Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Szlifowanie niskoenergetyczne stali odpornych na korozję
PL
W artykule opisano eksperymentalne badania wpływu warunków obróbki próbek ściernicami z elektrokorundu szlachetnego na wskaźnik Bp gęstości strumienia energii wnikającej w powierzchnię obrabianą oraz skutki wysoko energetycznego szlifowania wybranych gatunków stali odpornych na korozję.
2
Content available remote Raport z rynku uniwersalnych szlifierek do powierzchni cylindrycznych
PL
Szlifierki uniwersalne stanowią uzupełnienie technologiczne tokarek sterowanych numerycznie, szczególnie dla pasowanych powierzchni łącznych, walcowych i stożkowych, wykonywanych z niewielką tolerancją, które współpracują ze sobą lub z elementami łożysk tocznych.
3
Content available remote Frezowanie obwiedniowe kół zębatych walcowych. Diagonalne czy konwencjonalne?
PL
W artykule opisano analizę kinematyki frezowania diagonalnego kół zębatych na frezarce obwiedniowej z dyferencjałem. Zamieszczono wyniki badań porównawczych wpływu frezowania diagonalnego i konwencjonalnego na chropowatość zębów kół oraz zużycie frezu obwiedniowego.
EN
The analysis of the kinematics of diagonal hobbing of the gears with the use of hobber machine with a differential has been described. The results of the comparative research into the influence of diagonal and conventional hobbing on the roughness of gear teeth, as well as the wear of hobbing cutter, have been included.
4
Content available remote Wybór medium obróbkowego dla MQL a efekty szlifowania stopu tytanu Ti6Al4V
PL
Stopy tytanu o strukturze α+β, np. Ti-6Al-4V, są obecnie najczęściej używane w przemyśle lotniczym, kosmicznym, biomedycynie i urządzeniach ogólnego przeznaczenia. Stopy tytanu zalicza się do materiałów trudno obrabialnych metodami obróbki skrawaniem. W porównaniu ze stalą stopy tytanu cechują: trzykrotnie mniejszy współczynnik przewodzenia ciepła, o 50% mniejszy współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoka odporność na korozję, przy zachowaniu wytrzymałości 60% ciężaru właściwego stali.
EN
The results of the research of the influence of a processing liquid on the selected parameters of grinding the titanium alloy Ti6Al4V have been described. The processing liquid was passed with the minimum quantity lubrication (MQL) into the zone of grinding. The influence of the used processing liquid on cutting force, the roughness of the surface and the deformation of a thin-walled piece after grinding has been analysed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów mających na celu ustalenie: wpływu parametrów obróbki na chropowatość powierzchni i siły skrawania dla próbek ze normalizowanej stali C45, obrabianych tradycyjnymi płytkami z zaokrąglonym wierzchołkiem krawędzi skrawającej oraz płytkami o krawędzi skrawającej typu Wiper, w procesie toczenia wzdłużnego z użyciem cieczy obróbkowej „na mokro” oraz obróbki realizowanej „na sucho”
6
Content available remote Moment skrawania w procesie gwintowania PA6 a wybór medium obróbkowego
PL
Wyznaczenie momentu obciążającego narzędzie do nacinania gwintu wewnętrznego stanowi podstawę do sprawdzenia jego wytrzymałości i wpływa na konstrukcję części skrawającej.
7
PL
W pracy opisano zjawisko korozji stali odpornej na korozję, odcinka rurociągu uzdatniania wody, używanej w przemyśle włókienniczym w procesie barwienia tkanin. Przedstawiono reakcje wymiany jonowej zachodzące w kationitach podczas zmiękczania wody. Wykonano mikroanalizę stali odpornej na korozję zastosowanej w rurociągu oraz składu chemicznego produktów korozji. Wskazano na synergię agresywnych oddziaływań jonów chloru jako pochodnych 22% roztworu NaCl użytego do regeneracji jonitów, zmiany kierunku przepływu medium, niedostatecznego przepłukania rurociągu po regeneracji kationitu oraz naprężeń, spowodowanych temperaturą w procesie szlifowania. Zmiany temperatury w warstwie wierzchniej rury szlifowanej bezkłowo, powodując naprężenia wewnętrzne w materiale przyczynia się do lokalnej korozji wżerowo-naprężeniowej na granicach ziaren. Z użyciem mikroskopu metalograficznego wykonano fotografie lokalnej korozji wżerowo-naprężeniowej, którą zaobserwowano na badanym odcinku rurociągu ze stali odpornej na korozję z gatunku 1.4307 (PN-EN ISO 8044).
