics are set, in particular, such as thermal capacity and thermal efficiency.
EN
The study presents the geometry as well as results of the peeling, shearing and metallographic tests of copper and aluminium welded joints used in the absorber panels of flat solar collectors. The article discusses desired characteristics and mechanical properties of ultrasonic welded joints and compares the latter with laser welded joints. In addition, the study indicates prospective implementation areas of ultrasonic welding technologies.
PL
Praca obejmuje zestawienie oryginalnych rezultatów odrywania, ścinania, badań metalograficznych i geometrii miedzianych i aluminiowych złączy zgrzewanych stosowanych w absorberach paneli płaskich kolektorów słonecznych. Podano cechy jakimi muszą charakteryzować się złącza tego typu oraz właściwości mechaniczne połączeń uzyskiwane w wyniku zgrzewania na tle innych otrzymywanych np. spawaniem laserowym. Podano perspektywiczne obszary implementacji zgrzewania ultradźwiękowego.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania prostego w budowie i możliwie taniego powietrznego kolektora słonecznego. Kolektor ten wykorzystuje podczas działania promieniowanie słoneczne do ogrzewania i wentylacji budynku. Przeanalizowano sprawności kolektorów słonecznych różnego rodzaju. Przedstawiono średnie wartości napromieniowania słonecznego w warunkach Polski. Na podstawie badań powietrznego kolektora słonecznego na terenie kraju przedstawiono uzyskane wyniki. Ich analiza daje możliwości dalszego doskonalenia budowy i działania tych urządzeń.
EN
The article presents a proposal of using a simple in construction and possibly cheap air solar collector. The solar collector during operation uses solar radiation to heat and ventilate the building. The efficiency of various types of solar collectors has been analyzed. The average values of solar radiation in the conditions of Poland have been presented. On the basis of the research on the air solar collector in Poland, the obtained results were presented. The analysis of the results gives the possibility of further improvement of the air collectors construction and operation in the climatic conditions of Poland.
6
Content available remote Analiza dobowej sprawności pracy autonomicznej instalacji solarnej
PL
Celem niniejszej pracy było wyznaczenie charakterystyk sprawności płaskiego kolektora cieczowego typu KSC – AE/200S i modułu fotowoltaicznego typu SF 50, co było niezbędne do wyznaczenia sprawności autonomicznego układu do c.w.u., który wspólnie tworzą oba te urządzenia. W pierwszej części zestawiono wyniki prowadzonych pomiarów w postaci wykresów opisujących wpływ natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, wydatku masowego czynnika roboczego i średniej temperatury kolektora na przebieg krzywej sprawności urządzeń oraz całego badanego układu. Właściwa część opracowania przedstawia wyniki, w których określono istotność wpływu analizowanych parametrów na sprawność układu oraz ocenę wartości tejże sprawności. Z wykonanych analiz wynika, że jeśli energia promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni kolektora jest powyżej 1,75 kWh/m2 to przeciętna dobowa jego sprawność pracy w układzie autonomicznym waha się w granicach do 60 do 77%. Natomiast przy sprzyjających warunkach tj. energii słonecznej wynoszącej powyżej 3 kWh/m2 dobowa sprawność autonomicznego układu solarnego obniża się do poziomu od 11 do 26 %. To niekorzystne zjawisko wynika z faktu, iż badany układ nie miał możliwości oddawania ciepła.
EN
The purpose of this work was to determine the performance characteristics of a flat liquid collector type KSC - AE/200S and an SF 50 photovoltaic module, which was necessary to calculate the efficiency of the autonomous system to the heat source, which together form both these devices. The first part presents the results of the measurements carried out in the form of diagrams describing the effect of solar radiation intensity, ambient temperature, mass flow factor and average collector temperature on the curve of device efficiency and the entire system under examination. The relevant part of the study presents results, in which the significance of the influence of the analyzed parameters on the efficiency of the system and the assessment of the value of this efficiency were determined. The analyzes show that if the solar radiation energy reaching the collector surface is above 1.75 kWh/m-2, the average daily work efficiency in the autonomous system varies within 60 to 77%. However, with favorable conditions, i.e. solar energy exceeding 3 kWh/m-2, the daily efficiency of the autonomous solar system decreases to the level of 11 to 26%. This unfavorable phenomenon results from the fact that the tested system did not have the possibility of giving up heat.
EN
Herbs are characterised by different contents of biologically active substances, hence they are widely used in various branches of industry. Herb cultivation in East-Central Europe focuses on small-sized areas requiring machines and equipment adapted to the scale of production. The processing of herb plants involves drying, which is one of the most important stages of herb preservation, conditioning the right quality of the raw material. This article presents a short description of the methods for herb preservation and a classification of drying systems using solar energy and hot air. Looking for ways to assure the drying of the crops in unfavourable atmospheric conditions, variants of solar collectors with the biomass-powered furnace for heating drying air in driers of herbs have been invented. The solutions developed by authors of this paper to provide small-scale low-cost technological devices for the drying of herbs and specialty crops are also presented. The installations presented use hot air from solar radiation and heat generated from the combustion of biomass in the form of wood chips. These installations and equipment do not require an electricity supply. The elimination of natural drying through the use of drying chambers eliminates the unfavourable effect of ultraviolet radiation on the loss of essential oils. The drying installations and devices presented in this article are under patenting procedure.
PL
Ogólna tendencja ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz ochrony środowiska skłania do wykorzystywania energii odnawialnej do pokrycia potrzeb cieplnych. Jedną z popularnych i łatwo dostępnych form OZE jest energia słoneczna. Celem analiz przeprowadzonych w artykule było wskazanie możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 3 polskich miastach różniących się pod względem dostępu do tego odnawialnego źródła energii, czyli Krakowa, Suwałk i Warszawy. Chcąc przedstawić największy potencjał w tych miejscowościach przestudiowano okres letni, czyli od 1 czerwca do 31 sierpnia. Dodatkowo rozpatrzono 3 różne rozwiązania przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystujące system bezpośredni oraz pośredni. Jako narzędzie do przeprowadzenia badań wykorzystano program TRNSYS, a dokładniej jego graficzny interfejs Simulation Studio. W wyniku przeprowadzonych analiz, których obiektem był kolektor słoneczny o powierzchni 2 m2 stwierdzono konieczność stosowania dodatkowego źródła ciepła, nawet w okresie letnim, jednocześnie jednak zanotowano wyraźną zmianę mocy uzyskanej z kolektora słonecznego, nawet przy niewielkiej różnicy promieniowania słonecznego. Wynika stąd potrzeba dostępu do jak najświeższych danych pogodowych oraz rozbudowa instalacji słonecznej. W wypadku tak małego systemu słonecznego najkorzystniejszą pod względem uzyskanych mocy okazała się instalacja bezpośredniego podgrzewania c.w.u. z zasobnikiem.
EN
The general trend of reducing pollutant emissions and environmental protection encourages the use of renewable energy for thermal purposes. One of the popular and readily available forms is solar energy. The aim of the analyzes carried out in the article was to indicate the possibility of using solar energy for preparing domestic hot water for three Polish cities that differ in terms of access to this renewable energy source, namely Kraków, Suwałki and Warszawa. In order to present the greatest potential for these cities, the summer period was studied, ie from June 1 to August 31. In addition, three different solutions for the preparation of domestic hot water using a direct and indirect system were considered. The TRNSYS program and more specifically its graphical interface Simulation Studio was used to carry out research. Consequent the analyzes conducted for solar collector area equal to 2 m2, the need to use an auxiliary heat source was observed even during the summer, but at the same time there was a clear change in power obtained from the solar collector, even with a small difference in solar radiation. This results in the need for access to the most up-to-date weather data and the development of a solar system. For such a small solar system the most advantageous in terms of power obtained turned out to be a direct system with a storage tank.
PL
W pracy scharakteryzowano pompy ciepła z wybranymi dolnymi źródłami ciepła. Porównano opłacalność ich zastosowania jako źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w instalacjach pojemnościowych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, uwzględniając w analizie dodatkowo kolektor słoneczny i kocioł gazowy. Rozważania oparto o wyznaczenie kosztów stałych, zmiennych i całkowitych dla poszczególnych rozwiązań.
10
Content available remote Kontekst ekologiczny wykorzystania stali we współczesnej architekturze
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania stali jako technologicznego i konstrukcyjnego składnika aktywnych systemów słonecznych.
EN
The article also shows the possibilities of the steel application as a technological and structural component of active solar systems.