EN
The reasons of corrosion the acid resistant steel, the section of pipeline water treatment, used in process the textile industry to fabrics material was described. The reactions of ion exchange drawing ahead inside cationic exchanger during softening the water were introduced. The microanalysis acid resistant steel of pipeline as well as the chemical analysis of corrosion products was executed. The aggressive synergy interactions of chlorine, as derivatives 22% NaCl solution, where used to regeneration of ion exchanger and the inadequate flushing of pipeline as well as the gradient of temperature called out with grinding process were indicated. The gradient of temperature in top layer the pipe for centerless cylindrical grinding, it causes in material the internal stress and the pitting-crevice corrosion on grain boundary. The bonfires of pitting-crevice corrosion, which it was observed on metallographic microscope near large increases, on studied section of pipeline from the acid resistant steel 1.4307 was introduced on photos.
PL
W artykule opisano metodę oceny dokładności kształtu płaskich części maszyn przez skanowanie komputerowe i porównanie wyników z wymaganiami konstrukcyjnymi. Przeprowadzono analizę czynników i istotności ich wpływu na dokładność pomiarów. Wskazano możliwości poprawienia dokładności pomiarów przez statystyczne przetwarzanie wybranych fragmentów obrazu z użyciem specjalnego oprogramowania. Zapisane w postaci pliku graniczne wymiary konstrukcyjne części i wyniki pomiarów w postaci obrazu ze skanera optycznego są automatycznie porównane ze sobą. Przeprowadzono dyskusję nad zakresem i możliwościami użycia w pomiarach, skanerów optycznych handlowych, jako urządzeń dla badania w procesie wytwórczym płaskich części maszyn o skomplikowanych kształtach.
EN
The method for precision estimating the shape of two-dimensional machine elements by computer scanning and comparison of the results with constructional requirements are presented in the paper. Constructional dimension of the part contour recorded in file and measurement results obtained as optical scanner image are compared automatically with each other. Possibilities of using optical commercial scanners for measurements of flat machine pieces of complex shape during manufacturing process are discussed. There is shown the possibility of improvement of the measurement accuracy by statistical processing the chosen image fragments with use of special software. It can be stated that the scanned image quality depends on the measured part features, the course of scanning as well as the way of bitmap conversion. From comparison of the results after their computer processing for a scanner of resolution 300x300 DPI one can conclude that the measurements are loaded with the constant deviation equal to 0,05 mm and the deviation proportional to the measured length. It is proved that the standard plate inclination angle towards the light source shift direction influences the deviation value. In order to decrease measurement errors in the scanning process, a monochromatic light source moving in two directions and lighting up the measured element surface uniformly should be used. The processing and the computer statistical analysis of measurement results of the scanned image, based on neural networks and intelligent recognising of the image will enable automatic determination of the piece geometry with the accuracy of 0,5 pixel of the used optical scanner resolution.
PL
Analitycznie wyznaczono zmiany współczynnika skurczu wyprasek kół zębatych z tarnofor-muŽ w kolejnych wtryskach do jednokrotnej formy z zimnymi kanałami. Oceniono wpływ wymiarów wypraski koła zębatego na bicie promieniowe uzębienia. Zbadano wpływ konstrukcji formy z jednym i czteroma gniazdami metodami statystyki matematycznej. Stosując test równości średnich, porównano bicie uzębienia kół z poszczególnych gniazd formy czterokrotnej. Rozkłady zmierzonego bicia uzębienia na obwodzie wypraski koła przedstawiono na wykresach wraz z krzywą teoretyczną.
EN
There have been analytically determined the changes of the cramp coefficient of the moulding wheels made of TARNOFORMŽ in following injections into the single mould with cold channels. Evaluation of the influence of wheel dimensions upon the radial tooth run-out has been performed. The influence of the mould construction with one and four plugging forms has been analyzed by means of mathematical statistics. Comparison of teeth run-out for wheels taken from different sockets of the quadruple mould has been performed by means of the mean equalities test. Distributions of the measured run-out on the wheel circumference have been presented on diagrams including the theoretical curve.