PL
Wzrost wykorzystania OZE w systemach ciepłowniczych, początkowo zaniedbywanego, staje się jednym z priorytetów UE w promocji ogólnego wzrostu udziałów OZE w zużyciu energii we Wspólnocie oraz w działaniach na rzecz zwalczania emisji zanieczyszczeń i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
EN
The cultivation of herbs in Poland is one of the newest sectors of plant production despite the centuries-old tradition of using herbs across the world. Contemporary herbal processing in Poland is primarily oriented to the production of herbal medicines, as in many other European countries. The cultivation, harvesting and processing of herbs in small and medium-sized farms require machinery and devices adjusted to the scale of production. The processing of herbal plants involves drying, which is one of the most important stages of herb preservation and the most energy-consuming process occurring in agricultural production. A comprehensive review is presented covering the various methods used in agriculture to preserve herbal plants and the classification of solar-energy and hot-air drying systems. In addition the paper presents examples of the development of solutions using low-temperature herb dryers appropriate to small and medium-sized farms.
EN
The use of renewable energy sources is a priority and a qualitative new direction in the energy sector. The article presents the efficiency of heat generation in a heating system with solar collectors at different orientations relative to the horizon. Graphs illustrating the temperature changes in the proposed solar heating system and the amount of solar radiation energy falling on the solar collector during the experiment are presented. In addition, the amount and efficiency of heat generation in the examined collector system was determined.
PL
Priorytetowo i jakościowo nowym kierunkiem w energetyce jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W artykule została przedstawiona efektywność wytwarzania ciepła w układzie grzewczym z kolektorem słonecznym przy jego zróżnicowanym nachyleniu i orientacji względem stron świata. Przedstawiono wykresy ilustrujące zmianę temperatury oraz ilość energii promieniowania słonecznego padającego na kolektor słoneczny podczas wykonywania eksperymentu. Ponadto, określono ilość i efektywność wytwarzania ciepła w badanym układzie kolektorowym.
PL
Niniejsza praca dotyczy uproszczonej optymalizacji pracy zasobnika ciepła welektrowni słonecznej z centralnym absorberem. Optymalizacja ta została dokona ze względu na aspekt energetyczny oraz ekonomiczny. Założono, iż analizowana elektrownia słoneczna zlokalizowana jest w południowo –wschodniej części Polski –Zamość. Wzorem do wykonania analizy była istniejąca elektrownia „wieżowa” Gemasolar. Elektrownia ta zlokalizowana jest w Hiszpanii, okolice Sevilli. Analiza energetyczna obejmuje obliczenia z uwagi na maksymalizację produkcji energii elektrycznej. Uzasadniaona rozbudowanie obiektu elektrowni słonecznej o zasobnik ciepła. Roczna sprawność energetyczna definiowana (3.2.10) jako iloraz sumy energii elektrycznej uzyskanej z promieniowania słonecznego i dodatkowej energii elektrycznej pochodzącej z zasobnika ciepła do energii pochodzącej z promieniowania słonecznego,dla pojedynczego zasobnika ciepła plasuje się na poziomie 42%. Zamontowanie kolejnych zasobników powoduje wzrost sprawności energetycznej. Takie założenia powodują, iż roczny przychód ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej dla pojedynczego zasobnika ciepła wynosi około 8800 tys. zł (tab.3.3.2). Optymalizacja pracy zasobnika ciepła ze względu na aspekt ekonomiczny (wykorzystanie zasobnika w szczycie zapotrzebowania) wskazuje, iż roczna sprawność energetyczna (definiowana jak wyżej)dla pojedynczego zasobnika ciepła wynosi 36%. Kolejne zasobniki ciepła nie powodują widocznego wzrostu sprawność energetycznej. Zauważono natomiast wzrost rocznego przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej o 80 000 zł.
EN
The work deals with a simplified optimization of a heat storage operation in a solar plant with a central absorber. This optimization was done due to the energy and economic aspects. It was assumed that the analyzed solar power plant is located in the South-eastern part of Poland-Zamość. The existing "Gemasolar" tower type solar power plant was the model for the analysis. This power plant is located in Spain, near Sevilla. Energy analysis includes the work of the heat storage whenever it is possible. It justifies the extension of the solar plant facility with a heat storage. The annual energy efficiency for such asolution is on the level of 42% for a single heat container. The installation of further trays increases the energy efficiency. Such assumptions cause that the profit from the sale of produced electricity for a single heat storage is about 8 800 thousand PLN. The optimization of heat storage operation due to the peak demand illustrates that the annual energy efficiency for a single heat storage is 36%. Subsequent heat storage tanks do not cause any visible increase in energy efficiency. However, an increase in profit from the sale of electricity by 80,000 PLN was noted.
15
Content available Optimization of the solar collector’s position
EN
It is made the mathematic model of determining of the solar collector’s parameters, that allows to get its optimal values for any latitude at an any point of time. Also it is developed the computer model for determination of the daily influx of solar energy on the surface of the solar collector, which allows to determine its optimal position.
PL
Skonstruowano model matematyczny określenia parametrów kolektora słonecznego, który pozwala uzyskać ich optymalne wartości dla dowolnego położenia geograficznego w dowolnej chwili czasowej. Opracowano model komputerowy, za pomocą którego wyznacza się dzienne dostarczanie energii słonecznej w stosunku do powierzchni kolektora słonecznego, co pozwala wyznaczyć jego optymalne położenie.
PL
Odnawialne źródła energii, to szansa nie tylko do poprawy efektywności energetycznej indywidualnych odbiorców, ale również do poprawy budżetu jednostek samorzą- dowych. Jednostki samorządowe mają obowiązek zapewnienia świadczenia usług mieszkańcom, w postaci finansowania zadań oświatowych, zadań z zakresu kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, oświetlenia ulicznego itp. Budżety jednostek samorządowych rzadko są dopinane dotacjami rządowymi czy wpływami z podatków. W celu poprawy sytuacji budżetowej w sferze energetycznej, w województwie lubelskim 5 gmin utworzyło partnerstwo samorządowe o nazwie „Dolina Zielawy”, celem którego była m.in. poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie energii słonecznej. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję efektywności energetycznej w „Dolinie Zielawy” przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
EN
Renewable energy sources is an opportunity not only to improve the energy efficiency of individual customers, but also to improve the budget of local communities. Local communities have an obligation to ensure the provision of services for citizens, in the form of financing of educational tasks, tasks in the field of culture, health protection, social welfare, safety against fire, street lighting, etc. The budgets of local communities are rarely buttoned government grants or tax revenues. In order to improve the budgetary situation in the energy sector, in the Lublin Voivodeship of 5 local municipalities have formed a partnership called the "Valley of Zielawa", the aim of which was, inter alia, improving energy efficiency through the development of solar energy. This paper presents an analysis of energy efficiency in the "Valley of Zielawa" using solar collectors and photovoltaic systems.
PL
Ilość niezbędnej energii wymaganej do utrzymania komfortu cieplnego budynku i jego mieszkańców zależy od wielu czynników. Są one związane z technologią wykonania, izolacyjnością obudowy i szczelnością budynku, rodzajem i jakością instalacji grzewczych, lokalnymi warunkami klimatycznymi oraz indywidualnymi przyzwyczajeniami mieszkańców. Dla analizowanego budynku jednorodzinnego przedstawiono charakterystyki energetyczne w oparciu o faktyczne zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Charakterystykę energetyczną obliczoną na podstawie metodologii i obowiązujących norm, wykonano na podstawie dokumentacji technicznej budynku i usprawnień termomodernizacyjnych wykonanych przez użytkownika. Podstawą analizy była baza danych, rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, opału i energii z kolektorów słonecznych, zebrana przez użytkownika budynku w latach 2009 – 2015.
EN
The necessary amount of energy required to maintain the comfort of the building and its occupants depends on many factors. They are associated with the technology you-agony, housing insulation and the tightness of the building, the type and quality of in-heating installations, local climatic conditions and the individual habits of the residents. For the analyzed single-family building shows the characteristics of energy based on actual consumption of energy for heating and domestic hot water. The energy performance calculated on the basis of the methodology and standards, were made on the basis of the technical documentation of the building and modernization measures taken by the user. The analysis was the database, the actual consumption of electricity, fuel and energy co-teachers solar, collected by the user of the building in the years 2009-2015.