PL
Przedstawiono teoretyczne podstawy projektowania gazomierzy rotorowych, a w szczególności zasady projektowania rotorów. Opracowano zależności do wyznaczania objętości komór dla określonego zarysu. Zarys rotora wyznaczono metodą bezpośrednią oraz metodą tworzenia obwiedni. Podano równania opisujące geometrię współpracy rotorów zgodnie z teorią zazębień. Analizowano problemy doboru luzu między rotorami oraz luzu w przekładni z kołami sprzęgającymi ruch rotorów. W analizie luzów ujęto wpływ wielu czynników technologicznych na odchyłki zarysów obrabianych części. Do najważniejszych zaliczono: odchyłki położenia i błędy czynnej krawędzi narzędzia oraz odchyłki położenia i sposób mocowania przedmiotu obrabianego. Przeprowadzono analizy dotyczące sposobu oceny odchyłek zarysu, przyczyny powstawania odchyłek oraz wpływu wybranych przyczyn na odchyłki wynikowe, a także na cechy eksploatacyjne współpracujących rotorów. W przypadku nacinania rotorów metodami obwiedniowymi wykazano, że istotnymi czynnikami wpływającymi na kształtowany zarys są odchyłki powierzchni działania ostrzy dłutaków obwiedniowych oraz odchyłki odległości między narzędziem i przedmiotem obrabianym. W procesach obróbki z wieloma przejściami duże znaczenie ma powtarzalność pozycjonowania dłutownicy. W celu optymalizacji zadań projektowych narzędzi i procesów obróbki opracowano systemy symulacji i metody komputerowego modelowania procesów obróbki skrawaniem, w szczególności dla dłutowania obwiedniowego oraz frezowania i szlifowania zarysów rotorów na obrabiarkach ze sterowaniem CNC. Istotnym elementem pracy jest analiza wyników pomiarów dokładności wykonania części składowych urządzenia oraz jej znaczenie dla jakości, błędów wskazań i zakresu pomiarowego gazomierza. Przeprowadzono weryfikację doświadczalną jakości gazomierzy, z rotorami o określonych zarysach, które wykonano w oparciu o zasady projektowania i użyte technologie wytwarzania opisane w tej pracy.
EN
The theoretical bases of design rotary gas-meters were introduced, but in peculiarity of principle planning rotors. The dependence was worked out to marking for definite profile the volume of chamber. The profile of rotor was marked by a direct method and a method of creating envelope of a family of curves. The equations are describing the geometry of cooperation of rotors peaceably with gears theory were passed. The problems of selection pitch play between of rotors as well as running clearance in transmission from coupling wheels the rotation of rotors were analysed. Influence of many technological factors on deviation of clearances profile of worked parts was captured in analysis. Those most important factors were numbered: the deviations of position and an errors active cutting off the tool edge as well as deviations of position and a direction of clumping the workpiece. The relating procedure of opinion of deviations contour, cause of formation deviation were conducted analyses as well as effect of chosen of causes on outcome deviations, and also on exploration characteristics co-operating of rotors. In case machining the rotors by molding-generating method was showed, that the essential influence on shaped outline exert the deviations of cutting edges of shaper cutter as well as deviation of distance of axis between tool and work. The large meaning has repeatability of positioning single-spindle gear shaper by generating rotors from much passage. In aim of optimization of jobs project the tools and processes of machining were elaborated the systems of simulation and the methods of computer modelling the processes machining, in peculiarity for shaping outline of rotors as well as milling and grinding on machine tools from steering CNC. The analysis of results of measurements quality of work component unit apparatus is the essential element of paper as well as her implication for quality, errors of indication and range of measuring gas-meter. The experimental verification of quality of gas-meters was conducted at rotors with definite profiles, which were produced in support about principle design and utility production engineering was described in this paper.
11
Content available remote Trójzębne wirniki dmuchaw Rootsa. Konstrukcja i wykonanie
PL
Podano niezbędne zależności do obliczania podstawowych parametrów geometrycznych wirników trójzębnych o zarysie ewolwentowym oraz cykloidalnym. Wskazano zalety i wady wybranych zarysów. Przedstawiono sposób oceny poprawności konstrukcji wirników metodą animacji współpracy na komputerze, problemy technologiczne dla wirników Rootsa wykonanych na elektrodrążarce drutowej ze sterowaniem CNC oraz odchyłki zarysu i linii zębów zmierzone po obróbce.