PL
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy instalacji słonecznych pod kątem eksploatacyjnym. Zasadniczą część opracowania stanowi analiza istniejącej od 2005 r. instalacji słonecznej pracującej dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców budynku wielorodzinnego. W pracy wykorzystano rzeczywiste dane eksploatacyjne z dziesięciu lat działania instalacji, udostępnione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ZODIAK” w Rzeszowie. Przeanalizowano koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz koszty serwisowe instalacji. Na koszty eksploatacyjne instalacji słonecznych składają się m.in.: koszty zużycia i przygotowania c.w.u., koszty zużycia energii elektrycznej przez pompy obiegowe instalacji słonecznych, oraz koszty serwisowania instalacji. Na podstawie niniejszej analizy można wysnuć szereg wniosków możliwych do wykorzystania w analizach techniczno-finansowych na etapie projektowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Przeprowadzona analiza wykazała, iż instalacja słoneczna w znacznym stopniu obniża koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej. Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej w analizowanym budynku wielorodzinnym w 2015 r. przy udziale instalacji słonecznej stanowił 67% kosztów podgrzewu ciepłej wody w budynku o podobnej kubaturze wykorzystującym ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Pompy obiegowe zastosowane w instalacjach słonecznych charakteryzują się stosunkowo małym zużyciem energii elektrycznej. Koszty serwisowe instalacji są niewielkie i zależą od wielkości instalacji, jej lokalizacji oraz budowy.
EN
The purpose of this work was to analyzed the use of solar panel installations. In the thesis was evaluated performance of solar panel installation located in Rzeszow. In thesis used real data of ten years operation provided by Housing Association “ZODIAK” Rzeszow. This installation prepares water for the needs of inhabitants. Costs of preparing domestic hot water and service operations have been analyzed. Energy consumption by circulating solar pumps was determined. The costs of using of solar installations consist of among other: costs consumption and prepare domestic hot water, the cost of electricity consumption by circulating solar pumps, and service operations. On the basis of the following analysis can be draw conclusions which can be used in technical and financial analysis at the design stage investments in renewable energy sources. This analysis showed that solar installations reduce the cost of domestic hot water. The cost of preparing one cubic meter domestic hot water for the analyzed installations located in King Augusta Street in Rzeszow in 2015 was about 67% lower than in the case of a building with a similar size which supply of district heating. Costs of service operations of solar installations are small and depend on the size of the installation, construction, location and the way of using solar installations. Circulating solar pumps are characterized by low energy consumption. Regular service can help to reduce costs of solar installations and extend the working life of installations.
EN
The goal of the paper was to simplify the designing process for mass and energy flow through solar collector - chimney system. Theoretical analysis allowed to get involved system of three nonlinear analytical equations in dimensionless forms that have been saved. Dimensionless numbers for the problem are well known in the literature on fluid mechanics and thermodynamics: Reynolds, Grashof, Galileo, Biot and Prandtl. In the analyzed equations are also dimensionless geometric parameters expressing the ratios of basic geometrical dimensions of the collector system-chimney: the radius disc collector to the thickness gap, the height and radius of the chimney. In the system of equations, the Reynolds number is treated as the determined number, which is a novelty of the method used.
PL
Przepływ powietrza przez system kolektor słoneczny i komin, opisano w pracy stacjonarnymi równaniami zachowania: pędu (równanie Naviera-Stokesa), masy i energii, które następnie rozwiązano analitycznie przy spełnieniu warunków brzegowych: zanikanie prędkości powietrza na powierzchniach wewnętrznych tarcz kolektora i komina. Teoretyczna analiza pozwoliła uzyskać układ trzech uwikłanych nieliniowych analitycznych równań, które zapisano w postaciach bezwymiarowych. Liczbami bezwymiarowymi w rozwiązywanym problemie są dobrze znane w literaturze dotyczącej mechaniki płynów i termodynamiki liczby: Reynoldsa, Grashofa, Galileusza, Biota i Prandtla. W analizowanych równaniach występują też geometryczne parametry bezwymiarowe wyrażające stosunki podstawowych wymiarów geometrycznych systemu kolektor-komin: promień tarczy kolektora, szerokość szczeliny, wysokość i promień komina. W przedstawionym układzie równań liczba Reynoldsa traktowana jest jako liczba określana, co jest nowością stosowanej metody, a nie jak zazwyczaj bywa zadaną liczbą określającą zjawisko. Obliczanie jej dla danych warunków zewnętrznych i geometrycznych komina pozwala stosunkowo łatwo obliczyć pozostałe szukane wielkości jak prędkości powietrza wlotowego do kolektora i w kominie, rozkład temperatury powietrza w szczelinie i kominie. Otrzymane wielkości pozwalają ostatecznie określić moc badanego systemu kolektor słoneczny-komin. Przedstawiona metoda obliczeniowa porządkuje dotychczasowy sposób projektowania kolektorów słonecznych i może być pomocna dla projektantów inżynierów energetyków.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.