12
Content available remote Uzębienie ewolwentowe kół trochoidalnych
PL
W artykule przedstawiono sposób obliczania parametrów rodziny nieokrągłych kół zębatych z uzębieniem o zarysie ewolwentowym. Przykładową metodę postępowania omówiono dla kot o centroidach eliptycznych. Metoda ta może być stosowana z powodzeniem do kół z centroidami o innej postaci krzywych trochoidalnych. Wyniki obliczeń posłużyły do wykonania uzębień kot na elektrodrążarce drutowej ze sterowaniem CNC.
EN
A method of calculation the parameters in family of noncircular gears with involute tooth profile has been presented in the paper. This procedure can be also applied for gears with different shape of trochoid curves. Calculation results enabled to make the gears on CNC wire erosion machine.
PL
W artykule przedstawiono rodzaje powierzchni śrubowych o zarysach prostoliniowych w przekroju osiowym występujące we frezach ślimakowych do nacinania uzębień kół zębatych i ślimacznic. Omówiono sposób diamentowania ściernicy oraz opisano błędy szlifowania powierzchni śrubowych, prostoliniowych w przekroju osiowym, typowymi ściernicami stożkowymi.
EN
Types of helicoid worm-gear hobs with rectilinearity profiles in axial section are presented. Errors of grinding helical surface of typical truncated cone-type wheels and procedure of diamond turning wheel with generating line of convexity are commented.
EN
On the basis of amplitude-frequency analysis roundness deviations for the wheel generated on gear shaper cutter are estimated. Main reasons of the occurence of cyclic deviations are described.
PL
Na podstawie analizy amplitudowo-częstotliwościowej dokonano oceny odchyłek kołowości kół zębatych dłutowanych obwiedniowo na dłutownicy Fellowsa i określono główne przyczyny powstawania błędów cyklicznych.
15
Content available remote Badania modelowe błędów cyklicznych kół dłutowanych obwiedniowo
PL
Analiza graficzno-analityczna wpływu błędów ustalenia otoczki i narzędzia na odchyłki cykliczne występujące w kołach dłutowanych obwiedniowo.
EN
An influence of the envelope and tool positioning errors on cyclic deviation in a rotating workpiece during generatin on Fellows slotter is described by analytical-n-graphical analysis.
PL
W artykule dokonano oceny wpływu mocowania i konstrukcji elementu na składowe harmoniczne tworzące odchyłkę okrągłości.
PL
W artykule przedstawiono ocenę a priori deformacji centroidy teoretycznej kół zębatych walcowych spowodowanej siłami mocowania. Błędy centroidy są traktowane jako odchyłka okrągłości, która jest sumą przebiegów cyklicznych o znanych amplitudach i odpowiadających im wartościach częstotliwości. Odchyłki cykliczne oceniono z użyciem MES w odniesieniu do pierścienia mocowanego do stołu dłutownicy obwiedniowej siłami o osiowym i promieniowym kierunku działania.
EN
In the paper deformations of the theoretical centrode caused by gear gripping forces are estimated a priori. These deformations are treated as circular round-out error being a compound of cyclic courses with known amplitudes and phases. The estimation of the cyclic deviations is performed by FEA method for a sleeve gripped to a slotting machine table by axial and radial forces.
18
Content available remote Wpływ podziałki freza obwiedniowego na dokładność zarysu kołowo-łukowego
PL
Przeprowadzono analizę wpływu wyboru podziałki freza i sprzężonego okręgu tocznego na dokładność kształtowania zarysu kołowo-łukowego metodą symulacji procesu frezowania obwiedniowego. Dokonano oceny błędów obróbki oraz wskazano miejsce ich występowania na konkretnym przykładzie obliczeniowym.
EN
The influence of peculiarly chosen hobbing cutter pitch and coupled pitch circle on the shape precision during simulated generation was analysed. Taking into consideration the computational example there were estimated machining errors with pointing the place of their occurrence.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące trwałości przekładni ślimakowych z zastosowaniem najlepszych skojarzeń materiałów używanych na wieńce ślimacznic.Poznanie odporności ścienej materiałów zasrosowanych w parze kinematycznej ślimak-ślimacznica w połączeniu ze współczesnymi technologiami uzyskiwania nowych warstw wierzchnich daje mozliwość racjonalnego ich doboru
EN
Wear tests of carburized and toughened 15HN and vacuu-nitrided 38 HMJ steeel in mating with bronzes is presented. Results of the test allowed to determine the wear size and roughnees of bronzes in kinematic paits: worm-wormwheel.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.